ข้อทดสอบภาษาไทย ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1.    ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม                                            

        ก.    เบิร์ดชอบดูรายการทศกัณฐ์เด็ก                                 

        ข.    ตี๋เรียนเก่งกว่าพี่ๆ น้องๆ                                                    

        ค.    อ้อน เกวลินเป็นนักแสดง                                          

        ง.    ทหาร 3 เหล่าทัพ กำลังซ้อมสวนสนาม                         

2.    คำว่า “ใคร” ในข้อใดที่เป็นสรรพนามบอก                  

        ความไม่เจาะจง                                                                    

        ก. ใครๆ ก็ไม่รักผม                                                          

        ข.    ใครโกหก ยกมือขึ้น                                                    

        ค.    จุ๊บแจง มากับใครน่ะ                                                 

        ง.    ฉันไม่อยู่ ไม่รู้ใครโทรฯ มาหา                                    

3.    ข้อใดมีกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์                                

        (อกรรมกริยา)                                                                         

        ก.    จอย รับประทานข้าวหรือยัง                                      

        ข.    แนน ทำไมต้องร้องไห้                                               

        ค.    โอม ทำข้อสอบได้ไหม                                              

       ง.   พ่อ ซื้อยามาให้ลูกด้วย

4.    “พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง……………… ลูก”

        ควรเติมคำบุพบทใดลงในช่องว่าง

        ก.    ให้      

        ข.               กับ

        ค.    เพื่อ    

        ง.               แด่

 

9.    “เมื่อเราหาเงินทองได้ เราก็ควรใช้ให้มันเป็น               

        ประโยชน์ ควรเป็นการเขียนอธิบายในข้อใด              

        ก.    การเขียนอธิบายจากการสังเกต                                

                สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ                                            

        ข.    การเขียนอธิบายจากการสังเกต                                 

                พฤติกรรมของบุคคล                                                   

        ค.    การเขียนอธิบายตามมารยาท                                     

        ง.    การเขียนอธิบายเหตุผล

10.  “การพรรณนาแยกแยะ ยกอุทาหรณ์ให้

        เห็นจริง อ้างอิงข้อความ ให้มีน้ำหนัก”

