ข้อสอบสังคมชั้น ป.๖

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงใน

                    กระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

 

1.  แนวปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกศาสนา คือข้อใด

     ก.  ให้ทำความดี

     ข.  ให้เชื่อมั่นในพระเจ้า

     ค.  ให้ทำตนเป็นประโยชน์

     ง.  ให้สืบทอดศาสนาต่อไป

2.  เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า การบวชเป็นการสืบทอด

     พระพุทธศาสนา

       ก.  พระสงฆ์เป็นผู้ที่ควรเคารพ

       ข.  พระสงฆ์เป็นผู้มีความประพฤติดี

       ค.  พระสงฆ์นับถือศีลเท่ากับพระพุทธเจ้า

       ง.  พระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอน

             ของพระพุทธเจ้า

3.  การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาจะเกิดผล

     อย่างไร

       ก.  เป็นที่พึ่งแก่คนทั่วไป

       ข.  ได้รับการยอมรับจากสังคม

       ค.  ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการ

       ง.  ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์

4.  ทำไมพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนประกอบอาชีพ

     สุจริต

       ก.   เพราะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

       ข.   เพราะจะได้ไม่ถูกตำรวจจับ

       ค.  เพราะจะได้มีฐานะร่ำรวย

       ง.  เพราะจะได้ขึ้นสวรรค์

9.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีกรรม

     ทางศาสนา

       ก.  โฆษณาชวนเชื่อ

       ข.  ชักชวนให้ปฏิบัติดี

       ค.  หารายได้บำรุงศาสนา

       ง.  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

10.  คำสอนของศาสนาจะมีลักษณะใดมากที่สุด

       ก.  สอนให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม

       ข.  สอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี

       ค.  สอนให้รู้จักมีความรับผิดชอบ

       ง.  สอนให้รู้จักแสวงหาความรู้

11.  ข้อใดตรงกับความหมายของสถานภาพ

       ก.  สมศรีเป็นแม่ของลูก

       ข.  สมศรีอบรมดูแลนักเรียน

       ค.  สมศรีบริจาคเงินให้โรงเรียน

       ง.  สมศักดิ์ได้รับรางวัลจากโรงเรียน

12.  คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง

       ก.  การปกครองแบบประชาธิปไตย ต้องยึดเสียง

            ข้างมาก

       ข.  รัฐธรรมนูญเป็นการปกครองโดยประชาชน

             เพื่อประชาชนอย่างเสมอภาค

       ค.  รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจ

             นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ

       ง.  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

             สำหรับคุ้มครองประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

13.  จุดประสงค์สำคัญในการถือบวชในศาสนาอิสลาม

       คือข้อใด

       ก.  มีความกล้าหาญ

       ข.  มีความเสียสละ

       ค.  มีความเข้มแข็ง

       ง.  มีความอดทน

 

19.  การปฏิบัติในข้อใดถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง

       ก.  ช่วยผู้สมัครหาเสียง

       ข.  ลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายค้าน

       ค.  ฉีกบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

       ง.  พิมพ์โปสเตอร์หาเสียงให้ผู้สมัคร

20.  สังคมแรกของมนุษย์ คือข้อใด

       ก.  หมู่บ้าน

       ข.  ครอบครัว

       ค.  โรงเรียน

       ง.  ชุมชน

21.  ข้อใดไม่ใช่หลักการในการเลือกซื้อสินค้า

       ก.  มีคุณภาพดี

       ข.  มีความจำเป็น

       ค.  มีของแถม

       ง.  มีราคาถูกกว่าร้านอื่น ๆ

22.  สถาบันการเงินนำเงินทุนจากไหนมาให้

       หน่วยเศรษฐกิจกู้ยืม

       ก.  เงินฝากของประชาชน

       ข.  เงินลงทุนของรัฐบาล

       ค.  เงินกู้ของหน่วยธุรกิจ

       ง.  เงินยืมของหน่วยครัวเรือน

23.  ภาคใต้มักประสบปัญหาอุทกภัยอยู่เสมอ

       นักเรียนคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

       ก.  เชิญชวนให้คนอนุรักษ์ป่าไม้

       ข.  ร่วมเดินขบวนให้รัฐบาลช่วยเหลือ

       ค.  บริจาคทรัพย์ช่วยคนที่ประสบความเดือดร้อน

       ง.  เดินทางไปช่วยเหลือด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

29.  พื้นที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

       อยู่ในบริเวณใด

       ก.  ภาคใต้

       ข.  ภาคเหนือ

       ค.  ภาตตะวันตก

       ง.  ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

30.  สมชายซื้อรถยนต์ 1 คน ด้วยการผ่อนชำระเป็น

       รายเดือน การซื้อรถของสมชายในครั้งนี้ ใช้บริการ

       ระบบใด

       ก.  เงินกู้

       ข.  สินเชื่อ

       ค.  ผ่อนส่ง

       ง.  ไฟแนนซ์

31.  ข้อใดคือปัจจัยทางการผลิตและการบริการในแง่

        เศรษฐศาสตร์

       ก.  ที่ดิน  แรงงาน  เงินทุน

       ข.  ที่ดิน  แรงงาน  ผู้ประกอบการ

       ค.  ที่ดิน  แรงงาน  เงินทุน  เทคโนโลยี

       ง.  ที่ดิน  ผู้ประกอบการ  แรงงาน  เงินทุน

32.  เถ้าแก่เฮง ต้องการกู้เงินมาลงทุนสร้างโรงงาน

       อุตสาหกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรกล

       ก.  ธนาคารออมสิน

       ข.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

       ค.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

       ง.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

33.  ข้อใดเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

       ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

       ก.  ภูเขา

       ข.  ป่าไม้

       ค.  ภูมิอากาศ

       ง.  พระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนของ

 

39. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด ถ้าถูกทำลายแล้วจะ

      ส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมชาวอยุธยา

      มากที่สุด

       ก.  ดิน

       ข.  น้ำ

       ค.  ป่าไม้

       ง.  อากาศ

40.  “แหล่งน้ำซับ” มีประโยชน์ต่อผู้ที่อาศัยอยู่แถบ

       ตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นข้อใด

       ก.  ใช้ในการเพาะปลูก

       ข.  ใช้เลี้ยงโคและกระบือ

       ค.  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

       ง.  ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

41.  การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเวลา

       เพราะเหตุใด

       ก.  คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       ข.  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม

       ค.  เข้าใจพัฒนาการของชาติในอดีต

       ง.  ลำดับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

42.  นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถ

       เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

       ก.  ได้ เพราะแนวคิดของนักประวัติศาสตร์ต่างกัน

       ข.  ได้ ถ้ามีหลักฐานใหม่ ๆ ที่ใช้เหตุผลที่ดี

              มาทักท้วงข้อมูลเดิม

       ค.  ไม่ได้ เพราะมีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน

              จากนักประวัติศาสตร์แล้ว

       ง.  ไม่ได้ เพราะจะทำให้ข้อมูลหลักฐานเดิม

             ไม่น่าเชื่อถือ

 

 

 

 

48.  ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีก้าวหน้า

       อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ยกเว้นข้อใด

       ก.  การแปรรูปผลิตภัณฑ์

       ข.  การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

       ค.  การใช้เครื่องไฟฟ้าในการทำงาน

       ง.  การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากทรัพยากร

             ท้องถิ่น

49.  การที่ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนให้อังกฤษ

       และฝรั่งเศส ก่อให้เกิดผลดีในด้านใด

       ก.  ไม่ต้องเสียกำลังทหาร

       ข.  สามารถรักษาเอกราชไว้ได้

       ค.  ได้เป็นพันธมิตรกับชาติมหาอำนาจ

       ง.  คนไทยเดินทางไปเที่ยวอังกฤษและฝรั่งเศส

             สะดวก

50.  การจัดงานวันสุนทรภู่ เมื่อถึงวันคล้ายวันเกิด

       ของท่าน มีผลดีอย่างไร

       ก.  ทำให้คนสนใจวรรณคดีไทย

       ข.  ทำให้คนไทยเป็นคุณค่าของภาษาไทย

       ค.  ทำให้คนรุ่นหลังรู้จักสุนทรภู่

       ง.  ทำให้คนนำไปเป็นแบบอย่าง

5.  จารีตจะเป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

       ก.  ขนบธรรมเนียม

       ข.  ศาสนา

       ค.  สถานภาพ

       ง.  หน้าที่

6.  การวาดภาพพุทธประวัติ เป็นศิลปกรรมที่เป็น

      เอกลักษณ์ไทยแขนงใด

       ก.  จิตรกรรม

       ข.  วรรณกรรม

       ค.  ประติมากรรม

       ง.  สถาปัตยกรรม

7.  ข้อใดไม่ใช่การประพฤติผิดจารีตในสังคมไทย

       ก.  ประพฤติผิดทางเพศ

       ข.  ประพฤติผิดกฎจราจร

       ค.  ประพฤติตนเป็นคนอกตัญญู

       ง.  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในศาสนสถาน

8.  ถ้านักเรียนไม่อยากให้ชีวิตดำเนินไปในทางเสื่อมเสีย

     นักเรียนควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดเป็นหลักยึดที่

     ถูกต้อง

       ก.  ศีล 5

       ข.  อริยสัจ 4

       ค.  อบายมุข 6

       ง.  พรหมวิหาร 4

 

14.  บุตรีชอบพูดโกหก แสดงว่าบุตรีทำผิดข้อใด

       ก.  กายทุจริต

       ข.  วจีทุจริต

       ค.  มโนทุจริต

       ง.  สังคมทุจริต

15.  การเพิ่มประชากรมีสาเหตุสำคัญมาจากข้อใด

       ก.  การสาธารณสุขล้าหลัง

       ข.  การมีค่านิยมเรื่องการมีลูกมาก

       ค.  การแต่งงานในขณะอายุยังน้อย

       ง.  การขาดความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว

16.  กฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ

       คือข้อใด

       ก.  พระราชบัญญัติ

       ข.  รัฐธรรมนูญ

       ค.  กฎหมายแพร่ง

       ง.  กฎหมายอาญา

17.  การกระทำผิดกฎหมายจะได้รับผลอย่างไร

       ก.  ถูกลงโทษจากสังคม

       ข.  ถูกลงโทษจากศาสนา

       ค.  ถูกลงโทษจากประชาชน

       ง.  ถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง

18.  ความหมายของการปกครองแบบประชาธิปไตย

       คือข้อใด

       ก.  คณะรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง

       ข.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

       ค.  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง

       ง.  การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 

 

