ข้อทดสอบคณิตม.3สถิติ

แบบทดสอบ

คำชี้แจง      จงเลือกคำตอบที่ถูที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. จากการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งประมาณ  800  คน  จำแนกตามอายุเพื่อ

พัฒนาสุขภาพนักเรียน  ถ้าจะนำเสนอข้อมูลชุดนี้ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจะใช้วิธีใด

  1. ตารางแจกแจงความถี
  2. แผนภูมิรูปวงกลม
  3. แผนภูมิแท่ง
  4. กราฟเส้น

 

2. ครอบครัวหนึ่งมีบุตรจำนวน  4  คน  มีอายุ 10  , 14 ,  11 ,  15  ปี  ตามลำดับ  และมีหลานฝาแฝด

อีก  2  คน  อายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เป็น  13  ปี  ฝาแฝดทั้งสองคนมีอายุรวมกันกี่ปี

1.   24   ปี

2.   26   ปี

3.   28   ปี

4.   30   ปี

3.   น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน  6  คนเท่ากับ  45  กิโลกรัม   โดยแต่ละคนมีน้ำหนักดังนี้

40  ,  41 ,  45  ,   49 ,  50  ,  A   กิโลกรัม   ฐานนิยม   มัธยฐาน   และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนัก

ของนักเรียน  6  คนนี้เป็นอย่างไร

1.   ฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐาน

2.   ฐานนิยมมากกว่ามัธยฐาน

3.   มัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

4.   ฐานนิยม  มัธยฐาน   ค่าเฉลี่ยเท่ากัน

4.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ข้อมูลเงินเดือนของพนักงานบริษัท  7  คน  เป็นดังนี้

3,550  ,  3,600 ,  3,450 ,  3,500   3,400  , 3,600  และ  21,000   บาท

ก. ค่ากลางที่ได้โดยใช้มัธยฐานมีค่าเท่ากับ  3,500  บาท

ข. ค่ากลางที่ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมี่คาเท่ากับ  6,015 บาท

ค. มัธยฐานจะเป็นตัวแทนเงินเดือนของพนักงานทั้ง  7  คนนี้  ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต

1.  ข้อ ก. ถูก    ข้อ  ข. ผิด    ข้อ  ค.  ถูก

2.  ข้อ ก. ผิด    ข้อ  ข. ถูก    ข้อ  ค.  ถูก

3.  ข้อ ก. ผิด    ข้อ  ข. ผิด    ข้อ  ค.  ผิด

4.   ข้อ ก. ผิด   ข้อ  ข. ผิด    ข้อ  ค.  ถูก

5.   จากข้อมูล  15 ,  20  , 1 ,  5 ,  20 , 10  , 20  ข้อใดเป็นจริง

1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    <     มัธยฐาน    <     ฐานนิยม

2.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    =     มัธยฐาน    <     ฐานนิยม

3.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ==    มัธยฐาน    =     ฐานนิยม

                                4.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    <     มัธยฐาน     =    ฐานนิยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ

คำชี้แจง      จงเลือกคำตอบที่ถูที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. จากการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งประมาณ  800  คน  จำแนกตามอายุเพื่อ

พัฒนาสุขภาพนักเรียน  ถ้าจะนำเสนอข้อมูลชุดนี้ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจะใช้วิธีใด

1.    ตารางแจกแจงความถี

2.    แผนภูมิรูปวงกลม

3.    แผนภูมิแท่ง

4.    กราฟเส้น

2. ครอบครัวหนึ่งมีบุตรจำนวน  4  คน  มีอายุ 10  , 14 ,  11 ,  15  ปี  ตามลำดับ  และมีหลานฝาแฝด

อีก  2  คน  อายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เป็น  13  ปี  ฝาแฝดทั้งสองคนมีอายุรวมกันกี่ปี

1.    24    ปี

2.     28    ปี

3.    29    ปี

4.     30     ปี

3.   น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน  6  คนเท่ากับ  45  กิโลกรัม   โดยแต่ละคนมีน้ำหนักดังนี้

40  ,  41 ,  45  ,   49 ,  50  ,  A   กิโลกรัม   ฐานนิยม   มัธยฐาน   และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนัก

ของนักเรียน  6  คนนี้เป็นอย่างไร

1.   ฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐาน

2.   ฐานนิยมมากกว่ามัธยฐาน

3.   มัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

4.   ฐานนิยม  มัธยฐาน   ค่าเฉลี่ยเท่ากัน

4.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ข้อมูลเงินเดือนของพนักงานบริษัท  7  คน  เป็นดังนี้

3,550  ,  3,600 ,  3,450 ,  3,500   3,400  , 3,600  และ  21,000   บาท

ก. ค่ากลางที่ได้โดยใช้มัธยฐานมีค่าเท่ากับ  3,500  บาท

ข. ค่ากลางที่ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมี่คาเท่ากับ  6,015 บาท

ค. มัธยฐานจะเป็นตัวแทนเงินเดือนของพนักงานทั้ง  7  คนนี้  ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต

1.      ข้อ ก. ถูก    ข้อ  ข. ผิด    ข้อ  ค.  ถูก

2.      ข้อ ก. ผิด    ข้อ  ข. ถูก    ข้อ  ค.  ถูก

3.      ข้อ ก. ผิด    ข้อ  ข. ผิด    ข้อ  ค.  ผิด

4.       ข้อ ก. ผิด   ข้อ  ข. ผิด    ข้อ  ค.  ถูก

 

5.   จากข้อมูล  15 ,  20  , 1 ,  5 ,  20 , 10  , 20    ข้อใดเป็นจริง

1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    =    มัธยฐาน    =    ฐานนิยม

2.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    =     มัธยฐาน    <     ฐานนิยม

3.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    <     มัธยฐาน    <      ฐานนิยม

                                4.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    <     มัธยฐาน     =    ฐานนิยม

 

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s