ข้อทดสอบสังคม ม.๓

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1.  เหตุใดศาสนาจึงช่วยให้สังคมสงบสุข

            ก.    เป็นแหล่งเกิดของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม     

          ข.   มีการประกอบพิธีกรรมที่เหมือนกัน

          ค.    สมาชิกดำเนินชีวิตในแนวเดียวกัน              

          ง.    มีแนวปฏิบัติตนที่ถูกที่ควร

2.  ข้อใดเป็นหลักการร่วมกันที่สำคัญที่สุดของ

     ทุกศาสนา

            ก.    การเวียนว่ายตายเกิด

          ข.   การยึดมั่นในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์                            

          ค.   การละกิเลสเพื่อความหลุดพ้น                        

          ง.   การทำความดีละเว้นความชั่ว

3.  การแผ่เมตตาเป็นการตั้งจิต เพื่อวัตถุประสงค์ใด

           ก.    รักษาศีลบำเพ็ญสมาธิ 

            ข.    ใช้ปัญญาช่วยเหลือผู้อื่น

          ค.    ปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้มีความสุข

          ง.     ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์

4.  การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อใด

     ที่มีจุดประสงค์ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์

     ที่ยากไร้

          ก.   ถือศีลอด

          ข.   การบริจาคทาน

          ค.    การทำละหมาด                                                

          ง.    การประกอบพิธีฮัจญ์

 

 

8.  ประโยชน์ต่อตนเองของการฝึกสมาธิเป็นประจำ

     คือข้อใด

          ก.   ทำให้รักความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

          ข.   ทำให้พูดจาสุภาพอ่อนหวาน                           

          ค.   ทำให้มีเหตุผลมากกว่าเดิม                               

          ง.   ทำให้จิตสงบเยือกเย็นขึ้น

9.  ปัญญาจะเกิดขึ้น ต้องประกอบด้วยสิ่งใด

          ก.   การฟัง  การคิด  การทำ

          ข.   การคิด  การเห็น  การทำ                                  

          ค.   การอ่าน  การฟัง  การคิด                                  

          ง.   การมอง  การคิด  การฟัง

10.  หลักจากนาย ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการสร้างอาชีพ

       อิสระแล้ว เขาก็สามารถตั้งบริษัทส่งออกสินค้า

       เกษตรได้สำเร็จแสดงว่าเขามีการพัฒนาปัญญา

       ถึงระดับใด

          ก.   จินตมยปัญญา

          ข.   สุตมยปัญญา                                                        

          ค.   ภาวนามยปัญญา                                                 

          ง.   ปฏิบัติมยปัญญา

11.  ข้อใดที่เจ้าของดังเดิมไม่เสียสิทธิในที่ดิน เพราะ

       การครอบครองโดยปรปักษ์

          ก.   นายแดง ปกครองที่ดินโดยปรปักษ์มา 5 ปี

                 แล้วขายต่อให้นายเขียวปกครองโดยปรปักษ์

                 อีก 5 ปี

          ข.   นายสาลี ปกครองที่ดินโดยปรปักษ์ครบ 10 ปี   

          ค.   วัด ปกครองที่ดินของนายเดชโดยปรปักษ์

                  ครบ 10 ปี                                                         

          ง.   นายสุดเขต ปกครองที่ดินของนางแสงดาว

                โดยปรปักษ์ครบ 10 ปี

 