        ควรอยู่ส่วนไหนของเรียงความ

        ก.    คำนำ 

        ข.   เนื้อเรื่อง

       ค.   สรุป       

       ง.   โครงเรื่อง

11.  ข้อใดแสดงถึงความมีมารยาทในการฟัง                        

        ก.    สมเจตน์ลุกออกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆ                       

        ข.    มลวิภานั่งเคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลา                        

        ค.    ณัฐนั่งคุยกับเพื่อนๆ ไม่หยุดปาก                                     

        ง.    พลจดบันทึกสิ่งที่สนใจได้หลายหน้า                     

                กระดาษ                                                                         

12.  ข้อใดเป็นการพูดแบบทักทายปราศรัย                            

        ก.    ฉันไม่อยากพูดกับเธอเลย แดง                                

        ข.    นิดสวยกว่าน้อยอีกนะ                                                

        ค.    กิ่ง วันนี้ไม่ไปจัดรายการทีวีหรือ                                 

       ง.   รำคาญยายปุ่นจริงๆ

13.  ข้อใดเป็นประโยคที่ไม่ต้องการคำตอบ

        ก.    เธอชอบเล่นกอล์ฟหรือเทนนิส

        ข.    เมื่อคืนนี้ฝนตก เธอมาโรงเรียนสาย

                หรือเปล่า

        ค.    พอน้ำมันขึ้นราคาอะไรๆ ก็แพงไปหมด

        ง.    ทำไม ถึงหลับในห้องเรียน

19.  นักเรียนคิดว่า บทเพลงนี้ แม่ต้องการให้ลูก

        เป็นอย่างไรมากที่สุด

        ก.    เป็นเด็กดี มีร่างกายแข็งแรง

        ข.    เป็นคนดี มีอนาคตดี

        ค.    เป็นคนดี มีสุขภาพแข็งแรง และมี

                อนาคตที่ดี

        ง.    เป็นเด็กมีความหวังดีกับแม่ตลอดไป

20.  ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร

        ก.    บุคคลที่เกิดก่อน 3 มกราคม 2529 จึงจะ

                มีสิทธิเลือกตั้ง

        ข.    หน้าฝน ต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดไปหมด

        ค.    เรียนลูกเสือนี่ดีจัง มีกิจกรรมสนุกสนาน

                มากมายจริงๆ

        ง.    ปูไข่เป็นนักกีฬาขี่ม้าที่รูปหล่อ จมูก โด่ง

                ตาคม ผิวสองสี และสูงสง่า

21.  “ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอยู่

        เป็นมิ่งขวัญของลูกหลาน ตลอดไปนะครับ

        เป็นการพูดแบบใด

        ก.    การอภิปราย

        ข.    การพูดสุนทรพจน์

        ค.    การทักทายปราศัย

       ง.   การกล่าวอวยพร

22.  เวลา “14.45 น.” อ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง                   

        ก.    สิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที                                           

        ข.    หนึ่งสี่จุดสี่ห้านาฬิกา                                                  

        ค.    สิบสี่นาฬิกาจุดสี่สิบห้านาที                                      

       ง.   หนึ่งสี่จุดสี่สิบห้านาฬิกา

 

 

 

 

 

27.  ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ

        ก.    การเขียนที่มีเนื้อหาสาระและให้ข้อคิด

                แก่ผู้อื่น

        ข.    การเขียนแบ่งเป็น 3 ย่อหน้าคือ คำนำ

                เนื้อเรื่อง สรุป

        ค.    การเขียนต้องมีแบบแผน มีคำครุ ลหุ

        ง.    การเขียนมีตัวละคร ตัวเอกของเรื่อง

                และจบแบบมีความสุข

28.  “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์” คำที่พิมพ์

        ตัวดำควรเป็นคำพ้องรูปชนิดใด

        (เรียงตามลำดับ)

        ก.    คำกริยา – คำวิเศษณ์

        ข.    คำนาม – คำวิเศษณ์

        ค.    คำนาม – คำกริยา

        ง.    คำวิเศษณ์ – คำนาม

29.  บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรอง                          

        ประเภทใด                                                                           

        ก.    กลอนสุภาพ            

        ข.   กาพย์ยานี                                                                  

        ค.    กาพย์ฉบัง                

       ง.   โคลงสี่สุภาพ                                                              

30.  “เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง”                           

        สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใด                             

        มากที่สุด                                                                               

        ก.    ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว                                                   

        ข.    เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร                              

        ค.    กรรมสนองกรรม                                                        

       ง.   คนดีผีคุ้ม

 

 

 

 

