ข้อทดสอบภาษาไทย ม.๓ สพปนฐ.๒

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

1ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ

            ก.    น้ำตก  น้ำใจ

          ข.   ไม้เรียว  มะระ

            ค.    นักเรียน  จุดยืน                                                 

          ง.     กระถาง  มะละกอ

2. ข้อใดมีการสนธิทุกคำ

            ก.    สังฆราช  ธันวาคม                                            

          ข.   มหรรณพ  มหกรรม                                          

          ค.   วิทยาลัย  ราชูปโภค                                           

          ง.   ราชานุเคราะห์  มัจจุราช

3. ข้อใดคือวิธีการนำคำต่างประเทศมาใช้โดยการ 

   บัญญัติเป็นคำศัพท์ใหม่

            ก.    กิจกรรม

            ข.    วิเชียร

            ค.    โบสถ์                                                                    

          ง.   โกรธ

4. ข้อใดใช้คำบัญญัติศัพท์ถูกต้อง

         ก.    อิสระ – ฟรี                                                          

         ข.    รถสองแถว – รถบัส

         ค.    โปสเตอร์ – สี                                                      

         ง.    ธนาคาร – แบงค์

   5.  ข้อใดใช้คำกำกวม

            ก.    กาแฟถ้วยนี้แก่ไปกินไม่ได้                               

            ข.    นายแก่ไปทำงานแล้ว

            ค.    พ่อแม่หวังดีต่อลูกทุกคน                                  

            ง.    ห้ามมิให้ตั้งแผงลอยบริเวณนี้

10. “อันของสูงแม้ปองต้องจิต” มาจากบทละครใน

      ข้อใด

            ก.    สาวิตรี                                                                   

          ข.   ท้าวแสนปม

            ค.    ศกุนตลา                                                               

          ง.   มัทนะพาธา

11.      คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

         ก.  กาพย์ยานี

         ข.  กาพย์ฉบัง

         ค.  กาพย์สุรางคนางค์

         ง.  กาพย์กลอน

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-13

                    “ต่อจากนี้ไป พวกผมจะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของคุณยายแล้ว กลับจากโรงเรียนพวกผมคงเหงามาก คุณยายครับพวกเราจะมีคุณยายอยู่ในใจตลอดไป”

12.      ข้อความนี้เป็นการเขียนแสดงความรู้สึกใด

            ก.    ประทับใจ                                                             

            ข.    เสียใจ

            ค.    ดีใจ

            ง.    ภูมิใจ

   13.  ผู้เขียนข้อความนี้คือใคร

             ก.   ลูก                                                                          

           ข. หลาน

             ค.   เหลน                                                                    

           ง.  น้อง

    14. ข้อใดเป็นภาษาระดับทางการทุกคำ

            ก.    รถเมล์  จอดป้าย

            ข.    ออกบัตรเชิญ  คู่สมรส

            ค.    หวัดดี  อรุณสวัสดิ์

            ง.    เกรดดี  มีความสามารถ

 

 

20.  ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยาว “เหมือน

 เหล็กเหมือนศิลา” คำที่ขีดเส้นใต้ใช้วิธีเขียน

 ในข้อใด

            ก.    ถากถาง                                                                 

          ข.   เยาะเย้ย

            ค.    เปรียบเทียบ                                                         

          ง.   ตักเตือน

  21.   ข้อความนี้แสดงทรรศนะที่เกี่ยวกับข้อใด

            ก.    ข้อเท็จจริง                                                            

          ข.   เกี่ยวกับคุณค่า

            ค.    เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ                     

           ง.  ข้อเท็จจริง และคุณค่า

   22.  ผู้เป็นเบาหวาน ต้องระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด

            ก.    การนอน                                                               

          ข.   การออกกำลังกาย

            ค.    การกิน

            ง.    การไปพบแพทย์

23.      “ผลไม้เมืองไทยมีมากมาย เช่น มะม่วง

       มะพร้าว ส้มโอ แตงโม ฯลฯ” คำที่ขีดเส้นใต้

      คือเครื่องหมายใด

             ก.     ละ                                                                       

           ข.   และอื่นๆ

             ค.   ไปยาลใหญ่                                                          

           ง.  ยังมีอีกมากมาย

     24.       คำข้อใดอ่านถูกต้อง

            ก.    ปรมาภิไธย  อ่าน  ปะ – ระ – มา – พิ – ไท

            ข.    ดุลยพินิจ  อ่าน  ดุน – พิ – นิด

            ค.    โภชนาการ  อ่าน โพด – ชะ – นา – กาน

            ง.    สุตกวี  อ่าน สุด – ตะ – กะ – วี

 

