ข้อทดสอบสุขศึกษาชั้น ป.๖

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1. อวัยวะใดมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ

        ก.  กระเพาะอาหาร

        ข.    หลอดอาหาร

        ค.    ตับอ่อน

        ง.    ปอด

2. การที่วัยรุ่นเป็นเด็กที่ก้าวร้าวและดื้อรั้น                            

        อาจเกิดจากสาเหตุใด                                                         

        ก.    ความต้องการคบเพื่อนต่างเพศ                                

        ข.    การเลี้ยงดูที่เข้มงวดของพ่อแม่                                 

        ค.    ความต้องการเลียนแบบเพื่อน                                 

       ง.          ความต้องการให้เพื่อนยอมรับ       

3.  “นักเรียนควรแต่งกายดี” คำว่า แต่งกายดี

        หมายความว่าอย่างไร

        ก.    แต่งกายตามสมัย

        ข.    แต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส

        ค.    แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีราคาแพง

        ง.    แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส

4.    การปฏิบัติตนตามข้อใดที่ทำให้มีสุขอนามัย                 

        ทางเพศที่ดี                                                                            

        ก.    กินอาหารครบ 5 หมู่                                                 

        ข.    ทำความสะอาดร่างกายทุกวัน                                   

        ค.    ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ                                    

      ง.        สวมเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี                                    

 

 

9.    การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยครั้ง ทำให้เกิด               

        ผลเสียอย่างไร                                                                      

        ก.    ทำให้ดวงตาฝ้าฟาง                                                      

        ข.    ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง                                     

        ค.    ทำให้เกิดอาการหิวบ่อยๆ                                          

        ง.    ทำให้เป็นโรคขาดสารอาหาร                                    

10.  ข้อใดเป็นหลักการจัดอาหารตาม                                     

        ธงโภชนาการ                                                                       

        ก.    ในแต่ละมื้อ ให้กินอาหารมากๆ                              

        ข.    ควรกินอาหารมื้อเช้าน้อยกว่ามื้อเย็น                       

        ค.    ควรกินอาหารไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน                       

        ง.    วัยผู้ใหญ่ไม่ควรดื่มนม                                              

11.  ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเกิดความเครียด                      

        ก.    ทำให้ขาดสมาธิ                                                               

        ข.    ทำให้หิวบ่อยๆ                                                             

        ค.    ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย                                                            

        ง.    ทำให้การเรียนตกต่ำ                                                    

12.  การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ช่วยแก้ไข                    

        ปัญหาความเครียดได้อย่างไร                                            

        ก.    ทำให้ตนเองมีคุณค่า                                                  

        ข.    ทำให้มีคนช่วยแก้ไขปัญหา                                       

        ค.    ทำให้ตนเองมีความเข้มแข็ง                                      

        ง.    ทำให้ไม่มีเวลาทะเลาะกับผู้อื่น                                 

13.  การใช้สารเสพติดชนิดใดที่ทำให้เกิดโรค

        ถุงลมโป่งพอง                                                                    

        ก.    สุรา                            

       ข.   บุหรี่         

        ค.    ยาบ้า                          

      ง.   เฮโรอีน     

 

 

 

 

