ภาษาอังกฤษ ม.๓ สพป.นฐ๒

 

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

 

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน 50 ข้อ

เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก

 

2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

 

ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

1. a. So – so.

b. See you later.

c. It’s good.

d. It’s fine, thank you.

 

Doctor : What’s the matter? Are you hurt?

Judy : …….2……. I think my arm is broken.

2 . a. I have a fever.

b. I’m not fine.

c. I fell down.

d. I hurt my arm.

 

Doctor : Can I help you?

Mike : Yes, I have got a terrible headache.

Doctor : …….3…….

Mike : Yes, a little. What should I do?

Doctor : It’s nothing serious. Take this prescription

to the chemist’s. …….4…….

Mike : Thank you, doctor.

 

 

Siriwan : Ouch! These shoes are killing me.

Anothai : They …….7….… .

Siriwan : Yeah. That’s why I bought them.

Anothai : Why don’t we …….8……. to

stretch them.

Siriwan : Great idea.

7. a. look nice

b. are beautiful

c. look great

d. look comfortable

8. a. stop at the shoe store on the way home

b. throw them away

c. sell them

d. change them

Tom : The trainers are a bit loose.

Shop assistant : I’ve got ….9… . Just one

moment.

Tom : …….10…….

Shop assistant : 2,500 baht.

Tom : I’ll take them.

9. a. a large size

b. a medium size

c. a smaller size

d. a bigger size

10. a. How much are they?

b. How much is it?

c. How many shoes will you take?

d. How much do you pay?

 

Harriet : George! Oh, hello! What happened to you yesterday? We arranged …….15……. .

George : Yes, I know. I’m sorry. My mother visited me unexpectedly.

Harriet : Never mind. …….16…….

15. a. to go out

b. to study

c. to see the movie together

d. to listen to the music

16. a. Of course not.

b. All right.

c. Certainly not.

d. It doesn’t matter.

Pierre : Hello, my name is Pierre. …….17….

 

Claire : Hello, I’m Claire.

Pierre : …….18……. , Claire?

 

Claire : I’m from Paris, France.

17. a. What’s your name?

b. How are you?

c. Thank you.

d. Nice to meet you.

18. a. Are you from Paris

b. Do you come from Paris

c. Where are you from

d. Did you come from Paris

 

 

 

 

21. a. Hold on, please.

b. Don’t speak now.

c. Wait for a few minutes.

d. Hang up the phone, please.

22. a. You shouldn’t disturb him.

b. Is there anything I can do for you?

c. Do you want to speak to him?

d. Goodbye.

23. a. what time

b. when

c. when will he be back

d. how soon

24. a. Don’t bother me.

b. It’s my own business.

c. I hope I won’t forget to tell him.

d. I will tell him when he come back.

Siriporn : I’m sorry. I forgot your dinner invitation.

Suda : Oh, …….25……. . We can meet after

work and talk.

Siriporn : Are you angry?

Suda : No, dear. I’m okay. …….26…….

25. a. never again

b. forget it

c. never mind

d. don’t mention it

26. a. Don’t mention it.

b. Don’t worry about it.

c. Don’t talk about it.

d. Never mind.

 

 

33. If only I ………….. more money now, I could buy a new dress.

a. had

b. have

c. have had

d. had had

34. I ………….. the bike from the girl ………….. knows you.

a. borrow, that

b. am borrowing, whom

c. was borrowed, whose

d. borrowed, who

35. It’s only a ………….. dog that never ………….. anybody.

a. barking, bit

b. barking, bites

c. barked, bites

d. barked, bit

คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา

เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับประโยค (ข้อ

 

36 – 41)

36. I don’t have a car, but if I had it I ………….. .

 

a. would drive to Phuket on my holiday

 

b. will drive to Phuket on the next day

 

c. will sell it immediately

 

d. will drive to school on the next day

 

37. If only you had stayed at home last night, you ………….. .

 

a. would have met her

 

b. would not have met her

 

c. have met her

 

d. not have met her

 

 

 

 

 

ความเข้าใจภาษา

พิจารณาบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ เรื่องย่อ ป้ายประกาศ และโฆษณาที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

(ข้อ

42 – 47)

Ken : You know, I sent this suit to the dry

 

cleaner’s, and they didn’t get this

 

stain out.

