ข้อสอบคณิต ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

1.  (17 27)+(17 23) มีค่าเท่ากับข้อใด

ก.      17 (27 23)    

ข.      17 + (27 23)

ค.      17 (27 + 23)

ง.       (17 17) + (27 23)

2.  ต้องการซื้อแท่งพลาสติกแท่งละ 54 บาท จำนวน

     22 แท่ง จะต้องเตรียมเงินอย่างคร่าว ๆ ประมาณ

     เท่าใดจึงจะใกล้เคียงที่สุด

ก.      1,000 บาท

ข.      1,100 บาท

ค.      1,200 บาท

ง.       1,300 บาท

3.  ห.ร.ม. และ ค.ร.ม. ของ 36, 48 และ 54 ต่างกัน

     เท่าไร

ก.      396

ข.      406

ค.      416

ง.       426

4.  ข้อใดไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ 27

        ก.  9

        ข.  7

        ค.  5

        ง.  3

 

5.  ข้าวสารหนึ่งถึงครั้งแรกขายไป ของถังและครั้ง

      ที่สองขายได้อีก3 ลิตรจะเหลือข้าวสารครึ่งถัง

      พอดี ถังใบนี้มีข้าวสารกี่ลิตร

ก.        9  ลิตร

ข.      10  ลิตร

ค.      11  ลิตร

ง.       12  ลิตร

6.  41.17 + 17.35 = £ ควรเติมข้อใดลงใน £

ก.      58.42

ข.      58.52

ค.      59.42

ง.       59.52

7.  กำหนด 0.996, 0.097, 1.3, 1.009 ผลต่างของ

     จำนวนมากที่สุดกับจำนวนที่น้องที่สุดมีค่าตรงกับ

     ข้อใด

        ก.  1.001

        ข.  1.103

        ค.  1.203

        ง.  1.301

8.  รูปสามเหลี่ยมใดที่มีมุมภายในเท่ากัน

        ก.  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

        ข.  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

        ค.  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

        ง.  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

9.  ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว

    9 เมตรถ้าวัดด้านยาวได้30 เมตรที่ดินผืนนี้มีพื้นที่

     เท่าใด

        ก.  195  ตารางเมตร

        ข.  270  ตารางเมตร

        ค.  630  ตารางเมตร

        ง.   930  ตารางเมตร

10.  จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมียาว7 เซนติเมตร

       จะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร

        ก.  20  เซนติเมตร

        ข.  25  เซนติเมตร

        ค.  32  เซนติเมตร

        ง.  44  เซนติเมตร

11.  สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง60.5 เมตร

       ยาว72.7 เมตรถ้าก่อกำแพงโดยรอบ จะได้

       กำแพงยาวกี่เมตร

        ก.  262.8  เมตร

        ข.  264.4  เมตร

        ค.  265.6  เมตร

        ง.  266.4  เมตร

12.  ระยะทางจากบ้านสมชายถึงโรงเรียนวัดได้

      1 กิโลเมตร50 เมตรเขียนอยู่ในรูปทศนิยมที่มี

       หน่วยเป็นกิโลเมตรได้ตรงกับข้อใด

        ก.  1.0005  กิโลเมตร

        ข.  1.005    กิโลเมตร

        ค.  1.050    กิโลเมตร

        ง.  1.500    กิโลเมตร

 

 

 

 

 

13.  ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุก ๆ

       10 นาที เรือนที่สองปลุกทุก ๆ 15 นาที เรือนที่

       สามปลุกทุก ๆ 20 นาที ถ้าครั้งแรกนาฬิกาปลุก

       พร้อมกัน เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลุกพร้อมกัน

       อีกครั้งเวลาเท่าใด

        ก.  9.00 น.

        ข.  10.00 น.

        ค.  10.30 น.

        ง.  11.00 น.

