ข้อทดสอบทบทวนมาตรฐานคณิต ม.3

เฉลย  สาระที่ 6

 

                            1          ข

            2          คสาระที่ 6   ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

 

  1.  ผลบวกของมุมภายในของรูป x เหลี่ยม  เป็นสองเท่าของผลบวกของมุมภายในรูปเจ็ดเหลี่ยม

ค่า x  เป็นเท่าไร

ก       11                                              ข      12

ค       13                                              ง      14

 

2.   ปากกา 4 ด้าม  แลกดินสอได้ 6 แท่ง  ดินสอ 4 แท่ง  แลกยางลบได้ 6 ก้อน  ถ้ามีปากกา 4 ด้าม

จะแลกยางลบได้กี่ก้อน

ก       6                                                 ข       8

ค       9                                                 ง        12

 

3.   จากรูปข้างล่างต่อไปนี้  มี o เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลม  และ YO  ตั้งฉากกับ  OZ  ถ้าพื้นที่ของรูปวงกลมนี้เท่ากับ 16 p  ตารางหน่วย  พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม YOZ  เท่ากับกี่ตารางหน่วย

 

 

 

ก       8                                                 ข       9

ค       10                                              ง       12

 

4.   ในการแข่งกระโดดสูง  ถ้ากิ่งกระโดดได้สูงขึ้นอีก 21 เซนติเมตร  ก็จะชนะสด  ถ้ากระโดดสูงขึ้นอีก 29 เซนติเมตร  ก็จะชนะน้อย  แต่ก็ยังแพ้วิทย์  จงเรียงลำดับชื่อผู้ที่กระโดดได้สูงที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ก      กิ่ง     น้อย     สด    วิทย์

ข       กิ่ง   สด    น้อย     วิทย์

ค       สด    น้อย     กิ่ง    วิทย์

ง       วิทย์   น้อย   สด   กิ่ง

5.   รูปสามเหลี่ยม ABC  มีอัตราส่วนของมุม  A  :  B  =  2  :  3  และ  A  :  C  =  4  :  5  มุม A  มีขนาดเท่าใด

ก       24°                                            ข       48°

ค       60°                                            ง       72°

 

6.   เด็กชายกล้าต้องการซื้อเชือกมามัดกล่องรูปลูกบาศ์ก  ซึ่งมีความยาวด้านละ  30  เซนติเมตร

จำนวน  5  กล่อง  มีลักษณะการมัดดังรูป  จะต้องใช้เชือกอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร  โดยเหลือเชือกไว้สำหรับ

ผูกปมกล่องละ  60  เซนติเมตร

 

ก       10                                              ข       20

ค       30                                              ง       40

 

7.   จำนวนนับสามจำนวน  ถ้านำมาบวกกันทีละคู่  จะได้ผลบวกเป็น 50 , 78  และ 92  จำนวนที่มากที่สุดเป็นเท่าไร

ก       30                                              ข       40

ค       50                                              ง       60

 

8.   ก้องขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก  8  กิโลเมตร  ถึงป้อมตำรวจ  ไปทาง

ทิศเหนือ  14  กิโลเมตร  ถึงสถานีอนามัย  แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก 13  กิโลเมตร  ถึงศาลาพักร้อน  ไปทางทิศใต้อีก 2 กิโลเมตร  ถึงบ้านพอดี  บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนเท่าไร

ก       12   กิโลเมตร                         ข       13  กิโลเมตร

ค       14  กิโลเมตร                           ง       17  กิโลเมตร

 

 

9.   รูปสี่เหลี่ยม ABCD  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีความกว้าง  5  หน่วย  ความยาว 5 หน่วย  ถูกแบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน ดังรูป  ในรูปสี่เหลี่ยม ABCD  มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป

 

D

C

B

A

 

 

 

 

 

 

ก       45                                              ข       50

ค       55                                              ง       60

 

10.   ถ้า  x และ y  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  2  จำนวน  และ  xz  =  yz  แล้ว  z  มีค่าเท่าไร

 

1

 

 

 x     –  y

ก                                                      ข      x  –  y

 

 

