ข้อทดสอบกลุ่มการงาน ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงใน

                    กระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

1.  การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน  ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้  ยกเว้น  ข้อใด

ก.      รูปแบบบ้าน

ข.      พื้นที่ของบ้าน

ค.      จำนวนคนในบ้าน

ง.       ลักษณะของต้นไม้ในบ้าน

2.  การทำความสะอาดพื้นบ้านทุกประเภทต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก.      ทาน้ำมันขัดพื้น

ข.      ผสมเทียนไขกับน้ำมันก๊าดสำหรับใช้ขัดพื้น

ค.      ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ ดู

ง.       กวาดฝุ่นด้วยไม้กวาดดอกหญ้า

3.  เพราะเหตุใดผ้าฝ้ายจึงเหมาะกับการใช้งานในประเทศที่มีอากาศร้อน

ก.      หาซื้อง่าย  ราคาถูก

ข.      ตัดเย็บง่ายได้รูปทรง

ค.      สีสันสดใส  น่านำไปใช้

ง.       ถ่ายเทความร้อนได้ดี

4.  คำว่า “ แต่งกายถูกกาลเทศะ” หมายถึงอะไร

ก.      การแต่งกายตามสบาย

ข.      การใส่สูทหรือชุดกระโปรงยาวไปทุก ๆ ที่

ค.      การใส่เสื้อผ้าสีดำไปร่วมงานมงคล ต่าง ๆ

ง.       การใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานหรือสถานที่ที่ไป

5.  หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา  ต่อกิ่ง  และทาบกิ่งคือข้อใด

ก.      เป็นพันธุ์แปลกใหม่

ข.      มีขนาดเท่ากัน

ค.      มีอายุใกล้เคียงกัน

ง.       เป็นพืชตระกูลเดียวกัน

6.  การกำจัดศัตรูพืชด้วยน้ำสกัดสมุนไพรมีผลดีอย่างไร

ก.      หาซื้อได้ง่าย

ข.      มีขั้นตอนในการทำไม่ซับซ้อนใช้เวลาน้อย

ค.      ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ สัตว์ และพืช

ง.       ปราบศัตรูพืชได้ผล  100 เปอร์เซ็นต์

7.  การเลือกอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง  มีหลักการพิจารณาอย่างไร

ก.      เลือกให้เหมาะกับอายุและชนิดของสัตว์

ข.      เลือกที่มีวิตามินมาก ๆ

ค.      เลือกที่มีโปรตีนมาก ๆ

ง.       เลือกที่มีราคาถูก

8.  การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ เราควรฉีดเมื่อใด

ก.      เมื่อเกิดโรคระบาดแล้ว

ข.      ขณะกำลังเกิดโรคระบาด

ค.      ขณะที่สัตว์มีสุขภาพดี

ง.       เมื่อสัตว์เกิดโรคแทรกซ้อน

9.  เพื่อเป็นการลดอัตราการตายของสัตว์ในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ ผู้เลี้ยงควรทำอย่างไร

ก.      ฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดในโรงเรือน

ข.      จ้างคนเลี้ยงที่ชำนาญโดยเฉพาะ

ค.      จ้างสัตว์แพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิด

ง.       จัดให้มีการสุขาภิบาลสัตว์อย่างสม่ำเสมอ

10.  ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ควรพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลัก

ก.      สิ่งของนั้นทำได้หรือไม่

ข.      สิ่งของนั้นขายได้หรือไม่

ค.      สิ่งของนั้นใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ง.       สิ่งของนั้นหาเศษวัสดุมาทำได้หรือไม่

11.  ในขณะที่ประดิษฐ์งาน  ผู้ประดิษฐ์ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ

ก.      ใช้เศษวัสดุอย่างประหยัด

ข.      ประดิษฐ์งานให้เหมือนของจริง

ค.      งานที่ประดิษฐ์ต้องใช้ได้อย่างคุ้มค่า

ง.       ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

12.  การออกแบบงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ควรยึดหลักการใด

ก.      ความผสมกลมกลืน

ข.      ความยากง่ายในการทำ

ค.      โครงสร้างของงาน

ง.       เศษวัสดุที่ใช้

13.  ข้อใด ไม่ใช่  งานช่าง

ก.      การซ่อมแซมของใช้

ข.      การออกแบบของใช้

ค.      การจำหน่ายของใช้

ง.       การประกอบของใช้

 

 

 

 

 

 

18.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการทำวิสาหกิจ           ขนาดเล็กและขนาดกลาง

ก.      ได้ผลตอบแทนสูง

ข.      ทำให้ได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์

ค.      ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ง.       เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น

19.  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของธุรกิจ

ก.      ผลิตสินค้า

ข.      ให้กู้เงินและผ่อนสินค้า

ค.      ให้บริการต่าง ๆ

ง.       จำหน่ายสินค้า

ข้อ 20 – 21 ข้อใดมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

การประกอบอาชีพ

 

 

 

20. ก.   ตำรวจใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันระหว่างดักจับ  

            ผู้ร้าย

ข.      กรรมกรแบกข้าวสารขึ้นรถสิบล้อ

ค.      ครูเขียนข้อความบนกระดานดำ

ง.       ทันตแพทย์ฉีดยาชาให้คนไข้

21.  ก.   ชาวสวนใส่ปุ๋ยให้ผัก

       ข.   ช่างวาดรูปใช้สีเมจิกวาดรูป

ค.    เลขานุการเขียนบันทึกการประชุม

ง.    ช่างเสริมสวยใช้ไดร์เป่าผมลูกค้าให้แห้งเร็วขึ้น

22.อาชีพที่เกี่ยวกับการบริการ  มีส่วนในการพัฒนาประเทศด้านใดมากที่สุด

ก.      สังคม

ข.      เศรษฐกิจ

ค.      การเมือง

ง.       การต่างประเทศ

 

 

 

29.อินเทอร์เน็ต

ก.   การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากการส่งจดหมายธรรมดาอย่างไร

ข.   ต้องพิมพ์เนื้อความของจดหมาย

ค.   มี e-mail address

ง.   มี  subject

30. การปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านโดยขาดการดูแลรักษา  จะเกิดผลเสียอย่างไรมากที่สุด

ก.   ทำให้ต้นไม้ตาย

ข.   ทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต

ค.   เกิดความสกปรกภายในบริเวณบ้าน

ง.   เป็นที่หลบซ่อนของขโมย และสัตว์มีพิษ

31. ก่อนระบายน้ำเสียจากห้องครัวไปสู่ท่อระบายน้ำควรปฏิบัติอย่างไร

ก.   กรองเศษขยะและเศษผง

ข.  ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค.  ใช้สารเคมีย่อยสลายเศษขยะ

ง.   เทน้ำมันหล่อลื่นลงในท่อระบายน้ำ

32. อาหารประเภทใดที่สามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ให้กับร่างกาย

ก.   แป้งและน้ำตาล         

ข.   ผลไม้

ค.   ผักใบเขียว

ง.   เนื้อสัตว์

33. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ให้ธาตุไนโตรเจนจะมีผลดีกับพืชประเภทใด

ก.   พืชที่ต้องการบำรุงรากและหัว

ข.   พืชที่ต้องการบำรุงใบและลำต้น

ค.   พืชที่ต้องการให้ออกดอกและผลเร็ว

ง.   พืชที่ต้องการให้มีความต้านทานโรคสูง

 

 