17.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของพลเมืองดีของสังคม

        ประเทศชาติ

          ก.   มีฐานะร่ำรวย

          ข.   เสียภาษีผู้มีเงินได้ทุกปี                                      

          ค.   ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง                                              

          ง.   ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

18.  การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีข้อจำกัด

       อย่างไร

          ก.   การบริหารราชการแผ่นดินล่าช้า

          ข.   อาจดำเนินนโยบายต่าง ๆ ผิดพลาดได้ง่าย    

          ค.   ประชาชนส่วนใหญ่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพน     

          ง.   บุคคลทั่วไปไม่มีโอกาสดำรงตำแหน่งสำคัญ

                 ทางการเมือง

19.  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง

       ประเทศ ยกเว้นข้อใดที่ใช้เหตุผลไม่ถูกต้อง

          ก.   เป็นกฎหมายที่กฎหมายอื่นขัดแย้งไม่ได้

          ข.   เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมไม่ยาก     

          ค.   เป็นกฎหมายกำหนดแนวนโยบาย

                 การปกครองประเทศ                                       

          ง.   เป็นกฎหมายที่เป็นแม่บทของบรรดากฎหมาย

                 ทั้งปวง

20.  พระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จ

       พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ข้อใดเป็นที่ยึดเหนี่ยว

       จิตใจราษฎรได้ดีที่สุด

          ก.   การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ

                 การศึกษา

          ข.   การเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในท้องถิ่น

                 ทุรกันดารโดยทั่วถึง                                        

          ค.   การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

                 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ          

ง.        การเสด็จในพระราชพิธีจรดพระนังคัล

        แรกนาขวัญ

25.  การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

       ที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด คือข้อใด

          ก.   ยึดหลักการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง

          ข.   พัฒนาตนเองโดยขวนขวายใฝ่หาความรู้

                 อยู่เสมอ                                                             

          ค.   เลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการค้า       

          ง.   ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน

26.  ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตขั้นทุติยภูมิ

          ก.   อ้อยสด 1 ตัน

          ข.   น้ำตาลทราย 100  กระสอบ                             

          ค.   ผลไม้กระป๋อง 1 โหล                                       

          ง.   เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

27.  การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเกิดผลดี

       ต่อประเทศอย่างไร

          ก.   มีการกระจายผลผลิตอย่างทั่วถึง

          ข.   มีความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ      

          ค.   เกิดการได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศคู่ค้า   

          ง.   เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวส่งผลให้คน

                 มีงานทำเพิ่มขึ้น

28.  ในการเลือกแหล่งที่จะนำเงินออมไปสะสมไว้นั้น

        ควรคำนึงถึงหลักการใด

          ก.   ความปลอดภัย

          ข.   ความสามารถในการกู้ยืม                                  

          ค.   การบริการที่ประทับใจ                                      

          ง.   ความพร้อมของแหล่งเงินออม

29.  ปัจจุบันบุคคลธรรมดาเสียภาษีในอัตราภาษีแบบใด

          ก.   อัตราภาษีก้าวหน้า

          ข.   อัตราภาษีถอยหลัง                                             

          ค.   อัตราภาษีก้าวกระโดด                                       

          ง.   อัตราภาษีแบบยืดหยุ่น

 

 

34.  การรับวัฒนธรรมตะวันตกทำให้สังคมไทยเกิดการ

       เปลี่ยนแปลงเด่นชัดที่สุดในเรื่องใด

          ก.   ความอดทนน้อยลง

          ข.   มีวินัยในตนเองมากขึ้น

          ค.   เอื้ออาทรต่อผู้อื่นน้อยลง

          ง.   ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา

35.  เหล่าอารยธรรมในอดีตของไทยมีประโยชน์ต่อคน

       ในชาติอย่างไร

          ก.   เป็นมรดกโลก

          ข.   เป็นที่เคารพของอนุชนรุ่นหลัง                       

          ค.   สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น                     

          ง.   สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ

36.  การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรับกาลที่ 5

      ได้รับแบบอย่างมาจากภูมิภาคใด

          ก.   ยุโรป

          ข.   เอเชีย

          ค.   อเมริกา                                                                 

          ง.   ออสเตรเลีย

37.  ข้อใดเป็นหลักนโยบายต่างประเทศของไทย

       ในปัจจุบัน

          ก.   สัมพันธ์ทางการทูตกับฝ่ายโลกเสรี

          ข.   สัมพันธ์ทางการค้ากับชาติตะวันตก               

          ค.   สัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับทุกประเทศ   

          ง.   สัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศต่าง ๆ

38.  เพราะเหตุใดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงได้

       มีการจัดทำ “พระราชพิธีอาพาธพินาศ” ขึ้น

          ก.   เกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่พระสงฆ์

          ข.   เกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในเขต

                 พระนคร                                                            

          ค.   เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร     

          ง.   เกิดสงครามชายแดนทางใต้

 

44.  ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปยุโรป ข้อใด

       ที่ไม่สัมพันธ์กัน

          ก.   ฝรั่งเศส : ปารีส

          ข.   เยอรมัน : เบอร์ลิน     

          ค.   ออสเตรีย : เวียนนา

          ง.   เนเธอร์แลนด์ : รอตเตอร์ดัม

45.  “ฟยอร์ต” ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีป

       สัมพันธ์กับข้อใด

          ก.   ชายฝั่งประเทศนอรเวย์

          ข.   ทิวเขาบนเกาะไอซ์แลนด์                                 

          ค.    ป่าไม้ในประเทศฟินแลนด์                            

          ง.    ที่ราบในประเทศเดนมาร์ก

46.  ปัจจัยใดที่ทำให้สภาพดำรงชีวิตของคนในทวีป

       อเมริกาใต้มีความคล้ายคลึงกับไทย

          ก.   ด้านภูมิประเทศ

          ข.   ด้านวัฒนธรรม                                                   

          ค.   ด้านที่ตั้งและภูมิอากาศ                                     

          ง.   ด้านการเมืองการปกครอง

47.  เหตุใดยุโรปตะวันตกจึงนิยมเพาะปลูกพืชแบบผสม

       เป็นส่วนมาก

          ก.   ที่ดินมีจำกัดต้องใช้ให้คุ้มค่า

          ข.   เป็นวิธีการเพาะปลูกที่ทำกันมาแต่โบราณ    

          ค.   จะได้ผลผลิตที่สูงกว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่ง   

          ง.   มีประชากรมากที่ดินจึงมีจำกัด

48.  สินค้าอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปเป็นที่ต้องการ

       ของตลาดโลก เนื่องจากคุณสมบัติใด

          ก.   ราคาถูก

          ข.   การบริการดี                                                         

          ค.   รูปลักษณ์สวยงาม                                               

          ง.   เทคโนโลยีก้าวหน้า

 