ค           0                                           ง       1

 

 

 

 

 

 

 

                            3          ก

                            4          ง

                            5          ง

                            6          ค

                            7          ง

                            8          ข

                            9          ค

                            10        ค

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและการประเมินตนเอง วิทย์ ม.2 สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระ วิทยาศาสตร์   มาตรฐาน ว 8.1

ชื่อ นางสาวเอื้ออารีย์   นามสกุล  คำดี   โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

ตัวชี้วัด                                                                                                                                 

ว 8.1  ม.1/1  ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

ว 8.1  ม.1/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี

ว 8.1  ม.1/3  เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง                 และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม

ทักษะการคิด

  1. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานตามสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
  2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนตั้งคำถามจากประเด็นที่ครูกำหนดให้

ภาระชิ้นงาน

แผนผังความรู้ (Mind  map)  เรื่อง วิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงานฝชิ้นงาน

ข้อสอบ

1. เมื่อใส่น้ำแข็งลงในแก้ว แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดน้ำเกาะอยู่เต็ม ข้อใดเป็นผลจากการสังเกต และบันทึกผล

ก. มีหยดน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยู่จำนวนมากที่ผิวแก้ว

ข. หยดน้ำที่เกิดเป็นกระบวนการเดียวกับการเกิดน้ำค้าง

ค. แก้วน้ำรั่วเป็นเหตุให้น้ำซึมออกมาที่ผิวนอก

ง. ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆแก้ว

 

2. นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดในการวัดปริมาตรของกล่องใบนี้และมีหน่วยอย่างไร

ก. ไม้เมตร มี หน่วยเป็นเมตร

ข. ไม้โปรแทรกเตอร์ มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร

ค. ตลับเมตร มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

ง. ไม้บรรทัด มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

3. จากภาพนักเรียนจะทาการหาค่าความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของต้นไม้กับเวลาที่ผ่านไปได้อย่างไร

ก. สังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน

ข. สังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวันแล้วบันทึกผล

ค. สังเกตความสูงขนาดของต้นไม้ในแต่ละวันแล้วบันทึกผล

ง. ใช้ตลับเมตรวัดความสูงของต้นไม้ในแต่ละวันแล้วบันทึกผล

4. จากภาพนักเรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดบ้างเพื่อบอกถึงความแตกต่างของอาหาร 2 จานนี้

ก. ประสาทสัมผัสทางกาย

ข. ประสาทสัมผัสทางจมูก

ค. ประสาทสัมผัสทางตา

ง. ประสาทสัมผัสทางหู

 

 

 

5. ต้องการทราบเบื้องต้นว่าน้ำในภาชนะ A และ B มี ความร้อนเย็นต่างกันหรือไม่ นักเรียนควรใช้ประสาทสัมผัสส่วนใด

ก. ประสาทสัมผัสทางกาย

ข. ประสาทสัมผัสทางจมูก

ค. ประสาทสัมผัสทางตา

ง. ประสาทสัมผัสทางหู

6. จากคำตอบในข้อ 5 สามารถบอกรายละเอียดความแตกต่างของอุณหภูมิได้หรือไม่ ถ้าต้องการทราบควรใช้เครื่องมือชนิดใดตรวจสอบ มีหน่วยเป็นอะไร

ก. บารอมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์

ข. ปรอท มีหน่วยเป็นองศาเคลวิน

ค. เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส

ง. ไฮกรอมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส

7. 1. ข้อมูล

1.วัว  2.แมว 3.เสือ 4.ปลาวาฬ 5.ปลาหมึก 6.ช้าง 7.กวาง 8.นก 9.ไก่  ถ้าจะแบ่งสัตว์โดยอาศัยที่อยู่เป็นเกณฑ์  สัตว์ในข้อใดไม่น่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ก.  2,3,6                        ข. 3,8,9

ค. 5,6,9                         ง. 1,6,7

8. มาลีจัดดอกมะลิ ดอกพุด ดอกลำดวนและดอกจำปี เป็นดอกไม้พวกเดียวกัน  นักเรียนคิดว่า มาลีใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัด

