แนวทางการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ สพป.นฐ๒

แนวการใช้แบบทดสอบเพื่อทบทวนมาตรฐานหลักสูตร

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒

 

ลักษณะแบบทดสอบ

๑.     แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

๒.   รูปแบบของแบบทดสอบเทียบเคียงกับแนวข้อสอบ  O – Net  ที่ผ่านมา

แนวการใช้แบบทดสอบ

            ๑.   แบบทดสอบนี้มุ่งใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้ความสามารถ   วิเคราะห์  ข้อบกพร่องของนักเรียนเท่านั้น   โรงเรียนไม่จำเป็นต้องกำหนดตารางการสอบ

            ๒.   โรงเรียนนำแบบทดสอบที่ได้รับไปใช้กับนักเรียนทุกคน   โดยเลือกให้เหมาะสมกับเวลา  และสภาพบริบทของโรงเรียน    เช่น

                   ๑.๑  ใช้ในเวลาเรียนครั้งละ  ๕ – ๑๐  ข้อ   จนครบทุกข้อ  หรือตามความเหมาะสม    เมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยให้ครูเฉลย    วิเคราะห์ข้อผิดพลาด    พร้อมอธิบายความรู้เพิ่มเติม    

                   ๑.๒  ให้นักเรียนทำนอกเวลา   ครูเฉลยพร้อมอธิบายเพิ่มเติม

             ๓.   โรงเรียนนำผลการทำแบบทดสอบมาวิเคราะห์   ทบทวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s