ข้อทดสอบสุขศึกษาชั้นม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1. บุคคลวัยทอง คือบุคคลที่มีอายุตามข้อใด

            ก.    40 – 50  ปี

            ข.    45 – 55  ปี

            ค.    40 – 60  ปี

            ง.    50 – 60  ปี

2. วัยสูงอายุมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ข้อใดเด่นชัดที่สุด

ก.    ขาดการยอมรับจากลูกหลาน                            

ข.    บทบาทผู้นำในครอบครัวลดลง

            ค.    ความรับผิดชอบต่องานอาชีพลดหรือสิ้นสุดลง

            ง.    ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และญาติพี่น้อง

               ลดลง

3. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการข้อใดถูกต้อง เมื่อตนเอง คือ  1  ครอบครัว คือ  2  สังคมคือ  3

            ก.       1    2    3

         ข.          1    2  

                             3

                         1

            ค.         2     3     

        ง.            1  

              2                  3                                                              

 

8. การพูดจาสุภาพ ไพเราะ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง ตรงกับหลักธรรมข้อใด

            ก.    อริยสัจ ๔                                                             

          ข.   อิทธิบาท ๔

            ค.    สังคหวัตถุ ๔                                                       

          ง.   พรหมวิหาร ๔

9. การสร้างและรักษาสัมพันธภาพจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ

            ก.    ทักษะการสื่อสาร

            ข.    ทักษะการทำงาน

            ค.    ทักษะการเข้าสังคม

            ง.    ทักษะการแสดงออก

10. ถ้าให้การวางแผนครอบครัวคือ  1  การคุมกำเนิดคือ  2  แผนภูมิข้อใดถูกต้อง

 

            ก.       1      2                                                              

         ข.      1            2

            ค.       1     2                                                                

         ง.      1   2

11. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรตรวจเมื่อใดจึงเหมาะสมที่สุด

            ก.    ก่อนนอน                                                             

          ข.   ขณะอาบน้ำ

            ค.    เมื่ออยู่ว่างๆ                                                         

         ง.    รู้สึกเจ็บเต้านม

 

 

16. การรักษาศีล 5 ในข้อใดที่จัดเป็นพฤติกรรมการป้องกันโรค

            ก.    ข้อ 1 และข้อ 3

            ข.    ข้อ 2 และข้อ 5

            ค.    ข้อ 3 และข้อ 4

            ง.    ข้อ 3 และข้อ 5

17.  ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเริ่มขึ้นอย่างจริงจังที่ประเทศใด

            ก.    สวีเดน                                                                  

          ข.   อังกฤษ

            ค.    ฝรั่งเศส                                                                 

         ง.    สหรัฐอเมริกา

18. วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันใด

            ก.    1  เมษายนของทุกปี                                           

          ข.   5  มิถุนายนของทุกปี

            ค.    12  สิงหาคมของทุกปี                                       

         ง.    27  พฤศจิกายนของทุกปี

19. การแบ่งประเภทของโรคเบาหวานใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท

            ก.    อาการและสาเหตุ

            ข.    อาการ สาเหตุ และความรุนแรง

            ค.    อาการ สาเหตุ ความรุนแรง และวิธีการรักษา

            ง.    อาการ สาเหตุ ความรุนแรง วิธีการรักษา และ

                พันธุกรรม

20. ถ้าพ่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่แม่ไม่เป็น ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียอย่างไร

            ก.    ลูกทุกคนจะมียีนแฝง

            ข.    ร้อยละ 50 ปกติ ร้อยละ 50 มียีนแฝง

            ค.    ร้อยละ 50 มียีนแฝง ร้อยละ 50 เป็นโรค

            ง.    ร้อยละ 25 ปกติ ร้อยละ 50 มียีนแฝง

                 ร้อยละ 25 เป็นโรค

26. การเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม เจริญเพิ่มพูนด้วยคุณธรรม เป็นคุณสมบัติด้านใดของจิต

