ข้อทดสอบงานอาชีพชั้นม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1.  บุคคลใดสามารถดูแลรักษาและใช้อุปกรณ์ในงาน

ตัดเย็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด

                ก.  ดารา  เช็ดกรรไกรให้แห้ง  แล้วเช็ดด้วยผ้า

                   ชุบน้ำมัน  ก่อนนำไปเก็บ

                ข.  สุชาดา  ใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์  7  สำหรับ

                   สอยชายเสื้อนักเรียนที่ขาด

                ค.  ขณะเย็บผ้าด้วย ด้วยจักรเย็บผ้า  เข็มหัก 

                   สุดา ดึงผ้าออกทันที่เพื่อนำไปเช็ดด้วยมือ

                ง.   ผ้าที่เย็บถูกน้ำมันจักรเป็นรอยด่าง  ดารณี

                   จึงไม่หยอดน้ำมันจักรที่จักรเย็บผ้าอีกต่อไป

2. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการใช้งานเตารีดไฟฟ้า

                ก.  นิดจะรีดผ้าเฉพาะจำเป็นที่ใช้ในวันนั้น

                    เท่านั้น

                ข.  นิ่มปรับระดับความร้อนที่  ศูนย์  เมื่อใช้

                   เตารีดเสร็จแล้ว

                ค.  นก  ชอบรีดผ้าขณะที่ผ้าเปียกเพราะจะทำให้

                    ผ้ารีดได้เรียบที่สุด

                ง.  น้อยปรับระดับความร้อนในการใช้เตารีดให้

                   เหมาะสมกับผ้าที่รีด

 

 

 

 

 

 

7.  การปฏิบัติในข้อใดช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือการเกษตร

                ก.  ศึกษาคู่มือ การใช้เครื่องมือทุกครั้ง

                ข.  ออกกฎระเบียบปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ

                ค.  เลือกใช้แต่เครื่องมือที่มีสภาพดี  มั่นคง 

                    แข็งแรง

                ง.  การลงโทษผู้ใช้เครื่องมือผิดประเภทอย่าง

                  รุนแรง

8.  การคัดเลือกพันธ์สัตว์ที่เหมาะกับท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร

                ก.  ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปัจจัยการผลิต

                ข.  ทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายของยารักษาโรค

                ค.  ทำให้เกษตรกรใช้วิธีเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก

                ง.  ทำให้มีผลกำไรตอบแทนสูงจากการเลี้ยงสัตว์

9.  วิธีการที่จะช่วยรักษาสุขภาพสัตว์และวิธีป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

                ก.  การฉีดยาสัตว์

                ข.  การสุขาภิบาลสัตว์

                ค.  การป้องกันโรคสัตว์

                ง.  การรักษาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

10.  บุคคลในข้อใดที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม

                ก.  สุธี  ใช้ค้อนตอกตะปูยึดไม้ให้ติดกัน

                ข.  สุนันท์  ใช้ฉากวัดไม้ให้ได้ขนาดตามที่

                   ต้องการ

                ค.  สุชาดา  ใช้กาวลาเท็กซ์อุดรอยรั่วของท่อ

                ง.  สุวิชา  ใช้สว่านส่งสกรูเจาะผนังห้อง

11.  เครื่องมือชนิดใดใช้ร่วมกับงานช่างได้ทุกประเภท

                ก.  สิ่ว

                ข.  กบ

                ค.  ค้อน

ง.  เลื่อยลันดา

16.  การแข่งขันทางธุรกิจ  จะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม  อย่างไร

                ก.  ทำให้สินค้าได้ราคาถูก

                ข.  ทำให้เกิดการผูกขาดกิจการ

                ค.  ทำให้คู่แข่งขันเลิกกิจการ

                ง.  ทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า

17.  ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ  จะต้องมีการกำหนดมูลค่าของสินค้า  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

                ก.  ขาว  ซื้อปลาตัวละ  50  บาท

                ข.  นิ่ม  ขายเสื้อราคาตัวละ  20  บาท

                ค.  แดง  ซื้อหนังสือเรียนเล่มละ  150  บาท

ง.  น้ำผึ้ง  ซื้อผ้าเช็ดตัวโหลละ  315  บาท

18.  ในการผลิตสินค้า  จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

                ก.  เงินลงทุน

                ข.  ราคาสินค้า

                ค.  ที่ตั้งของโรงงาน

                ง.  ความต้องการของผู้บริโภค

19.  ใครปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ

                ก.  อุทัย  บริหารธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเพราะยึดติด

                   ความคิดตนเป็นหลัก

                ข.  วรรณา  เป็นผู้ใช้อิทธิพล  เหนือเหตุผล

                    ธุรกิจจึงก้าวหน้า

                ค.  วารุณี  วิเคราะห์  และตัดสินใจได้อย่าง

                   ถูกต้อง  รวดเร็ว

                ง.  ไพโรจน์  มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน

                   ที่ตนเองสนใจ

 

 

 

 

 

25. อัมพรศรี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชอบปักผ้าในลวดลายที่สวยงาม  ในบางครั้งนำเอาเสื้อผ้าเก่า ๆ มาปักลวดลายผสมเปือกหอยและเมล็ดพืช  อัมพรมุ่งประโยชน์ด้านใด

ก.  ฝึกความอดทน

                ข.  ฝึกความประหยัด

                ค.  ฝึกความเรียบร้อย

                ง.  ฝึกความประณีต  สวยงาม

26.  บุคคลในข้อใดใช้อุปกรณ์ในงานตัดเย็บได้อย่างถูกต้อง

                ก.  พนิดา  ใช้มีดโกนในการเลาะผ้า

                ข.  พิจิตร  สอยผ้าสีแดงด้วยด้ายสีดำ

                ค.  สมร  ใช้กรรไกรตัดผ้าตัดกระดาษสร้างแบบ

                ง.  สมสวยใช้เข็มเบอร์  11  ในการสอยผ้า

27.    ที่บ้าน โสภิตา  หาปลาน้ำจืดได้มาก  และรอบ ๆ บริเวณบ้าน  จะปลูกตะไคร้  ข่า  มะกรูด  มะนาว  พริกขี้หนู  และผักชีฝรั่ง  โสภิตา  ควรทำอาหารเย็นอะไร  ที่เหมาะสม

                ก.  น้ำพริกปลาน้ำจืด

                ข.  ต้มยำปลาน้ำจืด

                ค.  แกงเผ็ดปลาน้ำจืด

                ง.  แกงเรียงปลาน้ำจืด

28.  ข้อใด  คือพืชที่มีระบบรากพิเศษ  ซึ่งสามารถดูดและเก็บความชื้นในอากาศได้

                ก.  ถั่วและข้าวโพด

                ข.  ข้าว  บัว  และแห้ว

                ค.  ผักบุ้ง  และผักกระเฉด

                ง.  กล้วยไม้สกุลหวาย-สกุลช้าง

 

 

 

 

33.  งานในข้อใดที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองและปลอดภัยที่สุด

                ก.  เปลี่ยนฟิวส์ด้วยตนเอง

                ข.  ซ่อมเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง

                ค.  ซ่อมมาตรวัดไฟฟ้าด้วยตนเอง

                ง.   ทำความสะอาดตู้เย็นด้วยตนเอง

34.  การเข้าไม้ประเภทใดจะต้องตกแต่งตรงส่วนหัวไม้  แต่ละชิ้นให้เรียบ  และทำมุม  45  องศา

                ก.  การเข้าบากครึ่ง

                ข.  การเข้าหางเหยี่ยว

                ค.  การเข้าชนปากกบ

                ง.  การเข้าชนเดือยกลบ

35.  การจัดดอกไม้แบบรูปทรงพระจันทร์คว่ำ  นิยมจัดในโอกาสใด

                ก.  จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา

                ข.  จัดไว้ที่โต๊ะประชุม

                ค.  ใช้ในการเยี่ยมคนป่วย

                ง.  จัดตกแต่งโต๊ะมุมห้อง

36.  คุณยายของนักเรียนต้องการนำอาหารและผลไม้ไปถวายพระที่วัด  นักเรียนสามารถช่วยคุณยายประดิษฐ์สิ่งของ  ในข้อใดจึงจะเหมาะสม

