การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานวิทยาศาสตร์ สพป.นฐ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

 

 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่   6               สาระวิทยาศาสตร์   มาตรฐาน                     ว 8 .1

ชื่อ  นางศิริมา         นามสกุล    ผาลา                          โรงเรียน  วัดเดชานุสรณ์         เลขที่       136      

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตัวชี้วัด 

1.  ว 8.1 ป.6/3   เลือกวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้

2.   ว 8.1ป.6/6    แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

3.    ว 8.1ป.6/7   บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ ตามความเป็นจริง

4.    ว 8.1 ป.6/8   นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลงาน

                            ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ทักษะการคิด

  1. สำรวจ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งที่มีชีวิต ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
  2.  อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปห่วงโซ่อาหาร
  3. สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

 

ภาระงานชิ้นงาน

  1. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกบริเวณต่างในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งทำการสำรวจและบ่งชี้

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ได้ เช่น ต้นไม้ใหญ่  แหล่งน้ำ  สวนหย่อม  โคนต้นไม้

  1. ให้แต่ละกลุ่มเลือกบริเวณที่จะสำรวจ มากลุ่มละ  1  บริเวณ  ครูแนะนำวิธีสำรวจดังนี้

สภาพทั่วไป

วิธีการวัดและอ่านค่า

1.   แสงแดด   –    ร่มเงา 

 

 

2.  อุณหภูมิ 

 

3.   ความโปร่งใสของน้ำ

 

 

 

 

-ให้บันทึกว่าบริเวณที่สำรวจนั้นมีแสงแดดส่องถึงหรือไม่  บริเวณที่แสงแดดส่องถึงคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของพื้นที่ เช่น  3 ส่วน 4  ของ

พื้นที่ทำการสำรวจ

-ให้นักเรียนบันทึกระดับอุณหภูมิของอากาศโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์

วัดหน่วยเป็นองศา เซลเซียส

– ใช้หลอดวัดความโปร่งใสของน้ำ วัดความโปร่งใสของน้ำในในแหล่งน้ำที่ต้องการสำรวจโดยตักน้ำจากแหล่ง น้ำใส่หลอดโปร่งใส

ทีละน้อย จากนั้นก้มมองที่ปลายหลอดด้านบนอ่านความสูงน้ำที่ระดับบน โดยวัดเป็นเซนติเมตร

 

 

 

สภาพทั่วไป

วีการวัดและอ่านค่า

4.   ความเป็นกรด – เบส   ของน้ำ

 

ใช้กระดาษวัดความเป็น  กรด – ด่าง

 

 

 

 

3.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจบริเวณต่าง  ๆ 

4. ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการสำรวจร่วมกัน

 

 

แบบบันทึกผล

 

บันทึก

ผลการสำรวจ

  1.   แสงแดด

  2.    สิ่งมีชีวิต

 3.    ความเป็นกรด – เบส 

  4.    ความโปร่งใสของน้ำ

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจ

 

สิ่งที่สำรวจ

ผลการสำรวจ

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิต

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิ่งไม่มีชีวิต

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการทดลอง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน  ทักษะในการปฏิบัติการทดลอง

วิชา…………………………………………………………………………………………………ชั้น…………………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ …………………………………………………….กิจกรรม  ……………………………………………………………

คำชี้แจง   ให้ผู้สอน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติ กิจกรรมการทดลอง โดยให้ระดับ   คะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน      3    =   ดี          2      =     พอใช้          1      =    ต้องปรับปรุง

 

 

เลขที่

ชื่อ-  นามสกุล

รายการประเมิน

รวมคะแนน

สรุปผลการประเมิน

วิธีดำเนินการทดลอง

 

 

 

วิ

 

การปฏิบัติการทดลอง

 

 

 

 

 

ความคล่องแคล่ว

 

 

 

 

 

การนำเสนอ

 

 

 

 

การ

12   คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.

               

2.

               

3.

               

4.

               

5.

               
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้ประเมิน

………………../…………………………………../………………………

 

 

 

แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

 

ชั้น…………………………………………………………….กลุ่ม……………………………………………………………..

ชื่อสมาชิก………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่……………………………………………………………………..กิจกรรม…………………………………………………….

คำชี้แจง   ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน                        ถือว่าดี                                     ให้     3      คะแนน

พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าคนทั่วไป         ถือว่าปานกลาง                        ให้     2     คะแนน

พฤติกรรมหรือผลงานต่ำกว่าคนทั่วไป             ถือว่า ควรปรับปรุง                 ให้     1     คะแนน

 

 

พฤติกรรมที่สังเกต

คุณภาพการปฏิบัติ

3

2

1

1. มีการปรึกาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน      
2. มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกทำงานตามหน้าที่      
3.  มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน      
4.  มีการให้ความช่วยเหลือกัน      
5.ผลงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา      
6. จัดวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อย หลังเลิกปฏิบัติงาน      

 

 

ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ประเมิน

                                                     ……………../………………………………/………………..

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s