แหล่งการเรียนรู้กับการนิเทศการสอน

แหล่งการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีความหมายซึ่งได้รับประสบการณ์ตรง มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้ นอกจากนี้การใช้แหล่งการเรียนรู้ยังเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนในด้านความอดทนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญหนึ่งในการพัฒนานักเรียน ดังนั้นการดำเนินการนิเทศการสอนจึงมีความจำเป็นที่ต้องประสานความร่วมมือ เครือข่ายการพัฒนาในท้องถิ่น องค์ความรู้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูดำเนินการออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการที่เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต๒ ให้ความสำคัญกับการนิเทศการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ได้ประสานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการจัดบริการแหล่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้นำนักเรียนมาเรียนรู้ อาทิเช่นแหล่งการเรียนรู้วิถีชาวนาไทยและการเรียนรู้ระบบนิเวศของคลองบางแก้วมีระบบการเรียนรู้อย่างครบวงจรและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยเจ้าของแหล่งการเรียนรู้คืออาจารย์ปรีชา นิพนธ์พิทยา อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์มีเนื้อที่ของแหล่งการเรียนรู้ประมาณ ๑๕ ไร่ ทั้งนี้ในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งการเรียนรู้นี้สามารถออกแบบการนิเทศการสอนและออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                                                                                          ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s