36.  ข้อใดมีความหมายโดยนัย

        ก.    แตงเด็ดใบโหระพาให้แม่ด้วย

        ข.    ส้มขาแพลงเพราะปีนขึ้นไปเด็ดดอกจำปี

        ค.    จะเด็ดเป็นตัวเอกในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

        ง.    งวดนี้มีเลขเด็ดๆ หรือยังพ่อ

37.  รายชื่อหนังสือที่นำมาประกอบการค้นคว้า                  

        ข้อมูลในการเขียนรายงานเรียกว่าอะไร                          

        ก.    สารบัญ                                                                          

        ข.                       เนื้อหา                                                      

        ค.    บรรณานุกรม                                                                

        ง.               หน้าปก         

38.  คำราชาศัพท์ในข้อใดไม่เข้าพวก                                      

        ก.    พระภูษา                                                                       

        ข.    พระสนับเพลา                                                            

        ค.    พระภคินี                                                                       

       ง.   พระมาลา

39.  นักเรียนคิดว่า ข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์ตรี

        ถูกต้องทุกคำ

        ก.    น๊อต    ตุ๊บตั๊บ

        ข.    ตุ๊กแก    ต้อยตีวิ๊ด

        ค.    เตาแก๊ส    ปลั๊กไฟ

        ง.    ฮาร์ดแวร์    เว็บไซต์

40.  ข้อใดไม่ใช่ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

        ก.    ลิขิต   =   จดหมายของพระสงฆ์

        ข.    ทรงบาตร   =   ตักบาตร

        ค.    จังหัน   =   อาหารเช้า

      ง.    อาพาธ   =   เจ็บป่วย

41.  “เรื่องท้าวแสนปม” นักเรียนคิดว่าเป็นนิทาน                  

        ประเภทใด                                                                           

        ก.    นิทานประจำถิ่น                                                         

        ข.               นิทานสอนใจ                                                              

        ค.    นิทานอธิบายเหตุ                                                           

       ง.                  นิทานวีรบุรุษ

45.  การปรุงแต่งอาหารใช้มะนาวเพื่อวัตถุประสงค์ ข้อใด

     มากที่สุด

ก.      เพิ่มกลิ่นหอม

ข.      เพิ่มคุณค่าอาหาร

ค.      เพิ่มสีน่ารับประทาน

ง.       เพิ่มรสชาดน่ารับประทาน

46.  มะนาวมีคุณค่ามาก แต่คุณค่าข้อใดไม่ได้กล่าวถึง

ก.      รักษาผิวพรรณ

ข.      ชูรสชาดของอาหาร

ค.      ช่วยย่อยอาหาร

ง.       เพิ่มความเงางามของเส้นผม

47.  ข้อใดใช้สำนวนไม่ตรงกับความหมาย

ก.      พูดจาเสียงห้วนๆเหมือนพูดมะนาวไม่มีน้ำ 

       ใครอยากฟัง

ข.      อุตส่าห์พาไปโรงพยาบาล ยังคิดว่าได้ค่านายหน้า ทำทำทำคุณบูชาโทษกันชัดๆ

ค.      ทำงานผิวเผินแค่ตรวจไปทีอย่างนี้เรียก

       เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจริงๆ

ง.       เธอไม่ได้ทำรายงานไม่ควรเขียนชื่อหรอกอย่างนี้

       ชุบมือเปิบนะสิ

48.  ประโยคในข้อใดมีลักษณะที่แตกต่างจากข้ออื่น

ก.      นี่คือสมุดบันทึกของคุณใช่ไหม

ข.      ปานระพีไปงานแต่งงานใส่ชุดไหม

ค.      คุณพ่อจะกลับมากับลูกด้วยไหม

ง.       ท่านจะมาที่สวนสาธารณะนี้ไหม

49.  ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ก.      ฉันเลี้ยงไก่เอาไว้กินไข่

ข.      พระจันทร์ส่องแสงงามตา

ค.      นกในสวนส้มเกาะบนกิ่งไม้

ง.       เงินทองของนอกกายไม่ตายหาใหม่

 

 

5.    “กรุงเอเธนส์อยู่ไกล” คำที่ขีดเส้นใต้เป็น      คำวิเศษณ์ประกอบคำใด

        ก.    ประกอบคำกริยา

        ข.    ประกอบคำนาม

        ค.    ประกอบสรรพนาม

        ง.    ประกอบวิเศษณ์

6.    คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำอุทานเสริมบท               

        ก.    โธ่เอ๋ย! ไม่น่าสอบตกเลย

        ข.    ค่ำแล้ว อาบน้ำอาบท่าหรือยัง

        ค.    เสียงลือเสียงเล่าอ้าง   อันใด  พี่เอย

        ง.    เอ๊ะ! นั่นเธอหรือนี่

7.    ข้อใดไม่ใช่กลุ่มคำ                                                               

        ก.    แฟนจ๋า ฉันมาแล้วจ้ะ                                                

        ข.    กล่องทิชชู                                                                     

        ค.    ติ๊กรูปหล่อ                                                                    

       ง.   สุนัขพันธุ์ชิสุ

8.    “ไหนบอกครูซิว่า เธอจะเป็นนักกีฬา______               

        นักดนตรี” ควรเลือกเติมคำใดลงในช่องว่าง                

        ก.    และ                           

        ข.    หรือ       

       ค.   กัน                                         

       ง.   แต่

 

 

 

