Monthly Archives: November 2011

ข้อทดสอบภาษาไทย ม.๓ สพปนฐ.๒

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ 1.  ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ             ก.    น้ำตก  น้ำใจ           ข.   ไม้เรียว  มะระ             ค.    นักเรียน  จุดยืน                                                            ง.     … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบภาษาไทย ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ   1.    ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม                                                     ก.    เบิร์ดชอบดูรายการทศกัณฐ์เด็ก                                          ข.    ตี๋เรียนเก่งกว่าพี่ๆ น้องๆ                                                             ค.    อ้อน เกวลินเป็นนักแสดง                                                   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ   1. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได นั้นจะมีหน่วยควบคุมซึ่งอยู่ในโครงสร้างใด          ก.   นิวเคลียส          ข.   พลาสมา          ค.   เม็ดเลือดแดง          ง.   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ     1.  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรชีวิตของพืช ก.      เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ต้นแก่  ดอก / ผล ข.      เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ดอก  ต้นแก่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แนวทางการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ สพป.นฐ๒

แนวการใช้แบบทดสอบเพื่อทบทวนมาตรฐานหลักสูตร กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒   ลักษณะแบบทดสอบ ๑.     แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ๒.   รูปแบบของแบบทดสอบเทียบเคียงกับแนวข้อสอบ  O – Net  ที่ผ่านมา แนวการใช้แบบทดสอบ             ๑.   แบบทดสอบนี้มุ่งใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้ความสามารถ   วิเคราะห์  ข้อบกพร่องของนักเรียนเท่านั้น   โรงเรียนไม่จำเป็นต้องกำหนดตารางการสอบ             ๒.   โรงเรียนนำแบบทดสอบที่ได้รับไปใช้กับนักเรียนทุกคน   โดยเลือกให้เหมาะสมกับเวลา  และสภาพบริบทของโรงเรียน    เช่น                    ๑.๑  ใช้ในเวลาเรียนครั้งละ  ๕ – ๑๐  ข้อ   จนครบทุกข้อ  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบงานอาชีพชั้นม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ                    ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ   1.  บุคคลใดสามารถดูแลรักษาและใช้อุปกรณ์ในงาน ตัดเย็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด                 ก.  ดารา  เช็ดกรรไกรให้แห้ง  แล้วเช็ดด้วยผ้า                    ชุบน้ำมัน  ก่อนนำไปเก็บ                 ข.  สุชาดา  ใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบกลุ่มการงาน ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ                      เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงใน                     กระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ     1.  การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน  ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้  ยกเว้น  ข้อใด ก.      รูปแบบบ้าน ข.      พื้นที่ของบ้าน ค.      จำนวนคนในบ้าน ง.       ลักษณะของต้นไม้ในบ้าน 2.  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment