Monthly Archives: October 2011

แหล่งการเรียนรู้ ประสบการณ์การศึกษาดูงาน

ประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ                  นิเทศการศึกษา : ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   ประสิทธิภาพ             คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การกำกับ ติดตาม ตามนโยบาย โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การดำเนินงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  โดยใช้บทบาทของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่อยู่บนกระบวนการทำงาน  ที่เป็นวงจรต่อเนื่องกัน  ตั้งแต่ให้ความเห็นชอบแผนการนิเทศ  กำกับ ติดตามการดำเนินงาน  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล ก.ต.ป.น.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2

จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ชลอ เอี่ยมสอาด จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย มีจุดเน้น 3 เรื่อง คือ 1.การปรับปรุงหลักสูตรวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล 2.การสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล และ 3.ความเป็นพลเมือง และให้มีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๑) มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๔ ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ระบบบริหารจัดการใหม่ มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องอาศัยการดำเนินการพัฒนาในกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน

การใช้ ICT ในการเรียนการสอน ชลอ เอี่ยมสอาด   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งมีโอกาสเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้พัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้า เรียนรู้ อย่างทั่วถึง โดยเฉลี่ยนักเรียน 20 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ในปีการศึกษา 2549 ได้รับงบประมาณจัดกาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวนถึง 250,000 เครื่อง พร้อมต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียน จัดหา พัฒนาสื่อ และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ จัดหา และสร้างสื่อขึ้นเอง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment