ข้อสอบคณิต ป.6 กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ

1.  นักเรียน 4 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องมีนักเรียน 36,42,48 และ54 คน ต้องการแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็นกลุ่มย่อยโดยแต่ละ

กลุ่มมีจำนวนนักเรียนเท่าๆกัน และมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะแบ่งได้กลุ่มละกี่คน

1.  3  คน                                                        2.  6  คน

3.  9  คน                                                        4. 12  คน

2. สมุดปกอ่อนราคาเล่มละ 10 บาท สมุดวาดเขียนราคาเล่มละ 15 บาท และสมุดปกแข็งราคาเล่มละ 25 บาท จะต้องมีเงิน

อย่างน้อยที่สุดกี่บาท  จึงจะซื้อสมุดอย่างใดอย่างหนึ่งได้พอดี

1.  50   บาท                                                   2. 100  บาท

3. 150  บาท                                                 4.  200  บาท

3.  กำหนดจำนวน 28 และ 42 มี ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ต่างกันอยู่เท่าไร

1.  7                                                             2. 14

3.  70                                                           4.  84

4. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งกว้าง 48 เซนติเมตร ยาว 72 เซนติเมตร ต้องการตัดกระดาษแผ่นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ให้แต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีขนาดเท่าๆกันโดยไม่เหลือเศษ กระดาษที่ตัดแล้วแต่ละชิ้นยาวด้านละกี่เซนติเมตร  และ

ตัดได้จำนวนกี่ชิ้น

1. ยาวด้านละ 12  เซนติเมตร,ตัดได้ 10 ชิ้น

2. ยาวด้านละ 12 เซนติเมตร,ตัดได้ 24 ชิ้น

3. ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร,ตัดได้ 5 ชิ้น

4. ยาวด้านละ 24 เวนติเมตร,ตัดได้ 6 ชิ้น

5. รถโดยสารออกจากสถานีขนส่งแห่งหนึ่ง ดังนี้

– รถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีทุกๆ 20 นาที

-รถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีทุกๆ 45 นาที

ถ้านั่งรถทั้งสองประเภทออกจากสถานีพร้อมกันเวลา 07.00 น. ครั้งต่อไปรถทั้งสองประเภทจะออกพร้อมกันเมื่อเวลาใด

1.  09.00 น.                                                2.  10.00 น.

3.  12.00 น.                                                4.  13.00 น.

ตอนที่ 2    ให้นักเรียนตอบคำถาม

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  มีด้านกว้าง 35 เมตร ด้านยาว 50 เมตร ต้องการทำรั้วลวดหนามคร่าวๆล้อมรอบที่ดินแปลงน็  โดย

ให้ห่างกันต้นละกี่เมตร  และใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น

  ตอบ       ปักเสาห่างกันต้นละ___________ เมตร.

ใช้เสาทั้งหมด____________ ต้น

เฉลย   ตอนที่ 1   1. 2  ,  2. 3  , 3.3  , 4. 4  ,  5.2

  ตอนที่ 2   5 เมตร  ,  34  ต้น

 มาตรฐาน  ค 2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

ตัวชี้วัด   แก้ปัญหาเกี่วยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

ตัวชี้วัด    แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ

1. รูปครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 5.6 เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท่าไร(กำหนด  π   =   22

7

1.  14.4  เซนติเมตร

2 . 14.6  เซนติเมตร

3.  23.2  เซนติเมตร

4.  35.2  เซนติเมตร

2. จากข้อ 1 รูปครึ่งวงกลมนี้มีพื้นที่เท่าไร

1.  98.56  ตารางเซนติเมตร

2.  49.28  ตารางเซนติเมตร

3.  24.64  ตาราง เซนติเมตร

4.  12.32   ตารางเซนติเมตร

3. กล่องไม้ขีดไฟทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3 เซนติเมตร  ยาว  5 เซนติเมตร  สูง 1.5 เซนติเมตร  นำมาบรรจุใส่กล่องทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง  9 เซนติเมตร  ยาว 15 เซนติเมตร  สุง  4.5 เซนติเมตร  จะบรรจุกล่องไม้ขีดไฟได้กี่กล่อง

1. 18  กล่อง                                                 2. 27  กล่อง

3. 36 กล่อง                                                  4. 45 กล่อง

4.ถังน้ำทรงลูกบาศก์ วัดด้านในได้ด้านละ 2 เมตร จะมีความจุกี่ลิตร  ( 1 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 1,000 ลิตร )

