การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและการประเมินตนเอง วิทยาศาสตร์ สพป.นฐ2

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 

 

 

                       

 

 

จัดทำโดย

นางสาวสุมินตรา   ปิ่นทอง            เลขที่ 8

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

โรงเรียนวัดตุ๊กตา  (ภิทัยธารามประสิทธิ์) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                            สาระการเรียนรู้   การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์

 

1.  มาตรฐาน

1.  มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

2.  มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

2.  ตัวชี้วัด

1. มฐ.ว 1.1 ป.5/1 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์                   ของพืชดอก

2. มฐ.ว 1.1 ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3. มฐ.ว 1.1 ป.5/3 อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

4. มฐ.ว 1.1 ป.5/4 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์

5. มฐ.ว 1.1 ป.5/5 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

6. มฐ.ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

7. มฐ.ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

8.  มฐ.ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้    9.  มฐ.ว 8.1 ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้

นำเสนอผลและข้อสรุป

10. มฐ.ว 8.1 ป.5/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป

11.  มฐ.ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

12.  มฐ.ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง

13.  มฐ.ว 8.1 ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

 

3.  ทักษะการคิด

1.  การสืบพันธุ์มีความสำคัญกับพืชอย่างไร

2.  ปัจจัยใดบ้างที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช

3.  เรามีวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีใดบ้าง

4.  วัฏจักรชีวิตของพืชคืออะไร  และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

5.  วัฏจักรชีวิตของพืชสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไร

6.  โครงสร้างใดของพืชที่เปลี่ยนแปลงเป็นผล และเป็นเมล็ด

7.  สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตเป็นระยะๆ เห็นได้ชัดเจน

8.  สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโต มีเพียงลักษณะและขนาดที่เปลี่ยนแปลงจากตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัย

9.  สัตว์ชนิดต่างๆ มีวัฏจักรชีวิตที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

 

4.  ภาระงาน / ชิ้นงาน

1.  ภาพวาดระบายสีโครงสร้างของดอก

2.  ภาพวาดดอกไม้ที่นักเรียนสนใจ พร้อมข้อความแสดงการระบุโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ                         การสืบพันธุ์

3.  แผนภาพความคิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณูของพืช

4.  แผนภาพความคิดเกี่ยวกับความหมายและวิธีการในการขยายพันธุ์พืช

5.  รายงานวัฏจักรชีวิตของพืชที่นักเรียนสนใจ

6.  ภาพวาดและระบายสีวัฏจักรชีวิตของพืช

7.  แผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการสืบพันธุ์ของสัตว์

8.  แผนภาพความคิดเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์

 

 

5.  รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน / ชิ้นงาน (พร้อมแนวทางหาคำตอบ)

1.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

3

(   8-10 คะแนน)

2

(   5-7 คะแนน)

1

(   ต่ำกว่า 5  คะแนน)

การจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี วาดภาพและระบายสีได้สัมพันธ์กัน  และถูกต้องตามหัวข้อที่กำหนด

มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม

วาดภาพและระบายสีได้     มีการวาดภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด วาดภาพและระบายสีได้แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

 

2.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

3

(   8-10 คะแนน)

2

(   5-7 คะแนน)

1

(   ต่ำกว่า 5  คะแนน)

การจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิด จัดกระทำแผนภาพความคิด   อย่างเป็นระบบ    และนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจน    ถูกต้อง จัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบ   แต่นำเสนอด้วยแบบที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการจัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบ   และนำเสนอไม่สื่อความหมาย และไม่ชัดเจน

 

 

 

 

 

                3.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลอง

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s