ก. สี                               ข. กลิ่น

ค. รูปร่าง                        ง. ลำต้น

9. สมศรีขับรถยนต์เข้าเมือง เมื่อเห็นถนนเปียก เขาคิดในใจว่า – เมื่อสักครู่นี้ฝนตก – นักเรียนเห็นด้วยกับสมศรีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. เห็นด้วย เพราะฝนตกใหม่ ๆ ถนนจะเปียก

ข. เห็นด้วย เพราะคนขับรถมักจะพบเหตุการณ์เช่นนี้

ค. ไม่เห็นด้วย เพราะก่อนหน้านี้ท่อประปาอาจจะแตกได้

ง. ไม่เห็นด้วย  เพราะยังสรุปไม่ได้

10. อ้อยเฝ้ามองรูปั้นช้างหน้าสวนสัตว์แห่งหนึ่ง  ข้อใดคือสิ่งที่อ้อยได้ จากการเฝ้ามองรูปปั้นช้างตัวนี้

ก. รูปปั้นช้างตัวนี้สร้างมา 3 ปีแล้ว

ข. รูปปั้นช้างตั้งอยู่ท่ามกลางดอกกล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยาก

ค.  รูปปั้นช้างสร้างจากหินแข็ง สีเทา ก้อนเล็ก มีผิวมันวาว

ง.  รูปปั้นช้างมีลวดลายสวยงาม  และสร้างจาก

เซรามิก

เกณฑ์การวัด

                1  ข้อสอบปรนัย   เลือกคำตอบได้ถูกต้องข้อละ  1  คะแนน

                2  ผลงานการเขียน Mind  map

2.1  ความชัดเจนของเนื้อหาสาระ

2.2  ความสอดคล้องกับหัวเรื่อง

2.3  ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระกับหัวเรื่อง

2.4  การเชื่อมโยงความคิดหลัก  ความคิดรอง  และความคิดย่อย

2.5  การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

2.6  รูปแบบการนำเสนอ

                3  ผลงานการทดลอง

3.1  การทดลองตามแผนที่กำหนด

3.2  การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

3.3  การบันทึกผลการทดลอง

3.4  การจัดกระทำข้อมูลและการนำเสนอ

3.5  การสรุปผลการทดลอง

3.6  การดูแล การเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

 

เกณฑ์การผ่าน

                1  เกณฑ์การผ่านรายบุคคล

1.1  นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม

1.2  นักเรียนได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไปจาก 3   ระดับคุณภาพ                         ของการประเมิน

2  เกณฑ์การผ่านรายกลุ่ม

2.1  จำนวนนักเรียนร้อยละ  80  ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม

2.2  จำนวนนักเรียนร้อยละ  80  ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไปจาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและการประเมินตนเอง วิทยาศาสตร์ สพป.นฐ2

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 

 

 

                       

 

 

จัดทำโดย

นางสาวสุมินตรา   ปิ่นทอง            เลขที่ 8

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

โรงเรียนวัดตุ๊กตา  (ภิทัยธารามประสิทธิ์) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                            สาระการเรียนรู้   การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์

 

1.  มาตรฐาน

1.  มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

2.  มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

2.  ตัวชี้วัด

1. มฐ.ว 1.1 ป.5/1 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์                   ของพืชดอก

2. มฐ.ว 1.1 ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3. มฐ.ว 1.1 ป.5/3 อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

4. มฐ.ว 1.1 ป.5/4 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์

5. มฐ.ว 1.1 ป.5/5 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

6. มฐ.ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

7. มฐ.ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

8.  มฐ.ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้    9.  มฐ.ว 8.1 ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้

นำเสนอผลและข้อสรุป

10. มฐ.ว 8.1 ป.5/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป

11.  มฐ.ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

12.  มฐ.ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง

13.  มฐ.ว 8.1 ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

 

3.  ทักษะการคิด

1.  การสืบพันธุ์มีความสำคัญกับพืชอย่างไร

2.  ปัจจัยใดบ้างที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช

3.  เรามีวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีใดบ้าง

4.  วัฏจักรชีวิตของพืชคืออะไร  และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

5.  วัฏจักรชีวิตของพืชสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไร

6.  โครงสร้างใดของพืชที่เปลี่ยนแปลงเป็นผล และเป็นเมล็ด

7.  สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตเป็นระยะๆ เห็นได้ชัดเจน

8.  สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโต มีเพียงลักษณะและขนาดที่เปลี่ยนแปลงจากตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัย

9.  สัตว์ชนิดต่างๆ มีวัฏจักรชีวิตที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

 

4.  ภาระงาน / ชิ้นงาน

1.  ภาพวาดระบายสีโครงสร้างของดอก

2.  ภาพวาดดอกไม้ที่นักเรียนสนใจ พร้อมข้อความแสดงการระบุโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ                         การสืบพันธุ์

3.  แผนภาพความคิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณูของพืช

4.  แผนภาพความคิดเกี่ยวกับความหมายและวิธีการในการขยายพันธุ์พืช

5.  รายงานวัฏจักรชีวิตของพืชที่นักเรียนสนใจ

6.  ภาพวาดและระบายสีวัฏจักรชีวิตของพืช

7.  แผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการสืบพันธุ์ของสัตว์

8.  แผนภาพความคิดเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์

 

 

5.  รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน / ชิ้นงาน (พร้อมแนวทางหาคำตอบ)

1.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

3

(   8-10 คะแนน)

2

(   5-7 คะแนน)

1

(   ต่ำกว่า 5  คะแนน)

การจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี วาดภาพและระบายสีได้สัมพันธ์กัน  และถูกต้องตามหัวข้อที่กำหนด

มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม

วาดภาพและระบายสีได้     มีการวาดภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด วาดภาพและระบายสีได้แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

 

2.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

3

(   8-10 คะแนน)

2

(   5-7 คะแนน)

1

(   ต่ำกว่า 5  คะแนน)

การจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิด จัดกระทำแผนภาพความคิด   อย่างเป็นระบบ    และนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจน    ถูกต้อง จัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบ   แต่นำเสนอด้วยแบบที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการจัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบ   และนำเสนอไม่สื่อความหมาย และไม่ชัดเจน

 

 

 

 

 

                3.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลอง

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บทวิเคราะห์การใช้บทบาทก.ต.ป.น.ในการประกันคุณภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สพป.นฐ2

บันทึกการทำงาน

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

จากการประชุม  ครั้งที่ 2 / 2554

วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2554

……………………………………………………………….

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม    ตรวจสอบ   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     ครั้งที่ 2 / 2554      เมื่อวันที่   27   กันยายน   2554  เวลา   13.00 – 16.30 น. โดยมีวาระการประชุมการรับทราบผลการดำเนินการนิเทศ   ติดตามและประเมินผล  การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2554  พร้อมทั้งขออนุมัติแผนนิเทศ ครั้งที่ 2 /2554   ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบเพื่อนำสู่การปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังนี้

1.  กรณีโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพรอบสาม   จำนวน  28  โรงเรียน    แบ่งการทำงานเป็น  2  กลุ่ม  คือ

1.1  กลุ่มโรงเรียน ที่ผลจากการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพมีความพร้อม    จำนวน  25  โรงเรียน    ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   ในรูปแบบ  ของภาคีเครือข่าย   นิเทศร่วมกันเป็นคณะตลอดจนกำหนดโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้

1.2   กลุ่มโรงเรียนที่ต้องเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน  3 โรงเรียน   ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ อย่างเร่งด่วนโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าไปช่วยพัฒนา   การจัดทำโรงเรียนคู่พัฒนา   ตลอดจนการเชิญ  ผู้บริหารและคณะครูมาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน    โดยคณะกรรมการ   ก.ต.ป.น.  จะเป็นผู้ดำเนินการ   โดยให้มีการรายงานผลการนิเทศต่อปรานคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

