การขับเคลื่อนการปฏิการรูปการศึกษา

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ชลอ เอี่ยมสอาด เครือข่ายการนิเทศกลุ่มเพชรบัวงาม
อำเภอบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตั้งแต่ปี 2555-2561 จำนวน 143,142 ล้านบาท โดยงบดังกล่าวจะนำมาใช้ดำเนินการ 4 ด้าน แบ่งเป็น 1.ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลน ให้ค่าน้ำหนัก 48% ของงบ ทั้งหมด 2.สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก 36% ของงบทั้งหมด 3.กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก 8% ของงบทั้งหมด และ 4.การบริหารจัดการใหม่ ให้ค่าน้ำหนัก 8% ของงบทั้งหมด
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในปี 2555 โดยได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นจากรายงานการวิจัยของ McKinsey และความคิดเห็นของ กนป. ซึ่งใช้งบฯ 15,836 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใช้งบ 2,801 ล้านบาท 2.ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมมากขึ้น ใช้งบ 566 ล้านบาท 3.กิจกรรมในการพัฒนาทักษะครู โดยเปลี่ยนกรอบความคิดครูจากการสอนมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ ใช้งบฯ 1,742 ล้านบาท 4.การผลิตครูพันธุ์ใหม่ ใช้งบ 731 ล้านบาท 5.ผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนและครูวิชาชีพ ใช้งบ 1,836 ล้านบาท 6.โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนมาตรฐานสากล ใช้งบ 1,696 ล้านบาท
นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า 7.สร้างโอกาสเข้าถึงมาตรฐานและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3Ns ใช้งบ 5,099 ล้านบาท 8.ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการทำงานเชิงบูรณาการ ใช้งบ 160 ล้านบาท 9.เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้งบ 825 ล้านบาท และ 10.สร้างแรงจูงใจให้มีผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงคุณภาพการเรียนสายอาชีวศึกษา ใช้งบ 380 ล้านบาท

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s