19.  สถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยกับ

        ประชาชนระดับตำบล เรียกว่าอะไร

        ก.    สาธารณสุข

        ข.    สถานีอนามัย

        ค.    โรงพยาบาล             

        ง.    คลินิก

20.  ถ้านักเรียนกินมะม่วงดอง แล้วมีอาการหูอื้อ

        อาเจียนอย่างรุนแรง แสดงว่ามะม่วงดองมี

        สารเคมีชนิดใด

        ก.    ฟอร์มาลิน

        ข.                       ผงชูรส

        ค.    กำมะถัน   

        ง.    สารกันรา

21.  ใครเลือกกินอาหารได้ถูกต้องตามหลัก

        ธงโภชนาการ

        ก.    เพ็ญไม่กินอาหารที่มีน้ำมัน

        ข.    นิดกินสลัดผักในมื้อเช้า

        ค.    เบญไม่กินข้าวผัดในมื้อเย็น

        ง.    จันทร์กินผลไม้ทุกวัน

22. ถ้านักเรียนต้องการผ่อนคลายความเหนื่อยล้า               

และมีเวลาไม่มาก ควรเลือกทำกิจกรรมใด                                            

        ก.    นอนหลับ                 

        ข.   ดูโทรทัศน์                                                                 

        ค.    ปลูกต้นไม้               

       ง.   นั่งหลับตาสักครู่    

23.  ขณะหนีไฟ ถ้าในอากาศมีหมอกควันมาก                        

        ควรทำอย่างไร                                                                         

        ก.    เดินก้มหน้าช้าๆ                                                                  

        ข.    เดินใช้มือปิดจมูกและปาก                                            

        ค.    หมอบคลานหนีไฟ                                                        

        ง.    วิ่งผ่านหมอกควันให้เร็วที่สุด

 

 

 

 

29. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

            ก.    สีของผิว

            ข.    สีของฟัน

            ค.    ความดื้อรั้น

            ง.    ความอ้วน

30. การเลี้ยงดูที่เข้มงวด  อาจเกิดผลเสียในแง่ใด

            ก.    ทำให้ลูกไม่ฉลาด

            ข.    ทำให้ลูกไม่อดทน

            ค.    ทำให้ลูกก้าวร้าว

            ง.    ทำให้ลูกเย่อยิ่ง

31. การเด็กชอบลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองแสดงว่ามีพัฒนาการทางด้านใด

            ก.    ร่างกาย

            ข.    จิตใจ

            ค.    สังคม

            ง.    สติปัญญา

32. เมื่อเกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในข้อใดที่วัยรุ่นต้องรู้จักควบคุมตนเองให้มากที่สุด

            ก.    อารมณ์อ่อนไหวง่าย

            ข.    มีความสนใจเพศตรงข้าม

            ค.    ต้องการให้ตนเองเด่น

            ง.    อยากให้คนอื่นสนใจ

33. ใครมีโอกาสเป็นโรคเหงือกอักเสบมากที่สุด

            ก.    โต้งไม่กินผัก

            ข.    ตุ๊กไม่ดื่มนม

            ค.    แต๋วไม่ไปขูดหินปูน

            ง.    ติ๋วไม่แปรงลิ้นก่อนนอน

34. อาหารในข้อใดที่ไม่ช่วยบำรุงเหงือกและฟัน

            ก.    ฝรั่ง

            ข.    นม

            ค.    มันแกว

            ง.    เนย

41. ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง

            ก.    อหิวาตกโรค

            ข.    โรคมะเร็งตับ

            ค.    โรคพยาธิ

            ง.    โรคไข้สมองอักเสบ

42. ใน 1 วัน คนเราควรกินอาหารให้หลากหลายตรงกับข้อใด

            ก.    ข้าวต้มกุ้ง  ราดหน้าหมู  ข้าผัดสับประรด

            ข.    โจ๊กหมู  ข้าวต้มหมู  ข้าวผัดหมู

            ค.    ขนมปังทาเนย  แซนด์วิช  แฮมเบอร์เกอร์

            ง.    ส้มตำผลไม้  สลัดผัก  ส้มตำปลาร้า

43. ในวัยของนักเรียน  ไม่ควรเลือกกินอาหารในข้อใดเป็นมื้อเย็น

            ก.    ข้าว-แกงเขียวหวานไก่

            ข.    ข้าว-แกงจืดเลือดหมูตำลึง

            ค.    ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด

            ง.    ขนมจีน-ส้มตำไทยใส่ปู

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 44 – 45

     ครอบครัวของพิกุลมีฐานะยากจน พิกุลจึงช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกด้านเท่าที่ทำได้  เช่น ไม่ซื้อชุดนักเรียนใหม่เพราะยังใส่ชุดเดิมได้  เมื่อเปิดเทอมเพื่อน ๆ ใส่ชุดนักเรียนใหม่ มีแต่พิกุลคนเดียวที่ใส่ชุดเก่าเพื่อน ๆ ก็พากันล้อเลียนพิกุลที่ใส่ชุดเก่า

44. นักเรียนคิดว่า พิกุลควรทำอย่างไร

            ก.    ไปฟ้องครูว่าเพื่อนล้อเลียน

            ข.    อธิบายถึงเหตุผลให้เพื่อนเข้าใจ

            ค.    โกรธและต่อว่าเพื่อนอย่างรุนแรง

            ง.    ไปขอให้พ่อแม่ซื้อชุดใหม่ให้

 

