บทบาท ก.ต.ป.น.กับการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.นฐ2

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ครั้งที่  2/2554

วันที่  27  กันยายน  2554

ณ  ห้องประชุม  ICT  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

————————————————————————

ผู้มาประชุม

1. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร                                ประธานกรรมการ

2  นายนายสมศักดิ์  คำมหา                              กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

3. นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย

4. นางสาววารี  หอมอุดม                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. นายสถาพร  จำรัสพงษ์                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

6. นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

7. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์                                   กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ไม่มาประชุม     

1.  นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น    กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล     ไปราชการ

2.  นายสัมพันธ์  ทรัพย์แตง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและวัฒนธรรม ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.  นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์       ศึกษานิเทศก์    กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

2   นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ       ศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

เริ่มประชุมเวลา   13.45  น.

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1   ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม    ตรวจสอบ    ประเมินผล    และนิเทศการศึกษา    ชุดใหม่ตามประกาศ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2  ประกาศ   ณ    วันที่  17  สิงหาคม   พ.ศ.  2554   โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   เป็นประธานกรรมการ  และมีบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังนี้

1)  นายเกชา   เหลืองสุดใจชื้น        กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล

2)  นายสมศักดิ์  คำมหา                    กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

3)  นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย

4)  นางสาววารี  หอมอุดม                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5)  นายสถาพร  จำรัสพงษ์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

6)  นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

7)  นายสัมพันธ์  ทรัพย์แตง             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8)  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ

          3.1  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  บทบาทหน้าที่คณะ ก.ต.ป.น. ไว้  6  ประการ  ดังนี้

1)  ส่งเสริม   สนับสนุน   ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

2)  กำหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

3)  พิจารณาแผนการติดตาม    ตรวจสอบ   ประเมินผล   และนิเทศการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

4)  ติดตาม   ตรวจสอบ    ประเมินผล   และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน ที่กำหนด

5)  รับทราบผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6)  ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของบทบาทหน้าที่และแนวดำเนินการให้คณะกรรมการศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  1.1

มติที่ประชุม          รับทราบ

3.2        ผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของโรงเรียน  36  โรงเรียน

ในปีงบประมาณ  2554   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   มีโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา  จำนวน 36 โรงเรียน    ผลการประเมินคาดว่าจะไม่ได้รับการรับรองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  4  โรงเรียน   ได้แก่

1)   โรงเรียนวัดมะเกลือ  และโรงเรียนบ้านลานแหลม  ตัวบ่งชี้ที่  5   ต้องปรับปรุง                                        2)   โรงเรียนบ้านหนองปรง   และโรงเรียนวัดบอนใหญ่   ตัวบ่งชี้ที่  6, 7, 8, 12  ต้องปรับปรุง

ในระดับการศึกษาปฐมวัย   มีจำนวน   2   โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองปรง    และโรงเรียนวัดบอนใหญ่   รายละเอียดตามรายชื่อโรงเรียน   เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  1.2

มติที่ประชุม          รับทราบ

3.3       รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2554 

ปีงบประมาณ   2554   กลุ่มนิเทศ ฯ  ได้รับงบประมาณดำเนินการ   จำนวน  5,512,760  บาท   ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์การ   ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการนิเทศ     ด้านประสิทธิภาพ    มีการบริหารจัดการโครงการ    นิเทศโรงเรียน   พัฒนาสื่อ   เครื่องมือ  โปรแกรมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ    ด้านประสิทธิผลทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง   สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2   ได้รับรางวัลการดำเนินงานพัฒนาภาษาไทย   และการยก ระดับคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ของ ก.ต.ป.น. ระดับชาติ     รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3

มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การบริหารโครงการ /กิจกรรม  ปีงบประมาณ  2555

กลุ่มนิเทศ    ติดตาม   และประเมินผลการจัดการศึกษา   เสนอโครงการ /  กิจกรรม  ดำเนินงานปีงบประมาณ  2555 ไว้ 4  กิจกรรม   แยกเป็นกิจกรรมดำเนินการต่อยอดประสบการณ์   2   กิจกรรม   ได้แก่  การนิเทศ     ติดตาม    และประเมินผลการจัดการศึกษา     และการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการขับเคลื่อนตามจุดเน้นปฏิรูปการเรียนรู้    กิจกรรมตามนโยบาย  2  กิจกรรม   ได้แก่   การเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน      และการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

                4.2   การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนนิเทศ  ครั้งที่ 2   ปีการศึกษา  2554