 

Leo : Why don’t you try some of that new

 

fabric cleaners, they’re always

 

Advertising on TV?

 

Ken : Great idea. I’ll try it.

 

 

 

42. ………….. is suggested to solve this problem.

 

a. Advertising for help

 

b. Sending the suit to the cleaners

 

c. Trying a new cleaner

 

d. Watching television

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. From the cartoon above, you can make a conclusion that ………….. .

 

a. zero is stupid

 

b. zero is joking

 

c. the pen is not good

 

d. the sharpener is blunt

 

 

 

3. a. How do you feel?

b. How long have you got

c. Have you had any fever?

d. How long did it begin?

4. a. Shake the bottle first.

b. Keep it in the fridge.

c. You’ll feel worse tomorrow.

 

d. You’d better stay in bed for a day or two.

Jim : Waiter! Can I have the bill, please?

Waiter : One moment, sir. …….5……. altogether.

Jim : Here is three hundred baht. …….6…….

 

Waiter : Thank you, sir.

 

5. a. Here you are

b. Here it is

c. That will be two hundred fifty baht

d. Would you pay at the cash register

6. a. Keep the change.

b. I’d like some toothpicks, please.

c. Will you join us?

d. Help yourself.

 

 

 

Mr. Pierre : Hello. What’s your name?

Susan : I’m Susan. …….11…….

Mr. Pierre : Oh, Susan. I’m Pierre. I’m a

teacher here. Nice to meet you.

Susan : …….12…….

11. a. Your name’s Susan.

b. I have a pen.

c. I’m a student.

d. Susan, I think.

12. a. Okay.

b. Nice to meet you, too.

c. Oh, great.

d. I’m glad to know from you.

Sommer : I have got a cold. And I cough all

the time.

Tommy : Poor Sommer! Why don’t you

13…. on the way home?

13. a. take some hot water

b. see the doctor

c. have a rest

d. stay in bed for 2 days

Cathy : I’ve just passed my driving test.

Danny : …….14……. Congratulation!

14. a. Well done!

b. Yes, it is.

c. Thank God!

d. You’ve made it.

 

 

 

Bob : Would you like a Coke?

Suda : …….19……. I’m thirsty.

 

19. a. No, thanks.

b. No, not now.

c. Yes, please.

d. Thank you.

Andrew : Why don’t we go to the cinema on

Monday?

Nancy : …….20……. I’m going to the dentist

at 5 pm.

20. a. I can go.

b. I can’t.

c. I’m afraid, I can’t.

d. No, I don’t.

Caller : May I have extension 124, please?

Operator : Yes, I’ll put you through.

…….21…….

Secretary : Hello! May I help you?

Caller : Yes, I would like to speak to the

manager.

Secretary : Sorry, he’s at the meeting now.

…….22…….

Caller : No, I want to speak directly to him,

…….23……. ?

Secretary : I am not sure. Will you leave your

name and telephone number?

…….24…….

Caller : Yes, I am Narong and my cell

phone is 081 654 3210

27. Bill never goes to parties, ………….. ?

a. does he

b. doesn’t he

c. is he

d. isn’t he

28. Look, the keeper ………….. the lions.

a. feed

b. is feeding

c. feeded

d. feeds

29. We advise that you ………….. that fridge, you may get an electric shock.

a. have to touch

b. don’t have to touch

c. should touch

d. shouldn’t touch

30. I ………….. potatoes when the knife slipped and I ………….. myself.

a. was peeling, cut

b. am peeling, am cutting

c. am peeling, cut

d. peeled, cut

31. Look at ………….. in the mirror!

a. you

b. yours

c. yourself

d. your

32. While I ………….. to open the door, someone

……….. my shoulder and I jumped in surprise.

a. tried, touched

b. was trying, touched

c. am trying, am touching

d. am trying, touch

38. Will you look after the children for me while I ………….. ?

a. am doing shopping

b. am going shopping

c. doing shopping

d. going shopping

39. Tata Young is a famous Thai ………….. .

a. singer

b. actor

c. composer

d. model

40. Standing on guard out side the gate, the guardsman ………….. breaking into the building.

a. sees a robber

b. saw a robber

c. had seen

d. seeing a robber

41. Do you visit your grandparents every week?

a. No, you don’t.