1. 2,000   ลิตร                                            2. 4,000 ลิตร

3. 6,000  ลิตร                                            4. 8,000  ลิตร

5. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีเส้นทแยงมุมยาว  7 และ  10  เซนติเมตร จะมีพ้นที่เท่าไร

1.  17  ตารางเซนติเมตร                               2.  17.5  ตารางเซนติเมตร

3.  35  ตารางเซนติเมตร                               4.  70  ตารางเซนติเมตร

ตอนที่ 2   ให้นักเรียนตอบคำถาม

รูปสี่เหลี่ยมจัสตุรัส  ก ข ค ง  มีความยาวรอบรูป  60  เซนติเมตร  จะมีพื้นทีเท่าไร

มีพื้นที่ท______________  ตารางเซนติเมตร

เฉลย     ตอนที่ 1    1.  1,  2.  4,  3.  2,  4.  4,  5.  3

ตอนที่ 2     225  ตารางเซนติเมตร

มาตรฐาน ค 6.4    มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้ (หรือมาตรฐาน ค 6.1 ตัวชี้วัดที่ 5)

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ

 

14

4

1. การปาเป้าโดยใช้เป้าที่กำหนดให้ในรูป  4  ครั้ง  รวมเป็น  45  คะแนน  จะได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

 

 

1666

10

1. ได้  เพราะทุกจำนวนเป็นจำนวนคู่  เมื่อบวกกัน  4  จำนวน  ผลบวกอาจเป็นจำนวนคี่ก็ได้

 

 

122

6

2. ไม่ได้  เพราะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่  เมื่อบวกกัน  4  จำนวน  ผลบวกย่อมเป็นจำนวนคู่

 

3.  ไม่ได้  เพราะทุกจำนวนเป็นจำนวนคู่เมื่อบวกกัน  4  จำนวน  ผลบวกย่อมเป็นจำนวนคู่

4.  ได้  เพราะบางจำนวนเป็นจำนวนคู่  บางจำนวนเป็นจำนวนคี่  เมื่อบวกกัน  4  จำนวน  ผลบวกจึงอาจเป็น

จำนวนคู่ หรือ จำนวนคี่

 

2. มาตราส่วน  1  ซม.  :  50  ม.  เหมือนกับมาตรส่วนในข้อใด

1.   มาตราส่วน  1 : 50,000

2.   มาตราส่วน   1: 5,000

3.   มาตราส่วน  1 : 500

4.   มาตราส่วน  1 : 50

3.  อ้อยนำแผ่นกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  12  เซนติเมตร  ยาว  15  เซนติเมตร  วางเรียงติดกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีขนาดเท่าใด

1.  ยาวด้านละ   12  เซนติเมตร

2.  ยาวด้านละ   15  เซนติเมตร

3.  ยาวด้านละ  60   เซนติเมตร

4.  ยาวด้านละ   120  เซนติเมตร

4. “ซื้อ  3  แถม  1”   มีค่าเหมือนกับการลดให้กี่เปอร์เซ็นต์

1.  ลด  25 %

2.  ลด  33.33 %

3.  ลด  50 %

4.  นำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้

5.  “องุ่นราคากิโลกรัมละ  100  บาท  ซึ่งเป็น  4  เท่า ของราคาฝรั่ง  รวมกับเงิน   20  บาท  ฝรั่งราคากิโลกรัมละกี่บาท

เด็ก  2  คน  มีวิธีคิดที่แตกต่างกันดังนี้

คนที่ 1   ( 100-20 )      4  ได้คำตอบ  20

คนที่ 2   ( 4  ก )  +  20 = 100  ได้คำตอบ  30

 วิธีคิดหาคำตอบของทั้งสองคนเป็นอย่างไร

1.  วิธีคิดทั้งสองคนผิด

2.  วิธีคิดทั้งสองคนถูกต้อง

3.  วิธีคิดของคนที่ 1 ถุกต้องแต่คำตอบผิด

4.  วิธีคิดของคนที่ 2 ถูกต้องแต่คำตอบผิด

     ตอนที่ 2   ให้นักเรียนตอบคำถาม

“แผนผังของสนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ  41  เซนติเมตร  ที่เขียนขึ้นโดยใช้มาตราส่วน  1  ซม. :  5 ม.  สนามจริง

ๆ มีพื้นที่เท่าไร

ตอบ  _____________   ตารางเมตร

เฉลย         ตอนที่ 1     1.  3, 2.  2, 3.  3, 4.  1, 5.  4

ตอนที่ 2     400  ตารางเมตร

 

 

 

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s