40.นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด

      ก.    ทำให้เรียนหนังสือได้สนุกยิ่งขึ้น

      ข.    ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

      ค.    ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม

      ง.    ทำให้ทำการบ้านได้ง่าย

41. พื้นหินขัดภายในบ้าน  ควรทำความสะอาดด้วยวิธีการใด

      ก.    กวาดพื้นด้วยไม้กวาดดอกหญ้าแล้วใช้ผ้า 

            ชุบน้ำหมาด ๆ ถู

      ข.    ใช้ผ้าแห้งถูเพียงอย่างเดียว

      ค.    กวาดพื้นด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น

             แล้วเทน้ำราดจากนั้นกวาดพื้นอีกครั้ง

      ง.    เทน้ำราดพื้นแล้วใช้แปรงทองเหลืองขัด

42. ข้อใด ไม่ใช่ ผลดีของการประกอบอาหาร

รับประทานเอง

      ก.    ราคาถูก                 ข.  รสชาติดี

      ค.    ประหยัดเวลา        ง.   ได้คุณค่าอาหาร

43.ถ้าต้องการให้ได้สารอาหารครบถ้วน  เราอาจใช้

เต้าหู้แทนอาหารประเภทใด

     ก.    แป้ง                       ข.  เนื้อสัตว์

     ค.    ไขมัน                     ง.  ผลไม้

44. การย้ายต้นกล้ามาปลูก  ควรใช้เครื่องมือเกษตร  ชนิดใด เพื่อไม่ให้รากช้ำหรือกระทบกระเทือน

      มาก

      ก.    จอบ

      ข.    พลั่ว

      ค.    ส้อมพรวน

      ง.    ช้อนปลูก 

 

 

 

50.  เพราะเหตุใด  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูก 

นำไปใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ก.    ทำงานได้รวดเร็ว  สม่ำเสมอ

ข.    ทำให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย

ค.    เป็นที่นิยมของคนทั่วไป

ง.    ราคาไม่แพง

 

 

14.  เมื่อภาชนะทีเป็นพลาสติกเกิดรูรั่วควรใช้วัสดุใดอุดรูรั่ว

ก.      กระดาษตะกั่ว

ข.      กาวลาเทกซ์

ค.      กระดาษปรอท

ง.       เทปสองหน้า

15.  ถ้าแผ่นโลหะที่ฐานเตารีดมีรอยไหม้เป็นคราบสีน้ำตาล  ควรทำอย่างไร

ก.      ใช้ยาสีฟันป้ายบนแผ่นโลหะ  แล้วใช้ผ้าสะอาดถูจนรอยไหม้จาง

ข.      ใช้มีดคัตเตอร์ขูดรอยไหม้ออก

ค.      นำไปให้ช่างซ่อมที่ร้าน

ง.       ทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร

ใช้ตัวเลือกที่กำหนดให้  ตอบคำถามข้อ 16

ก.      วิว  เลี้ยงวัวนม  และวัวเนื้อ

ข.      ปัด รับตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ค.      ติ๊ก เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ง.      หญิง เปิดร้านเสริมสวย

 

 

 

 

 

 

 

16.  ใครทำธุรกิจการให้บริการ

ก.      วิว

ข.      ปัด

ค.      ติ๊ก

ง.       หญิง

17.  ข้อใดเป็นความต้องการสูงสุดของการทำธุรกิจ

ก.      ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข.      ความเจริญเติบโตของธุรกิจ

ค.      ผลประโยชน์หรือกำไร

ง.       ความมั่นคงของกิจการ

 

 

 

23.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ มีที่มาจากข้อใดต่อไปนี้ยกเว้น       ข้อใด

ก.    การสัมภาษณ์

ข.    การสังเกต

ค.    การอ่านตำรา

ง.    การสำรวจ

24.   ด.ช.เดี่ยว  ได้เกรดเฉลี่ย  3.85  จัดเป็นข้อใด

ก.    Data

ข.    Information

ค.    Processing

ง.    Data  Processing

25.  ข้อใดในบัตรประชาชน  จัดเป็นข้อมูลชนิดใดเศรษฐกิจ

ก.    ข้อมูลตัวอักขระ  และข้อมูลภาพ

ข.    ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลตัวอักขระ

ค.    ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลภาพ

ง.    ข้อมูลตัวเลข  ข้อมูลตัวอักขระ

26.   ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ

ก.    Data

ข     Peopleware

ค.    Information

ง.    Process

อ่านข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 27-28  โดยใช้ตัวเลือกที่กำหนดให้

ก.  ที่  ,  อยู่ที่                 ข.  สถาบันธุรกิจ

ค.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ง. ชื่อผู้ส่งหรือผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Pukpui _ na@ yahoo.com

 

 

 

 

 

 

27.    yahoo  หมายถึงข้อใด

ก.              ข.              ค.            ง.

