การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๓ สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ( รายวิชา  ว 23101 )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3      สาระที่  2    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น

ประเทศ  และโลก  นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ชื่อ           นางรุ่งนภา       ฮึงวัฒนา       โรงเรียนวัดมะเกลือ ( กาญจนลักษณ์วิทยา )

 

ตัวชี้วัด

1.            วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.           อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

3.           อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ทักษะการคิด

                1.            นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

(   คิดวิเคราะห์  )

2.            นักเรียนอภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้

( คิดเชิงมโนทัศน์  , คิดวิเคราะห์  )

3.            นักเรียนอภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

( การนำไปใช้  , คิดวิเคราะห์  )

 

ภาระงาน  / ชิ้นงาน

                1.            นักเรียนเขียนวิเคราะห์   อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.            เขียนแผนผังความคิด เรื่อง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

3.            เขียนโครงการเกี่ยวกับการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

ใบงานที่ 1

คำสั่ง      ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์  และ อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาอย่างน้อย  10  บรรทัด

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………ชั้น ………/………… เลขที่……………….

 

 

 

ใบงานที่ 2

 

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดเรื่อง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

ชื่อ……………………………………………………………………………………………………. ชั้น……………./……………..  เลขที่…………………..

 

 

 

 

 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และแนวทางแก้ไข

 

 

 

 


                                                                ใบงานที่ 3

 

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนเขียนโครงการเกี่ยวกับการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   มา 1 โครงการ

ชื่อ…………………………………………………………………………………….. ชั้น……………./……………..  เลขที่………………..

 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………

 

1.            ที่มาและความสำคัญ

2.            วัตถุประสงค์

3.            ระยะเวลาดำเนินการ

4.            ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.            ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.            งบประมาณ

 


รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน / ชิ้นงาน

 

แบบประเมินผลงานนักเรียน

 

 

ชื่อครูผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………

 

 

คำชี้แจง          ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  3  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

                        4  หมายถึง  ดีมาก     3  หมายถึง  ดี     2  หมายถึง  ปรับปรุง    1  หมายถึง  ควรปรับปรุง

 

รายการ

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะ

เนื้อหา

         
1.  ความถูกต้องของเนื้อหา          
2.  การลำดับความคิด          
3.  การสรุปความคิดเห็น          

รูปแบบการนำเสนอ

         
1.  น่าสนใจ          
2.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          

3.  สะอาด  เรียบร้อย

         

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ  ดีมาก

ร้อยละ  70 – 79        ระดับ  ดี

ร้อยละ  60 – 69        ระดับ  พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  60      ระดับ  ปรับปรุง

สรุปการประเมินผลงาน

……………………………………………………………

รวมได้คะแนน……………………………………………

คิดเป็นร้อยละ…………………………………………….

อยู่ในเกณฑ์……………………………………………….

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s