คณิต ม.๒ สพปนฐ๒

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1.     ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว22 เมตรกว้าง8 เมตรลึก1.5 เมตร

        ถ้าค่าจ้างขุดดินราคาลูกบาศก์เมตรละ 12 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร

        ก)  2,864 บาท                                                            ข)  3,168 บาท

        ค)  3,180 บาท                                                            ง)  3,246 บาท

2.     ต้องการดินน้ำมันเพื่อปั้นเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ให้ฐานมีความยาวด้านละ

       8 เซนติเมตรและสูง15 เซนติเมตรจะต้องใช้ดินน้ำมันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

        ก)  280 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                     ข)  296 ลูกบาศก์เซนติเมตร

        ค)  300 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                     ง)  320 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

3.     กรวยอันหนึ่งมีปริมาตร 1,056 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีรัศมีที่ฐาน12 เซนติเมตร

        กรวยนี้มีส่วนสูงเท่าไร

        ก) 6 เซนติเมตร                                                         ข)  7 เซนติเมตร

        ค) 8 เซนติเมตร                                                         ง) 14 เซนติเมตร

 

4.     กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม คู่อันดับ  เป็นจุดบนกราฟของสมการ

         ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

        ก)  a เป็นจำนวนเต็มใด ๆ                                       

        ข)  b เป็นจำนวนเต็มใด ๆ

        ค)  a เป็นจำนวนคู่ใด ๆ                                           

        ง)  b เป็นจำนวนคี่ใด ๆ

 

5.     ตุ๊กเล่นเกมตอบคำถาม 30 ข้อ ถ้าตอบถูกได้คะแนนข้อละ 3 คะแนน ถ้าตอบผิดหัก

        คะแนน  ข้อละ 2 คะแนน เมื่อเกมสิ้นสุดตุ๊กได้คะแนนรวม 30 คะแนน สมการในข้อ

        ใดแทนโจทย์ปัญหานี้ เมื่อ x แทนจำนวนข้อที่ตอบถูก

        ก)                                   ข) 

        ค)                                   ง) 

6.     สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาวยาวเป็น 3 เท่าของด้านกว้าง

        ถ้าความยาวรอบสวนเป็น400 เมตรพื้นที่ของสวนสาธารณะนี้เป็นเท่าไร

        ก) 7,000 เมตร                                                           ข) 7,500 เมตร

        ค) 8,000 เมตร                                                           ง) 8,500 เมตร

 

7.     บันไดยาว8 เมตรพาดอยู่กับกำแพงสูง4 เมตรช่างทาสีเดินขึ้นบรรไดไปได้6 เมตร

        ช่างทาสีอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร

        ก) 1 เมตร                                                                   ข) 2 เมตร

        ค) 3 เมตร                                                                   ง) 4 เมตร

 

8.     พระปฐมเจดีย์ใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมมีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก62 เมตรและ

        เจดีย์จำลองสูง8 เมตรมีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก16 เมตรองค์พระปฐมเจดีย์

        ใหญ่สูงกี่เมตร

        ก) 30 เมตร                                                                 ข) 31 เมตร

        ค) 32 เมตร                                                                 ง) 33 เมตร

 

9.     หนิงมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ต่อมาแม่ให้อีกสองเท่าของจำนวนเงินที่หนิงมีอยู่ ถ้านำไป

        ซื้อหนังสือเป็นเงิน 120 บาท และเสียค่ารถอีก 40 บาท ทำให้หนิงมีเงินเหลือไม่ถึง 50

        บาท จำนวนเงินที่หนิงมีอยู่เดิมมากที่สุดกี่บาท

        ก)  65 บาท                                                                  ข)  66 บาท

        ค)  67 บาท                                                                  ง)  69 บาท

 

10.  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีฐานยาวมากกว่าด้านประกอบมุมยอดอยู่ 1

        เซนติเมตร ถ้าความยาวเส้นรอบรูปมากกว่า19 เซนติเมตรฐานมีความยาวกี่

        เซนติเมตร

        ก)  มากกว่า4 เซนติเมตร                                         ข)  มากกว่า5 เซนติเมตร

        ค)  มากกว่า6 เซนติเมตร                                         ง)  มากกว่า7 เซนติเมตร

 

11.  หนังสือการ์ตูนสองเรื่อง เรื่องแรกมี 20 หน้าเรื่องที่สองมี 30 หน้า ซื้อหนังสือทั้งสอง

        เรื่องรวมกัน 25 เล่ม นับจำนวนหน้ารวมกันได้มากกว่า 650 หน้า ซื้อหนังสือเรื่องที่

        สองมากที่สุดกี่เล่ม

        ก)  12 เล่ม                                                                                    ข)  13 เล่ม

        ค)  14 เล่ม                                                                   ง)  15 เล่ม

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12

ตารางแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนจำนวน 40 คน

อันตรภาคชั้น (บาท)

ความถี่ (คน)

11 – 20

2

21 – 30

8

31 – 40

14

41 – 50

9

51 – 60

7

รวม

40

12.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

        ก)  ความถี่สูงสุดมีค่าเท่ากับ 14

        ข)  ขอบบนของชั้นที่มีความถี่สูงสุดเท่ากับ 40.5

        ค)  จุดกึ่งกลางชั้นที่มีความถี่สูงสุดเท่ากับ 35

        ง)  ขอบล่างของชั้นที่มีความถี่สูงสุดเท่ากับ 30.5

 

13.  นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย156 เซนติเมตรมัธยฐาน155 เซนติเมตรและพิสัย

        เท่ากับ11   นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร

        ก)160 เซนติเมตร                                                      ข)162 เซนติเมตร

        ค)164 เซนติเมตร                                                      ง)166 เซนติเมตร

 

14.  ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้  5 , 5 , 5 , X , 8 , 8 , 8 , 15 , 15 และ15  ถ้าค่าเฉลี่ยของ

        ข้อมูลชุดนี้เท่ากับ8.9  ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร

        ก) 5                                                                               ข) 8

        ค) 5, 8, 15                                                                   ง) ไม่มีฐานนิยม

 

15.  กำหนดข้อมูล 6 , 4 , 2 , 7 , 9 , 2   ข้อใดไม่ถูกต้อง

        ก) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5

        ข) มัธยฐานเท่ากับ 5

        ค) ฐานนิยมเท่ากับ 2

        ง) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1

 

 

 

16.  ต้องการซื้อปุ๋ยเคมี 95 กระสอบ กระสอบละ 2,050 บาท ควรเตรียมธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทไว้อย่าง

    น้อยกี่ฉบับ จึงจะพอซื้อปุ๋ยจำนวนนี้

     ก.  200                                                                                            ข.  190

     ค.  180                                                                                            ง.  150

 

17.  ทางเดินแห่งหนึ่งยาว  50  ฟุต  กว้าง  5  ฟุต  ต้องการปูอิฐซึ่งยาว  8  นิ้ว  กว้าง  4  นิ้ว จะต้องใช้อิฐ

      กี่แผ่น            

      ก.   2,250   แผ่น                                                                         ข.   1,125   แผ่น

      ค.   875      แผ่น                                                                        ง.   563      แผ่น  

 

18.  กำหนดจุด o เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม ถ้าแบ่งมุมที่จุด o ออกเป็น 9 ส่วนเท่าๆกันแต่ละมุมจะมี

      ขนาดเท่าใด

      ก.  30o                                                                           ข.  40o

       ค.  45o                                                                          ง.  60o

 

19.  รูปที่มีแกนสมมาตรมากที่สุดคือรูปใด

      ก.  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว                                          ข.  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

      ค.  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า                                  ง.  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 

20.  บันไดอันหนึ่ง ตั้งเอนไปทางทิศตะวันตก ปลายบันไดจะจรดกับกำแพงสูง 15 ฟุตพอดี แต่ถ้าเอนไป

      ทางทิศตะวันออก ปลายบันไดจะจรดปลายกำแพงสูง 36 ฟุตพอดี ถ้ากำแพงทั้งสองห่างกัน51 ฟุต 

      บันไดนี้ยาวเท่าไร

      ก. 29 ฟุต                                                                                                     ข. 39 ฟุต

      ค. 24 ฟุต                                                                                                     ง. 36 ฟุต

 

21.  รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีพื้นที่ 24 ตารางหน่วย อัตราส่วนของความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้าน

      หนึ่งกับด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น 3 : 5 จงหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

       ก.  5 หน่วย                                                                                 ข.  6 หน่วย

       ค.  8 หน่วย                                                                                 ง.  10 หน่วย

 

22.  ถ้าเศษหนึ่งส่วนสี่ของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้าเท่ากับสิบห้า จงหาจำนวนนั้น

      ก.  53                                                                                             ข.  55

      ค.  57                                                                                             ง.  59

23.  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งด้านที่ยาวเท่ากันยาวมากกว่าครึ่งของความยาวฐานอยู่4 เซนติเมตร

      ถ้าความยาวรอบรูปเท่ากับ32 เซนติเมตรแล้วพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร 

      ก.  24                                                                                             ข.  36

      ค.  42                                                                                             ง.  48

 

24.  เอกและเอ เริ่มเก็บเงินพร้อมกันโดยเอกเก็บได้เดือนละ 7 บาท และเอเก็บได้เดือนละ 4 บาท ถ้าเป็น

      อัตรานี้ไปเรื่อยๆ ในเวลากี่เดือนเอกจะมีเงินมากกว่าเอ 60 บาท

      ก.  15                                                                                             ข.  20

      ค.  25                                                                                             ง.  30

 

25.  ถังใบหนึ่งมีท่อน้ำสองท่อ เมื่อเปิดน้ำพร้อมกัน น้ำไหลเต็มถังในเวลา 15 นาที ถ้าเปิดท่อใหญ่ท่อเดียว

      น้ำไหลเต็มถังใช้เวลาน้อยกว่าเปิดท่อเล็กท่อเดียว 16 นาที เมื่อเปิดท่อแต่ละท่อน้าจะไหลเต็มถังใน

      เวลาเท่าไร

      ก.  10 และ 16 นาที                                                   ข.  14 และ 30 นาที

      ค.  13 และ 32 นาที                                                    ง.  24 และ 40 นาที

 

26.  ในการสอบวิชาสถิติของนักเรียนสามกลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 มี 25 คน กลุ่มที่ 2 มี 15 คน และกลุ่มที่ 3 มี

       40 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน ถ้ากลุ่มที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 64 คะแนน กลุ่มที่ 2 มีคะแนน

      เฉลี่ย 70 คะแนน แล้วกลุ่มที่ 3 จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไร

      ก.  46.50                                                                                       ข.  53.75                              

      ค.  54                                                                                             ง.  56

 

27.  เด็กกลุ่มหนึ่งมีอายุเป็น 12, 13, 16 และ 19 ปี ถ้ามีเด็กแฝดอีก 3 คน มารวมอยู่ด้วย อายุเฉลี่ยขิงเด็ก

      กลุ่มนี้จะเป็น 15 ปี จงหาว่าเด็กแฝดอายุคนละกี่ปี

      ก.  14 ปี                                                                                        ข.  15 ปี

      ค.  15  ปี 6 เดือน                                                                        ง.  16 ปี

 

28.  ถ้านำเหรียญ 1 บาท 5 บาท และ 10 บาทอย่างละ 1 เหรียญมาวางซ้อนทับกันบนโต๊ะจะวางได้กี่วิธี

      ก. 12                                                                                              ข.  24

      ค.  48                                                                                             ง.  96

 

 

 

29. โยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ได้แต้มที่ไม่น้อยกว่า  3  ตรงกับข้อใด

 ก.  4,5,6                     ข.  3,4,5,6                ค.  3,4,5                     ง.   ถูกทุกข้อ

