บทวิเคราะห์การใช้บทบาทก.ต.ป.น.ในการประกันคุณภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สพป.นฐ2

บันทึกการทำงาน

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

จากการประชุม  ครั้งที่ 2 / 2554

วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2554

……………………………………………………………….

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม    ตรวจสอบ   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     ครั้งที่ 2 / 2554      เมื่อวันที่   27   กันยายน   2554  เวลา   13.00 – 16.30 น. โดยมีวาระการประชุมการรับทราบผลการดำเนินการนิเทศ   ติดตามและประเมินผล  การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2554  พร้อมทั้งขออนุมัติแผนนิเทศ ครั้งที่ 2 /2554   ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบเพื่อนำสู่การปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังนี้

1.  กรณีโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพรอบสาม   จำนวน  28  โรงเรียน    แบ่งการทำงานเป็น  2  กลุ่ม  คือ

1.1  กลุ่มโรงเรียน ที่ผลจากการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพมีความพร้อม    จำนวน  25  โรงเรียน    ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   ในรูปแบบ  ของภาคีเครือข่าย   นิเทศร่วมกันเป็นคณะตลอดจนกำหนดโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้

1.2   กลุ่มโรงเรียนที่ต้องเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน  3 โรงเรียน   ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ อย่างเร่งด่วนโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าไปช่วยพัฒนา   การจัดทำโรงเรียนคู่พัฒนา   ตลอดจนการเชิญ  ผู้บริหารและคณะครูมาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน    โดยคณะกรรมการ   ก.ต.ป.น.  จะเป็นผู้ดำเนินการ   โดยให้มีการรายงานผลการนิเทศต่อปรานคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

2.  การย้ายของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน   28  โรงเรียน    ในช่วงการเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพรอบสาม    ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการเดินทาง   จนกว่าจะรับการประเมินรอบสามแล้วเสร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่  6 – 12    ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน   ให้มีผลต่อการประเมินความดีความชอบด้วย      ทั้งนี้ให้นำผลการประชุมดังกล่าวภายหลังจากการรับรอง   การประชุมแล้วเสนอต่อสาธารณชนและประสานกับองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.   การดำเนินการประชุมร่วมระหว่างองค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2555 (ช่วงเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 2554)  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสื่อสารการทำงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่บนความหลากหลายแต่มุ่งที่เป้าหมายร่วมกัน  คือ  คุณภาพแท้ของโรงเรียน

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s