ข้อทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได

นั้นจะมีหน่วยควบคุมซึ่งอยู่ในโครงสร้างใด

         ก.   นิวเคลียส

         ข.   พลาสมา

         ค.   เม็ดเลือดแดง

         ง.   โพรโทพลาซึม

2. แฝดอิน – จัน  ไซมิสทวินคู่แรกของโลกเป็นฝาแฝดที่

 เกิดจากการปฏิสนธิแบบใด

         ก.   ไข่ 1 ใบ อสุจิ 2 ตัว

         ข.   ไข่ 1 ใบ อสุจิ 1 ตัว

         ค.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว

         ง.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 1 ตัว

3. ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม

         ก.   โรคเอดส์

         ข.   โรคตาบอดสี

         ค.   โรคธาลัสซีเมีย

         ง.   โรคปัญญาอ่อนบางชนิด

4. ถ้าผู้ชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY และผู้หญิงมีโคโม

โซมเพศเป็น XX การผสมโดยปกติจะมีโอกาสเกิด

ลูกชายร้อยละเท่าใด

         ก.   0

         ข.   25

         ค.   50

         ง.   100

 

9. สัตว์ที่มีลักษณะแบบใดสามารถนำมาสืบพันธุ์โดย

วิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนได้

         ก.   ปฏิสนธิภายใน  ออกลูกเป็นตัว                 

         ข.   ปฏิสนธิภายใน  ออกลูกเป็นไข่

         ค.   ปฏิสนธิภายนอก  ออกลูกเป็นตัว              

         ง.   ปฏิสนธิภายนอก  ออกลูกเป็นไข่

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน

         ก.   ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมเทียม

         ข.   เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์สัตว์

         ค.   สามารถอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้

         ง.   แม่วัวพันธุ์ดีหนึ่งตัวสามารถให้ลูกได้หลายตัว

              จากการผสมหนึ่งครั้ง 

11. ในป่าดงดิบมักไม่พบหญ้าหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก 

เจริญอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่  นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของหญ้า และไม้พุ่มเหล่านั้น

         ก.   น้ำในดิน                                               

         ข.   แสงสว่าง

         ค.   อุณหภูมิ                                               

         ง.   ความชื้นในอากาศ

12. ข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศไม่ถูกต้อง

         ก.   มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุต่างๆ

         ข.   มีการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางสายใย

               อาหาร

         ค.   มีการหมุนเวียนของพลังงานและแร่ธาตุ

         ง.   กลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางใด

              ทางหนึ่ง

13. ขยะมูลฝอยจะล้นโลกถ้าในระบบนิเวศขาดสิ่งมีชีวิตพวกใด

         ก.   ผู้ผลิต                                                  

         ข.   ผู้บริโภค

         ค.   ผู้ล่า                                                     

         ง.   ผู้ย่อยอินทรียสาร

19. ข้อใดเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตใน

ธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร

         ก.   การคุมกำเนิด                                        

         ข.   สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

         ค.   การล่าและปรสิต                                   

         ง.   ฆ่ากันเอง เมื่อประชากรแออัด

20. สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นผู้บริโภคประเภทเดียวกันทั้งหมด

         ก.   เสือ  ไก่  ม้า                                           

         ข.   วัว  แพะ  ม้า

         ค.   คางคก  กบ  แรด                                   

         ง.   ปลา  ปู  กิ้งกือ

21. ถ้าประชากรไทยเพิ่มขึ้น  แต่ปริมาณอาหารและ

สภาพแวดล้อมคงที่  จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด

         ก.   การแก่งแย่ง                                          

         ข.   ภาวะขาดแคลนอาหาร

         ค.   ระบบนิเวศเสียสมดุล                              

         ง.   ปริมาณแก๊ส CO2 เพิ่มขึ้น O2 ลดลง

22.    ในสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลังงานดังแผนภาพใด

         ก.   พลังงานเคมี →พลังงานความร้อน → พลังงานกล

         ข.   พลังงานกล → พลังงานความร้อน → พลังงานแสง

         ค.   พลังงานแสง → พลังงานเคมี → พลังงานความร้อน

         ง.   พลังงานความร้อน → พลังงานแสง →  พลังงานกล

 

 

 

 

 

 