28.    com   หมายถึงข้อใด

ก.              ข.              ค.            ง.

34.  เมื่อนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ใหม่  ควรทำอย่างไร

ก.    นำไปฉีดยาป้องกันโรคก่อน

ข.    นำไปรวมกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่เดิมทันที

ค.    อาบน้ำล้างตัวสัตว์ให้สะอาดไม่มีเชื้อโรค

ง.    แยกขังไว้ตัวเดียว  โดยงดน้ำ  งดอาหารเพื่อดูอาการ

35. งานประดิษฐ์ประเภทใด  ต้องคำนึงถึงความสวยงามมากที่สุด

ก.    ของใช้                               ข.  ของเล่น

ค.    งานเย็บปักถักร้อย              ง.   ของตกแต่ง

36.  การประดิษฐ์กรอบรูปสัมพันธ์กับสิ่งใด

ก.    ขนาดของรูป

ข.    ห้องที่จะวางรูป

ง.    สีของบ้านบริเวณที่จะติดรูป

37.  “ถ้าผลิตกาแฟกระป๋องออกมามาก ๆ จะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค”

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจประเภทใด

ก.    อุตสาหกรรม – การค้า

ข.    การบริการ – การค้า

ค.    การค้า – การบริหาร

ง.    การบริการ – อุตสาหกรรม

38.  ผู้มีอาชีพกรรมการแบกหาม  ต้องมีคุณธรรม   

ข้อใดมากที่สุด

ก.    ใฝ่รู้

ข.    รอบคอบ

ค.    เมตตา

ง.    ขยัน

39.  แหล่งข้อมูลใดไม่เข้าพวก

ก.    การดูสารคดีเรื่องกำแพงเมืองจีนในโทรทัศน์

ข.    การอ่านเรื่องกำแพงเมืองจีนจากหนังสือพิมพ์

ค.    การฟังครูเล่าเรื่องกำแพงเมืองจีน

ง.    การฟังสารคดีเรื่องกำแพงเมืองจีนจากวิทยุ

45.  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืช  จะได้ผลอย่างไร

         ก.    ระยะสั้น  ผลผลิตต่ำ

         ข.    ระยะสั้น  ผลผลิตสูง

         ค.    ระยะยาว  ผลผลิตสูง

         ง.    ระยะยาว  ผลผลิตต่ำ

46.  ถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย ควรศึกษาสิ่ง

ใดเป็นอันดับแรก

        ก.    แหล่งเงินทุน

        ข.    แรงงานคน

        ค.   รายละเอียดของสัตว์

        ง.   ความต้องการของตลาด

47.  ถ้าต้องการประดิษฐ์กรอบรูปที่ดูแล้วร่าเริง

 สว่างไสวและตื่นเต้น  ควรใช้สีและเส้นลักษณะใด

ตกแต่ง           

        ก.    สีส้ม และเส้น                                                            

        ข.    สีแดง และเส้น                                                           

       ค.    สีเหลืองและเส้น                                                          .        สีเหลือง และเส้น                                                                        ก.    เอกวาดรูปเครื่องมือที่ใช้ทำงานช่าง

        ง.     สีม่วงแดง และเส้น                                                                ฝุ่นเกาะ

48.  ใครทำงานช่าง

 ก.    เอกวาดรูปเครื่องมือที่ใช้ทำงานช่าง

 ข.    ทินทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะ

 ค.    เด่นซื้อชั้นวางของมาจากห้างสรรพสินค้า

 ง.    กู๋นำโทรศัพท์ไปให้ที่ร้านซ่อม

49.  ปัจจุบัน  ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพที่

นายจ้างมักทำผิดกฎหมายคือเรื่องใด

ก.    สวัสดิการพนักงาน

ข.    การจ่ายค่าแรง

ค.    ใช้แรงงานสตรี

 ง.    ใช้แรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s