การนิเทศการศึกษา ้บทบาทของ ก.ต.ป.น.การประสานประโยชน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช

บทวิเคราะห์ การนิเทศการศึกษากับการประสานประโยชน์โดยใช้บทบาทของคณะกรรมการติดตาม      ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                     การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งที่ 1/2555เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เป็นการประสานประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์คณะบุคคลเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งนี้มีมติจากการประชุมเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังนี้

                                  1.การดำเนินงานประชุมร่วมกันขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครประถมเขต2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของก.ต.ป.น.ในการส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่2/2554เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 54 โดยมติจากที่ประชุมให้มีการจัดประชุม สัมมนาระหว่างคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครประถมเขต2 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครประถมเขต2 และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครประถมเขต 2โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์คณะบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2)เพื่อให้เกิดการดำเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริงโดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการอภิปรายบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคลแต่ละคณะในการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพและม่ตรฐานการศึกษาและการประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์คณะบุคคลร่วมกัน ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามบทบาทหน้าที่

                    2.การดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาสถานศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่ขาดความต่อเนื่องเป็นการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนดโดยมีมติดังนี้

                             2.1 เชิญผู้บริหารโรงเรียน สื่อสารสร้างความเข้าใจโดยการมีส่วนร่วมของ ก.ต.ป.น.

                            2.2 โรงเรียนเสนอความต้องการของโรงเรียนทั้งนี้ ผอ.สพป.นฐ2 จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                           2.3 โรงเรียนจัดทำข้อตกลงการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพร้อมทั้งปฎิทินการปฏิบัติงานเสนอต่อ ผอ.สพป.นฐ2

                           2.4 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิทิน

                            2.5 ก.ต.ป.น. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบเป็นระยะ

                             2.6 จัดคณะศึกษานิเทศก์เข้านิเทศตามสารวนเทศของคณะอนุกรรมการ

                              2.7 รายงานผลความก้าวหน้าต่อ ก.ต.ป.น.

                 การดำเนินงานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครประถมเขต2ครั้งที่1/2555วันที่ 31 ม.ค. 55เป็นการดำเนินการนิเทศเพื่อการประสานประโยชน์ที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ในการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานอันเนื่องมาจากการใช้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเป็นพลังสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพในมิติของการบริหารควบคู่กับการนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบไปด้วยการจัดประชุ่มร่วมขององค์คณะบุคคลและการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานที่เป็นการประสานประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระหว่างกระบวนการบริหารจัดการกับกระบวนการนิเทศการศึกษา

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s