 

 

50. ถ้านักเรียนใช้ปรอทวัดอุณหภูมิในร่างกายแล้วได้ค่า39 องศาเซลเซียส  หมายความว่าอย่างไร

            ก.    มีไข้สูงมาก

            ข.    ร่างกายปกติ

            ค.    มีอุณหภูมิต่ำ

            ง.    มีน้ำในร่างกายน้อยมาก

 

 

 

 

 

5. การอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่มีน้ำเน่าเสีย                        

        มีผลเสียต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด                                           

        ก.    ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง                                            

        ข.    ทำให้สุขภาพจิตไม่ดี

        ค.    ทำให้เพื่อนๆ ไม่คบ

        ง.    ทำให้เจ็บป่วยบ่อย

6.    การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ จะทำให้เกิด

        ผลเสียในแง่ใด

        ก.    สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

        ข.    อาจทำให้ฟันผุ

        ค.    ทำให้กินข้าวไม่ได้

        ง.    ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

7.    ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของ

        อหิวาตกโรค

        ก.    น้ำที่นิ่ง

        ข.    กองขยะมูลฝอย

        ค.    พื้นดินที่ชื้นแฉะ

        ง.    บนต้นไม้ใหญ่

8.    อาหารที่ใส่สารฟอร์มาลินจะมีลักษณะ

        อย่างไร

        ก.    กรอบและเด้ง

       ข.     มีสีขาวอยู่เสมอ

        ค.    สดและไม่เน่าเสียง่าย

        ง.    มีรสชาติหวาน

 

 

14.  ข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาอาการผื่นคันจากการ                     

        ถูกแมลงกัด                                                                          

        ก.    ใช้น้ำแข็งประคบที่ผิวหนัง                                      

        ข.    ทาขี้ผึ้งแก้ปวดบวม                                                         

        ค.    กินยาพาราเซตามอล                                                  

        ง.    นำยาสีฟันมาทาที่ผิวหนัง                                         

15.  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีอุ้มนั่งแคร่                           

        เหมาะกับผู้ป่วยที่มีลักษณะใด                                         

        ก.    ผู้ป่วยที่หมดสติ                                                           

        ข.    ผู้ป่วยที่หลังหัก                                                               

        ค.    ผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่เท้า                                                  

       ง.          ผู้ป่วยที่ขาหัก                                                   

16.  ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี มีอย่างไร

        ก.    ทำกิจกรรมได้นานและได้ผลดี

        ข.    เล่นกีฬาได้เก่งกว่าผู้อื่น

        ค.    มีสายตาดีกว่าผู้อื่น

       ง.           มีความจำที่นานกว่าผู้อื่น

17.  เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงต้องรักษาความสะอาด

        ของร่างกายมากเป็นพิเศษ

        ก.    เพื่อให้เพื่อนๆ เกิดความชื่นชอบ

        ข.    ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม

        ค.    เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

        ง.    เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจเมื่อเข้าสังคม

18. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าลูกมีคุณค่าต่อ                

        พ่อแม่                                                                                     

        ก.    ลูกช่วยทำงานบ้าน                                                      

        ข.    ลูกซื้อขนมมาให้พ่อแม่                                              

        ค.    ลูกชวนพ่อแม่ออกไปเที่ยว                                        

       ง.          ลูกพาเพื่อนมาพบพ่อแม่

 

 

 