            ก.    คุณภาพจิต                                                           

          ข.   สุขภาพจิต

            ค.    จิตวิญญาณ                                                           

          ง.   สมรรถภาพจิต

27.  คนที่อารมณ์ร้อน เอาจริงเอาจังทุกเรื่อง เอาแต่ใจตนเอง มักจะเกิดผลกระทบอย่างไร

            ก.    เกิดความสุข                                                         

          ข.   เกิดความทุกข์

            ค.    เกิดความท้อแท้                                                   

          ง.   เกิดความล้มเหลว

28.  การกระทำเช่นไรที่จะลดภาวะของความเครียดได้ดีที่สุด

            ก.    การตั้งใจทำงาน

            ข.    การรีบทำงานให้เสร็จโดยเร็ว

            ค.    การวางแผนกิจกรรมของตนเอง

            ง.    การรู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

29. กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันใช้เวลามากที่สุด

            ก.    นอน                                                                      

           ข. ทำงาน

            ค.    ทำภารกิจส่วนตัว                                                

           ง.  การพูดคุยกับคนอื่น

30. การออกกำลังกายสัปดาห์ละ ๓ วัน จัดเป็นหลักในข้อใด

            ก.    ความบ่อย                                                             

          ข.   ความหนัก

            ค.    ความนาน                                                            

           ง.  ความเข้มข้น

 

 

 

36. การวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะ แขนเหยียดตรง งอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลัง ยุบแขนลง และดันขึ้นจนแขนเหยียดตรงโดยเข่าไม่ถูกพื้น ต้องทำให้ได้กี่ครั้งจึงจะอยู่ในเกณฑ์            ปานกลาง

            ก.    ชายทำได้ 4 ครั้ง หญิงทำได้ 2 ครั้ง

            ข.    ชายทำได้ 5 ครั้ง หญิงทำได้ 3 ครั้ง

            ค.    ชายทำได้ 10 ครั้ง หญิงทำได้ 5 ครั้ง

            ง.    ชายทำได้ 12 ครั้ง หญิงทำได้ 6 ครั้ง

37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย

            ก.    สมรรถภาพทางกายเป็นพรสวรรค์

            ข.    สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่คงทนถาวร

            ค.    สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะ

                รักษาไว้ได้

            ง.    สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และก็

                 หายไปได้ถ้าไม่รักษาไว้

38. ข้อใดไม่จัดเป็นการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ

            ก.    การบำบัดน้ำเสีย                                                 

            ข.    การจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้

            ค.    การสุขาภิบาลที่พักอาศัย                                   

            ง.    การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค

39. โรคเลปโตรสไปโรซิสมักเกิดกับบุคคลกลุ่มอาชีพใด

            ก.    เกษตรกร                                                              

          ข.   ผู้บริหาร

            ค.    พนักงานขาย                                                       

          ง.   ช่างอุตสาหกรรม

40. หน่วยของสังคมหน่วยใดที่สามารถช่วยป้องกันการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นได้ดีที่สุด

            ก.    สังคม                                                                    

          ข.   ชุมชน

            ค.    โรงเรียน                                                               

          ง.   ครอบครัว

45. ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในต่างจังหวัด จะโทรศัพท์แจ้งที่ใด