14.  การพูดแบบแนะนำตัวเอง ควรเป็นข้อใด

        ก.    แจน เราอยากรู้จักโตจังเลย

        ข.    สวัสดีครับ ผมชื่อโตครับ

        ค.    สวัสดีครับ คุณสบายดีหรือ

       ง.   ไม่ค่อยสบายหรอก เป็นหวัด

15.  “ผู้หญิงผู้ชายใครอายุยืนกว่ากัน”                                  

        ควรเป็นลักษณะใดของการโต้วาที                                  

        ก.    ผู้โต้วาที                                                                        

        ข.    ญัตติ                                                                               

        ค.    สรุปผลการตัดสินใจ                                                  

        ง.    กรรมการตัดสินใจ                                                               

16.  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง                     

        ผู้เขียนควรทำอย่างไรก่อนข้ออื่น                                    

        ก.    ต้องอ่านเรื่องหรือฟังเรื่องโดยตลอด                       

        ข.    หาคุณค่าและข้อคิดของเรื่องว่ามีหรือไม่                        

        ค.    เนื้อเรื่องมีเหตุผลเหมาะสมเพียงใด                        

        ง.    ใช้ภาษาที่ง่าย น่าอ่าน น่าสนใจ                                  

17.  ข้อใดมีเครื่องหมาย ยัติภังค์                                                       

        ก.    กินนร อ่านว่า กิน – นอน                                            

        ข.    วัดพระศรีฯ                                                                           

        ค.    น.ร.    =   นักเรียน                                                     

       ง.   แม่รู้สึกน้อยใจ     

        ให้นักเรียนอ่านบทเพลงข้างล่างนี้ แล้วตอบ               

        คำถามข้อที่ 18 – 19                                                             

18.  “ให้เจ้าเป็น……….เด็กดี ให้เจ้ามี……….พลังให้         

        เจ้าเป็น………..ความหวังของแม่ต่อไป”                       

        บทเพลงนี้ ควรเป็นโวหารประเภทใด                             

        ก.    พรรณนาโวหาร      

        ข.    บรรยายโวหาร

        ค.    สาธกโวหาร            

       ง.   เทศนาโวหาร

 

23.  ประโยคข้างล่างนี้ควรเติมสำนวนใดลงใน                    

        ช่องว่างจึงจะได้ใจความที่สุด                                           

        “น้องชายเธอทำไมถึง…………..ไม่เคยอยู่เฉยๆ                        

         บ้างเลย                                                                               

        ก.    ซนเหมือนลิง                                                               

        ข.    บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้าง                                      

        ค.    กลมเหมือนมะนาว                                                    

       ง.   เบาเหมือนปุยนุ่น

24.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด เป็นสำนวนไทย                         

        ประเภทคล้องจอง                                                               

        ก.    อย่ายกพวกตีกันนักกลับเนื้อกลับตัวเสียที               

        ข.    ถ้าขี้เกียจเรียนนัก สอบตกเมื่อไรก็ตัวใคร              

                ตัวมันแล้วกัน                                                               

        ค.    ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีความหวังดีกับ                         

                ลูกศิษย์ทุกคน                                                               

        ง.    โอ้โฮ้! นุ่งกางเกงเขียว ใส่เสื้อแดงเหมือน            

                อีกาคาบพริกเลย

25.  “คนที่ชอบวิวาทกันอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้กัน”

        ตรงกับสำนวนใด

        ก.    ขมิ้นกับปูน

        ข.    หมาเห่าใบตองแห้ง

        ค.    ต่อปากต่อคำ

        ง.     ตัดหางปล่อยวัด

26.                      “กาพย์ยานีลำนำ                                              

                สิบเอ็ดคำจำอย่าคลาย                                                  

                วรรคหน้าห้าคำหมาย

                วรรคหลังหกยกแสดง”