 

 

24.  ข้อใดเป็นการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้เตารีดไฟฟ้า

       รีดผ้า

       ก.  รีดผ้าทีละตัว

       ข.  รีดผ้าครั้งละมาก ๆ

       ค.  ก่อนรีดควรพรมน้ำให้ทั่ว

       ง.  เสียบเตารีดทิ้งไว้ก่อนจงลมมือรีด

25.  การค้าขายสินค้าประเภทใดที่เป็นการทำลาย

       ทรัพยากรธรรมชาติ

       ก.  อวัยวะหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่า

       ข.  รูปภาพโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ

       ค.  เครื่องเรือนที่ทำจากไม้ไผ่และหวาย

       ง.  ผลิตผลทางการเกษตร

26.  ข้อใดหมายถึงการได้เปรียบดุลการค้า

       ก.  ราคามากกว่าปริมาณ

       ข.  ปริมาณมากกว่าราคา

       ค.  มูลค่าขายมากกว่าซื้อ

       ง.  มูลค่าซื้อมากกว่าขาย

27.  …..ที่ทำให้มีลูกค่ามากขึ้น

       ก.  การให้บริการที่ดีขึ้น

       ข.  ติดราคาสินค้าทุกชิ้น

       ค.  เพิ่มพนักงานเก็บเงินให้มากขึ้น

       ง.  ทำชั้นเก็บสินค้าให้ทันสมัย

28.  พลังงานใดที่เราใช้โดยไม่มีวันหมด

       ก.  พลังงานจากไฟฟ้า

       ข.  พลังงานจากถ่านหิน

       ค.  พลังงานจากน้ำมัน

       ง.  พลังงานจากแสงอาทิตย์

 

 

 

 

 

34.  ข้อใดเป็นประเพณีของชาวไทยในภาคกลาง

       ก.  ไหลเรือไฟ

       ข.  การแต่งงาน

       ค.  การทำขวัญข้าว

       ง.  การบายศรีสู่ขวัญ

35.  วิธีการในข้อใดจะทำให้สังคมมีความเจริญและน่าอยู่

       ก.  ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

       ข.  ทุกคนสนับสนุนพี่น้องเพื่อนฝูง

       ค.  ทุกคนเอาทรัพย์สมบัติมารวมกัน

       ง.  ทุกคนรู้จักหน้าที่และร่วมมือกัน

36.  เพราะเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีภูมิประเทศ

       ที่แห้งแล้งกว่าภูมิประเทศอื่น ๆ

       ก.  พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำ

       ข.  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

       ค.  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงฝนไม่ตก

       ง.  พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีหน่วยงานเอาใจใส่ดูแล

37.  ป่าไม้ประเภทใดที่ขึ้นได้ดีในภูมิภาคที่ราบสูงอีสาน

       ก.  ป่าสัก

       ข.  ป่าเต็งรัง

       ค.  ป่าชายเลน

       ง.  ป่าดิบชื้น

38.  ปัจจัยใดที่ทำให้ความสมดุลตามธรรมชาติเสียไปมาก

       ที่สุด

       ก.  มนุษย์

       ข.  คลื่นสึนามิ

       ค.  ควันจากท่อไอเสียรถยนต์

       ง.  การระเบิดหิน

 

 

 

 

 

43.  ถ้าจะประเมินความจริงของหลักฐาน

       ทางประวัติศาสตร์ ควรใช้วิธีใด

       ก.  การรวบรวมข้อมูล

       ข.  การสังเคราะห์ข้อมูล

       ค.  การวิเคราะห์ข้อมูล

       ง.  การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

44.  ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสมัยรัตนโกสินทร์

       ตอนต้น เป็นอย่างไร

       ก.  การทำอุตสาหกรรม

       ข.  การทำสงคราม

       ค.  การค้าขาย

       ง.  การทูต

45.  ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม

       จากแหล่งใดมากที่สุด

       ก.  จีน

       ข.  อินเดีย

       ค.  ตะวันตก

       ง.  อียิปต์

46.  ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับความ

        เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน

       ก.  หม้อน้ำดินเผา

       ข.  การใช้รถสามล้อเครื่อง

       ค.  เครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพร

       ง.  ยาสระผมดอกอัญชัน

47.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

       โดยอาศัยประสบการณ์

       ก.  ทำแบบผลงานผู้อื่นทั้งหมด

       ข.  พัฒนาผลงานตลอดเวลา

       ค.  แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

       ง.  ลงมือทดลองทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s