24.  การดื่มยาชูกำลังติดต่อกันเป็นเวลานาน

        จะเกิดผลเสียต่ออวัยวะใดมากที่สุด

        ก.    หัวใจ         

        ข.    หลอดลม

        ค.    ลำไส้เล็ก  

        ง.    หลอดอาหาร

25.  ผู้ที่ชอบเดินทางไปทัศนศึกษา แสดงว่าเป็น                     

        คนมีนิสัยอย่างไร                                                                           

        ก.    รักอิสระ                                                                       

        ข.    ชอบอ่านหนังสือ                                                            

        ค.    เป็นผู้ใฝ่หาความรู้                                                      

       ง.   เป็นผู้รักสงบ

26. ผู้ที่สามารถลุก – นั่งได้จำนวนมากครั้งใน

        เวลาที่กำหนด อธิบายได้อย่างไร

        ก.    กล้ามเนื้อขาแข็งแรง

        ข.    จังหวะการแกว่งแขนดี

        ค.    กล้ามเนื้อท้องแข็งแรง

        ง.    มีข้อเท้าและปลายเท้าที่

27. การทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใด

            ก.    เครื่องสูบน้ำ

            ข.    เครื่องปิ้งขนมปัง

            ค.    เครื่องบดอาหาร

            ง.    เครื่องตัดหญ้า

28. ตับอ่อนมีหน้าที่อะไร

            ก.    สร้างเซลล์สืบพันธุ์

            ข.    ควบคุมการใช้พลังงานของร่างกาย

            ค.    ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด

            ง.    ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 

 

 

35. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

            ก.    แจงเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนนอน

            ข.    แตงแปรงฟันหลังกินขนมเค้ก

            ค.    แดงกินฝรั่งหลังกินน้ำอัดลม

            ง.    แสงกินมันแกวหลังกินช็อกโกแลต

36. เหตุใดการดื่มนมจึงช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรง

            ก.    นมมีสารแคลเซียมสูง

            ข.    ขนมมีโปรตีนสูง

            ค.    นมไม่มีน้ำตาล

            ง.    นมมีไขมันสูง

37. ครอบครัวที่มีลูกมาก  อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด

            ก.    พี่น้องทะเลาะกัน

            ข.    ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

            ค.    พ่อแม่ติดยาเสพติด

            ง.    พ่อแม่ดูแลลูกไม่ทั่วถึง

38. ถ้าเพื่อนชักชวนดูหนังสือลามก ควรทำอย่างไร

            ก.    เข้าไปดูสักครู

            ข.    ปฏิเสธแล้วเดินหนี

            ค.    ขอนำกลับไปดูที่บ้าน

            ง.    ชวนไปดูในที่ลับตาคน

39. การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง  มีผลดีอย่างไร

            ก.    ทำให้เพื่อน ๆ รัก

            ข.    ทำให้ตนเองมีคุณค่า

            ค.    ทำให้มีเพื่อนต่างเพศมาก

            ง.    ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเหนื่อยมาก

40.  การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งมีผลดีต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด

            ก.    นำขยะบางชนิดไปใช้ได้อีก

            ข.    ป้องกันการนำขยะมีพิษไปเผา

            ค.    ป้องกันแมลงมากัดแทะขยะ

            ง.    ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

45. ถ้าพิกุลปฏิบัติตามข้อ  44 แล้วเพื่อน ๆ ยังล้อเลียนพิกุลอีก  พิกุลควรทำอย่างไร

            ก.    โกรธและทำร้ายเพื่อน

            ข.    ทำตัวเฉย ๆ ไม่สนใจ

            ค.    แอบไปร้องไห้คนเดียว

            ง.    ต่อว่าเพื่อนด้วยถ้อยคำหยาบคาย

46. เหตุใดขณะกลิ้งตัวเพื่อตัดไฟที่ลุกลามมาติดเสื้อผ้า  จึงควรใช้มือปิดหน้า

            ก.    เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะหน้า

            ข.    เพื่อป้องกันการสูดควันไฟ

            ค.    เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดำ

            ง.    เพื่อป้องกันควันไฟพุ่งเข้าตา

47. ขณะขี่จักรยาน  ถ้ายื่นแขนขวาออกไปในระดับไห่แล้วโบกขึ้นลงหลาย ๆ ครั้งหมายความว่าอย่างไร

            ก.    ผู้ขี่จะชะลอรถ

            ข.    ผู้ขี่จะเลี้ยวขวา

            ค.    ผู้ขี่จะเลี้ยวซ้าย

            ง.    ผู้ขี่ให้รถคันหลังแซงได้

48. หลังใช้ยาในข้อใดผู้ใช้ยาไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ

            ก.    ยาแดง

            ข.    ยาแก้แพ้

            ค.    ยาธาตุน้ำขาว

            ง.    ทิงเจอร์ไอโอดีน

49. การใช้ยานอนหลับติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ มีผลเสียอย่างไร

            ก.    เกิดอาการแพ้ยา

            ข.    เกิดอาการติดยา

            ค.    ทำให้หน้าบวม

            ง.    ทำให้เกิดผดผื่นคัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบสุขศึกษา และพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s