Monthly Archives: April 2011

ตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบ ๓

mai-chi-fan ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย ๑) ผลการจัดการศึกษา ๒)การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓)การบริหารจัดการศึกษา ๔) การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๘ ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้) มีจำนวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ กลุ่ม  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การขับเคลื่อนการปฏิการรูปการศึกษา

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ชลอ เอี่ยมสอาด เครือข่ายการนิเทศกลุ่มเพชรบัวงาม อำเภอบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตั้งแต่ปี 2555-2561 จำนวน 143,142 ล้านบาท โดยงบดังกล่าวจะนำมาใช้ดำเนินการ 4 ด้าน แบ่งเป็น 1.ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลน ให้ค่าน้ำหนัก 48% ของงบ ทั้งหมด 2.สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

ผลสอบโอเน็ต

  คะแนนโอเน็ต ป.6-ม.3 ปี 53 ชี้ชัดเด็กไทยยังด้อยคุณภาพการศึกษาน่าตกใจ ภาพรวมเฉลี่ยมีเพียงวิชาสุขศึกษาเท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 50 นอกจากนั้นที่เหลือได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ป.6 สุดหดหู่ ภาษาอังกฤษได้ 0 คะแนน กว่า 1.4 แสนคน ภาษาไทยกว่า 2 พันคนไม่มีคะแนน ส่วน ม.3 ภาษาอังกฤษกับศิลปะได้ 0 คะแนนพอๆ กัน วิชาละ 6-7 หมื่นคน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (โอเน็ต) ชั้น ป.6 และ ม.3 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

This gallery contains 2 photos.

ขอตัอนรับทุกท่านสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษา

Gallery | Tagged | 1 Comment