คณิตศาสตร์ ม3.พื้นที่ผิวและปริมาตร

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

  1. ก่อกำแพงยาว 18  เมตร หนา 30 เซนติเมตร และสูง 1.50 เมตร ถ้าใช้อิฐก้อนละ  80 สตางค์ ซึ่งมีขนาด

กว้าง 9 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร และยาว 25 เซนติเมตร จะสิ้นเงินค่าอิฐเท่าไร

ก.      5,530   แผ่น                                                        ข.  5,640   แผ่น

ค.   5,700     แผ่น                                                      ง.  5,760     แผ่น

2. ทางเท้าแห่งหนึ่งยาว 50 ฟุต กว้าง 5 ฟุต ต้องการปูอิฐซึ่งยาว 8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว จะต้องใช้อิฐกี่แผ่นจึงจะปูเต็มพื้นที่

ก.  2,250   แผ่น                                                         ข.  1, 125 แผ่น

ค.  875      แผ่น                                                        ง.   563  แผ่น

3.   ถังทรงกระบอกสูง 14 ฟุต เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 12 ฟุต มีน้ำเต็มถัง เอาเหล็กรูปสี่เหลี่ยมที่มีความสูงเท่ากับ             ถัง มีพื้นที่หน้าตัด 4  ตารางฟุต ใส่ลงไปในถัง เมื่อเอาเหล็กออกจะเหลือน้ำในถังกี่ลูกบาศก์ฟุต

ก.  1,524   ลูกบาศก์ฟุต                                            ข. 1,528  ลูกบาศก์ฟุต

ค. 1,532  ลูกบาศก์ฟุต                                              ง. 1,536  ลูกบาศก์ฟุต

4. โลหะทรงกลมลูกหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6 นิ้ว เอาหย่อนลงในถังทรงกระบอกที่มีความยาวของรัศมีฐานเป็น

6 นิ้ว  ถ้าถังใบนี้มีน้ำบรรจุอยู่พอควร จงหาว่าเมื่อนำลูกโลหะกลมดังกล่าวข้างต้นหย่อนลงไปจนมิดลูกแล้ว ระดับน้ำของน้ำในถังจะสูงขึ้นจากระดับเดิมกี่นิ้ว

ก.  0.5  นิ้ว                                                                   ข. 1 นิ้ว

ค.  1.5  นิ้ว                                                                  ง.  2  นิ้ว

5. สมุดภาพเล่มหนึ่งกว้าง 15  เซนติเมตร  ยาว   20  เซนติเมตร   มีปริมาตร 1,200  ลูกบาศก์เซนติเมตร สมุดภาพเล่มนี้จะประกอบด้วยแผ่นภาพกี่แผ่น  ถ้าภาพทุกแผ่นหนาเท่ากันคือ  0.1 เซนติเมตร

ก.  1  แบบ                            ข. 2 แบบ                              ค. 3  แบบ                            ง.  4  แบบ

เฉลย   แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร 

  1. 1.              ตอบข้อ 4

วิธีทำ          ปริมาตรของกำแพง  = กว้าง                          ยาว สูง

                                                           

                                                            =      ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาตรของอิฐ  1 ก้อน  =    ลูกบาศก์เซนติเมตร

จะต้องใช้ก้อนอิฐ  =   ก้อน

อิฐราคาก้อนละ  = 0.80   บาท

จะสิ้นเงินค่าอิฐ    =    บาท

  1. 2.              ตอบข้อ  2 

วิธีทำ          พื้นที่ของทางเท้าที่จะปูอิฐ   = กว้าง    ยาว

=    ตารางฟุต

=

=   ตารางนิ้ว

อิฐที่ใช้ปู 1 ก้อน มีพื้นที่      ตารางนิ้ว

จะต้องใช้อิฐทั้งหมด =      แผ่น

  1. 3.              ตอบข้อ 2

ปริมาตรของน้ำที่หายไปจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่มาแทนที่น้ำ ซึ่งในที่นี้คือปริมาตรของแท่งเหล็กนั่นเอง

ปริมาตรของถังทรงกระบอก  =

=    ลูกบาศก์ฟุต

ปริมาตรของแท่งเหล็กรูปสี่เหลี่ยม  =  พื้นที่หน้าตัด  ความสูง

= 4 14  =56  ตารางฟุต

เมื่อเอาแท่งเหล็กออกจะเหลือน้ำในถัง = 1,584 -56 = 1,528 ลูกบาศก์ฟุต

 

 

 

  1. 4.              ตอบข้อ 2

วิธีทำ    นำโลหะทรงกลมใส่ลงไปในถังทรงกระบอกที่มีน้ำบรรจุอยู่พอควรทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิม

h นิ้ว

ปริมาตรของทรงกลม  = ปริมาตรของน้ำที่สูงขึ้นจากระดับเดิม

=

นำ  π  หารตลอด                  =

ดังนั้นระดับน้ำสูงขึ้นจากระดับเดิมเท่ากับ 1 นิ้ว

  1. 5.              ตอบข้อ 2

วิธีทำ               ปริมาตรของกำแพง  = กว้าง  ยาว สูง

1,200     = 15  20 สูง

สูง     =    เซนติเมตร

แผ่นภาพแต่ละแผ่นหนา  =   0.1   เซนติเมตร

สมุดภาพเล่มนี้จะประกอบด้วยแผ่นภาพ  =  แผ่น

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s