ข้อทดสอบทบทวนมาตรฐานคณิต ม.3

เฉลย  สาระที่ 6

 

                            1          ข

            2          คสาระที่ 6   ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

 

  1.  ผลบวกของมุมภายในของรูป x เหลี่ยม  เป็นสองเท่าของผลบวกของมุมภายในรูปเจ็ดเหลี่ยม

ค่า x  เป็นเท่าไร

ก       11                                              ข      12

ค       13                                              ง      14

 

2.   ปากกา 4 ด้าม  แลกดินสอได้ 6 แท่ง  ดินสอ 4 แท่ง  แลกยางลบได้ 6 ก้อน  ถ้ามีปากกา 4 ด้าม

จะแลกยางลบได้กี่ก้อน

ก       6                                                 ข       8

ค       9                                                 ง        12

 

3.   จากรูปข้างล่างต่อไปนี้  มี o เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลม  และ YO  ตั้งฉากกับ  OZ  ถ้าพื้นที่ของรูปวงกลมนี้เท่ากับ 16 p  ตารางหน่วย  พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม YOZ  เท่ากับกี่ตารางหน่วย

 

 

 

ก       8                                                 ข       9

ค       10                                              ง       12

 

4.   ในการแข่งกระโดดสูง  ถ้ากิ่งกระโดดได้สูงขึ้นอีก 21 เซนติเมตร  ก็จะชนะสด  ถ้ากระโดดสูงขึ้นอีก 29 เซนติเมตร  ก็จะชนะน้อย  แต่ก็ยังแพ้วิทย์  จงเรียงลำดับชื่อผู้ที่กระโดดได้สูงที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ก      กิ่ง     น้อย     สด    วิทย์

ข       กิ่ง   สด    น้อย     วิทย์

ค       สด    น้อย     กิ่ง    วิทย์

ง       วิทย์   น้อย   สด   กิ่ง

5.   รูปสามเหลี่ยม ABC  มีอัตราส่วนของมุม  A  :  B  =  2  :  3  และ  A  :  C  =  4  :  5  มุม A  มีขนาดเท่าใด

ก       24°                                            ข       48°

ค       60°                                            ง       72°

 

6.   เด็กชายกล้าต้องการซื้อเชือกมามัดกล่องรูปลูกบาศ์ก  ซึ่งมีความยาวด้านละ  30  เซนติเมตร

จำนวน  5  กล่อง  มีลักษณะการมัดดังรูป  จะต้องใช้เชือกอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร  โดยเหลือเชือกไว้สำหรับ

ผูกปมกล่องละ  60  เซนติเมตร

 

ก       10                                              ข       20

ค       30                                              ง       40

 

7.   จำนวนนับสามจำนวน  ถ้านำมาบวกกันทีละคู่  จะได้ผลบวกเป็น 50 , 78  และ 92  จำนวนที่มากที่สุดเป็นเท่าไร

ก       30                                              ข       40

ค       50                                              ง       60

 

8.   ก้องขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก  8  กิโลเมตร  ถึงป้อมตำรวจ  ไปทาง

ทิศเหนือ  14  กิโลเมตร  ถึงสถานีอนามัย  แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก 13  กิโลเมตร  ถึงศาลาพักร้อน  ไปทางทิศใต้อีก 2 กิโลเมตร  ถึงบ้านพอดี  บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนเท่าไร

ก       12   กิโลเมตร                         ข       13  กิโลเมตร

ค       14  กิโลเมตร                           ง       17  กิโลเมตร

 

 

9.   รูปสี่เหลี่ยม ABCD  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีความกว้าง  5  หน่วย  ความยาว 5 หน่วย  ถูกแบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน ดังรูป  ในรูปสี่เหลี่ยม ABCD  มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป

 

D

C

B

A

 

 

 

 

 

 

ก       45                                              ข       50

ค       55                                              ง       60

 

10.   ถ้า  x และ y  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  2  จำนวน  และ  xz  =  yz  แล้ว  z  มีค่าเท่าไร

 

1

 

 

 x     –  y

ก                                                      ข      x  –  y

 

 

ค           0                                           ง       1

 

 

 

 

 

 

 

                            3          ก

                            4          ง

                            5          ง

                            6          ค

                            7          ง

                            8          ข

                            9          ค

                            10        ค

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s