                ก.  เย็บถาดใส่ผลไม้

                ข.  เย็บกระทง  6  มุมใส่อาหาร

                ค.  ประดิษฐ์พวงมาลัยสองชายถวายพระ

                ง.  ประดิษฐ์บายศรีปากชามถวายพระพุทธรูป

37.  ราคาขนส่งในตลาด  ปลายทาง  เกิดขึ้นระหว่างตลาดระดับใด

                ก.  ตลาดขายปลีก  กับผู้ผลิต

                ข.  ตลาดท้องถิ่นกับผู้บริโภค

                ค.  ตลาดท้องถิ่นกับตลาดขายปลีก

                ง.  ตลาดกลางปลายทาง  กับตลาดขายปลีก

 

42. ถ้าต้องการทำงานเกี่ยวกับการคิดคำนวณ  ควรเลือกใช้  Programs  ในข้อใด

ก.      Microsoft  Word

ข.      Microsoft  Excel

ค.      Microsoft  Access

ง.       Microsoft  Power  Point

43. การเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บเพจ  มีความสัมพันธ์  กับคำในข้อใดมากที่สุด

ก.      Search

ข.      Link

ค.      Open

ง.       Back

44.  ดวงฤดี  ต้องการมีอาชีพเป็นนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ลักษณะงานของดวงฤดี 

       ควรเป็นอย่างไร

ก.      พิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว

ข.      ทำบัญชีรายรับรายจ่ายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว

ค.      เขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านต่าง ๆ

ง.       สืบค้นข้อมูลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่เสียได้

45.  เวบไซต์ในข้อใด  เป็นเวบไซต์ของหน่วยงานราชการ

ก.      http://www.Google.com

ข.       http://www.Sanook.com

ค.      http://www.act.ac.com

ง.       http://www.moe.go.com

 

 

 

 

50. ลิงค์ (link)ในอินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร

ก.      การค้นหาข้อมูล

ข.      การขาดหายของข้อมูลในเว็บเพจ

ค.       การเชื่อโยงของข้อมูลในเว็บเพจ

ง.       ผู้ดูแลเว็บเพจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  บุคลในข้อใดเลือกถนอมอาหารได้เหมาะสมที่สุด

                ก.  มาลี  ทำมะละกอกวน

                ข.  ยุภา  ทำมะม่วงแช่อิ่ม

                ค.  สุดา  ทำมะนาวตากแห้ง

                ง.  สารภี  ทำกล้วยดองหวาน

4.  ผลไม้ในข้อใดที่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำผลไม้  แก้กระหายน้ำ  รสอร่อย  และให้ประโยชน์

      แก่ร่างกาย  ทั้งหมด

                ก.  ลำไย กระเจี๊ยบ  มะพร้าว    ส้ม

                ข.  น้อยหน่า  มะเขือเทศ  มังคุด  สับปะรด

                ค.  ขนุน  พุทรา  มะตูม  มะขาม

                ง.  กล้วย  มะนาว  ส้มโอ  แอปเปิ้ล

5.  ในการขุดดินปลูกพืช  ควรตากดินไว้  1  สัปดาห์  ก่อนทำการย่อยดิน  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างไร

                ก.  เพื่อให้ดินร่วน

                ข.  เพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่าง

                ค.  เพื่อเร่งการทำงานของจุลินทรีย์

                ง.  เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินและทำลายวัชพืช

6.  การใส่ปุ๋ยมะม่วงที่ถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไร

                ก.  ละลายน้ำรด

                ข.  กองสุมโคนต้น

                ค.  หว่านรอบทรงพุ่ม

                ง.  พรวนดินรอบทรงพุ่มใส่ปุ๋ยแล้วพรวนดิน

                   กลบทับ

 

12.  การจัดพานดอกไม้  เป็นการจัดดอกไม้แบบไทย          มีวิธีการจัดประณีต  บรรจงมาก  มักใช้ในโอกาสใด

                ก.  เยี่ยมคนป่วย

                ข.  ตั้งโต๊ะหมู่บูชา

                ค.  อวยพรวันเกิดเพื่อน

                ง.  ตกแต่งโต๊ะหรือมุมห้อง

13.  การแกะสลักผักผลไม้  ให้เป็นรูปดอกไม้  ใบไม้  และสิ่งของง่าย ๆ ให้ดูสวยงามน่ารับประทาน ใครปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด

                ก.  นันทิดา  แกะสลักฝักทอง  เป็นดอกข่า

                ข.  ปภาดา  แกะสลักกระชาย  เป็นดอกบานชื่น

                ค.  อรรัมภา  แกะสลักมะเขือเทศเป็นดอกจำปี

                ง.  เกศนภา  แกะสลักแตงกวาเป็นใบไม้

14.   นักเรียนมีวัสดุเหลือใช้  คือ  กระดาษแข็งปกสมุด

ที่ไม่ใช้แล้ว  เศษผ้า  กาวลาเท็กซ์ 

        นักเรียนจะ นำวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์ตกแต่ง  อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

                ก.  กรอบรูป

                ข.  พรมเช็ดเท้า

                ค.  ผ้าจับหูกระทะ

                ง.  แผงผ้าแขวนใส่ของสารพัดประโยชน์

15.  บุคคลในข้อใดสามารถประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมที่สุด

                ก.  เมวิษา  ปั้นกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นรูป

                   ผลไม้

                ข.  มณทิรา  ประดิษฐ์กิ๊บติดผมจากผ้าสักหลาด

                ค.  มาริสา  ประดิษฐ์ดอกไม้จากใยใบข่อย

                ง.  มารตี  ประดิษฐ์พวงมาลัยคล้องคอจาก

                  ดอกพุดพลาสติก

 

 

 

20.  การดำเนินธุรกิจประเภทผู้ให้สัมปทาน  และมีผู้รับสัมปทาน  เป็นธุรกิจประเภทใด

                ก.  สหกรณ์

                ข.  แฟรนไชส์

                ค.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

                ง.  ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

21.  อภิรักษ์  มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต  ดังนั้นเขาต้องซื้ออุปกรณ์ในข้อใด  เพื่อใช้แปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ต

                ก.  ฮับ

                ข.  เมาส์

                ค.  โมเด็ม

                ง.  คีย์บอร์ด

22. ดวงรัตน์  สืบค้นข้อมูลเรื่อง  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากอินเตอร์เน็ต  ต้องการทราบว่า  ลิงค์ (Link) ในอินเตอร์เน็ตหมายความว่าอย่างไร

ก.      การค้นหาข้อมูล

ข.      การดูแลเว็บเพจ

ค.      การขาดหายขอข้อมูลในเว็บเพจ

ง.       การเชื่อมโยงของข้อมูลในเว็บเพจ

23. ข้อใดหมายถึง  Search  Engine

ก.      เว็บไซต์ให้บริการอีเมล์

ข.      เว็บไซต์สืบค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ

ค.      เว็บไซต์ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ง.       เว็บไซต์ให้บริการพื้นที่สร้างโฮมเพจ

24. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนในการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดหายไปเป็นบริเวณกว้างได้ถูกต้อง

                ก.  วารี  ซ่อมแซมโดยการปะด้านนอก

                ข.  สุดา  ซ่อมแซมโดยการชุนแบบขัดสาน

                ค.  ดารา  ซ่อมแซมโดยการชุนแบบรังผึ้ง

                ง.  ณิชา   ซ่อมแซมโดยการซ่อมตะเข็บ

 

29.  ข้อใดเป็นคุณสมบัติของดินดี

                ก.  เนื้อดินแน่น  สีจาง  มีจุลินทรีย์น้อย

                ข.  เนื้อดินร่วนซุย  สีคล้ำ  การระบายน้ำและ

                    อากาศดี

                ค.  เนื้อดินละเอียด  มีจุลินทรีย์น้อย  การถ่ายเท

                   อากาศไม่ดี

                ง.  เมื่อดินไม่เกาะตัวกัน  มีการระบายน้ำเร็วมาก

                  ไม่สามารถเก็บน้ำได้

30.  การปลูกพืชบริเวณที่ลาดเขา  หรือใกล้เชิงเขา  ควรจัดพื้นที่ปลูกอย่างไร

                ก.  ปลูกพืชเป็นแถวตามแนวยาวจากสูงไปหาต่ำ

                ข.  ใช้ไม้ปักเป็นแนวยาวตามขวางของพื้นที่

                ค.  ทำคันดินกั้นบริเวณทางด้านบนสุด

                ง.  ทำพื้นที่  เป็นแบบขั้นบันได

31.  การบำรุงรักษาด้วยการชะโลมน้ำมันกันสนิม  ก่อนนำไปเก็บ  ควรใช้กับเครื่องมือประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