 

 

30.      สามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันส่งเสียงดัง                           

            ก.    อึกทึก                                                                    

          ข.   กึกก้อง

            ค.    สนั่น                                                                     

          ง.   โครมคราม

   31.  ผู้พูด ข้อใดที่พูดประทับใจผู้ฟังน้อยที่สุด

            ก.    ดิฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ข่าวนั้น

            ข.    ดิฉันขอมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากด้วย

            ค.    ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย                

           ง.  ดิฉันขอขอบใจในมิตรไมตรีที่คุณมอบให้

   32.  ข้อใดมีความหมายเดียวกันทุกคำ

            ก.    รัตติกาล  ราตรี                                                    

          ข.   เดือน  รติ

            ค.    กุญชร  ชลธาร                                                    

           ง.  สิงขร  พฤกษา

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 33-35

              “ ความสุข ความทุกข์ ขึ้นอยู่ที่ใจเป็นผู้กำหนด ถ้าท่านกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์  ถ้าท่านกำหนดให้สุขก็สุข ฉะนั้นความสุข ความทุกข์สุดแต่ใจจะกำหนด”

   33. ข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใดในการนำเสนอ

            ก.    ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิง                

            ข.    ให้ผู้อ่านคิดแก้ปัญหาตามที่ผู้เขียนชี้ให้เห็น

            ค.    ให้ผู้อ่านคล้อยตาม                                             

            ง.    ให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อเท็จจริง

   34.  สิ่งที่สำคัญที่สุดในข้อความนี้คือข้อใด

            ก.    ความสุข                                                               

          ข.   ความทุกข์

            ค.    ใจ                                                                           

           ง.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

 

 

อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 41-43

            รักกันอยู่ขอบฟ้า             เขาเขียว

            เสมออยู่หอแห่งเดียว      ร่วมห้อง

            ชังกันบ่แลเหลียว             ตาต่อ    กันนา

            เหมือนขอบฟ้ามาป้อง     ป่าไม้มาบัง

   41.  คำประพันธ์นี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

             ก.   โคลงสุภาพ                                                          

           ข. โคลงดั้น

             ค.   โคลงกระทู้                                                          

           ง.  โคลงกลบท

   42.  คำประพันธ์นี้ใช้คำแทนคำเอกที่วรรคใดบ้าง

            ก.    วรรคที่ 1,3                                                           

          ข.   วรรคที่ 3,5

            ค.    วรรคที่ 1,7                                                           

           ง.  วรรคที่ 1,8

   43.  คำประพันธ์นี้มาจากเรื่องใด

            ก.    สุภาษิตโคลงโลกนิติ                                          

          ข.   สุภาษิตคำโคลง

            ค.    โคลงสุภาษิตพระร่วง                                        

           ง.  โคลงพระบรมราโชวาท

“  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์   มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ”

44.      ข้อความนี้ให้ข้อคิดในข้อใดมากที่สุด

            ก.    ฝากเนื้อไว้กับเสือ                                               

            ข.    น้ำนิ่งไหลลึก

            ค.    คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ                        

            ง.    อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

45.      ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนที่สุด

            ก.    มารยาท

            ข.    การแต่งกาย

            ค.    อาหารการกิน

            ง.    ภาษา

   48. 

  เรียนอย่างมิตร………………. ในแวดล้อม

ถนัดพร้อม ………………………. ได้แรงเสริม

พบสำเร็จ …………………………..เร้าใจเติม

กระตุ้นเพิ่ม ………………………… เพียรต่อไป

 

 

 

 

 

จากคำประพันธ์ข้างต้น  ควรเติมคำใดในช่องว่างจึงไพเราะและมีความหมายที่ดี

        ก.  ติดใจ         สามารถ      เสร็จกิจ     รู้เรียน

        ข.  มีคู่คิด        สามัคคี       เบ็ดเสร็จ     เริ่มรู้

        ค.  สนิทใจ      ยอมสนใจ   เสร็จสิ้น     เริ่มเรียน

        ง.  ชิดใกล้       สิ่งสนใจ      รู้แปลกใหม่   ใคร่เรียน

  แม่กาเหว่าเอย              ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก

แม่กาก็หลงรัก                คิดว่าลูกในอุทร

คาบเอาข้าวมาเผื่อ           คาบเอาเหยื่อมาป้อน

ถนอมไว้ในรังนอน        ซ่อนเหยื่อมาให้กิน

49.

 

 

 

เพลงกล่อมเด็กข้างต้นใช้ภาษาที่ช่วยจรรโลงใจด้านใด

มากที่สุด

ก.  ความรักของแม่

ข.  ความกตัญญูของลูก

ค.  ความช่วยเหลือของแม่

ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

  ทะเลเงียบเรียบอยู่เหมือนปูผ้า

เชิญตะวันเวลามาเฉิดฉาย

ตะวันแย้มแต้มสาดกระจัดกระจาย

มะพร้าวพรายร่ายรับระยับยิบ

50.

 

 

 

 

คำประพันธ์ข้างต้นมีคุณค่าวรรณศิลป์เด่นในแง่ใด

ก.      เล่นคำ

ข.      เล่นอักษร

ค.      เล่นเสียงสระ

ง.      เล่นเสียงวรรณยุกต์

   6.  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นวรรณคดี  

       ประเภทใด

          ก.   คำสอน

          ข.   ปลุกใจ

          ค.   ส่งเสริมขวัญ

          ง.   โน้มน้าวใจ

   7.  หลักธรรมที่นำมาเปรียบได้กับโคลงสุภาษิต

       นฤทุมนาการ คือข้อใด

     ก.  ฆราวาสธรรม ๔  สังคหวัตถุ ๔

            ข.  ฆราวาสธรรม ๔  ทศพิธราชธรรม

     ค.   สังคหวัตถุ ๔  ทศพิธราชธรรม

     ง.    ถูกทุกข้อ

   8. เราสามารถดูดวงดาว ได้ในวันเดือนดับ” คำที่

       ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

            ก.    วันแรม                                                                 

            ข.    วันข้างขึ้น

            ค.    วันแรม ๑ ค่ำ

            ง.    วันข้างขึ้น ๑ ค่ำ

9. เรื่องสามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า แสดงให้เห็นลักษณะเด่นที่สุดของจูล่งในข้อใด

            ก.    เสียสละ  กตัญญูต่อผู้เป็นนาย

            ข.    กล้าหาญ  มีฝีมือเข้มแข็ง

            ค.    ความซื่อสัตย์  ความจงรักภักดี                         

          ง.   ตัดสินใจดี เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

 

 

    15. สำนวนใดมีความหมายเตือนใจเพื่อไม่ให้

        ปฏิบัติ

             ก.   ลางเนื้อชอบลางยา                                             

           ข. ใกล้เกลือกินด่าง

             ค.   ปลาหมอตายเพราะปาก                                    

           ง.  น้ำนิ่งไหลลึก

   16.  พี่ของโหน่งทำตัวเป็นคน              เหมือนพระเวสสันดร   

           ก.  ใจกว้าง                                                                

           ข. ใจร้าย

             ค.   ใจบุญ                                                                    

           ง.  ใจดี

   17.  ข้อใดคือการพัฒนาขั้นสูงของภาษา

            ก.    ศาสนา                                                                  

          ข.   วรรณคดี                                                               

            ค.    บทเพลง                                                               

          ง.   บทประพันธ์

18. คำกล่าวที่ว่า“เมื่อเด็กนุ่งขาวเมื่อสาวนุ่งเขียว  

    แก่ทีเดียวนุ่งแดง”เป็นการสื่อสารแบบใด

             ก.     ลิขิตคำขวัญ                                                       

           ข.   วาจาภาษิต

             ค.     ธรรมชาติชื่นชม                                              

           ง.    พาคิดปริศนา

19.      ข้อใดใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง

            ก.    เขาถูกใส่ความจนเสียคน                                  

            ข.    ชาวพุทธควรใส่บาตรทุกวันพระ

            ค.    หนุ่มสาวสมัยนี้ชอบใส่กางเกงมากกว่า

                  กระโปรง

            ง.    ขนถ่านใส่เรือให้หมด

 

 

 

   25.    ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง

            ก.    ข้าวปลา                                                                

          ข.   นุ่มนิ่ม

            ค.    กระดุกกระดิก                                                     

           ง.  ได้เสีย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 21 – 22

                    “มีผู้เป็นเบาหวานหลายท่านข้าใจว่าเมื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดครั้งใด แล้วอยู่ในระดับปกติแปลว่าหายจากเบาหวานแล้ว สามารถกินได้ตามใจปาก แท้ที่จริงระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจได้เป็นระดับน้ำตาลขณะที่เจาะเลือดเท่านั้น”

26.      ข้อใดเป็นคำสันสกฤตทุกคำ

             ก.     สันติ  มัจฉา                                                      

           ข.   กีฬา  วิชชา

             ค.     ปักษิน  หัสดิน                                                 

           ง.    จักขุ  จักษุ

27.      ประโยคในข้อใดไม่ต้องการคำตอบ

            ก.    ห้องพักราคาเท่าไรคะ                                       

          ข.   ผลการเรียนของลูกเป็นอย่างไรบ้าง

            ค.    บ้านของก้อยอยู่ที่ไหน                                      

          ง.   เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยสำรวมเท่าไร

28.  ข้อใดคือความหมายของ อวัจนสาร

         ก.    ภาษาที่ไม่ใช่คำพูดหรือถ้อยคำ                        

         ข.    ภาษาที่ใช้คำพูดหรือถ้อยคำ

         ค.    ภาษาที่ใช้กันทั่วไป                                            

         ง.    ภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม

29.      ดอกบัว เป็นอวัจนสารแทนสิ่งใด

            ก.    ความรัก

            ข.    ความบริสุทธิ์                                                       

            ค.    ความทันสมัย                                                      

           ง.  ความมืดมัว

 

35.   ข้อความนี้ ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องในข้อใดมากที่สุด

            ก.    สุขภาพ                                                                 

          ข.   คำสอนทางศาสนา

            ค.    ความทุกข์ ความสุข                                            

           ง.  การกำหนดชีวิต

36.  ข้อใดกล่าวปฏิเสธได้อย่าง “บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น”

            ก.    ติดธุระมาไม่ได้ ไม่ต้องคอย                             

            ข.    มาไม่ได้ติดธุระ เสียใจด้วย

            ค.    ติดธุระด่วนมาไม่ได้ ต้องขอโทษด้วย            

            ง.    จนใจติดธุระมาไม่ได้จริงๆ

37.  ข้อปฏิบัติในการทักทายที่ดีคือข้อใด

            ก.    ถามเรื่องส่วนตัวเพื่อแสดงความสนใจ          

            ข.    ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความยินดีอย่างจริงใจ

            ค.    เข้าโอบกอดเพื่อแสดงความจริงใจ

            ง.    กล่าวทักทายพร้อมสอมกอด

38.  ผู้เข้าประชุมไม่ควรปฏิบัติในข้อใด

            ก.    หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะประชุม                

          ข.   พูดตรงประเด็นอย่างรวบรัดตัดความ

            ค.    เป็นนักฟังที่ดี                                                      

           ง.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

39.  “ผ้าเช็ดหน้า” ตรงกับคำราชาศัพท์ในข้อใด

            ก.    พระภูษา

            ข.    ทรงซับพระพักตร์

            ค.    ซับพระพักตร์

            ง.    พระผ้าเช็ดหน้า

   40.  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง

            ก.    สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จเยือน

                 ประเทศ ไทย

            ข.    ชาวไทยถวายการต้อนรับเจ้าชายจิกมี

            ค.    ชาวไทยถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัว

            ง.    เจ้าชายจิกมีทรงประทับรถม้า

46.    ถ้าจะเขียนรายงานเรื่อง “ การใช้พจนานุกรม”

         นักเรียนจะเขียนแผนภาพความคิดอย่างไรจึงจะ

         ลำดับ

ก.      ประโยชน์  ที่มา  วิธีใช้  หลักการเขียน

ข.      ที่มา  หลักการเขียน  วิธีใช้  ประโยชน์

ค.      วิธีใช้  หลักการเขียน  ที่มา  ประโยชน์

ง.       หลักการเขียน  ที่มา  ประโยชน์  วิธีใช้

   47.   กำหนดข้อความให้ดังนี้

       ก.  อาการเบื้องต้นคือ  ปวดท้องทั้งก่อนและ

            หลัง รับประทานอาหาร  บางรายก็คลื่นไส้และ 

            อาเจียน

ข.    ความเครียดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเครียด

  เรื่องงาน  เรื่องเงิน  หรือเรื่องส่วนตัวและการ  

 รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

ค.    หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้ปวดท้องขั้นรุนแรงจนถึงกระเพราะอาหารทะลุได้

ง.     อีกทั้งยังรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดและเค็มจัด  ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด                โรคกระเพาะอาหารได้

       ข้อใดเขียนเรียงลำดับข้อความข้างต้นแล้วได้ใจความ

      สมบูรณ์

            ก.    ก        ข          ง            ค

            ข.    ค        ก          ข           ง

            ค.    ข        ง          ก            ค

            ง.    ง        ค           ก           ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s