ข้อทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

1.  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรชีวิตของพืช

ก.      เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ต้นแก่  ดอก / ผล

ข.      เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ดอก  ต้นแก่

ค.      เมล็ดงอก  ต้นแก่  ต้นอ่อน  ดอก

ง.       เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ต้นแก่  ดอก

2.  ข้อใดเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการทำลาย

     พันธุ์สัตว์

ก.      ฆ่าสัตว์ที่เป็นโรค

ข.      ตอนสัตว์ที่มีลักษณะดี

ค.      ขายสัตว์ที่ไม่สมประกอบ

ง.       แยกสัตว์ที่แคระแกรนไว้ต่างหาก

3.  ถ้านำขวดแก้วที่ฝาเป็นโลหะไปแช่น้ำร้อน

     นักเรียนคิดว่าข้อใดน่าจะเกิดขึ้นได้

ก.      ขวดแก้วจะหดตัวน้อยกว่าฝาโลหะ

ข.      ขวดแก้วจะหดตัวมากกว่าฝาโลหะ

ค.      ขวดแก้วจะขยายตัวมากกว่าฝาโลหะ

ง.       ขวดแก้วจะขยายตัวน้อยกว่าฝาโลหะ

4.  ถ้าความกดของอากาศลดลงอย่างรวดเร็ว

     สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

        ก.  ลูกเห็บตก

        ข.  ท้องฟ้ามืดครึ้ม

        ค.  ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

        ง.  เกิดพายุ

 

5.  ถ้านำเหรียญ 10 บาท ใส่ลงในขวดโหลแก้ว

     ตามภาพ ข้อใดเป็นผลมาจากการหักเหแสง

 

ก.      เห็นเหรียญซ้อนกัน

ข.      เห็นเหรียญขนาดเล็กลง

ค.      เห็นเหรียญอยู่ลึกกว่าปกติ

ง.       เห็นเหรียญอยู่ตื้นกว่าปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  “พลังงานเสียงเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นของวัตถุ

     และส่งผ่านพลังงาน โดยทำให้โมเลกุลของอากาศ

    สั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียง ถ้าเสียงยิ่งดัง การสั่นยิ่ง