 

30.  ข้อใดคือเหตุการณ์ที่จะได้แต้มมากกว่า  6  จากการทดลองโยนลูกเต๋า  1 ลูก  1 ครั้ง

ก. 1,  2,   3,   4,   5,  6               ข. 2 ,  4,   6           ค.  0                                    ง.  ไม่มี

 

31. จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า 120  จะมากกว่าจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า  60  อยู่เท่าไร

       ก.  52               ข.  54                  ค.  56                      ง.  58

 

32. กำหนดให้  a , b , c  เป็นจำนวนเต็มใด ๆ ข้อใดไม่ถูกต้อง

      ก.  ถ้า a + b  =  a + c  แล้ว   b = c                       ข. ถ้า a x b  =  a x c  แล้ว   b = c

      ค. ถ้า a ÷b  =  a ÷ c  แล้ว   b = c                          ง. ถ้า a ≠ b  =  a + o  แล้ว   a x c  ≠   b x c

 

33. -0.03125  เขียนในรูปเลขยกกำลังตรงกับข้อใด

      ก. (0.5)5                 ข. (-0.5)5                 ค. (0.5)7                 ง. (-0.5)7

 

34. ขนาดของมุมในข้อใดที่สร้างโดยใช้เพียงสันตรงและวงเวียนไม่ได้

      ก. 7.5  องศา           ข. 22.5  องศา          ค. 52.5  องศา         ง. 145  องศา

 

35.ถังใบหนึ่งจุน้ำมันได้ 2,550  ลิตร  แต่น้ำมันรั่วไป 12.5%  อยากทราบว่าน้ำมันรั่วไปประมาณกี่ลิตร

      ก.  335  ลิตร           ข. 336  ลิตร           ค.  337  ลิตร             ง. 338  ลิตร

 

36. ถ้าคู่อันดับ (10 , b)  มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่อันดับ (1,2) , (2,4) , (3,6)…..แล้ว  b  มีค่าตรงกับข้อใด

      ก. 18                       ข.  20                    ค. 22                          ง.  24

 

37. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวยาว x เซนติเมตร  ด้านกว้างยาว x –12 เซนติเมตร  ถ้าเส้นรอบรูปยาว 

      120  เซนติเมตร  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวและด้านกว้างยาวกี่เซนติเมตร

       ก. ด้านยาว  30  เซนติเมตร  ด้านกว้าง  18  เซนติเมตร

       ข. ด้านยาว  32  เซนติเมตร  ด้านกว้าง  10  เซนติเมตร

       ค. ด้านยาว  34  เซนติเมตร  ด้านกว้าง  22  เซนติเมตร

       ง. ด้านยาว  36  เซนติเมตร  ด้านกว้าง  24  เซนติเมตร

 

 

38. อัตราส่วนอายุของหน่องต่ออายุของหน่อยเป็น 2 : 3

      อัตราส่วนอายุของหน่อยต่ออายุของโหน่ง เป็น 4 : 5

      อัตราส่วนอายุของโหน่งต่ออายุของเหน่งเป็น 8 : 6   

      ถ้าหน่องอายุ  32  ปี  เหน่งจะมีอายุกี่ปี

      ก. 32  ปี                 ข. 45  ปี                 ค.  60  ปี                  ง. 72  ปี

 

39. ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาครั้งแรก  5 %  และครั้งที่สองขึ้นอีก 10 % รวม  2  ครั้ง  ก๊าซหุงต้มขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์

       ของราคาเดิม

      ก. 12 %                 ข. 12.5%               ค. 15 %                    ง. 15.5%

 

40. พื้นที่สวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  2  แปลงมีพื้นที่  196  ตารางเมตร  และ  324  ตารางเมตร  ความแตกต่างระหว่าง

       ความยาวเส้นรอบรูปของสวนทั้งสองแปลงเป็นเท่าไร

      ก.  8  วา                ข. 12  วา               ค. 14  วา                  ง. 16  วา

 

41. จุด (-5, -3)  เกิดจากการเลื่อนจุดใดบนระนาบพิกัดฉาก

      ก.  เลื่อนจุด (5, 1)  ไปทางซ้าย  10  หน่วยและเลื่อนลง  3  หน่วย

      ข. เลื่อนจุด (-7 , 4) ไปทางขวา  2 หน่วย  และเลื่อนลง  8  หน่วย

      ค. เลื่อนจุด (2, -8)  ไปทางซ้าย  7  หน่วย  และเลื่อนขึ้น  6  หน่วย

      ง. เลื่อนจุด (-7 , -6)  ไปทางขวา  2  หน่วย และเลื่อนขึ้น  3  หน่วย

 

42. เมื่อสะท้อนจุด (-10 , 11)  กับเส้นตรง y = 8  แล้วสะท้อนต่อกับเส้นตรง x + 6 = 0  จะได้จุดใด

      ก. (-2  ,  11)                   ข. (-10 ,  5)            ค. (-2 , 5)               ง. (-4 , 3)

 

43. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว24 นิ้ว  ถ้าผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น  40  นิ้ว

      รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

     ก. 164  ตารางนิ้ว           ข.  178  ตารางนิ้ว      ค.  186  ตารางนิ้ว         ง. 192  ตารางนิ้ว

 

44. ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น  28  โดยที่จำนวนหนึ่งเป็นสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่ง  จำนวนมากมีค่าตรง

      กับข้อใด

      ก.  7                        ข.  14                       ค.  18                        ง.  21

 

 

 

45. ปัจจุบันอายุของต๋องกับต้อมมีอัตราส่วนเป็น 2 : 3  เมื่อ 6 ปีที่แล้วอายุของต๋องกับต้อม  มีอัตราส่วนเป็น 3 : 5

      ปัจจุบันต๋องอายุกี่ปี

     ก.  8  ปี                    ข.  10  ปี                  ค.  12  ปี                    ง.  14  ปี

 

46. ต้องการดินน้ำมันเพื่อปั้นเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ให้ฐานมีความยาวด้านละ  8  เซนติเมตร  และสูง 

      15  เซนติเมตร  จะต้องใช้ดินน้ำมันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

      ก.  280                   ข.  296                     ค. 300                        ง.  320

 

47. ระบบสมการในข้อใดมีคำตอบของสมการมากมายไม่จำกัด

      ก.  – x + y = 5 ,  3x – 3y  =  15

      ข.  2 x + y = 5 ,  2y  =  4x + 10

      ค.  7x – 3y = 5 ,  28x – 12y  =  20

      ง.  5x + 2y = 3 ,  3,  10x + 4y  =  –6

 

48. ถุงใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีแดง  3  ลูก  สีเขียว  4  ลูก  และสีเหลือง  5  ลูก  สุ่มหยิบลูกปิงปอง  1  ลูก  จากถุง

       ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปิงปองสีเขียวเป็นเท่าไหร่

       ก.                       ข.                       ค.                       ง.

 

49. นักเรียนทั้งหมด  50  คน  เป็นนักเรียนหญิง  30  คน  นักเรียนชาย  20  คน  พบว่า  น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิง

       เป็น  42  กิโลกรัม  และน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนชายเป็น  48  กิโลกรัม  แต่ทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ชั่ง 

      น้ำหนักจดบันทึกน้ำหนักของนิดและเอกผิดพลาด ดังนี้  จดน้ำหนักของนิดขาดไป  5  กิโลกรัม  และจดน้ำหนัก

      ของเอกเกินไป  3  กิโลกรัม  น้ำหนักเฉลี่ยที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไร

      ก.  42.46                ข. 44.28                 ค. 44.44                 ง. 46.66

 

50. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  10  คน  เป็นดังนี้  8   9  10  7  6  5  8  8  6  7  ค่ากลางที่มากที่สุด

      ตรงกับข้อใด

      ก.  ฐานนิยม           ข. มัธยฐาน            ค. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต           ง. เท่ากันทุกค่า

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s