14.  ซื้อตุ๊กตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท

       ได้กำไรร้อยละเท่าไร

        ก.  ร้อยละ 15

        ข.  ร้อยละ 20

        ค.  ร้อยละ 25

        ง.  ร้อยละ 30

15.  สมชายมีรายได้ 25,000 บาท/เดือน เก็บไว้ใช้

       ส่วนตัว 30% ให้ครอบครัวไป 50% อยากทราบ

       ว่าสมชายมีเงินเหลือฝากธนาคารเดือนละเท่าไร

        ก.  4,500  บาท

        ข.  5,000  บาท

        ค.  5,500  บาท

        ง.  6,000  บาท

16.  ค่าของตัวเลข 3 ในจำนวน 325,673 มีค่าแตกต่าง

       กันเท่าไร

        ก.  290,007

        ข.  290,097

        ค.  290,997

        ง.  299,997

 

 

 

 

17.  6 เท่าของจำนวน ๆ หนึ่ง รวมกับ 6 เป็น 72

       จำนวนนั้นคืออะไร

        ก.  7

        ข.  9

        ค.  11

        ง.  13

18.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการขนทราย 1,150 คิว

       แต่รถคันหนึ่งสามารถบรรทุกได้ 21 คิว จง

       ประมาณคร่าว ๆ ว่ารถคันนี้ต้องขนทรายทั้งหมด

       กี่เที่ยว

        ก.  65  เที่ยว

        ข.  60  เที่ยว

        ค.  55  เที่ยว

        ง.  50  เที่ยว

19.  จากสมการ a-0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร

        ก.  1.6

        ข.  3.2

        ค.  4.8

        ง.  4.48

20.  ผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 20

       มีค่าเท่าไร

        ก.  54

        ข.  68

        ค.  72

        ง.  77

21.  จำนวนใดที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 24, 32

       และ 48 แล้วเหลือเศษ 4

ก.      112

ข.      100

ค.      98

ง.       86

 