    รุนแรง

เบิร์ด ธงไชย ตะโกนร้องเพลง โดยวางจานพลาสติก

ที่ยึดแน่นกับพื้นวางไว้หน้าลำโพงและในจานบรรลุข้าวสารอยู่ สามารถสรุปได้อย่างไร

ก.      จานไม่เคลื่อนที่ แต่ข้าวสารเคลื่อนที่เพราะรับพลังงานเสียง

ข.      จานเคลื่อนที่ด้วยพลังงานเสียงแต่ข้าวสารไม่เคลื่อนที่

ค.      จานไม่เคลื่อนที่ ทำให้ข้าวสารไม่เคลื่อนที่ด้วย

ง.       ทั้งจานและข้าวสารเคลื่อนที่

7.  วัตถุในข้อใด เมื่อนำแม่เหล็กมาถูแล้วจะมีอำนาจ

     แม่เหล็ก

        ก.  ไม้บรรทัดโลหะ

        ข.  ช้อนพลาสติก

        ค.  ตะเกียบไม้

        ง.  สีเทียน

8.  ใส่น้ำใสแก้วจนเต็ม ปิดด้วยกระดาษแข็งไม่ว่าจะ

      เอียงแก้วหรือคว่ำแก้ว กระดาษก็ไม่หลุดออก

     แสดงให้เห็นว่าอย่างไร

        ก.  อากาศมีแรงดันในทุกทิศทาง

        ข.  น้ำดูดกระดาษแข็งได้

        ค.  อากาศมีน้ำหนัก

        ง.  อากาศต้องการที่อยู่

9.  การเกิดหูอื้อขณะดำน้ำ มีสาเหตุมาจากอะไร

        ก.  แรงดันน้ำมากกว่าแรงดันอากาศ

        ข.  แรงดันอากาศมากกว่าแรงดันน้ำ

        ค.  แรงดันน้ำเท่ากับแรงดันอากาศ

        ง.  น้ำมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ

10.  ดำสังเกตเห็นจิ้งจกที่บ้านของตนเองและเพื่อมีสี

       ต่างกัน จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ จับจิ้งจกมาใส่

       กล่อง 3 ใบ ใบที่ 1 ทาสีฟ้า  ใบที่ 2 ทาสีขาว 

      ใบที่ 3 ทาสีดำ จากการทดลองดังกล่าว ข้อใด

       คือตัวแปรต้น

        ก.  ชนิดของจิ้งจก

        ข.  สีของกล่อง

        ค.  สีของจิ้งจก

        ง.  ขนาดของกล่อง

11.  ในการทดสอบสาร A , B และ C  ในด้าน

        ที่เกี่ยวกับรูปร่างและปริมาตร ปรากฏผล

        ดังตารางข้างล่างนี้

 

ชนิดของสาร

รูปร่าง

ปริมาตร

คงที่

ไม่คงที่

คงที่

ไม่คงที่

A

P

 

P

 

B

 

P

 

P

C

 

P

P

 

 

สถานะของสาร A, B และ C ที่ถูกต้อง คือข้อใด

ก.      ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส

ข.      ของเหลว, ของแข็ง,แก๊ส

ค.      ของแข็ง, แก๊ส, ของเหลว

ง.       ของเหลว, แก๊ส, ของแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  จงพิจารณาภาพต่อไปนี้

 A

 +B

 

                                                               

 C

 

 

       

เมื่อนำวัตถุ C เข้าใกล้ระหว่างวัตถุ A และ B

ปรากฏว่าวัตถุ C ดูดกับวัตถุ B และไม่ผลักวัตถุ A

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

        ก.  วัตถุ A  มีประจุลบ

        ข.  วัตถุ C  มีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง

        ค.  วัตถุ A  มีประจุไฟฟ้าเดียวกับวัตถุ B

        ง.   วัตถุ C  มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกับวัตถุ B

13.  นำวัตถุ 2 ชิ้นนำมาจากวัสดุชนิดเดียวกัน

       แล้วนำมาทดสอบการผ่านของแสง สามารถ

       สังเกตได้ดังภาพ

จากการทดสอบให้แสงผ่าน สามารถสรุปได้ว่า

อย่างไร

        ก.  วัตถุทั้ง 2 ชิ้นเป็นตัวกลางโปร่งแสง

        ข.  วัตถุทั้ง 2 เป็นวัตถุทึบแสง

        ค.  วัตถุทั้ง 2 มีความสามารถในการรวมแสง

             และกระจายแสงต่างกัน

        ง.  วัตถุทั้ง 2 เป็นตัวกลางโปร่งแสง

14.  ใช้ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของทวีปต่าง ๆ

       ใน แต่ละปี

ทวีป

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี (องศา)

2539

2541

2543

2544

2547

เอเชีย

24

24

24.5

26

27

อาฟริกา

29

29

29.5

30

31

อเมริกา

18

19

19.5

19.5

21

ยุโรป

18

18.7

19

20

21

ออสเตรเลีย

28

29

29.5

30

30

 

จากข้อมูล ความเห็นข้อใดถูกต้อง

        ก.  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

        ข.  ทวีปขนาดใหญ่อุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิ

            ของทวีปขนาดเล็ก

        ค. โลกจะร้อนหรือเย็นขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร

        ง.  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา โลกอุณหภูมิ

            สูงขึ้น

15.  สัตว์บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืน น่าจะมี

       ปัจจัยใดเกี่ยวข้อง

        ก.  อุณหภูมิ

        ข.  แสงสว่าง

        ค.  ความกดดัน

        ง.  ความชื้นในอากาศ

16.  ข้อใดอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีที่สุด

        ก.  ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ

        ข.  รวบรวมข้อเท็จจริงที่ทราบไว้

        ค.  พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน          

        ง.  ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทดสอบเครื่องมือ

 

 

 

 