27. ไส้ของหลอดไฟฟ้ามักขดเป็นเกลียวเพื่อจุดประสงค์ใด

         ก.   ให้มีความร้อนมากๆ                               

         ข.   ให้ยืดหยุ่นได้

         ค.   ให้ใช้งานได้นานๆ                                  

         ง.   ให้มีความต้านทานสูง

28. ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีเตารีดกำลังไฟฟ้า 600

วัตต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า

รวมกันประมาณ 3 แอมแปร์ (ไม่รวมเตารีด) บ้านหลังนี้

ควรจะใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด

         ก.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  5  แอมแปร์

         ข.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  7  แอมแปร์

         ค.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  12  แอมแปร์

         ง.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดมากกว่า  3   

               แอมแปร์เล็กน้อย

29. ทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟที่มีกระแสไหลผ่านขึ้นอยู่กับปริมาณใด

         ก.   ทิศของกระแสไฟฟ้า

         ข.   ขนาดของกระแสไฟฟ้า

         ค.   ขนาดของความต่างศักย์ไฟฟ้า

         ง.   ความต้านทานของลวดไฟฟ้า

30. บนสลากของเตารีดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งเขียนไว้ว่า

 200 V  2 KW  เตารีดนี้ต้องใช้ความต้านทานเท่าใด

         ก.   10  โอห์ม                                             

         ข.   20  โอห์ม

         ค.   50  โอห์ม                                             

         ง.   100  โอห์ม

31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ

         ก.   ระบบสุริยะ คือ ดาราจักร

         ข.   ระบบสุริยะ คือ ดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของ  

               ดาวฤกษ์

         ค.   ระบบสุริยะ คือ กลุ่มดาวที่มองเห็นด้วยตา

               เปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก

ง.       ระบบสุริยะ คือ กลุ่มดาวที่หมุนอยู่ในวงโคจร

       ภายใต้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์

37. มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์หนัก 120

นิวตัน น้ำหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร

         ก.   600  นิวตัน                                           

         ข.   700  นิวตัน

         ค.   720  นิวตัน                                           

         ง.   760  นิวตัน

38. แรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุ จะเปลี่ยนแปลงไป

ตามข้อใด

         ก.   น้ำหนัก                                                 

         ข.   มวลสาร

         ค.   ความเร็ว                                               

         ง.   ความหนาแน่น

39. ดาวเทียมสามารถโคจรอยู่รอบโลกได้เพราะเหตุใด

         ก.   แรงโน้มถ่วงของโลก                               

         ข.   ความเร็วหลุดพ้นของดาวเทียม

         ค.   ความเร็วโคจรรอบโลกของดาวเทียม          

         ง.   ความเร่งของการขับดันเชื้อเพลิง

40. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร

         ก.   ยานขนส่งอวกาศลำเลียงดาวเทียมได้แต่

               จรวดทำไม่ได้

         ข.   ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนำกลับมา

                ใช้ได้อีก  แต่จรวดทำได้

         ค.   ยานขนส่งอวกาศสามารถนำดาวเทียมมา

               ซ่อมได้  แต่จรวดทำไม่ได้

ง.       จรวดสามารถนำดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ 

       แต่ยานขนส่งอวกาศทำไม่ได้

41. พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใดที่เป็นการตอบสนองเมื่อมีแสงเป็นสิ่งเร้า

         ก.   แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

         ข.   กบออกหากินเวลากลางคืน

         ค.   จระเข้นอนผึ่งแสงแดง

         ง.   ควายหนีร้อน  นอนแช่ในแอ่งน้ำ

47. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใด  สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด  เมื่อใช้งานตามเวลาที่กำหนด

         ก.   ตู้เย็น  80 วัตต์ใช้นาน  10  ชั่วโมง

         ข.   เตาปิ้งขนมปัง 1,00 วัตต์ใช้นาน  20 นาที

         ค.   เครื่องซักผ้า 250 วัตต์  ใช้นาน  1  ชั่วโมง

         ง.   โทรทัศน์สี 150 วัตต์  ใช้นาน  5  ชั่วโมง

48. กิจกรรมของมนุษย์ข้อใด  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศน้อยที่สุด

         ก.   ถางป่าปลูกข้าวโพด  การคมนาคมขนส่ง

         ข.   ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล   บริโภคอาหารแปรรูป

         ค.   ส่งเสริมการปลูกป่า  ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง

         ง.   ใช้เตาเผาขยะไร้ควัน  ประหยัดการใช้กระดาษ

49. แตนต้องการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกถั่วลันเตาบนพื้นที่ 