        อยากทราบว่า “กาพย์ยานี” มีจำนวนคำทั้ง

        บาทเท่าไร

        ก.    สิบเอ็ดคำ                  

        ข.   หกคำ

        ค.    ยี่สิบสองคำ              

        ง.   ห้าคำ

31.  ในการเขียนเรื่องย่อจากวรรณคดี ถ้าเป็น                       

        คำราชาศัพท์ นักเรียนต้องมีข้อปฏิบัติในการ                   

        เขียนอย่างไร                                                                           

        ก.    ใช้แบบการย่อเหมือนการย่อเรื่องทั่วไป                            

        ข.    ถ้ามีศัพท์ยากให้เปลี่ยนมาใช้คำสามัญ                       

        ค.    เปลี่ยนคำราชาศัพท์เป็นคำสามัญไม่ได้                     

        ง.    ใช้ถ้อยคำสั้นๆ ตรงไปตรงมา

32.  นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีก                     

        ชื่อหนึ่งว่าอย่างไร                                                              

        ก.    เซียงรุ้ง                     

        ข.   เซียงของ                

        ค.    เซียงเมี่ยง                 

        ง.   เซียงดาว

33.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำไทยแท้

        ก.    คำไทยแท้ต้องเป็นคำพยางค์เดียวโดดๆ

        ข.    คำไทยแท้ต้องมีคำควบกล้ำ และคำที่ใช้

                อักษรนำ

        ค.    คำไทยแท้มักสะกดตรงตามมาตรา

        ง.    คำไทยแท้ไม่มีตัวการันต์

34.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด เป็นคำไทยแท้

        ก.    เธอกล้าหาญชาญชัยมากเลยนะที่หนี

                โรงเรียน

        ข.    ฉันว่าราชสีห์ท่าทางสง่ากว่าเสือนะเธอ

        ค.    ที่บ้านเรามีตะขาบอยู่ในดินเยอะแยะ

                ไปหมด

        ง.    น้องสาวเธอชื่อขวัญข้าวเหรอน่ารักดีนะ

35.  คำในข้อใดสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำ

        ก.    สหรัฐ    อาหรับ

        ข.    สมพิศ    โสภิณ

        ค.    แคทลียา    พุดพิชญา

        ง.    มือกาว    คัดเลือก

 

 

42.  “เมื่อเดือนที่แล้ว พี่จุ๊บแจงรับพระราชทาน

        ปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        พวกเราติดสอบ เราควรส่ง…………….ไปให้

        พี่เขานะ”  ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

        ก.    บัตรเชิญ   

        ข.   บัตรกำนัล

        ค.    บัตรเครดิต               

        ง.   บัตรอวยพร

43.  “แฮรี่ พอตเตอร์ เล่มล่าสุดกำลัง

        ดีใจจัง จะได้อ่านอีกแล้ว”

        นักเรียนคิดว่าเป็นการอ่านแบบใด

        ก.    การอ่านเพื่อความบันเทิง

        ข.    การอ่านเพื่อหาความรู้

        ค.    การอ่านเพื่อทราบความคิด

       ง.   การอ่านเพื่อทราบข่าวสาร

44.  สระในข้อใด เรียงถูกต้องตามพจนานุกรม                   

        ก.    อา   อุ   อิ   อึ                                                                  

        ข.    อะ   อัวะ   เอะ   เอียะ                                                  

        ค.    เอ   เอา   อู   ไอ                                                             

        ง.    แอ   ไอ   เอาะ   โอะ

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 45 – 47

เรารู้จักถึงคุณประโยชน์ของมะนาวเป็นอาหารและยา  ยังเคยใช้เป็นสิ่งเสริมสวยทำเครื่องสำอางบำรุงผิว  มะนาวมีส่วนประกอบ      กรดไซตริค  วิตามินซี  เราใช้มะนาวปรุงอาหารช่วยชูรสให้อาหารรสดี  ชูกลิ่นอาหาร  กรดในน้ำมะนาวช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารขับน้ำย่อย  วิตามินซี  ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด  หลอดเลือดแข็งแรง

(ศาตราจารย์ น.พ.เสนอ  อินทรสุขศรี

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

50.  ถ้าต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประดิษฐ์สร้อยคอ                   

       ลูกปัด  ควรเลือกอ่านหนังสือใด

ก.      นักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์

ข.      หลากหลายงานกระดาษสา

ค.      หินแร่ลูกปัดนำโชคลาภ

ง.       เมื่อคุณยายเล่าให้ฟัง

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s