Monthly Archives: November 2011

การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      สาระที่ 1      มาตรฐาน ค. 1.3 ชื่อ นางสาววนิดา    นามสกุล  มันตะพงษ์        โรงเรียนวัดทุ่งน้อย       เลขที่ 120                                         ตัวชี้วัด                                                                                                   ทักษะการคิด                                                                   1.  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ                                       1.  คิดวิเคราะห์  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวน                                                                        ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้                                                                    เต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้                                                                   2.  บอกค่าประมาณใกล้เคียงของทศนิยมเกิน 3  ตำแหน่ง                           2.  คิดวิเคราะห์บอกค่าประมาณใกล้เคียงของ                                                                                                                                                                                             ของทศนิยมไม่เกิน 3 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ภาษาอังกฤษ ม.๓ สพป.นฐ๒

  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน 50 ข้อ เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก   2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ             1. a. So – so. b. See you … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบภาษาอังกฤษ ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ    ใช้บทสนทนาที่กำหนดตอบข้อ 1 – 3                                Lisa     : Hey! I’m going to the                 mountain tomorrow. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบสังคม ม.๓

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ   1.  เหตุใดศาสนาจึงช่วยให้สังคมสงบสุข             ก.    เป็นแหล่งเกิดของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม                ข.   มีการประกอบพิธีกรรมที่เหมือนกัน           ค.    สมาชิกดำเนินชีวิตในแนวเดียวกัน                         ง.    … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อสอบสังคมชั้น ป.๖

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงใน                     กระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ       1.  แนวปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกศาสนา คือข้อใด      ก.  ให้ทำความดี      ข.  ให้เชื่อมั่นในพระเจ้า      ค.  ให้ทำตนเป็นประโยชน์      … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบสุขศึกษาชั้น ป.๖

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ   1. อวัยวะใดมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ         ก.  กระเพาะอาหาร         ข.    หลอดอาหาร         ค.    ตับอ่อน         ง.    ปอด … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบสุขศึกษาชั้นม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ   1. บุคคลวัยทอง คือบุคคลที่มีอายุตามข้อใด             ก.    40 – 50  ปี             ข.    45 – 55  ปี … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment