ข้อทดสอบภาษาอังกฤษ ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 ใช้บทสนทนาที่กำหนดตอบข้อ 1 – 3                               

Lisa     : Hey! I’m going to the  

              mountain tomorrow. I’m

              going to climb a mountain.

Anne   : Have you ever been to the

              mountain?

Lisa     : No, I haven’t.

Anne   : Who are you going with?

Lisa     : I’m going with Mrs. Wood

              and Ginger.

Anne   : Have a good trip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    A     : Where’s Lisa going?                                               

        B     : ____________________                                      

        a.     She’s going to the sea.                                              

        b.    She’s going to the mountain.                                  

        c.     She’s going to the beach.                                         

        d.    She’s going to the zoo.

2.    A     : Has she ever been to the

                  mountain?

        B     : ____________________

        a.     Yes, he has.

        b.    Yes, she has.

        c.     No, she hasn’t.

     d.      No, he hasn’t.

 

ใช้บทสนทนาที่กำหนดให้ตอบข้อ 6 – 7

Betty   : My uncle is going to visit me

  next week. He’s coming from

 Americaby plane.

Ann     : Wow! What does he look like?

Betty   : He’s short and he has curly

              hair.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    A     : Where’s he coming from?                                   

        B     : ____________________

        a.     He’s coming fromAmerica.

        b.    He’s coming fromAfrica.

      c.     He’s coming fromChina.

        d.    He’s coming fromEngland.

7.    A     : What does he look like?

     B        : ____________________

        a.     He’s tall and he has curly hair.

        b.    He’s tall and he has short hair.

        c.     He’s short and he has curly hair.

        d.    He’s short and he has long hair.

 

Dear Tom,

          How are you? I went swimming with my friends, James and Diana. It’s very cold. It’s winter. James likes winter best. He likes skiing in the winter. But I like summer best, I like swimming. Which season do you like best? And why? Please answer me.

                                      Jack

อ่านจดหมายที่กำหนดให้แล้วตอบข้อ 8 – 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้บทสนทนาที่กำหนด  ตอบข้อ  12 – 13

Jim      : Let’s go to the movie.

Ricky  : OK. Go now.

Jim      : I will buy the ticket for you.

Ricky  : Thank you.

Jim      : Oh, no!

Ricky  : What’s wrong?

Jim      : I lost my wallet.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  A     : Where are they going?                                          

        B     : ____________________                                       

        a.     They are going to the zoo.                                      

        b.    They are going to the market.

        c.     They are going to the store.

        d.    They are going to the movie.

13.  A     : What’s wrong with Jim?

        B     : ____________________

        a.     He lost his wallet.

        b.    He broke his leg.

        c.     He won the prize.                                                     

      d.    He won a race.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Whom would Mark and Anne like to

                help?

                a.     Lisa

                b.   Mrs. Wood

                c.     Tom                                                                       

                d.   Mrs. Bell

        17.  A     : What does Mark do before

                          he help Mrs. Wood pack all her

                          things?

                B     : ____________________

                a.     He has to set the table.

                b.    He has to water the garden.

                c.     He has to cook meals.

                d.    He has to dry the dishes.

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 1. How  can you  go there
 2. Shall  we  walk  back  or  go  on
 3. Where  is  the  light
 4. Could  l  turn  on  the  light

22.

 

 

 

 

 

 1. Thank  you
 2. Hurry  up
 3. Here  you  are
 4. All  right

23.

 

 

 

 

 1. Sorry.
 2. Excuse  me.
 3. Wait  a  minute.
 4. Hold  on.

 

 

 

 

27.  a.  Where  are  you  from

       b. What  class  are  you  in

       c. How  much  do  you  weigh

       d.  How  tall  are you

28.

 

 

 

 

 

 1. Hello,  Kids
 2. I  am  lazy
 3. I  am happy  here
 4. I  don’t  like  to  live  here

Directions.  Read  the  following  and  answer

                    the  questions.  Choose  the  correct   

                   answer  from a  ,  b  , c  or  d

(Items  29-31)

 

 

 

 

 

 

29. Which  fruit  is  the  most  popular?

 1. Durians.
 2. Strawberries.
 3. Oranges.
 4. Pineapples.

 

 

 

34. Which  sentence  is  not  correct?

 1. The  bird  could  finally  fly.
 2. The  bird  was  hurt.
 3. There  was  no  food  for  the  bird.
 4. Noot  was  playing  with  the  bird.

(Items  35- 38)

 

 

 

 

 

 

35.

 1. goes
 2. is  going
 3. went
 4. was  going

36.

 1. between
 2. into
 3. out  of
 4. near

37.

 1. a
 2. the
 3. some
 4. any

38.

 1. of
 2. in
 3. on
 4. at 

43.  I’m thirsty. I want some __________.                        

        a.     water                         

      b.   apple                                                                             

        c.     rice                            

     d.   fish

44.  Where does the doctor work?                                         

        a.     Hospital.                  

      b.  Temple.                    

        c.     School.                     

     d.   Museum.               

45.  A     :  Why do you like winter?

        B     : Because I like ______________.

        a.     flying a kite            

      b.    fishing

        c.     swimming               

      d.    skiing

46.  A     : Did you play computer game                               

                  last night?                                                                  

        B     : _________ play computer game.                        

        a.     No, I don’t              

        b.   Yes, I do                                                                   

        c.   No, I didn’t          

       d.   Yes, I did

47.  A     : Do you have a collection?

        B     : Yes, I do. _________________

        a.     I like love story.

        b.    They are dolls.

        c.     I have.

        d.    I do puzzle.

 

        3.    A   : Who is she going with?

                B   : ____________________

                a.   Mrs. Wood and Ginger.

                b.   Mrs. Wood and Sam.

                c.   Mrs. Bell and Ginger.

                d.   Mrs. Bell and Sam.

ใช้บทสนทนาที่กำหนดตอบข้อ  4 – 5

Ginger : What  are  we  going  to  do  

                 today?

Sam      :  We’re  going  to  go  fishing.

Ginger :  Go  fishing….it’s  very  fun.

Sam      :  We  will  need  a  fishing  

                 pole  and  bait.

Ginger :  OK.

 

 

 

 

 

 

4.    A     : What are they going to do today?                     

        B     : ____________________                                      

        a.     They are going to go camping.                              

        b.    They are going to study English.                         

        c.     They are going to go fishing.                                 

        d.    They are going to study English.                         

5.    A     : ____________________                                          

        B     : They will need a fishing pole and                      

                  bait.

        a.     What are they going to do?

        b.    What will they need?

        c.     Have they ever need a fishing pole?                    

        d.    What do they like?

8.    A    : Which season does James like

                  best?

        B     : ____________________

                a.  He likes winter best.

                b.  He likes spring best.

                c.  He likes summer best.

                d.  He likes fall best.

9.    A     : Why does James like winter best?

        B     : ____________________

.               a.  He likes swimming.

                b.  He likes sailing a boat.

                c.  He likes flying in a balloon.

                d.  He likes skiing.

10.  A     : ____________________

        B     : He likes summer best.

        a.     Why does Jack like summer best?

        b.    Which season does Jack like best?

        c.     What did Jack do last summer?

        d.    What is Jack going to do next

             summer?

11.  Jack likes summer best because

        ____________________

        a.     he likes ice skating.

        b.    he likes skiing.

        c.     he likes swimming.

      d.    he likes playing football

 

 

 

 

 

อ่านข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบข้อ 14 – 15

          My name’s Kate. I’m eleven years now. I loved candies and ice cream. I was a very happy baby. I could read when I was three years old. I could swim when I was five years old. I could ride a bicycle when I was six years old. I could ride a horse when I was nine years old. When I was little, I wanted to be a singer and actress.

         Mark and Anne would like to help Mrs. Wood pack all her things, but right now they can’t.

        First Mark has to water the garden and Anne has to wash the dishes before going to Mrs. Wood’s house.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  A     : What’s her name?

        B     : ____________________

        a.     Her name’s Kate.

        b.    Her name’s Lisa.

        c.     Her name’s Anne.

        d.    Her name’s Helen.

15.  A     : How old was she when she

                  could swim?

        B     : ____________________

        a.     She could swim when she was

                three years old.

        b.    She could swim when she was

                four years old.

        c.     She could swim when she was

                five years old.

        d.    she could swim when she was

                six years old.

 

 

 

18.  A     : What does Anne do before she

                        help Mrs. Wood pack all her

                          things?

                B     : ____________________

                a.     She has to wash the clothes.

                b.    She has to water the garden.

                c.     She has to clear the table.

                d.   She has to wash the dishes.

 Jane  :  Peter,  this  is  Kate.

 Kate :  How  do  you  do?

Peter  :

 

19.

 

 

 

 

                a.     Good  morning.

                b.    Fine,  thank  you.

                c.     How  do  you  do?

                d.    The  same  to  you.

20.

 

Anna : lt’s  dark  here                               ?

Mark  :  All  right

 

 

 

Mrs.  Brown : May  l  have  the  menu,  please?

Waiter :  Certainly,  madam.

Mrs.  Brown:

 

Ken :

             May  I use  your  pen, please?

Mary:   Yes, of  course.  Here  you  are.

 

 

 

28

 

 

 

 

                a.     Excuse  me

                b.    Oh!  l’m sorry

                c.     l’m  very  sad

                d.    l  feel  bad

 

 

24. 

Henry: My  sister  had  an  accident  yesterday.

              She  cut  her  finger.

Mary:

 

 

 

 

 

 1. She’s  careless
 2. Very  serious
 3. Sorry  to  hear  that
 4. Please  don’t  tell   me

At  the  hospital.

Doctor:                                           ?

Ben:         I  have  a  cold.

25.

 

 

 

 

 1. What’s  today
 2. What’s  the  matter
 3. What  are  you
 4. What  do  you  do

Pam  wants  a  scholarship (ทุนการศึกษา). She is  speaking  to  Mr. Smith.

Mr.  Smith:   Introduce  yourself,  please.    

Pam

Mr. Smith:                                                  ?

Pam:             Grade  six,  sir.

26.

 

 

26

27

 

 

 

 

 

 

 1. how  are  you?
 2. Nice  to  talk  to  you.
 3. My  name’s  Pam.
 4. This  is  Pam.

30. How  many  people  like  Bananas?

 1. 5
 2. 10
 3. 15
 4. 20

31. Altogether,  how  many  people  answer  the  questions  in  this  survey?

 1. 5
 2. 10
 3. 35
 4. 70

(Items  32 – 34)

Noot  was  playing  in  the  garden.  She  saw  a  little  bird  lying  on  the  ground.  It  could  not  fly.  She  took  the  bird  home  and  put  it  in  a  box.  Every  day,  she  fed  it  with  some  worms.  When  the  bird  became  stronger,  she let  it  go.

Mother  wanted  to  make  cake.  She

Shopping  at  the  supermarket           our  house.

She  bought           dozen  eggs,  a  bottle

Milk,  butter,  sugar  and  flour.

37

36

38

35

 

 

 

 

 

 

 

32. What  is  the  girl  like?

 1. Kind
 2. naughty
 3. Sad
 4. Strong

33. What  does  the  story  want to  teach  us?

 1.  A Bird  is  a  lovely  animal.
 2. Worms  are  good for  birds.
 3. Be  nice  to  animals.
 4. Do  not  play  in  the  garden.

 

 

 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด              

Food safety

                                                                                                       

39.                                                                                                  

        Where do you see this notice?                                        

        a.     In the restaurant.                                                        

        b.    In the department store.                                           

        c.     At the bus station.                                                     

      d.    In the hospital.

Please do not make a noise.

                                                                                                        

40.                                                                                                  

        Where do you see this notice?                                       

        a.    At home.                 

        b.     At the airport.                                                       

       c.   In the library.     

       d.    In the toilet.

Help  save  energy

 

 

41.  What is the notice about?

        a.  Ladda turns on air condition

             all day.

        b.  Sam turns off light before he goes

             to bed.

        c.  Mother is listening to radio and

            ironing.

        d.  Lek sleeps with the light on.

 

42.  I’m hungry. I want some __________.                       

        a.     book                          

        b.      rice                      

       c.   drinks                       

       d.      ice cream            

 

48.  A     : Who did you ________ at the

                  Mall yesterday?

        B     : I __________ Ta Ta Young.

        a.     saw / see  

        b.  saw / saw

        c.     see / saw  

       d.   see / see

49.  ______________ is the highest

        mountain in the world.

      a.     TheNile

     b.      Big Ben

     c.     Sahara

     d.      Mounth Everest

50.  A     : What do people do on                                           

                  Halloween?

        B     : ____________________

        a.     They wear costumes and masks

                on Halloween.

        b.    They play football.

        c.     They read a cartoon.

        d.    They ride a bicycle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

b

26

c

2

c

27

b

3

a

28

d

4

c

29

c

5

b

30

a

6

a

31

c

7

c

32

a

8

a

33

c

9

d

34

d

10

b

35

c

11

c

36

d

12

d

37

a

13

a

38

a

14

a

39

a

15

c

40

c

16

b

41

b

17

b

42

b

18

d

43

a

19

c

44

a

20

b

45

d

21

d

46

c

22

a

47

b

23

b

48

c

24

c

49

d

25

b

50

a

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s