การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอย่างยั่งยืนขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่มุ่งหวังให้บุคลากรในองค์กรสามารถชี้นำตนเอง(Self-Directing)ซึ่ง หากใช้แนวคิดนี้เข้าสู่กระบวนการบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศภายในและภายนอกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา จะทำให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ในอนาคต ที่เรียกว่าEmpowerment Evaluation

ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้

ขั้นที่ 1. Taking Stock….ตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน  เพื่อวิเคราะห์ว่า โรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
เป็นการวิเคราะห์และจัดทำ Baseline  เช่น  พิจารณาจากผลการสอบ O-NET  ผลการประเมิน ของ สมศ. เช่น ผลการสอบ O-NET  NT และ LAS เป็นอย่างไร นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดจุดพัฒนา
             ขั้นที่ 2. Setting Goal….กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ    เช่น  กำหนดว่า
ภายในปี 2555 เราจะต้องมีความสำเร็จในเรื่องใดบ้าง เช่น

1) ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก

2) สาระการเรียนรู้ร้อยละ 90 มีคุณภาพระดับดีมาก(ตามเกณฑ์  สพป.

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ O-NET จะต้องเพิ่มขึ้นปีละ 5 %

       ขั้นที่ 3. Developing Strategies and Implementing..พัฒนากลยุทธ์  แล้วนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ควรจะเน้น เช่น

1) ขับเคลื่อนแนวคิดห้องเรียนมาตรฐาน หรือประกันคุณภาพรายสาระวิชา ครูทุกคน ทุกรายสาระวิชาต้องตั้งเป้าคุณภาพและดำเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ ทั้งนี้ กำหนดว่า “ผู้นำการพัฒนา คือ ผู้ที่ทำงานประสบความสำเร็จ  ใครสามารถทำให้ผลงานปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้ว เรียกว่า ครูผู้นำการพัฒนา”

2) ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจำชั้น กำหนดเกณฑ์ “ห้องประจำชั้น ว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่จะเอื้อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดเน้นการตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ของตนเองมากที่สุด

3) บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎี อย่างเป็นระบบ ตามกรอบหลักวิชาของDavid Fetterman

ขั้นที่ 4. Documenting  Progress. เป็นการประเมิน รวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมายข้อสำคัญ การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องเน้น “การมีส่วนร่วม” ของคณะครูในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการสถานศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เป็นต้นก็หวังว่าข้อคิดเห็นนี้คงจะช่วยทำให้เรามีช่องทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งแน่ละมันยังมีอีกมามายหลายวิธีที่เราจะช่วยกันพัฒนาถ้ามีข้อเสนอแนะอย่างไรก็นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s