การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      สาระที่ 1      มาตรฐาน ค. 1.3

ชื่อ นางสาววนิดา    นามสกุล  มันตะพงษ์        โรงเรียนวัดทุ่งน้อย       เลขที่ 120

 

                                      ตัวชี้วัด                                                                                                   ทักษะการคิด

                                                                  1.  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ                                       1.  คิดวิเคราะห์  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวน

                                                                       ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้                                                                    เต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้

                                                                  2.  บอกค่าประมาณใกล้เคียงของทศนิยมเกิน 3  ตำแหน่ง                           2.  คิดวิเคราะห์บอกค่าประมาณใกล้เคียงของ 

                                                                                                                                                                                           ของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง                

 

                                             ภาระชิ้นงาน   แบบฝึกทักษะ

                                             รายละเอียดของเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลตามภาระงาน/ชิ้นงาน  (พร้อมทั้งแนวทางการหาคำตอบ)

                                              เครื่องมือวัดผลประเมินผล       แบบทดสอบ

                                              คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

                                              1.  ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ   268  คือ……… ( คำตอบ  คือ  270 ….แนวทางหาคำตอบ  268  คือ จำนวนเต็มสิบของ 268 มีค่าอยู่ระหว่าง                      

                                                   260  และ 270    แต่  268  มีค่าใกล้เคียง  270  มากกว่า  260   ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 268  คือ 270 )

                                              2.  ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  645  คือ………( คำตอบ  คือ  600….  แนวทางหาคำตอบ 645  คือ จำนวนเต็มร้อย ของ 645 มีค่าอยู่ระหว่าง

                                                   600  และ  700   แต่  645  มีค่าใกล้เคียง  600  มากกว่า 700   ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  645  คือ 600 )

                                              3.  ชูศักดิ์ซื้อโทรทัศน์มาราคา   25,180  บาท  รถยนต์คันนี้มีราคาประมาณ……………..หมื่น บาท ( คำตอบคือ 30,000  บาท  แนวทางหาคำตอบ ของ 25,180                 

                                                    คือ จำนวนเต็มหมื่น ของ   25,180  มีค่าอยู่ระหว่าง  20,000 และ 30,000   แต่  25,180 มีค่าใกล้เคียง 30,000  มากกว่า 20,000  ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียง

                                                    จำนวนเต็มหมื่นของ  25,180  คือ  30,000 )

                        คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

                        1.  ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของ  7.52  คือ………………………

                             คำตอบ คือ  7.5……..แนวทางหาคำตอบ    –   7.52  มีค่าอยู่ระหว่าง  7.5  และ  7.6

                                                                                               –   7.52   เลขโดดในหลักส่วนร้อย   มีค่าเป็น 0.02   ซึ่งน้อยกว่า 0.05

                                                                                               –   ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของ 7.52   คือ 7.5

                        2.  ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมสองตำแหน่งของ   28.367 คือ…………………….

                             คำตอบ คือ 28.37…….แนวทางหาคำตอบ    –  28.365  มีค่าอยู่ระหว่าง  8.36  และ 8.37

                                                                                                 –  28.365  เลขโดดในหลักส่วนพัน   มีค่าเป็น 0.007  ซึ่งมากกว่า  0.005 

                                                                                                 –   ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมสองตำแหน่งของ  28.367  คือ  28.37

                        3.  ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมสามตำแหน่งของ  567.3451  คือ…………………..

                             คำตอบ คือ 567.345…….แนวทางหาคำตอบ    –   567.3458  มีค่าอยู่ระหว่าง  567.345  และ 567.346 

                                                                                                     –   567.3458  เลขโดดในหลักส่วนหมื่น  มีค่าเป็น 0.0001  ซึ่งน้อยกว่า  0.0005

                                                                                                     –   ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมสามตำแหน่งของ 567.3451 คือ 567.345

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s