22.  ข้อใดเป็นตัวประกอบทั้งหมดของ 12

        ก.  1, 2, 3, 4

        ข.  1, 2, 3, 4, 6

        ค.  1, 2, 3, 4, 6, 12

        ง.  1, 2, 3, 4, 6, 10, 12

23.  ถ้า 5A + 10 = 20 แล้ว 10A – 7 มีค่าเท่าใด

        ก.  17

        ข.  13

        ค.  10

        ง.    7

24.  x + 2, x + 4 และ x + 6 เป็นจำนวนคี่ 3 จำนวน

       เรียงกัน ดังนั้น เป็นจำนวนใด

        ก.  จำนวนคู่

        ข.  จำนวนคี่

        ค.  ตอบทั้ง ก และ ข

        ง.  ยังสรุปไม่ได้

25.  ทศนิยมในข้อใดเรียงจากมากไปน้อย

        ก.  0.1, 0.021, 0.0033, 0.0004

        ข.  0.11, 0.011, 0.1101, 0.1011

        ค.  0.04, 0.4, 0.404, 0.4044

        ง.  0.12, 0.0102, 0.2011, 0.2202

26.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

        ก.  0.17 0.8 = 0.136

        ข.  0.56  100 = 56

        ค.  15.4  0.07 = 10.78

        ง.  2.34  2 = 4.68

27.  2 ใน 3 ของผลต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853

       มีค่าเท่าไร

        ก.  36.114

        ข.  34.118

        ค.  24.324

        ง.  4.118

28.  กำหนดให้1 เมตรเท่ากับ3.281 ฟุตผ้าผืนหนึ่ง

       ยาว3 เมตรจะยาวกี่ฟุต

        ก.  9.843  ฟุต

        ข.  9.445  ฟุต

        ค.  9.438  ฟุต

        ง.  9.435  ฟุต

29.  แผ่นเหล็กรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 14

       เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่าไร

        ก.  154  ตารางเซนติเมตร

        ข.  176  ตารางเซนติเมตร

        ค.  384  ตารางเซนติเมตร

        ง.  616  ตารางเซนติเมตร

30.  ฝากล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวเท่ากับ 2

       เมตร30 เซนติเมตรด้านกว้าง1 เมตร75

       เซนติเมตร ถ้าวัดความยาวรอบฝากล่องจะยาว

       กี่เมตร

        ก.  3.2  เมตร

        ข.  4.0  เมตร

        ค.  6.1  เมตร

        ง.  8.1  เมตร

31.  จำนวนในข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ

       (14,286 48) 8

        ก.  65,716

        ข.  84,716

        ค.  85,516

        ง.  85,716

32.  จำนวนในข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ 4.95 7.3

        ก.  35.135

        ข.  36.135

        ค.  351.35

        ง.  361.35

 

33. 

                ราตรีหนัก47.8 กิโลกรัมวารีหนักกว่า

                ราตรี2.02 กิโลกรัมแต่ผุสดีหนักกว่า

                วารี4.3 กิโลกรัมผุสดีจะหนักเท่าไร

 

        จากโจทย์ ข้อใดแสดงวิธีคิดถูกต้อง

ก.      4.8-2.02

ข.      (47.8+2.02) – 4.3

ค.      (47.8+2.02) + 4.3

ง.       (47.8-2.02) + 4.3

34.  วัดอยู่ทางทิศเหนือของตลาด โรงเรียนอยู่ทางทิศ

       ตะวันออกของวัด บ้านของมาลีอยู่ทางทิศใต้ของ

       โรงเรียน ถ้าระยะทางจากวัดถึงตลาดเท่ากับจาก

       วัดถึงโรงเรียน และเท่ากับจากบ้านของมาลีถึง

       โรงเรียน บ้านของมาลีอยู่ทางทิศใดของวัด

        ก.  ทิศตะวันออกเฉียงใต้

        ข.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

        ค.  ทิศตะวันตกเฉียงใต้

        ง.  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

35.  เมื่อลากส่วนของเส้นตรงต่อจุดสามจุดที่ไม่อยู่

      ในแนวเดียวกัน จะเกิดสิ่งใดได้บ้าง

        ก.  มุม 1 มุม  รังสี 1 เส้น

        ข.  สามเหลี่ยม 1 รูป  มุม 3 มุม

        ค.  สามเหลี่ยม 1 รูป  รังสี 1 เส้น

        ง.  สี่เหลี่ยม 1 รูป มุม 4 มุม

36.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาส

      ที่เกิดขึ้นแน่นอน

ก.      ในปีหน้าฉันอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ

ข.      วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ

ค.      วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ฝนไม่น่าจะตก

ง.       วันนี้เป็นวันอังคาร พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดี

 

37. แม่ค้าซื้อไข่ไก่ 1,200 ฟอง ไข่แตกไปร้อยละ 3

      เน่าร้อยละ 2 ไข่ไก่ที่เหลือ นำไปขายฟองละ

     2 บาท ขายหมดจะได้รับเงินเท่าไร

        ก.  1,140  บาท

        ข.  1,260  บาท

        ค.  2,280  บาท

        ง.  2,328  บาท

38.  กล่องทางสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง4 เซนติเมตร

       ยาว6 เซนติเมตรและสูง8 เซนติเมตรถ้าบรรจุ

       ผงซักฟอกเต็มกล่องจะมีผงซักฟอกอยู่ในกล่อง

       เท่าไร

        ก.  104  ลูกบาศก์เซนติเมตร

        ข.  136  ลูกบาศก์เซนติเมตร

        ค.  192  ลูกบาศก์เซนติเมตร

        ง.  208  ลูกบาศก์เซนติเมตร

39.  ครูสีสมุด  อ  เล่ม  แจกนักเรียนคนละ 5 เล่ม

      ได้ 25 คน เดิมครูมีสมุดเท่าไร

        ก.     5  เล่ม

        ข.   20  เล่ม

        ค.   30  เล่ม

        ง.  125  เล่ม

40. 