            ก.    โทร. 199                                                              

            ข.    ศาลากลางจังหวัด

            ค.    สถานีดับเพลิงใกล้บ้าน                                     

            ง.    สถานีวิทยุ สวพ. 91 หรือ 1644

46. ขั้นตอนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนคืออะไร

            ก.    การกำหนดสาเหตุของปัญหา

            ข.    การประเมินผลงานของกิจกรรม

            ค.    การค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา

            ง.    การตัดสินใจและวางแผนแก้ไขปัญหา

47. ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้อใด

ที่จัดว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าข้ออื่นๆ

            ก.    ร่วมรับรู้ข้อมูล                                                     

            ข.    เข้าร่วมให้คำปรึกษา

            ค.    เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น                               

            ง.    เป็นตัวแทนเข้าร่วมตัดสินใจ

48. ถ้าถูกตะขาบกัดควรปฐมพยาบาลอย่างไรเป็นลำดับแรก

            ก.    ใช้ผ้ารัดเหนือแผล                                              

            ข.    บีบเลือดบริเวณแผลออกมา

            ค.    ทาแผลด้วยแอมโมเนียหอม

            ง.    ใช้น้ำแข็งประคบบนบาดแผล

49. ถ้าถูกต่อรุมต่อยจนมีอาการหายใจไม่สะดวก ควรให้การช่วยเหลืออย่างไร

            ก.    รับประทานยาแก้ปวด                                        

            ข.    ใช้น้ำแข็งประคบบนแผล

            ค.    ทาแผลด้วยแอมโมเนียหอม                             

            ง.    รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

 

4.  ข้อใดที่ ไม่ใช่ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

            ก.    การพักผ่อน

ข.    การออกกำลังกาย

            ค.    การรับประทานอาหาร

            ง.    การบริหารจัดการความเครียด

5. Sexual feelings หมายถึงข้อใด

            ก.    อารมณ์ทางเพศ

            ข.    ฮอร์โมนเพศชาย

            ค.    ความต้องการทางเพศ

            ง.    ความรู้สึกเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ

6. อารมณ์ทางเพศจะเกิดขึ้นเมื่อใด

            ก.    มีสิ่งเร้ามากระตุ้น                                              

            ข.    หลังจากนอนหลับ 1 คืน

            ค.    หลังจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่                         

            ง.    ร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมา

               เบียดเบียน

7.การจัดการกับอารมณ์ทางเพศข้อใดเหมาะสมที่สุด

            ก.    คุยกับเพื่อน

            ข.    ดูหนัง ฟังเพลง

            ค.    เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

            ง.    สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

 

 

 

 

12.คาถา ๕ ข้อ เพื่อป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ข้อใดดีที่สุด

            ก.    ต้องมีสติ                                                               

            ข.    ลุกหนีทันที

            ค.    รู้จักปฏิเสธ                                                           

            ง.    วางแผนและตัดสินใจ

13. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะอะไร

            ก.    ได้ เพราะสภาพสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูง

            ข.    ได้ เพราะบางครั้งคนเรามีเพศสัมพันธ์แบบ

                  อุบัติเหตุ

            ค.    ไม่ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปโดยรู้ตัว

                  ว่าทำอะไรลงไป

            ง.    ไม่ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิด

                 จากการยินยอมของทั้งสองฝ่าย

14.  การป้องกันตนเองจากภาวะความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ข้อใดจัดว่าเป็นการรักตนเอง

            ก.    ฝึกศิลปะป้องกันตัว

            ข.    ไม่เที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ต่าง ๆ

            ค.    แต่งกายให้สุภาพ  รัดกุม  ไม่ล่อแหลม

            ง.    ไม่มีเพศสัมพันธ์แบบง่าย ๆ หรือเป็นคนใจง่าย

15. จุดหมายปลายทางของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีคืออะไร

            ก.    การมีสุขภาพดี                                                    

          ข.   การมีจิตใจเข้มแข็ง

            ค.    การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี                           

          ง.   การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

21. ถ้าค่าความดันโลหิตเท่ากับ 140/90  หมายถึงข้อใด

            ก.    ค่าสูง ค่าต่ำ                                                          

          ข.   ค่าบน ค่าล่าง

            ค.    ค่ามาก ค่าน้อย                                                    

          ง.   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

22. ภาวะทุพโภชนาการแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ การแบ่งนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

            ก.    การสังเกตตนเอง

            ข.    อาหารที่รับประทาน

            ค.    การตรวจร่างกายโดยแพทย์

            ง.    ความรุนแรงของการขาดสารอาหาร

23. การถูกบังคับ ยัดเยียดให้ซื้อสินค้าและบริการ จัดว่า

เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามข้อใด

            ก.    สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร

            ข.    สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย

            ค.    สิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย

            ง.    สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้า

24. คำว่า “ผู้บริโภค” หมายถึงบุคคลใด

            ก.    คนทุกคน                                                             

          ข.   ผู้ที่มีรายได้

            ค.    ผู้ที่จับจ่ายใช้สอย                                                

          ง.   ผู้ที่กำลังกิน กำลังใช้

25. ข้อใดจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

            ก.    สมุด ปากกา                                                         

          ข.   น้ำปลา ยาเม็ด

            ค.    จาน ชาม ช้อน ส้อม                                          

         ง.    ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม

 