b. Not never.

c. Yes, I do.

d. Yes, you do.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. “You’ve got a deal.” (second frame) This sentence means the man ………….. .

a. agrees to pay for the band’s songs

b. is pleased to listen to their song

c. wants the band to go away

d. is willing to do business with the children

 

Korea Plane with 64 Aboard Disappears

 

45. This headline means ………….. .

a. 64 Korean passengers are missing

b. 64 people are killed in the plane crash

c. There are 64 people on the plane when it

gets lost

  • 64 passengers are missing in Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretary

 

Female, knowledge computers, typing

 

1 – 2 years experience in secretary work

 

Khun Apinrat – Tel. 02 – 5367 – 4554

 

Sirla Group, 16th fl. Mahathun Plaza

 

Ploenchich Rd., Bangkok 10330

 

 

 

46. What is offered for the vacancy?

 

a. secretary

 

b. typewriter

 

c. teacher

 

d. office clerk

 

47. The secretary’s job is ………….. .

a. doing marketing research

b. doing the office work

c. doing house work

d. entertaining the customers

 

พิจารณาแผนที่แล้วเลือกสถานที่ให้ถูกต้อง (ข้อ 48

– 50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É The toilets are opposite the flower shop.

Ê The cash machine is opposite the record shop, next to the bank.

Ë The cinema is opposite the pizza restaurant.

Ì The Penquin Books bookshop is between the cash machine and the tie shop.

É The video shop is between the sports shop and the cinema.

Ê The newsagent’s is next to the photo shop.

 

48. Number 2 is the ………….. .

 

a. cinema

b. the flower shop

c. newsagent’s

d. bookshop

49. Number 5 is the ………….. .

a. cinema

b. bookshop

c. cash machine

d. video shop

 

50. Number 1 is the ………….. .

 

a. cinema

b. bookshop

c. video shop

d. newsagent’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

 

 

ข้อ

 

 

เฉลย

 

 

 

ข้อ

 

 

 

เฉลย

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

26

 

 

 

 

b

 

 

2

 

 

 

 

c

 

 

27

 

 

 

 

a

 

 

3

 

 

 

 

c

 

 

28

 

 

 

 

a

 

 

4

 

 

 

 

d

 

 

29

 

 

 

 

d

 

 

5

 

 

 

 

c

 

 

30

 

 

 

 

a

 

 

6

 

 

 

 

a

 

 

31

 

 

 

 

c

 

 

7

 

 

 

 

d

 

 

32

 

 

 

 

b

 

 

8

 

 

 

 

a

 

 

33

 

 

 

 

a

 

 

9

 

 

 

 

c

 

 

34

 

 

 

 

d

 

 

10

 

 

 

 

a

 

 

35

 

 

 

 

b

 

 

11

 

 

 

 

c

 

 

36

 

 

 

 

a

 

 

12

 

 

 

 

b

 

 

37

 

 

 

 

a

 

 

13

 

 

 

 

b

 

 

38

 

 

 

 

b

 

 

14

 

 

 

 

a

 

 

39

 

 

 

 

a

 

 

15

 

 

 

 

c

 

 

40

 

 

 

 

b

 

 

16

 

 

 

 

d

 

 

41

 

 

 

 

c

 

 

17

 

 

 

 

a

 

 

42

 

 

 

 

c

 

 

18

 

 

 

 

c

 

 

43

 

 

 

 

a

 

 

19

 

 

 

 

c

 

 

44

 

 

 

 

a

 

 

20

 

 

 

 

a

 

 

45

 

 

 

 

c

 

 

21

 

 

 

 

a

 

 

46

 

 

 

 

a

 

 

22

 

 

 

 

b

 

 

47

 

 

 

 

b

 

 

23

 

 

 

 

c

 

 

48

 

 

 

 

a

 

 

24

 

 

 

 

d

 

 

49

 

 

 

 

b

 

 

25

 

 

 

 

c

 

 

50

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s