2.  การย้ายของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน   28  โรงเรียน    ในช่วงการเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพรอบสาม    ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการเดินทาง   จนกว่าจะรับการประเมินรอบสามแล้วเสร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่  6 – 12    ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน   ให้มีผลต่อการประเมินความดีความชอบด้วย      ทั้งนี้ให้นำผลการประชุมดังกล่าวภายหลังจากการรับรอง   การประชุมแล้วเสนอต่อสาธารณชนและประสานกับองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.   การดำเนินการประชุมร่วมระหว่างองค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2555 (ช่วงเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 2554)  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสื่อสารการทำงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่บนความหลากหลายแต่มุ่งที่เป้าหมายร่วมกัน  คือ  คุณภาพแท้ของโรงเรียน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บทบาท ก.ต.ป.น.กับการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.นฐ2

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ครั้งที่  2/2554

วันที่  27  กันยายน  2554

ณ  ห้องประชุม  ICT  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

————————————————————————

ผู้มาประชุม

1. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร                                ประธานกรรมการ

2  นายนายสมศักดิ์  คำมหา                              กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

3. นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย

4. นางสาววารี  หอมอุดม                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. นายสถาพร  จำรัสพงษ์                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

6. นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

7. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์                                   กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ไม่มาประชุม     

1.  นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น    กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล     ไปราชการ

2.  นายสัมพันธ์  ทรัพย์แตง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและวัฒนธรรม ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.  นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์       ศึกษานิเทศก์    กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

2   นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ       ศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

เริ่มประชุมเวลา   13.45  น.

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1   ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม    ตรวจสอบ    ประเมินผล    และนิเทศการศึกษา    ชุดใหม่ตามประกาศ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2  ประกาศ   ณ    วันที่  17  สิงหาคม   พ.ศ.  2554   โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   เป็นประธานกรรมการ  และมีบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังนี้

1)  นายเกชา   เหลืองสุดใจชื้น        กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล

2)  นายสมศักดิ์  คำมหา                    กรรมการตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

3)  นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย

4)  นางสาววารี  หอมอุดม                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5)  นายสถาพร  จำรัสพงษ์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

6)  นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

7)  นายสัมพันธ์  ทรัพย์แตง             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8)  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ

          3.1  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  บทบาทหน้าที่คณะ ก.ต.ป.น. ไว้  6  ประการ  ดังนี้

1)  ส่งเสริม   สนับสนุน   ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

2)  กำหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

3)  พิจารณาแผนการติดตาม    ตรวจสอบ   ประเมินผล   และนิเทศการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

4)  ติดตาม   ตรวจสอบ    ประเมินผล   และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน ที่กำหนด

5)  รับทราบผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6)  ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของบทบาทหน้าที่และแนวดำเนินการให้คณะกรรมการศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  1.1

มติที่ประชุม          รับทราบ

3.2        ผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของโรงเรียน  36  โรงเรียน

ในปีงบประมาณ  2554   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   มีโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา  จำนวน 36 โรงเรียน    ผลการประเมินคาดว่าจะไม่ได้รับการรับรองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  4  โรงเรียน   ได้แก่

1)   โรงเรียนวัดมะเกลือ  และโรงเรียนบ้านลานแหลม  ตัวบ่งชี้ที่  5   ต้องปรับปรุง                                        2)   โรงเรียนบ้านหนองปรง   และโรงเรียนวัดบอนใหญ่   ตัวบ่งชี้ที่  6, 7, 8, 12  ต้องปรับปรุง

ในระดับการศึกษาปฐมวัย   มีจำนวน   2   โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองปรง    และโรงเรียนวัดบอนใหญ่   รายละเอียดตามรายชื่อโรงเรียน   เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  1.2

มติที่ประชุม          รับทราบ

3.3       รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2554 

ปีงบประมาณ   2554   กลุ่มนิเทศ ฯ  ได้รับงบประมาณดำเนินการ   จำนวน  5,512,760  บาท   ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์การ   ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการนิเทศ     ด้านประสิทธิภาพ    มีการบริหารจัดการโครงการ    นิเทศโรงเรียน   พัฒนาสื่อ   เครื่องมือ  โปรแกรมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ    ด้านประสิทธิผลทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง   สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2   ได้รับรางวัลการดำเนินงานพัฒนาภาษาไทย   และการยก ระดับคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ของ ก.ต.ป.น. ระดับชาติ     รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3

มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การบริหารโครงการ /กิจกรรม  ปีงบประมาณ  2555

กลุ่มนิเทศ    ติดตาม   และประเมินผลการจัดการศึกษา   เสนอโครงการ /  กิจกรรม  ดำเนินงานปีงบประมาณ  2555 ไว้ 4  กิจกรรม   แยกเป็นกิจกรรมดำเนินการต่อยอดประสบการณ์   2   กิจกรรม   ได้แก่  การนิเทศ     ติดตาม    และประเมินผลการจัดการศึกษา     และการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการขับเคลื่อนตามจุดเน้นปฏิรูปการเรียนรู้    กิจกรรมตามนโยบาย  2  กิจกรรม   ได้แก่   การเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน      และการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

                4.2   การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนนิเทศ  ครั้งที่ 2   ปีการศึกษา  2554

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมหลักในการนิเทศ ได้แก่  กิจกรรมการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน    กำหนดเป้าหมายทุกโรงเรียนต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง     กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       กำหนดเป้าหมายโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  90     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ  O- NET   มีพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ  4    จากฐานข้อมูลปีการศึกษา 2553    รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2 และ 4.4

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

                4.3  เร่งรัดการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำนวน  28  โรงเรียน  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับการประเมิน จาก สมศ. รอบสาม

นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ  รายงานการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบทบทวนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทั้ง   28   โรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ    มีโรงเรียนที่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน   จำนวน  3  โรงเรียน   ได้แก่   โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ   โรงเรียนบ้านห้วยกรดและโรงเรียนวัดบางม่วง    พร้อมทั้งเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   และโรงเรียนคู่พัฒนาเป็นคณะติดตามและให้ความช่วยเหลือ       ในการนี้ที่ประชุมได้เสนอแนวดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1)  เพิ่มเติม นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์  และนายวิเชียร  รุ่งทวีชัย   ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ   ในเขตอำเภอสามพราน

2)  ในการติดตามผลของคณะอนุกรรมการควรมีการประชุมทำความเข้าใจแก่คณะครูด้วย

3)  ให้เลขานุการกำหนดวัน   เวลา   ในการติดตาม    แจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบพร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือช่วยเหลือ   โดยดำเนินการหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่สองประมาณ   1  เดือน

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

                เนื่องจากประธานมีภารกิจเร่งด่วนต้องดำเนินการจึงมอบให้   นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย   กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิด้านปฐมวัย  เป็นประธานในการดำเนินการต่อ

4.4  แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา   กรณีที่ทำเรื่องขอย้ายในช่วงจะได้รับการประเมินจาก สมศ.

ปัจจัยที่เอื้อต่อการรับรองคุณภาพ    ได้แก่     การร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ     การจัดการเรียนรู้ของครู     ดังนั้นจึงควรมีแนวทางการนำการประเมินจาก  สมศ.   มาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1)  ในกรณีผู้บริหารสถานศึกษาจะโยกย้าย   การกลั่นกรองเบื้องต้นควรพิจารณาว่าโรงเรียนถึงวาระ

ได้รับการประเมินจาก  สมศ. หรือไม่

2)  ผู้บริหารสถานศึกษา  ในกรณีที่อยู่ในระยะต้องได้รับการประเมินจาก สมศ. ถึงแม้  พิจารณาให้โยกย้ายแต่ควรชะลอการเดินทางจนกว่าจะได้รับการประเมินจาก สมศ. เสร็จสิ้นครั้งนั้น

3)  ผลการประเมินภายจาก  สมศ.  ถือว่าเป็นศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน   ดังนั้นควรนำผลการประเมิน  สมศ.   มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียน

จากแนวทางที่กำหนดควรเสนอให้องค์คณะบุคคลต่าง  ๆ    ที่เกี่ยวข้องทราบ     เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

