ตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบ ๓

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย
๑) ผลการจัดการศึกษา
๒)การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓)การบริหารจัดการศึกษา
๔) การประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๘ ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้)
และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้) มีจำนวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้
ดังนี้
กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ น้ำหนัก 
(คะแนน)
มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวง
กลุ่มตัวบ่งชี้ 
พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้หลัก ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ย่อย ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้หลัก ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ย่อย ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ย่อย ๒.๓ ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้หลัก ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐
ตัวบ่งชี้ย่อย ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้หลัก ๔ ผู้เรียนคิดเป็น
ทำเป็น
๑๐
ตัวบ่งชี้ย่อย ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
ตัวบ่งชี้ย่อย
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตัวบ่งชี้หลัก ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐
ตัวบ่งชี้ย่อย
๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖  ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย
๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย
๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย
๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย
๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓
และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้ย่อย
๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
๒.๕
ตัวบ่งชี้หลัก ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐ มาตรฐานที่ ๒
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ย่อย ๖.๑ ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ย่อย ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
ตัวบ่งชี้หลัก ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓
การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้หลัก ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด มาตรฐานที่ ๔
การประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้หลัก ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้หลัก ๑๐
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม
ตัวบ่งชี้หลัก
๑๑ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้หลัก ๑๒
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓
การบริหารจัดการศึกษา
รวมค่าน้ำหนักคะแนน ๑๐๐  
นายชลอ  เอี่ยมสอาด
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2
เครือข่ายการนิเทศกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s