ข้อสอบวิทย์ม.3 พื้นผิวอละปริมาตร

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

  1. ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด

ก.      การกระจัด  แรง  น้ำหนัก                                        ค.  ความเร็ว  ระยะทาง  เวลา

ข.      ความเร่ง  อัตราเร็ว  ความเร็ว                                   ง.  น้ำหนัก  อุณหภูมิ  ความยาว

  1. นักเรียนสองคนช่วยกันดึงกล่องด้วยแรง 20 N  และ 30 N  จะได้แรงลัพธ์เท่าใด

ก.      50  N  มีทิศทางไปทางซ้าย                                       ค.  50  N  มีทิศทางไปทางขวา

ข.      70  N  มีทิศทางไปทางซ้าย                                       ง.  70  N  มีทิศทางไปทางขวา

  1. หนังสือ 20 เล่ม วางอยู่บนโต๊ะแต่ละเล่มหนัก 50 กรัม จะมีแรงเสียดทานระหว่างผิวหนังสือกับผิวโต๊ะหรือไม่  เพราะเหตุใด  และถ้ามีแรงเสียดทาน จะเป็นแรงเสียดทานประเภทใด

ก.      มี  เพราะ  จะทำให้เกิดแรงเสียดทานจลน์

ข.      มี  เพราะ  จะทำให้เกิดแรงเสียดทานสถิต

ค.      ไม่มี  เพราะ  หนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะและไม่เคลื่อนที่

ง.       ไม่มี  เพราะ  ไม่มีแรงใดมากระทำกับวัตถุที่วางอยู่บนโต๊ะ

  1. จากคำกล่าวที่ว่า “ ถ้าโลกนี้ไม่มีแรงเสียดทาน จะช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่งได้มาก”  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่  อย่างไร

ก.      เห็นด้วย  เพราะ  จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง และพลังงานได้มาก

ข.      เห็นด้วย  เพราะ  สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละมาก ๆ

ค.      ไม่เห็นด้วย  เพราะ  ถ้าไม่มีแรงเสียดทานวัตถุก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศ

ง.       ไม่เห็นด้วย  เพราะ  ถ้าไม่มีแรงเสียดทานยานพาหนะก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และไม่สามารถบังคับทิศทางได้

  1. การเคลื่อนที่ของวัตถุใดต่อไปนี้ เป็นการเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

ก.      โยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง                                       ค.  มะม่วงหล่นจากต้น

ข.      รถมอเตอร์ไซค์ไต่ถัง                                                  ง.  ชิงช้าสวรรค์

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s