 

5.  ในสังคมที่ผู้คนมีความขัดแย้ง หวาดระแวงต่อกัน

      เราควรนำหลักธรรมของศาสนาคริสต์ในข้อใดมา

      เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          ก.   หลักตรีเอกานุภาพ                                             

          ข.   หลักความขยันหมั่นเพียร

          ค.    หลักความรักเพื่อนมนุษย์                              

          ง.    หลักความกตัญญูกตเวที

6.  การประกอบพิธีศาสนาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

     มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

          ก.   เพื่อปัดเป่าความชั่วให้หมดไป

          ข.   เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษไปสู่สุขคติ            

          ค.   เพื่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไป 

          ง.   เพื่อให้เทพเจ้าในศาสนาช่วยดลบันดาลให้

                 เกิดความสุข

7.  การกระทำของบุคคลในข้อใดมีการนำหลักธรรม

     อริยสัจ 4 มาใช้ในการนำชีวิต

          ก.   ชาญชัย ช่วยเหลือคนยากจนด้วยการให้เงิน

          ข.   โสภา ทำบุญวันเกิดด้วยการไปซื้อนก ปลา

                  มาปล่อย                                                           

          ค.   แก้วตา สอบได้คะแนนไม่ดีเธอจึงตั้งใจเรียน

                 มากขึ้นกว่าเดิม                                                 

          ง.   วนิดา อายเพื่อน ๆ ที่ไม่มีเสื้อผ้าสวย ๆ

                 จึงขโมยเงินแม่มาซื้อเสื้อผ้า

 

 

12.  โทษของผู้

          ก.   กักขัง

          ข.                  จำคุก

          ค.   รับทรัพย์สิน                                                        

          ง.                   การทำความดีละเว้นความชั่ว

13.  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกฎหมาย

          ก.   สังคมมีความสงบสุข

          ข.   มีแนวทางในการพัฒนาประเทศ                     

          ค.   บ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตย               

          ง.   สังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์

14.  นิติกรรมใดกฎหมายบัญญัติให้ตกเป็นโมฆะ

          ก.   นิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้ทำตายแล้ว

          ข.   นิติกรรมที่เกิดจากเจตนาบุคคลฝ่ายเดียว        

          ค.   นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นการพ้นวิสัย   

          ง.   นิติกรรมทำโดยคนไร้ความสามารถ

15.  ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางอาญา

          ก.   นายเขียวไปเล่นพนันม้าที่สนามม้านางเลิ้ง

          ข.   นางนิภาแทงสามีตาย เพราะไปติดพันผู้หญิง

                  อื่น                                                                     

          ค.   นายดำซื้อควายนายอันซึ่งขโมยมาจากหมู่บ้าน

                  อื่น

          ง.   นางอรอนงค์ขับรถชนเด็กชายสมบัติ ซึ่งวิ่ง

                 ข้ามถนนจนสลบคาที่

16.  บทบัญญัติของกฎหมายได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องใด

       สำคัญที่สุด

          ก.   สิทธิและหน้าที่

          ข.   อำนาจและหน้าที่                                               

          ค.   ความผิดและโทษ                                               

          ง.   การดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืน

 

 

 

21.  ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ

       ของประเทศ

          ก.   เงินคงคลัง

          ข.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                     

          ค.   รายได้ประชาชาติ                                               

          ง.   ภาษีเงินได้นิติบุคคล

22.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจ

       แบบสังคมนิยมแตกต่างกันในสาระสำคัญข้อใด

          ก.   ลักษณะการขายแรงงาน

          ข.   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้า                          

          ค.   ลักษณะการถือครองทรัพย์สิน                         

          ง.   ลักษณะการเลือกสินค้าที่จะบริโภค

23.  การผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary precaution) มีลักษณะ

       สำคัญอย่างไร

          ก.   ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและผลผลิตเป็นงาน

                  บริการ

          ข.   เป็นการผลิตแบบง่าย ๆ ต้นทุนไม่สูงนัก

          ค.   ใช้แรงงาน แรงสัตว์ และผลผลิตเป็นวัตถุดิบ    

          ง.   เป็นการผลิตส่วนใหญ่ของประเทศ

                 อุตสาหกรรม

24.  การผลิตสินค้าหรือบริการในชั้นแปรรูปที่ได้กำไรดี

       ควรจะเป็นข้อใด

          ก.   การทำอุตสาหกรรมส่งออกประเภทอัญมณี

          ข.   การตั้งบริษัททัวร์เสริมการท่องเที่ยว              

          ค.   การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้ำจืด                                

          ง.   การทำสวนยางพารา

 

 

 

 

 

 

30.  ในการแข่งขันกับประเทศคู่แบ่งทางการค้า จะต้อง

        คำนึงเรื่องใดเป็นหลัก

          ก.   การแข่งขันหาตลาดสินค้า

          ข.   การพัฒนาคุณภาพสินค้า                                  

          ค.   การคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว                            

          ง.   ความช่วยเหลือทางการค้าจากรัฐบาล

31.  บทบาททางการเมืองของไทยในระดับโลกเริ่มตั้งแต่

       เมื่อใด

          ก.   ลงนามในสนธิสัญญาเบาริง

          ข.   การร่วมประชุมสันติภาพที่พระราชวัง

                 แวร์ซายส์                                                           

          ค.   การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5         

          ง.   การประกาศเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร และส่ง

                 ทหารร่วมรบในสงครามโลก ครั้งที่ 1

32.  เหตุผลข้อใดจัดเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวง

       ต่อไทย ตามสนธิสัญญาเบาริง

          ก.   การที่ไทยต้องยกเลิกภาษีปากเรือ

          ข.   การที่ไทยต้องยกเลิกพระคลังสินค้า               

          ค.   การที่ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

          ง.   การที่ชาติตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์

                 ได้

33.  เหตุใดจึงกล่าวว่าการกู้เอกราชยังไม่ยากลำบาก

       เท่างานภายหลังจากกู้เอกราชแล้ว

          ก.   กรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก

          ข.   ต้องพยายามสร้างอำนาจให้เป็นที่ยอมรับ

          ค.   มีสงครามทั้งภายในและภายนอก

          ง.   ใช้เวลาหลายปีในการรวมเป็นอาณาจักร

                  ที่มั่นคง

 

 

 

 

39.  พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีเหตุผลอะไรในการ

        รีบสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

          ก.   ไม่ต้องการให้ไทยสิ้นชาติ

          ข.   สร้างขวัญกำลังใจแก่ทหาร                               

          ค.   ป้องกันการรุกรานจากพม่า                              

          ง.   แผ่นดินจะได้ไม่ว่างเว้นจากการปกครอง

                 ของกษัตริย์

40.  ข้อใดเป็นหลักนโยบายต่างประเทศของไทย

       ในปัจจุบัน

          ก.   สัมพันธ์ทางการทูตกับฝ่ายโลกเสรี

          ข.   สัมพันธ์ทางการค้ากับชาติตะวันตก               

          ค.   สัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับทุกประเทศ   

          ง.   สัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศต่าง ๆ

41.  ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มีลักษณะ

       ทางกายภาพในด้านใดแตกต่างกันมากที่สุด

          ก.   เขตภูมิอากาศ

          ข.   ลักษณะชายฝั่ง                                                    

          ค.   ความใกล้ไกลทะเล                                            

          ง.   การวางตัวของเทือกเขา

42.  ภูมิอากาศของโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละ

       ภูมิภาค เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ

       ยกเว้นข้อใด

          ก.   ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูด

          ข.   กระแสน้ำในมหาสมุทร                                   

          ค.   ระบบทิศทางของลมประจำถิ่น                       

          ง.   พืชพรรณธรรมชาติประจำถิ่น

43.  ข้อใดคือพืชอาหารที่สำคัญของโลก

          ก.   ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง งา  มะกอก

          ข.   มะพร้าว  ปาล์ม  ถั่วเหลือง  กาแฟ

          ค.   ข้าวสาลี  ข้าวโพด  มันฝรั่ง  ข้าวเจ้า

          ง.   มันสำปะหลัง  ข้าวสาลี  เผือก  มันเทศ

 

49. ทรัพยากรแร่ธาตุกับประเทศในคู่ใดที่ไม่สัมพันธ์กัน

          ก.   ทองคำ : คิวบา

          ข.   เงิน : พิการากัว                                                   

          ค.   น้ำมัน : เม็กซิโก

          ง.   บอกไซต์ : จาเมกา

50.  พืชพรรณธรรมชาติบริเวณลุ้มแม่น้ำแอมะซอน

       มีลักษณะอย่างไร

          ก.   ป่าสน

          ข.   ป่าดิบชื้น                                                              

          ค.   ทุ่งหญ้าสะวันนา

          ง.   ป่าเบญจพรรณ

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s