                ก.  ตลับเมตร

                ข.  สิ่วปากบาง

                ค.  ตะแกรงร่อนทราย

                ง.  แสงผ่านได้ทั่วโรงเรือน

32.  บุคคลในข้อใด ปฏิบัติตนได้เหมาะสม  ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

                ก.  แก้ว  ทำความสะอาดพัดลม

                ข.  น้อง  ดูโทรทัศน์ด้วยความสนุกต่อเนื่องขณะ

                   ฝนฟ้าคะนอง

                ค.  พี่  ปรับอุณหภูมิ และเวลา ให้เหมาะสมกับ

                   อาหารในเตาไฟฟ้า

                ง.  ก้านกล้วย  ใช้มือขยี้ผ้าที่สกปรกในถังซักผ้า

                  ที่เครื่องกำลังทำงาน

 

 

38.  ใครปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี  ในการประกอบธุรกิจ

                ก.  ศุภกร  มีความสามารถในการคิดและ

                   วางแผนที่ดี

                ข.  ธิราวรรณ  มีพื้นที่ทำเลในการทำธุรกิจ 

                   ที่ดีมาก ๆ

                ค.  ชลินี  มีความสามารถในการวิเคราะห์และ

                    ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

                ง.  ปวีณา  มีความสามารถในการลอกเลียนแบบ

                  สินค้าที่มีชื่อเสียงได้แนบเนียน

39.  บุคคลในข้อใด  ปฏิบัติตนอยู่ในความประหยัด 

รู้จักออม  รู้จักใช้

                ก.  แว่น  ใช้เวลาว่างปลูกพืชสวนครัว 

                   เมื่อเหลือใช้ก็นำไปขาย

                ข.  แวว  ชอบแต่งตัวสวย  นำแฟชั่น

                ค.  ว่าน  รับประทานอาหารที่ร้านอาหารทุกวัน

                ง.  ว่าว  กู้เงินจากนายมาซื้อโทรศัพท์มือถือ

40.  เครื่องมือสำคัญในข้อใดที่ทำให้เราสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต  ได้อย่างรวดเร็ว

                ก.  โทรเลข

                ข.  โทรพิมพ์

                ค.  โทรทัศน์

                ง.  โทรศัพท์

41.  มาลีสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรียนต่อจากอินเตอร์เน็ต  และต้องการพิมพ์ข้อมูล

       รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนต่อเพื่อนำมาศึกษาประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน มาลีต้องปฏิบัติตาม

ข้อใด

                ก.  คลิกเมนู  File + Open

ข.      คลิกเมนู File + Exit

ค.      คลิกเมนู File + Save

ง.       คลิกเมนู File + Print

46.  วิยะดา  สืบค้นข้อมูลโดยกำหนดกลุ่มคำอยู่ในเครื่องหมาย  (………)  หมายความว่าวิยะดา  ต้องการสืบค้นข้อมูลชนิดใด

ก.      ข้อมูลที่เป็นคำนาม  คำสรรพนาม  ชื่อคน  สถานที่  สิ่งของ

ข.      ข้อมูลที่มีกลุ่มคำเรียงลำดับตามกำหนด

ค.      ข้อมูลที่มีรูปภาพประกอบ

ง.       ข้อมูลที่มีข้อความยาว ๆ

47. ใครปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ก.       ก้อย  เป็นผู้ที่ใช้อิทธิพลเหนือเหตุผล

ข.      นิ้ง  วิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว

ค.      ยุ้ย  ยึดติดความคิดของตนเองเป็นหลัก

       ง.   นุ้ย  มีความรู้  ความชำนาญเฉพาะด้านที่

             ตนเองสนใจ

48. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้ในปัจจุบันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใด

                           ก.  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

                           ข.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

                          ค.  มินิคอมพิวเตอร์

                           ง.  ไมโครคอมพิวเตอร์

49. ปุ่มใดใช้สำหรับการลบตัวอักษรที่อยู่หลังเคอร์เซอร์ที่ละ 1 ตัวอักษร

ก.  Tab

ข.      End

ค.      Home

ง.       Delete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s