4.5   การประชุมร่วมกันขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีองค์คณะบุคคลในการดำเนินงาน   3  คณะ  ได้แก่  คณะกรรมการ   ติดตาม    ตรวจสอบ    ประเมินผลและนิเทศการศึกษา      คณะกรรมการเขตพื้นที่       และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกัน   ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานร้อยรัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน     ทั้งนี้ต้องจัดหาผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป  ในปีงบประมาณ 2555

4.6   นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์     เลขานุการคณะกรรมการเสนอขอความเห็น รายงานการประชุมครั้งนี้เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาปรับแก้     เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วจะนำรายงานดังกล่าวเสนอสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2                     

มติที่ประชุม          เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ

1.  นายธีระพงษ์    ศรีโพธิ์    เสนอแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการมีงานทำว่า  เป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว   โรงเรียนนำนโยบายไปต่อยอดประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพ      การจัดทำหลักสูตรเสริมสร้างอาชีพเฉพาะทางในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยนักเรียนที่จบการศึกษาอย่างน้อยมีอาชีพที่ถนัดหนึ่งอาชีพ    ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้งวิสาหกิจของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการและการตลาด   ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ประสานสถานที่สาธิตและจัดจำหน่าย   อาทิเช่น   วัดไร่ขิง   วัดดอนหวาย   เป็นต้น

2.  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันแสดงความคิดและเสนอแนวทางการดำเนินการอย่างดี

 

 

ปิดประชุมเวลา  16.30  น.

 

 

 

 

พัชรี  ยันตรีสิงห์ผู้       บันทึกการประชุม

                                                                                                      (นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์)

ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                                                           (นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน คณิตศาสตร์ สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ    มาตรฐาน  ค 1.2  และ ค 6.1

ชื่อ นางสาวจรรย์สมร    นามสกุล  เหลืองสมานกุล   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล

 

ตัวชี้วัด                                                                                                  ทักษะการคิด

1. มฐ. ค 1.2 ป.5/3                                                                             1. การจำแนก

2. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/1                                                                         2. การให้เหตุผล

3. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/2                                                                         3. การสรุปความรู้

4. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/3                                                                         4. การปฏิบัติ

5. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/4                                                                         5. การแก้ปัญหา

6. มฐ. ค 6.1 ป.4-6/5

ภาระงานชิ้นงาน

การเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงาน  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

ใบงาน  

โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

 

 

ชื่อ……………………………………………………………………………..ชั้น……………… เลขที่…………..

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำ

1.  ก้องเกียรติซื้อกุ้งแห้งหนัก                          กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  360  บาท  ซื้อหมึกแห้งหนัก  กิโลกรัม 

 ราคากิโลกรัมละ  240  บาท  จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญ­ลักษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีทำ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.  แม่ค้ามีฝรั่งอยู่  50  ผล  ขายไปได้    ของที่มีอยู่ แม่ค้าเหลือฝรั่งอีกกี่ผล

ประโยคสัญ­ลักษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีทำ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เฉลย

โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน

 

1.  ก้องเกียรติซื้อกุ้งแห้งหนัก  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  360  บาท  ซื้อหมึกแห้งหนัก  กิโลกรัม 

 ราคากิโลกรัมละ  240  บาท  จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญ­ลักษณ์              (  ´  360 )  +   (  ´  240 )  =  ¨

วิธีทำ      ก้องเกียรติซื้อกุ้งแห้งหนัก                                                                            กิโลกรัม

                ราคากิโลกรัมละ                                                                                 360                         บาท

                ซื้อกุ้งแห้งเป็นเงิน                               ´  360             =            180                         บาท

                ซื้อหมึกแห้งหนัก                                                                                                          กิโลกรัม

                ราคากิโลกรัมละ                                                                                 240                         บาท

ซื้อหมึกแห้งเป็นเงิน                           ´  240              =          60                           บาท

ก้องเกียรติจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด    180  +  60              =           240                         บาท

ตอบ       ก้องเกียรติจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด    240    บาท

 

 

 

2.  แม่ค้ามีฝรั่งอยู่  50  ผล  ขายไปได้    ของที่มีอยู่ แม่ค้าเหลือฝรั่งอีกกี่ผล

ประโยคสัญ­ลักษณ์              50  –   (  ´  50 )  =  ¨

วิธีทำ      แม่ค้ามีฝรั่งอยู่                                                                      50           ผล

