การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน คณิตศาสตร์ สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ    มาตรฐาน  ค 1.2  และ ค 6.1

ชื่อ นางสาวจรรย์สมร    นามสกุล  เหลืองสมานกุล   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล

 

ตัวชี้วัด                                                                                                  ทักษะการคิด

1. มฐ. ค 1.2 ป.5/3                                                                             1. การจำแนก

2. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/1                                                                         2. การให้เหตุผล

3. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/2                                                                         3. การสรุปความรู้

4. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/3                                                                         4. การปฏิบัติ

5. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/4                                                                         5. การแก้ปัญหา

6. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/5

ภาระงานชิ้นงาน

การเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงาน  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

ใบงาน  

โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

 

 

ชื่อ……………………………………………………………………………..ชั้น……………… เลขที่…………..

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำ

1.  ก้องเกียรติซื้อกุ้งแห้งหนัก                          กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  360  บาท  ซื้อหมึกแห้งหนัก  กิโลกรัม 

 ราคากิโลกรัมละ  240  บาท  จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญ­ลักษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีทำ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.  แม่ค้ามีฝรั่งอยู่  50  ผล  ขายไปได้    ของที่มีอยู่ แม่ค้าเหลือฝรั่งอีกกี่ผล

ประโยคสัญ­ลักษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีทำ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เฉลย

โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

 

1.  ก้องเกียรติซื้อกุ้งแห้งหนัก  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  360  บาท  ซื้อหมึกแห้งหนัก  กิโลกรัม 

 ราคากิโลกรัมละ  240  บาท  จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญ­ลักษณ์              (  ´  360 )  +   (  ´  240 )  =  ¨

วิธีทำ      ก้องเกียรติซื้อกุ้งแห้งหนัก                                                                            กิโลกรัม

                ราคากิโลกรัมละ                                                                                 360                         บาท

                ซื้อกุ้งแห้งเป็นเงิน                               ´  360             =            180                         บาท

                ซื้อหมึกแห้งหนัก                                                                                                          กิโลกรัม

                ราคากิโลกรัมละ                                                                                 240                         บาท

ซื้อหมึกแห้งเป็นเงิน                           ´  240              =          60                           บาท

ก้องเกียรติจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด    180  +  60              =           240                         บาท

ตอบ       ก้องเกียรติจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด    240    บาท

 

 

 

2.  แม่ค้ามีฝรั่งอยู่  50  ผล  ขายไปได้    ของที่มีอยู่ แม่ค้าเหลือฝรั่งอีกกี่ผล

ประโยคสัญ­ลักษณ์              50  –   (  ´  50 )  =  ¨

วิธีทำ      แม่ค้ามีฝรั่งอยู่                                                                      50           ผล

ขายไปได้                                                                                          ของที่มีอยู่

แม่ค้าขายฝรั่งไป                   ´  50                 =          30           ผล

แม่ค้าเหลือฝรั่งอีก               50  –  30                                  =           20           ผล

ตอบ       แม่ค้าเหลือฝรั่งอีก    20   ผล

 

 

 

 

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)

การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)

เรื่อง  การเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณเศษส่วนระคน

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

4

( 10  คะแนน )

3

( 9  คะแนน )

2

( 7 – 8  คะแนน )

1

( 5 – 6  คะแนน )

การเขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง
ทุกข้อด้วยตนเอง

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง
มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และคูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง

ด้วยตนเอง

มีบางข้อผิด

เมื่อมีผู้แนะนำ

ก็สามารถแก้ไขได้

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญ­หา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง  แต่ต้อง

มีผู้แนะนำทุกข้อ

 

 

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s