17.  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์

       ด้วยแสงคือข้อใด

        ก.  น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

        ข.  น้ำและก๊าซออกซิเจน

        ค.  น้ำและคลอโรฟิลล์

        ง.  น้ำและแสง

18.  จากการสังเกตพบว่าพืชที่ปลูกในบ้านจะมีใบซีด

       กว่าพืชที่ปลูกกลางแจ้ง ขั้นตอนการศึกษาทาง

       วิทยาศาสตร์ในขั้นแรก ควรทำอย่างไร

        ก.  สรุปว่าแสงทำให้ใบพืชมีสีเขียว

        ข.  ตั้งสมมติฐานว่าแสงอาจมีผลต่อคลอโรฟิลส์

        ค.  พิจารณาว่าใบซีดเกิดจากใบขาดแสง

        ง.  ตั้งปัญหาว่าแสงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดใบ

           ซีดหรือไม่

19.  ถ้าในกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างกรดเกลือ

       (HCL) ได้ อาหารประเภทใดจะได้รับความ

       กระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยน้อยที่สุด

        ก.  ควรโบโฮเดรต

        ข.  โปรตีน

        ค.  ไขมัน

        ง.  เกลือแร่

20.  จากคำกล่าวที่ว่า “เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติ

       ธรรมชาติจะทำลายมนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์รักษ์

       ธรรมชาติ ธรรมชาติจะรักษ์มนุษย์” ข้อใดอธิบาย

       ข้อความนี้ได้ถูกต้อง

        ก.  เป็นไปไม่ได้ที่ธรรมชาติทำลายมนุษย์

        ข.  มนุษย์เป็นผู้ทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ

        ค.  ธรรมชาติและมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

        ง.  ไม่มีข้อใดถูก

 

 

 

21.  สภาพไร้น้ำหนักในอวกาศมีผลกระทบต่อระบบ

      ใดโดยตรง

        ก.  ระบบหายใจ

        ข.  ระบบประสาท

        ค.  ระบบขับถ่าย

        ง.  ระบบกล้ามเนื้อ

22.  ปรากฎการณ์รุ้งกินน้ำ เกิดจากข้อใด

        ก.  การกระจายของแสง

        ข.  การหักเหของแสง

        ค.  การสะท้อนของแสง

        ง.  การหักเหและการสะท้อนของแสง

23.  ข้อใดที่จัดเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

        ก.  พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตก

            ทางทิศตะวันตก

        ข.  การเดินป่าควรมีเข็มทิศไปด้วย เพื่อช่วยไม่ให้

            หลงป่า

        ค.  เมื่ออยู่กลางแดดจะรู้สึกร้อน แต่เมื่อนั่งในห้อง

            ปรับอากาศจะรู้สึกเย็น

        ง.  เมื่อแสงอาทิตย์ผ่านปริซึมจะแยกเป็นแถบสี

           ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

24.  การตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็ง

       เนื่องมาจากบุหรี่ ข้อใดถูก

        ก.  สารที่มีอยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

        ข.  ถ้าบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง คนที่สูบบุหรี่

            ต้องเป็นมะเร็ง

        ค.  ถ้าสารที่มีอยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

            ดังนั้นคนที่สูบบุหรี่น่าจะเป็นมะเร็ง

        ง.  ถ้าสารที่มีในบุหรี่เกี่ยวข้องกับการเป็น

           โรคมะเร็ง ดังนั้นคนที่เป็นโรคมะเร็งน่าจะ

            สูบบุหรี่จำนวนมาก

 

 

25.  ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้

        เกิดอันตรายจากการใช้ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์

       และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งล้อม

        ก.  ให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

             แก่ประชาชน

        ข.  ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

        ค.  ควบคุมผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มี

            คุณภาพ

        ง.  สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้าน

            วิทยาศาสตร์

26.  ข้อใดบันทึกผลการทดลองที่ได้จากการสังเกต

       ได้ถูกต้อง

        ก.  ของเหลว A ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

             แสดงว่าคือ น้ำ

        ข.  ดอกกุหลาบกำลังบาน มีสีชมพู มีกลิ่นหอม

            และสวย

        ค.  แก้วใบนี้บรรจุของเหลวมีแดงใส มีกลิ่นหอม

            คล้ายดอกมะลิ และมีน้ำแข็งลอยอยู่ 4 ก้อน

        ง.  ผักกาดหอมมีขอบใบหยัก สีเขียว มีกลุ่นฉุน

            แมลงไม่ชอบ จึงไม่มีรอยแหว่ง

27.  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อใดที่ได้จากการทดลอง

        ก.  ความรู้เรื่องโลกกลม

        ข.  ความรู้เกี่ยวกับจำนวนดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร

            ของดาวเสาร์

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับการตกจากที่สูงระดับเดียวกัน

            ของวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกัน

        ง.  ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่สำคัญที่สุดของ

            ร่างกาย

 

 

 

 

28.  นกที่เกาะอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้รับ

       อันตรายเพราะเหตุใด

        ก.  นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น

        ข.  ไฟฟ้าไม่ครบวงจร

        ค.  สายไฟฟ้ามีฉนวนห่อหุ้ม

        ง.  นกมีความต้านทานสูง

29.  สาร B และ C น่าจะเป็นสารในข้อใด

        ก.  น้ำเกลือ  น้ำกลั่น

        ข.  โซดาไฟ  น้ำส้มสายชู

        ค.  น้ำมะนาว  น้ำยาล้างจาน

        ง.  น้ำผงซักฟอก  น้ำสบู่เข้มข้น

30.  ถ้านำแอมโมเนียมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส

       ผลการทดลองจะออกมาตรงกับข้อใด

        ก.  เหมือนสาร A

        ข.  เหมือนสาร B

        ค.  เหมือนสาร D

        ง.  เหมือนสาร B และ C

31.  จากผลการทดลอง วัตถุของกลุ่มใดนำไฟฟ้า

        ก.  กลุ่มที่ 1

        ข.  กลุ่มที่ 4

        ค.  กลุ่มที่ 2 และ 3

        ง.  กลุ่มที่ 1 และ 4

32.  วัตถุใดน่าจะเป็นพลาสติก หรือกระดาษ

        ก.  วัตถุ B และ C

        ข.  วัตถุ A และ C

        ค.  วัตถุ A และ D

        ง.  วัตถุ C และ D

 

 

 

 

 

33.  จากข้อความที่กำหนด ข้อใดบ้างเป็นสมบัติ

       ของของเหลว

 

        1)  มีมวลและปริมาตรไม่คงที่

        2)  ผิวหน้าอยู่ในแนวราบเสมอ

        3)  ต้องการที่อยู่

        4)  มีรูปร่างคงที่

        5)  เป็นของไหล

 

        ก.  1) – 2) – 3)

        ข.  2) – 3) – 5)

        ค.  3) – 4) -5)

        ง.  1) – 3) – 5)

34.  สมคิดจำแนกสารเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

   กลุ่มที่ 1 – น้ำปลา น้ำอัดลม แอลกอฮอล์

   กลุ่มที่ 2 – น้ำจิ้มไก่ น้ำอบ ยาเคลือบกระเพาะ

 

        อยากทราบว่า เขาใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก

ก.      สีของสาร

ข.      การใช้ประโยชน์

ค.      ลักษณะของเนื้อสาร

ง.       สมบัติความเป็นกร  – เบส

35.  สมปองพิจารณาสารในหลอดทดลอง พบว่าสาร

       ชนิดนี้เป็นสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาค

       เล็ก ๆ ของของแข็งกระจายอยู่ในของเหลว

      สมปองควรสรุปว่า สารชนิดนี้เป็นสารประเภทใด

        ก.  สารเนื้อเดียว

        ข.  สารเนื้อผสม

        ค.  สารแขวนลอย

        ง.  สารละลาย

 

36.  การต่อถ่ายไฟฉาย 2 ก้อน แบบอนุกรม กับแบบ

       ขนานเปรียบเทียบกัน สรุปได้ว่าต่อแบบใดมี

       กระแสไฟฟ้ามากกว่ากัน

        ก.  ต่อแบบขนาน

        ข.  ต่อแบบอนุกรม

        ค.  ทั้ง 2 แบบ ให้กระแสไฟฟ้าเท่ากัน

        ง.  ไม่มีข้อสรุป

37.  ขณะเล่นฟุตบอล ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียน

       เลือด และระบบขับถ่ายของเสียทำงานสัมพันธ์

      กันอย่างไร

ก.      อัตราการหายใจเร็วขึ้น การสูบฉีดโลหิต

              เร็วขึ้น และมีเหงื่อออกมาก

        ข.  อัตราการหายใจช้าลง การสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น