 

 

 

 

31 คนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอจะไม่ค่อยเจ็บป่วย จัดเป็นประโยชน์ทางด้านใด

            ก.    ทางด้านสุขภาพ                                                  

          ข.   เพื่อการประเมินผล

            ค.    เพื่อสร้างแรงจูงใจ                                              

          ง.   เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต

32. การออกกำลังกายควรกระทำหลังการรับประทานอาหารว่างกี่ชั่วโมง

            ก.    1 – 2 ชั่วโมง                                                        

          ข.   2 – 3 ชั่วโมง

            ค.    3 – 4 ชั่วโมง                                                        

          ง.   4 – 5 ชั่วโมง

33. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโดยใช้หลัก “RICE หรือ PRICED”
            ควรทำในช่วงกี่ชั่วโมงหลังได้รับบาดเจ็บ

            ก.    24 – 72 ชั่วโมง                                                   

          ข.   48 – 84 ชั่วโมง

            ค.    60 – 72 ชั่วโมง                                                   

          ง.   60 – 84 ชั่วโมง

34.  สมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไร

            ก.    ความสามารถในการเล่นกีฬา                          

            ข.    ความสามารถในการทำงานประจำวัน

            ค.    ความสามารถในการทำงานของร่างกาย

            ง.    ความสามารถในการควบคุมส่วนต่างๆ

                 ของร่างกาย

35  รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายใดที่อยู่ในแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                        

AAHPER ICSPFT และ JASA

            ก.    ดึงข้อ                                                                     

            ข.    ยืนกระโดดไกล

            ค.    วิ่งเร็ว50 เมตร                                                    

            ง.    นั่งงอตัวหรือยืนก้มตัว

41. เหตุการณ์ในข้อใดที่จัดเป็นความรุนแรงหลายประเภท

            ก.    นักเรียนยกพวกตีกัน

            ข.    พ่อเลี้ยงข่มขืนทุบตีลูกเลี้ยง

            ค.    การวางระเบิดในบริเวณสนามบิน

            ง.    โจรบุกเข้ามาปล้นในบ้านและข่มขืนเจ้าทรัพย์

42. ธรรมะข้อใดที่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงได้ดีที่สุด

            ก.    ขันติ                                                                      

          ข.   เมตตา

            ค.    ปิยวาจา                                                                 

           ง.  อัตถจริยา

43. การที่สามีไปมีภรรยาน้อยและถูกภรรยายิงตาย ลูกจึงขาดทั้งพ่อและแม่ จัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างไร

            ก.    ภรรยาใช้ความรุนแรงต่อสามี                          

          ข.   สามีใช้ความรุนแรงต่อภรรยา

            ค.    ภรรยาใช้ความรุนแรงต่อสามีและลูก            

          ง.   ทั้งสามีและภรรยาใช้ความรุนแรงต่อกัน

44.  การที่พี่น้องวัยรุ่นตอนต้นชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ จัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงหรือไม่ เพราะเหตุใด

            ก.    เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะทำร้ายร่างกาย

                 ต่อกัน

            ข.    เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพี่น้องกัน

                 แล้วไม่รักกัน

            ค.    ไม่เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพี่น้องกัน

                  เดี๋ยวก็ดีกัน

ง.       ไม่เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพี่น้องกัน

        ย่อมทะเลาะกันบ้าง

 

 

 

 

50. สารเคมีในบ้านข้อใดที่ควรระวังอย่าให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง

            ก.    โซดาไฟ

            ข.    น้ำปูนซีเมนต์

            ค.    แอมโมเนียหอม

            ง.    น้ำยาขัดห้องน้ำ

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s