3  แปลง  แตนควรศึกษาสมบัติของดินในข้อใด

         ก.   ค่า pH  ของดิน และอินทรีย์วัตถุในดิน

         ข.   สีของดินและความพรุน

         ค.   การระบายน้ำและการตกตะกอน

         ง.   ขนาดอนุภาพของดินและการระบายน้ำ

50. “ดาวเทียมไทยคม” ทำหน้าที่เหมือนดาวเทียม

ในข้อใด

ก.      แลนด์แสต

ข.      อินเทลแสต

ค.      ไทรอส

ง.       สปอต

 

 

 

5. การเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดาข้อใดไม่ถูกต้อง

         ก.   ตัวอ่อนไม่สูดลมหายใจ

         ข.   ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว

         ค.   ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ

         ง.   ตัวอ่อนหัวใจยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอด

               ออกมา

6. เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น ม. 3

ได้ดีที่สุดคือข้อใด

         ก.   วัดมวลน้ำหนักแห้ง                                

         ข.  นับจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

         ค.   วัดความสูงและน้ำหนัก                             ง.   วัดขนาดของสะโพก รอบอก และรอบเอว

7. เชื้อไวรัสหัดเยอรมัน  เมื่อแพร่จากแม่ไปยังเอ็มบริโอ

ในครรภ์จะเข้าไปทำลายกลุ่มเซลล์ที่จะเจริญไปเป็น

อวัยวะต่างๆ ของทารก ข้อใดเกิดจากการทำลายของ

เชื้อโรคนี้น้อยที่สุด

         ก.   ตาบอด                                                 

         ข.   หูหนวก

         ค.   จมูกแหว่ง                                             

         ง.   หัวใจพิการ

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียมในสัตว์

         ก.   ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

         ข.   ต้องกระทำในตัวเมียที่เป็นสัด

         ค.   ช่วยปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์ให้ดีขึ้น

         ง.   ต้องรีดน้ำเชื้อจากตัวผู้นำมาเก็บรักษาไว้

14. ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกับห่วงโซ่อาหาร

         ก.   แสดงการพึ่งพาอาศัยระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ

         ข.   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

         ค.   แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

              ในสังคมของสิ่งมีชีวิต

ง.       แสดงความสัมพันธ์ด้านการได้รับอาหารของ

      สิ่งมีชีวิตในสังคมของสิ่งมีชีวิต

       จากห่วงโซ่อาหารต่อไปนี้  ใช้ตอบคำถาม

ข้อ  15 – 16

สาหร่าย     ไร่น้ำ     กุ้ง    ปลา

15 สิ่งมีชีวิตใดควรมีปริมาณมากที่สุดเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

         ก.   สาหร่าย                                                

         ข.   ไรน้ำ

         ค.   กุ้ง                                                       

         ง.   ปลา

16 ถ้าปลาตายไปทั้งหมดสิ่งที่น่าจะเกิดตามมาคือข้อใด

         ก.   กุ้งมีปริมาณลดลง

         ข.   ไรน้ำมีปริมาณมากขึ้น

         ค.   สาหร่ายมีปริมาณเท่าเดิม

         ง.   กุ้งมีปริมาณมากขึ้น ไรน้ำลดลง

17. ข้อใดแสดงฐานะของผู้บริโภคอันดับที่ 1 ได้ชัดเจนที่สุด

         ก.   วัวกินหญ้า                                            

         ข.   คนกินเห็ดฟาง

         ค.   นกนางนวลกินปลาทะเล                         

         ง.   งูกินไก่

18. พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ในพืชสีเขียวนั้นได้มาจาก

แหล่งใด

         ก.   พลังงานแสง                                         

         ข.   การหายใจ

         ค.   การสังเคราะห์โปรตีน                              

         ง.   การเจริญเติบโต

23. ลวดตัวนำ A B C ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน

พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ลวดตัวนำ A มีความยาวกว่า B

แต่น้อยกว่า C ดังนั้น การนำไฟฟ้าของลวดตัวนำ A

เป็นอย่างไร

         ก.   น้อยกว่า B และ C                                 

         ข.   มากกว่า B และ C

         ค.   น้อยกว่า B แต่มากกว่า C                        

         ง.   มากกว่า B แต่น้อยกว่า C

24. เครื่องใช้ไฟฟ้าในตาราง  ชนิดใดสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามากที่สุด