        ซื้อผ้าเช็ดตัว โหลละ 900 บาท ขายไป

       ราคาผืนละ 100 บาท ถ้าขายหมดจะได้

       กำไรเท่าไร

 

จากโจทย์ วิธีคิดหาคำตอบวิธีใดถูกต้อง

ก.      ราคาขาย 1 โหล หักออกด้วยราคาซื้อ 1 โหล

ข.      ราคาซื้อ 1 โหล หักออกด้วยราคาขาย 1 ผืน

ค.      ราคาขาย 1 ผืน หักออกด้วยราคาซื้อ 1 ผืน

ง.       ราคาซื้อ 1 ผืน หักออกด้วยคาราขาย 1 ผืน

 

41.  ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใน

       ประเทศไทย จำนวนสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปด

       ร้อยเอ็ดคน เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร

        ก.  10,905,801

        ข.  10,950,801

        ค.  10,958,001

        ง.  10,958,010

42.  จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองเป็นหญิง 570,416 เป็นชาย

       413,721 คน จังหวัดนี้มีพลเมืองรวมกันเป็นค่า

       ใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นกี่คน

        ก.  980,000

        ข.  984,000

        ค.  985,000

        ง.  990,000

43.  ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของ 102

        ก.  102 = 6  17

        ข.  102 = 2  51

        ค.  102 = 2  3  17

        ง.  102 = 1  2  3  17

44.  ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60

       เซนติเมตร ยาว90 เซนติเมตรมาแบ่งเป็นรูป

       สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่า ๆ กัน ให้มีขนาดใหญ่

       ที่สุดและไม่เหลือเศษแจกให้เด็กคนละหนึ่งแผ่น

       เพื่อนำไปพับเป็นรูปสัตว์จะแจกให้เด็กได้กี่คน

        ก.   5  คน

        ข.   6  คน

        ค.  10  คน

        ง.  30   คน

 

 

 

 

45.  ร้านค้าติดราคาชุดรับแขกไว้ 26,000 บาท ขายจริง

       18,200 บาท ร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใด

        ก.  10%

        ข.  20%

        ค.  30%

        ง.  40%

46.  50 + 6 + 0.7 + 0.009 เป็นรูปการกระจายของ

      จำนวนใด

        ก.  506.709

        ข.  506.079

        ค.  56.709

        ง.  56.079

47.  ในเดือนเมษายน มะนาว 3 ผล ราคา 5 บาท แต่ใน

       เดือนพฤษภาคม มะนาว 4 ผล ราคา 5 บาท ราคา

       ขายของมะนาวลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

        ก.  5%

        ข.  15%

        ค.  20%

        ง.  25%

48.  กล่องไม้ขีดไฟทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 3

       เซนติเมตร ยาว3 เซนติเมตรสูง1.5 เซนติเมตร

       นำมาบรรจุใส่กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6

       เซนติเมตร ยาว10 เซนติเมตรสูง3 เซนติเมตร

      จะบรรจุกล่องไม้ขีดไฟได้กี่กล่อง

        ก.    6  กล่อง

        ข.    8  กล่อง

        ค.  10  กล่อง

        ง.  12  กล่อง

 

 

 

 

49.  พ่อค้า ติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้ 1,200 บาท ซึ่ง

      ได้กำไร 20% ช่วงปีใหม่ลดราคาให้ 10% พ่อค้า

       ยังคงได้กำไรเท่าไร

        ก.  80  บาท

        ข.  100  บาท

        ค.  120  บาท

        ง.   200  บาท

50.  นภัสซื้อกางเกง 3 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท และ

       ซื้อเสื้ออีก 4 ตัว ราคาตัวละ ก บาท ต้องใช้เงิน

       ทั้งหมด 1,000 บาท เสื้อราคาตัวละกี่บาท

        ก.  50  บาท

        ข.  100  บาท

        ค.  150  บาท

        ง.  200  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s