การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและการประเมินตนเอง วิทย์ ม.2 สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระ วิทยาศาสตร์   มาตรฐาน ว 8.1

ชื่อ นางสาวเอื้ออารีย์   นามสกุล  คำดี   โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

ตัวชี้วัด                                                                                                                                 

ว 8.1  ม.1/1  ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

ว 8.1  ม.1/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี

ว 8.1  ม.1/3  เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง                 และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม

ทักษะการคิด

  1. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานตามสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
  2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนตั้งคำถามจากประเด็นที่ครูกำหนดให้

ภาระชิ้นงาน

แผนผังความรู้ (Mind  map)  เรื่อง วิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงานฝชิ้นงาน

ข้อสอบ

1. เมื่อใส่น้ำแข็งลงในแก้ว แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดน้ำเกาะอยู่เต็ม ข้อใดเป็นผลจากการสังเกต และบันทึกผล

ก. มีหยดน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยู่จำนวนมากที่ผิวแก้ว

ข. หยดน้ำที่เกิดเป็นกระบวนการเดียวกับการเกิดน้ำค้าง

ค. แก้วน้ำรั่วเป็นเหตุให้น้ำซึมออกมาที่ผิวนอก

ง. ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆแก้ว

 

2. นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดในการวัดปริมาตรของกล่องใบนี้และมีหน่วยอย่างไร

ก. ไม้เมตร มี หน่วยเป็นเมตร

ข. ไม้โปรแทรกเตอร์ มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร

ค. ตลับเมตร มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

ง. ไม้บรรทัด มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

3. จากภาพนักเรียนจะทาการหาค่าความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของต้นไม้กับเวลาที่ผ่านไปได้อย่างไร

ก. สังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน

ข. สังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวันแล้วบันทึกผล

ค. สังเกตความสูงขนาดของต้นไม้ในแต่ละวันแล้วบันทึกผล

ง. ใช้ตลับเมตรวัดความสูงของต้นไม้ในแต่ละวันแล้วบันทึกผล

4. จากภาพนักเรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดบ้างเพื่อบอกถึงความแตกต่างของอาหาร 2 จานนี้

ก. ประสาทสัมผัสทางกาย

ข. ประสาทสัมผัสทางจมูก

ค. ประสาทสัมผัสทางตา

ง. ประสาทสัมผัสทางหู

 

 

 

5. ต้องการทราบเบื้องต้นว่าน้ำในภาชนะ A และ B มี ความร้อนเย็นต่างกันหรือไม่ นักเรียนควรใช้ประสาทสัมผัสส่วนใด

ก. ประสาทสัมผัสทางกาย

ข. ประสาทสัมผัสทางจมูก

ค. ประสาทสัมผัสทางตา

ง. ประสาทสัมผัสทางหู

6. จากคำตอบในข้อ 5 สามารถบอกรายละเอียดความแตกต่างของอุณหภูมิได้หรือไม่ ถ้าต้องการทราบควรใช้เครื่องมือชนิดใดตรวจสอบ มีหน่วยเป็นอะไร

ก. บารอมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์

ข. ปรอท มีหน่วยเป็นองศาเคลวิน

ค. เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส

ง. ไฮกรอมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส

7. 1. ข้อมูล

1.วัว  2.แมว 3.เสือ 4.ปลาวาฬ 5.ปลาหมึก 6.ช้าง 7.กวาง 8.นก 9.ไก่  ถ้าจะแบ่งสัตว์โดยอาศัยที่อยู่เป็นเกณฑ์  สัตว์ในข้อใดไม่น่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ก.  2,3,6                        ข. 3,8,9

ค. 5,6,9                         ง. 1,6,7

8. มาลีจัดดอกมะลิ ดอกพุด ดอกลำดวนและดอกจำปี เป็นดอกไม้พวกเดียวกัน  นักเรียนคิดว่า มาลีใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัด

ก. สี                               ข. กลิ่น

ค. รูปร่าง                        ง. ลำต้น

9. สมศรีขับรถยนต์เข้าเมือง เมื่อเห็นถนนเปียก เขาคิดในใจว่า – เมื่อสักครู่นี้ฝนตก – นักเรียนเห็นด้วยกับสมศรีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. เห็นด้วย เพราะฝนตกใหม่ ๆ ถนนจะเปียก

ข. เห็นด้วย เพราะคนขับรถมักจะพบเหตุการณ์เช่นนี้

ค. ไม่เห็นด้วย เพราะก่อนหน้านี้ท่อประปาอาจจะแตกได้

ง. ไม่เห็นด้วย  เพราะยังสรุปไม่ได้

10. อ้อยเฝ้ามองรูปั้นช้างหน้าสวนสัตว์แห่งหนึ่ง  ข้อใดคือสิ่งที่อ้อยได้ จากการเฝ้ามองรูปปั้นช้างตัวนี้

ก. รูปปั้นช้างตัวนี้สร้างมา 3 ปีแล้ว

ข. รูปปั้นช้างตั้งอยู่ท่ามกลางดอกกล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยาก

ค.  รูปปั้นช้างสร้างจากหินแข็ง สีเทา ก้อนเล็ก มีผิวมันวาว

ง.  รูปปั้นช้างมีลวดลายสวยงาม  และสร้างจาก

เซรามิก

เกณฑ์การวัด

                1  ข้อสอบปรนัย   เลือกคำตอบได้ถูกต้องข้อละ  1  คะแนน

                2  ผลงานการเขียน Mind  map

2.1  ความชัดเจนของเนื้อหาสาระ

2.2  ความสอดคล้องกับหัวเรื่อง

2.3  ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระกับหัวเรื่อง

2.4  การเชื่อมโยงความคิดหลัก  ความคิดรอง  และความคิดย่อย

2.5  การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

2.6  รูปแบบการนำเสนอ

                3  ผลงานการทดลอง

3.1  การทดลองตามแผนที่กำหนด

3.2  การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

3.3  การบันทึกผลการทดลอง

3.4  การจัดกระทำข้อมูลและการนำเสนอ

3.5  การสรุปผลการทดลอง

3.6  การดูแล การเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

 

เกณฑ์การผ่าน

                1  เกณฑ์การผ่านรายบุคคล

1.1  นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม

1.2  นักเรียนได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไปจาก 3   ระดับคุณภาพ                         ของการประเมิน

2  เกณฑ์การผ่านรายกลุ่ม

2.1  จำนวนนักเรียนร้อยละ  80  ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม

2.2  จำนวนนักเรียนร้อยละ  80  ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไปจาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s