            และมีเหงื่อออกน้อย

        ค.  อัตราการหายใจช้าลง การสูบฉีดโลหิตช้าลง

            และมีเหงื่อยออกมาก

        ง.  อัตราการหายใจเร็วขึ้น การสูงฉีดโลหิตช้าลง

           และมีเหงื่อออกน้อย

38.  เด็กหญิงแอน สังเกตเห็นว่า ปู่มีตาชั้นเดียว แม่มี

       ลักยิ้ม พ่อผมหยิก แต่ตนเองมีตาชั้นเดียว และมี

       ลักยิ้ม ลักษณะนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากใคร

        ก.  ปู่และย่า

        ข.  ปู่และแม่

        ค.  แม่และย่า

        ง.  พ่อและแม่

 

 

 

 

 

 

 

39.  การเลือกใช้สารเคมีให้ปลอดภัยต่อตัวเองและ

       สิ่งแวดล้อมควรยึดหลักการ จากที่สำคัญมากไป

       สำคัญน้อย ตามข้อใด

        ก.  ส่วนประกอบของสารเคมี ประมาณของ

            สารเคมีที่ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้

        ข.  ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ ส่วนประกอบของ

             สารเคมี วัตถุประสงค์ของการใช้

        ค.  ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ วัตถุประสงค์ของ

            การใช้ ส่วนประกอบของสารเคมี

        ง.  วัตถุประสงค์ของการใช้ ส่วนประกอบของ

            สารเคมี ปริมาณของสารเคมีที่ใช้

40.  นำน้ำคลองที่ขุ่นมาก ๆ มากรองด้วยเครื่องกรอง

       ที่นำขึ้นเอง กับใช้การแกว่งด้วยสารส้มเพื่อ

       ทดสอบว่าน้ำจากวิธีการใดจะใสกว่ากัน

       ต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน

        ก.  วัสดุ

        ข.  ภาชนะ

        ค.  วิธีการ

        ง.  ปริมาณน้ำ

41.  การทดลองนำวัตถุ 4 ชนิด มาใส่ลงในน้ำได้ผล

       ดังภาพ

 

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัตถุทั้ง 4 ชนิด

ก.      วัตถุ  ก  มีขนาดใหญ่ที่สุด

ข.      วัตถุ  ง  มีความหนาแน่นน้อยที่สุด

ค.      วัตถุ  ก  มีแรงลอยตัวในของเหลวน้อยที่สุด

ง.      ถ้าวัตถุทั้ง 4 มีขนาดเท่ากัน วัตถุ  ก  มีมวลมากที่สุด

 

42.  ในการทดลองใช้เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน

        ดึงกระดาษชนิดเดียวกันจากพื้นได้ผลดังตาราง

 

ขนาดกระดาษ

(ตารางนิ้ว)

แรงดึง (นิวตัน)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

5    10

10    15

15    20

0.5

1.3

3.5

0.9

1.5

3.6

 

การทดลองนี้ข้อใดสรุปผลได้ถูกต้อง

ก.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ชนิดของวัตถุ

ข.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ขนาดของวัตถุ

ค.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ความยาวของวัตถุ

ง.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ความหนาของวัตถุ

43.  พิจารณาภาพต่อไปนี้

 

เมื่อเคาะที่ก้นขวดที่ใส่น้ำหมายเลข 1  2  3  เสียงที่

ได้ยิน เทียบได้กับระดับเสียงดนตรีใด

ก.      เร  โด  มี

ข.      มี  โด  เร

ค.      โด  เร  มีง

ง.      มี  เร  โด

 

 

44.  การต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพ ควรตั้งสมมติฐาน

      ว่าอย่างไร

 

 

ก.      ขนาดของหลอดไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

ข.      ความยาวของตัวนำมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

ค.      ขนาดของตัวนำมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

ง.      ขนาดของเซลล์มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

45.  เมื่อเป่าลมลงในกระป๋องโลหะดังภาพ

 

                    เป่าลม

                                   กระป๋องโลหะ

                                                       น้ำแข็งผสมเกลือ

 

ปรากฎการณ์ธรรมชาติในข้อใดไม่สอดคล้องกับการทดลองนี้

ก.      เมฆ

ข.      หิมะ

ค.      หมอก

ง.      น้ำค้าง

 

 

 

 

46.  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 

ชื่อดาวเคราะห์

เวลาที่หมุนรอบตัวเอง

เวลาที่โคจร

รอบดวงอาทิตย์

ดาวพุธ

ดาวศุกร์

โลก

ดาวอังคาร

 

59  วัน

243  วัน

24  ชั่วโมง

24 ชั่วโมง 37 นาที

 

 

88  วัน

225  วัน

365  วัน

687  วัน

 

การหมุนรอบตัวเองของดาวพุธ 11 รอบ ใช้เวลาใกล้เคียงกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ดวงใด

ก.      โลก

ข.      ดาวพุธ

ค.      ดาวศุกร์

ง.      ดาวอังคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  ความสามารถในการละลายน้ำของสาร 4 ชนิด

       ที่อุณหภูมิเดียวกันดังตาราง

 

ชนิดของสาร

ปริมาณสาร (กรัม)

ปริมาณน้ำ

(ลูกบาศก์เซนติเมตร)

5

3

10

5

100

400

250

500

 

จากข้อมูลจะสรุปผลได้ตามข้อใด

ก.      สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายได้ต่างกัน

ข.      สาร  ข  และสาร  ง  มีความสามารถในการละลายได้มากที่สุด

ค.      สาร  ก  มีความสามารถในการละลายได้มก เท่ากับสาร  ง

ง.      สาร  ข  และสาร  ง  มีความสามารถในการละลายได้เท่ากันแต่น้อยกว่าสาร  ก 

        และสาร  ค

48.  นายต้น ต้องการทราบว่าเมื่อนำน้ำแข็งผสม

        น้ำตาลแล้วอุณหภูมิของน้ำแข็งจะลดลงต่ำกว่า

       0 Cเหมือนกับการน้ำน้ำแข็งผสมเกลือหรือไม่

        เขาควรดำเนินการทดลองตามข้อใดจึงจะ

        เหมาะสม

        ก.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งและน้ำตาล

        ข.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งหลังผสมน้ำตาล

        ค.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งก่อนผสมน้ำตาล

             และหลังผสมน้ำตาล

        ง.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งหลังผสมน้ำตาล

            เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้ว

 

49.  พีระ  ศึกษาอัตราการเต้นของชีพจรเพื่อน 3 คน

       ที่ออกกังกาย โดยให้คนที่ 1 กระโดดเชือก

       คนที่ 2 วิ่ง คนที่ 3 ว่ายน้ำ หลังจากเริ่มออกกำลัง

       กายได้ 20 นาที จึงวัดอัตราการเต้นของชีพจร

       พีระ มีสมมติฐานในการศึกษาว่าอย่างไร

ก.      กีฬาแต่ละประเภทมีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจรต่างกัน

ข.      อัตราการเต้นของชีพจรขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเล่นกีฬา

ค.      การออกกำลังกายทำให้มีอัตราการเต้นของชีพจรเพิ่มมากขึ้น

ง.      คนที่มีอายุต่างกันเล่นกีฬาต่างกันมีอัตราการเต้นของชีพจรต่างกัน

50.  นำน้ำฝนจาก 3 หมู่บ้าน มาทดสอบด้วยการหยด

       น้ำดอกอัญชัน ได้ผลดังตาราง

 

แหล่งน้ำฝน

ผลการทดสอบด้วยน้ำดอกอัญชัน

หมู่บ้าน A

หมู่บ้าน B

หมู่บ้าน C

สีม่วง

สีม่วง

สีแดงอ่อน

 

จากผลการทดลอง หมู่บ้าน C น่าจะอยู่ใกล้กับ

แหล่งใด

ก.      แหล่งอุตสาหกรรม

ข.      ในพื้นที่ชุมชนแออัด

ค.      อยู่ใกล้แหล่งปศุสัตว์

ง.      แหล่งพื้นที่การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s