การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๓ สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ( รายวิชา  ว 23101 )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3      สาระที่  2    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น

ประเทศ  และโลก  นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ชื่อ           นางรุ่งนภา       ฮึงวัฒนา       โรงเรียนวัดมะเกลือ ( กาญจนลักษณ์วิทยา )

 

ตัวชี้วัด

1.            วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.           อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

3.           อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ทักษะการคิด

                1.            นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

(   คิดวิเคราะห์  )

2.            นักเรียนอภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้

( คิดเชิงมโนทัศน์  , คิดวิเคราะห์  )

3.            นักเรียนอภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

( การนำไปใช้  , คิดวิเคราะห์  )

 

ภาระงาน  / ชิ้นงาน

                1.            นักเรียนเขียนวิเคราะห์   อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.            เขียนแผนผังความคิด เรื่อง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

3.            เขียนโครงการเกี่ยวกับการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

ใบงานที่ 1

คำสั่ง      ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์  และ อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาอย่างน้อย  10  บรรทัด

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………ชั้น ………/………… เลขที่……………….

 

 

 

ใบงานที่ 2

 

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดเรื่อง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

ชื่อ……………………………………………………………………………………………………. ชั้น……………./……………..  เลขที่…………………..

 

 

 

 

 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และแนวทางแก้ไข

 

 

 

 


                                                                ใบงานที่ 3

 

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนเขียนโครงการเกี่ยวกับการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   มา 1 โครงการ

ชื่อ…………………………………………………………………………………….. ชั้น……………./……………..  เลขที่………………..

 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………

 

1.            ที่มาและความสำคัญ

2.            วัตถุประสงค์

3.            ระยะเวลาดำเนินการ

4.            ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.            ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.            งบประมาณ

 


รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน / ชิ้นงาน

 

แบบประเมินผลงานนักเรียน

 

 

ชื่อครูผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………

 

 

คำชี้แจง          ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  3  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

                        4  หมายถึง  ดีมาก     3  หมายถึง  ดี     2  หมายถึง  ปรับปรุง    1  หมายถึง  ควรปรับปรุง

 

รายการ

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะ

เนื้อหา

         
1.  ความถูกต้องของเนื้อหา          
2.  การลำดับความคิด          
3.  การสรุปความคิดเห็น          

รูปแบบการนำเสนอ

         
1.  น่าสนใจ          
2.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          

3.  สะอาด  เรียบร้อย

         

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ  ดีมาก

ร้อยละ  70 – 79        ระดับ  ดี

ร้อยละ  60 – 69        ระดับ  พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  60      ระดับ  ปรับปรุง

สรุปการประเมินผลงาน

……………………………………………………………

รวมได้คะแนน……………………………………………

คิดเป็นร้อยละ…………………………………………….

อยู่ในเกณฑ์……………………………………………….

 

 

 

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s