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมหลักในการนิเทศ ได้แก่  กิจกรรมการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน    กำหนดเป้าหมายทุกโรงเรียนต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง     กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       กำหนดเป้าหมายโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  90     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ  O- NET   มีพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ  4    จากฐานข้อมูลปีการศึกษา 2553    รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2 และ 4.4

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

                4.3  เร่งรัดการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำนวน  28  โรงเรียน  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับการประเมิน จาก สมศ. รอบสาม

นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ  รายงานการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบทบทวนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทั้ง   28   โรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ    มีโรงเรียนที่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน   จำนวน  3  โรงเรียน   ได้แก่   โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ   โรงเรียนบ้านห้วยกรดและโรงเรียนวัดบางม่วง    พร้อมทั้งเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   และโรงเรียนคู่พัฒนาเป็นคณะติดตามและให้ความช่วยเหลือ       ในการนี้ที่ประชุมได้เสนอแนวดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1)  เพิ่มเติม นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์  และนายวิเชียร  รุ่งทวีชัย   ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ   ในเขตอำเภอสามพราน

2)  ในการติดตามผลของคณะอนุกรรมการควรมีการประชุมทำความเข้าใจแก่คณะครูด้วย

3)  ให้เลขานุการกำหนดวัน   เวลา   ในการติดตาม    แจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบพร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือช่วยเหลือ   โดยดำเนินการหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่สองประมาณ   1  เดือน

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

                เนื่องจากประธานมีภารกิจเร่งด่วนต้องดำเนินการจึงมอบให้   นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย   กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิด้านปฐมวัย  เป็นประธานในการดำเนินการต่อ

4.4  แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา   กรณีที่ทำเรื่องขอย้ายในช่วงจะได้รับการประเมินจาก สมศ.

ปัจจัยที่เอื้อต่อการรับรองคุณภาพ    ได้แก่     การร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ     การจัดการเรียนรู้ของครู     ดังนั้นจึงควรมีแนวทางการนำการประเมินจาก  สมศ.   มาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1)  ในกรณีผู้บริหารสถานศึกษาจะโยกย้าย   การกลั่นกรองเบื้องต้นควรพิจารณาว่าโรงเรียนถึงวาระ

ได้รับการประเมินจาก  สมศ. หรือไม่

2)  ผู้บริหารสถานศึกษา  ในกรณีที่อยู่ในระยะต้องได้รับการประเมินจาก สมศ. ถึงแม้  พิจารณาให้โยกย้ายแต่ควรชะลอการเดินทางจนกว่าจะได้รับการประเมินจาก สมศ. เสร็จสิ้นครั้งนั้น

3)  ผลการประเมินภายจาก  สมศ.  ถือว่าเป็นศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน   ดังนั้นควรนำผลการประเมิน  สมศ.   มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียน

จากแนวทางที่กำหนดควรเสนอให้องค์คณะบุคคลต่าง  ๆ    ที่เกี่ยวข้องทราบ     เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

4.5   การประชุมร่วมกันขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีองค์คณะบุคคลในการดำเนินงาน   3  คณะ  ได้แก่  คณะกรรมการ   ติดตาม    ตรวจสอบ    ประเมินผลและนิเทศการศึกษา      คณะกรรมการเขตพื้นที่       และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกัน   ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานร้อยรัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน     ทั้งนี้ต้องจัดหาผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป  ในปีงบประมาณ 2555

4.6   นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์     เลขานุการคณะกรรมการเสนอขอความเห็น รายงานการประชุมครั้งนี้เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาปรับแก้     เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วจะนำรายงานดังกล่าวเสนอสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2                     

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ

1.  นายธีระพงษ์    ศรีโพธิ์    เสนอแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการมีงานทำว่า  เป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว   โรงเรียนนำนโยบายไปต่อยอดประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพ      การจัดทำหลักสูตรเสริมสร้างอาชีพเฉพาะทางในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยนักเรียนที่จบการศึกษาอย่างน้อยมีอาชีพที่ถนัดหนึ่งอาชีพ    ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้งวิสาหกิจของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการและการตลาด   ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ประสานสถานที่สาธิตและจัดจำหน่าย   อาทิเช่น   วัดไร่ขิง   วัดดอนหวาย   เป็นต้น

2.  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันแสดงความคิดและเสนอแนวทางการดำเนินการอย่างดี

 

 

ปิดประชุมเวลา  16.30  น.

 

 

 

 

พัชรี  ยันตรีสิงห์ผู้       บันทึกการประชุม

                                                                                                      (นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์)

ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                                                           (นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์)

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s