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ที่กำกับอยู่

A

B

C

D

6V  2W

12 V  3  W

110 V  40  W

220 V  60  W

         ก.   A                                                         

         ข.   B

         ค.   C                                                         

         ง.   D

25. ลวดโลหะสองเส้นทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน  มีความต้านทานตามข้อใด

         ก.   มีขนาดเท่ากัน                                                 

         ข.   มีขนาดไม่เท่ากัน

         ค.   มีความยาวเท่ากัน  แต่พื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน

         ง.   มีความยาวไม่เท่ากัน  แต่มีพื้นที่หน้าตัด

               เท่ากัน

26. ในการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เราต้องเติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดที่กำหนดเพราะอะไร

         ก.   ให้หม้อแบตเตอรี่ร้อน

         ข.   ไฟในแบตเตอรี่ถูกใช้หมดไป

         ค.   รักษาความถ่วงจำเพาะของอิเล็กโทรไลต์

         ง.   อิเล็กโทรดกลายเป็นเลดซัลเฟตหมดและไม่

               เกิดปฏิกิริยาอีก

32. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดถูกต้องที่สุด

         ก.   ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

         ข.   โลกเป็นดาวเคราะห์วงในที่มีดวงจันทร์  1  ดวง

         ค.   ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงใน และมีขนาดเล็ก

                กว่าโลก

         ง.   ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงในที่มองเห็นจาก

                พื้นโลกมีสีแดง

33. ทฤษฎีบิกแบง  หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่

เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด

         ก.   การค้นพบควอซาร์                                 

         ข.   การค้นพบรังสีความร้อน

         ค.   การขยายตัวของระบบสุริยะอย่างต่อเนื่อง  

          ง.  ทั้ง 3 ข้อรวมกัน

34. ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับการโคจร

รอบโลกคือ  30  วัน  ดังนั้น หนึ่งวันบนดวงจันทร์จะ

เท่ากับกี่วันบนโลก

         ก.   15  วัน                                                 

         ข.   30  วัน

         ค.   45  วัน                                                 

         ง.   60  วัน

35. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า  เป็นลายพาดสี

ขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร

         ก.   เนบิวลาชนิดหนึ่ง

         ข.   ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ

         ค.   ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา

         ง.   ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี  ซึ่งอยู่ไกล

              มากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก

36. ที่ละติจูด 10 องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตำแหน่งดาวเหนือ

         ก.   กลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวค้างคาว        

         ข.   กลุ่มดาวค้างคาวและกลุ่มดาวหมีเล็ก

         ค.   กลุ่มดาวหมีเล็กและกลุ่มดาวนายพราน     

         ง.   กลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจระเข้

42. วิธีการใดที่จะขยายพันธุ์ต้นเข็มให้ได้จำนวนมากและมีคุณภาพดีเพื่อการจำหน่าย

         ก.   การติดตา  โดยใช้ต้นตอพันธุ์ดี

         ข.   การต่อกิ่ง  โดยใช้กิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอพันธุ์ดี

         ค.   การทาวิตามินที่กิ่งต้นตอก่อนใช้กิ่งพันธุ์ดีมาทาบ

         ง.   การนำกิ่งพันธุ์ดีมาชุบฮอร์โมนเร่งรากก่อน

               นำมาปักชำ

43. การเสพสารเสพติดใดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง

         ก.   กัญชาและเฮโรอีน

         ข.   กระท่อมและบุหรี่

         ค.   กัญชาและบุหรี่

         ง.   ฝิ่นและกระท่อม

44. ข้อใดจัดเป็นสารพวกเดียวกันทั้งหมด

         ก.   น้ำตาลทราย  น้ำเชื่อม ดิน

         ข.   น้ำกะทิ  กาแฟเย็น  เกลือ

         ค.   แป้งมัน  น้ำสลัด  น้ำปลา

         ง.   น้ำเกลือ  น้ำอัดลม  ทองเหลือง

45. ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดแก๊สที่มีกลิ่นฉุน

         ก.   ใส่อลูมิเนียมลงในน้ำขี้เถ้า

         ข.   ใส่แอมโมเนียไนเตรตลงในน้ำปูนใส

         ค.   ใส่แผ่นสังกะสีลงในกรดเกลือ

         ง.   หยดน้ำมันพืชลงในโซดาไฟ

46. น้ำ 80  อุณหภูมิ40 C  ทำให้มีอุณหภูมิ 60 C  จะต้องใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี่

         ก.   800

         ข.   1,600

         ค.   3,200

         ง.   4,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s