การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ สพป.นฐ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สาระที่  7  ดาราศาสตร์และอวกาศ    

                                                                  มาตรฐาน  7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซีและเอกภพ  การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชื่อ  นายมณฑล  ตันประยูร  โรงเรียนวัดบางช้างใต้  เลขที่  117

 

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                  ทักษะการคิด

                สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู  ข้างขึ้น  ข้างแรม                                 1.  การคิดวิเคราะห์

สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                  2.  การคิดสังเคราะห์

ภาระงานชิ้นงาน

                ให้นักเรียนสร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้น  ข้างแรมพร้อมทั้งอธิบายให้ละเอียดและชัดเจน

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการวัดและประเมินผล

แบบประเมินการสร้างสถานการณ์จำลอง

 

 

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4

3

2

1

การเขียนกิจกรรม มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน  แต่ไม่ชัดเจน มีรายละเอียดชัดเจน  แต่ไม่ครบถ้วน มีรายละเอียดไม่ชัดเจน  และไม่ครบถ้วน
ความมีระเบียบ

ในการทำงาน

มีระเบียบสะอาดเรียบร้อย

ดีมาก

มีระเบียบสะอาดเรียบร้อย

เป็นส่วนมาก

มีระเบียบสะอาดเรียบร้อย

พอใช้

ไม่มีระเบียบ ไม่สะอาด

ไม่เรียบร้อย

การสรุป ถูกต้อง   ชัดเจน ถูกต้อง  ชัดเจนบางส่วน ถูกต้อง  ไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจน  ไม่ถูกต้อง

 

การแปลความหมายของคะแนน

1 – 4  คะแนน  หมายถึง    ต้องปรับปรุง

5 – 8  คะแนน  หมายถึง    พอใช้

9 -11 คะแนน  หมายถึง    ดี

10-12 คะแนน  หมายถึง    ดีมาก

 

 

แนวทางการหาคำตอบ

                การสร้างแบบสถานการณ์จำลองการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม

                อุปกรณ์       1.  ไม้เสียบลูกปิงปอง             2.  ไฟฉาย

             วิธีทำ      1.  ขณะทำการทดลองให้ปิดห้องให้มืด  แล้วให้ตัวแทนนักเรียน  1  คน  เป็นผู้ถือไฟฉาย

                2.ให้ตัวแทนนักเรียนอีก  1  คน  เป็นผู้ถือลูกปิงปอง  และยกชูขึ้นไปด้านหน้าเหนือศีรษะเล็กน้อย  หันหน้าเข้าหาไฟฉาย  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น  ให้ยืนห่างกันประมาณ  50  ซม.

                3. หมุนตัวไปทางซ้ายอย่างช้าๆ  โดยให้ลูกปิงปองอยู่ตรงหน้าตลอดเวลา  ให้เพื่อนๆคนอื่นสังเกตแสงที่ส่องมายังผิวของลูกปิงปองขณะที่เพื่อนหมุนตัว  แล้วบันทึกผล 

สรุป   ขณะที่เพื่อนหมุนตัวจะเห็นแสงไฟฉายที่ปรากฏบนลูกปิงปองเปลี่ยนไปจากเดิม  ทำให้มองเห็นส่วนสว่างและส่วนมืดของลูกปิงปองเปลี่ยนแปลงไป

                       การเกิดข้างขึ้น   ข้างแรม  เกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมากระทบดวงจันทร์ซึ่งไม่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วสะท้อนมาสู่โลกของเรา  ดังนั้นเรามองเห็นดวงจันทร์สะท้อนแสงดวงอาทิตย์มายังโลก  แต่การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนั้นทำให้การมองเห็นแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s