ขายไปได้                                                                                          ของที่มีอยู่

แม่ค้าขายฝรั่งไป                   ´  50                 =          30           ผล

แม่ค้าเหลือฝรั่งอีก               50  –  30                                  =           20           ผล

ตอบ       แม่ค้าเหลือฝรั่งอีก    20   ผล

 

 

 

 

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)

การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)

เรื่อง  การเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณเศษส่วนระคน

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

4

( 10  คะแนน )

3

( 9  คะแนน )

2

( 7 – 8  คะแนน )

1

( 5 – 6  คะแนน )

การเขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง
ทุกข้อด้วยตนเอง

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง
มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปั­ญหา
การบวก ลบ และคูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง

ด้วยตนเอง

มีบางข้อผิด

เมื่อมีผู้แนะนำ

ก็สามารถแก้ไขได้

เขียนประโยค-สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญ­หา
การบวก ลบ และ
คูณเศษส่วนระคน ได้ถูกต้อง  แต่ต้อง

มีผู้แนะนำทุกข้อ

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๓ สพป.นฐ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ( รายวิชา  ว 23101 )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3      สาระที่  2    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น

ประเทศ  และโลก  นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ชื่อ           นางรุ่งนภา       ฮึงวัฒนา       โรงเรียนวัดมะเกลือ ( กาญจนลักษณ์วิทยา )

 

ตัวชี้วัด

1.            วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.           อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

3.           อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ทักษะการคิด

                1.            นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

(   คิดวิเคราะห์  )

2.            นักเรียนอภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้

( คิดเชิงมโนทัศน์  , คิดวิเคราะห์  )

3.            นักเรียนอภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

( การนำไปใช้  , คิดวิเคราะห์  )

 

ภาระงาน  / ชิ้นงาน

                1.            นักเรียนเขียนวิเคราะห์   อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.            เขียนแผนผังความคิด เรื่อง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

3.            เขียนโครงการเกี่ยวกับการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

ใบงานที่ 1

คำสั่ง      ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์  และ อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาอย่างน้อย  10  บรรทัด

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………ชั้น ………/………… เลขที่……………….

 

 

 

ใบงานที่ 2

 

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดเรื่อง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

ชื่อ……………………………………………………………………………………………………. ชั้น……………./……………..  เลขที่…………………..

 

 

 

 

 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และแนวทางแก้ไข

 

 

 

 


                                                                ใบงานที่ 3

 

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนเขียนโครงการเกี่ยวกับการดูแลแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   มา 1 โครงการ

ชื่อ…………………………………………………………………………………….. ชั้น……………./……………..  เลขที่………………..

 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………

 

1.            ที่มาและความสำคัญ

2.            วัตถุประสงค์

3.            ระยะเวลาดำเนินการ

4.            ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.            ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.            งบประมาณ

 


รายละเอียดของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามภาระงาน / ชิ้นงาน

 

แบบประเมินผลงานนักเรียน

 

 

ชื่อครูผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………

 

 

คำชี้แจง          ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  3  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

                        4  หมายถึง  ดีมาก     3  หมายถึง  ดี     2  หมายถึง  ปรับปรุง    1  หมายถึง  ควรปรับปรุง

 

รายการ

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะ

เนื้อหา

         
1.  ความถูกต้องของเนื้อหา          
2.  การลำดับความคิด          
3.  การสรุปความคิดเห็น          

รูปแบบการนำเสนอ

         
1.  น่าสนใจ          
2.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          

3.  สะอาด  เรียบร้อย

         

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ  ดีมาก

ร้อยละ  70 – 79        ระดับ  ดี

ร้อยละ  60 – 69        ระดับ  พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  60      ระดับ  ปรับปรุง

สรุปการประเมินผลงาน

……………………………………………………………

รวมได้คะแนน……………………………………………

คิดเป็นร้อยละ…………………………………………….

อยู่ในเกณฑ์……………………………………………….

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment