ข้อสอบสังคมชั้น ป.๖

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงใน

                    กระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

 

1.  แนวปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกศาสนา คือข้อใด

     ก.  ให้ทำความดี

     ข.  ให้เชื่อมั่นในพระเจ้า

     ค.  ให้ทำตนเป็นประโยชน์

     ง.  ให้สืบทอดศาสนาต่อไป

2.  เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า การบวชเป็นการสืบทอด

     พระพุทธศาสนา

       ก.  พระสงฆ์เป็นผู้ที่ควรเคารพ

       ข.  พระสงฆ์เป็นผู้มีความประพฤติดี

       ค.  พระสงฆ์นับถือศีลเท่ากับพระพุทธเจ้า

       ง.  พระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอน

             ของพระพุทธเจ้า

3.  การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาจะเกิดผล

     อย่างไร

       ก.  เป็นที่พึ่งแก่คนทั่วไป

       ข.  ได้รับการยอมรับจากสังคม

       ค.  ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการ

       ง.  ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์

4.  ทำไมพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนประกอบอาชีพ

     สุจริต

       ก.   เพราะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

       ข.   เพราะจะได้ไม่ถูกตำรวจจับ

       ค.  เพราะจะได้มีฐานะร่ำรวย

       ง.  เพราะจะได้ขึ้นสวรรค์

9.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีกรรม

     ทางศาสนา

       ก.  โฆษณาชวนเชื่อ

       ข.  ชักชวนให้ปฏิบัติดี

       ค.  หารายได้บำรุงศาสนา

       ง.  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

10.  คำสอนของศาสนาจะมีลักษณะใดมากที่สุด

       ก.  สอนให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม

       ข.  สอนให้ละเว้นความชั่วและทำความดี

       ค.  สอนให้รู้จักมีความรับผิดชอบ

       ง.  สอนให้รู้จักแสวงหาความรู้

11.  ข้อใดตรงกับความหมายของสถานภาพ

       ก.  สมศรีเป็นแม่ของลูก

       ข.  สมศรีอบรมดูแลนักเรียน

       ค.  สมศรีบริจาคเงินให้โรงเรียน

       ง.  สมศักดิ์ได้รับรางวัลจากโรงเรียน

12.  คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง

       ก.  การปกครองแบบประชาธิปไตย ต้องยึดเสียง

            ข้างมาก

       ข.  รัฐธรรมนูญเป็นการปกครองโดยประชาชน

             เพื่อประชาชนอย่างเสมอภาค

       ค.  รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจ

             นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ

       ง.  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

             สำหรับคุ้มครองประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

13.  จุดประสงค์สำคัญในการถือบวชในศาสนาอิสลาม

       คือข้อใด

       ก.  มีความกล้าหาญ

       ข.  มีความเสียสละ

       ค.  มีความเข้มแข็ง

       ง.  มีความอดทน

 

19.  การปฏิบัติในข้อใดถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง

       ก.  ช่วยผู้สมัครหาเสียง

       ข.  ลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายค้าน

       ค.  ฉีกบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

       ง.  พิมพ์โปสเตอร์หาเสียงให้ผู้สมัคร

20.  สังคมแรกของมนุษย์ คือข้อใด

       ก.  หมู่บ้าน

       ข.  ครอบครัว

       ค.  โรงเรียน

       ง.  ชุมชน

21.  ข้อใดไม่ใช่หลักการในการเลือกซื้อสินค้า

       ก.  มีคุณภาพดี

       ข.  มีความจำเป็น

       ค.  มีของแถม

       ง.  มีราคาถูกกว่าร้านอื่น ๆ

22.  สถาบันการเงินนำเงินทุนจากไหนมาให้

       หน่วยเศรษฐกิจกู้ยืม

       ก.  เงินฝากของประชาชน

       ข.  เงินลงทุนของรัฐบาล

       ค.  เงินกู้ของหน่วยธุรกิจ

       ง.  เงินยืมของหน่วยครัวเรือน

23.  ภาคใต้มักประสบปัญหาอุทกภัยอยู่เสมอ

       นักเรียนคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

       ก.  เชิญชวนให้คนอนุรักษ์ป่าไม้

       ข.  ร่วมเดินขบวนให้รัฐบาลช่วยเหลือ

       ค.  บริจาคทรัพย์ช่วยคนที่ประสบความเดือดร้อน

       ง.  เดินทางไปช่วยเหลือด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

29.  พื้นที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

       อยู่ในบริเวณใด

       ก.  ภาคใต้

       ข.  ภาคเหนือ

       ค.  ภาตตะวันตก

       ง.  ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

30.  สมชายซื้อรถยนต์ 1 คน ด้วยการผ่อนชำระเป็น

       รายเดือน การซื้อรถของสมชายในครั้งนี้ ใช้บริการ

       ระบบใด

       ก.  เงินกู้

       ข.  สินเชื่อ

       ค.  ผ่อนส่ง

       ง.  ไฟแนนซ์

31.  ข้อใดคือปัจจัยทางการผลิตและการบริการในแง่

        เศรษฐศาสตร์

       ก.  ที่ดิน  แรงงาน  เงินทุน

       ข.  ที่ดิน  แรงงาน  ผู้ประกอบการ

       ค.  ที่ดิน  แรงงาน  เงินทุน  เทคโนโลยี

       ง.  ที่ดิน  ผู้ประกอบการ  แรงงาน  เงินทุน

32.  เถ้าแก่เฮง ต้องการกู้เงินมาลงทุนสร้างโรงงาน

       อุตสาหกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรกล

       ก.  ธนาคารออมสิน

       ข.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

       ค.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

       ง.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

33.  ข้อใดเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

       ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

       ก.  ภูเขา

       ข.  ป่าไม้

       ค.  ภูมิอากาศ

       ง.  พระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนของ

 

39. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด ถ้าถูกทำลายแล้วจะ

      ส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมชาวอยุธยา

      มากที่สุด

       ก.  ดิน

       ข.  น้ำ

       ค.  ป่าไม้

       ง.  อากาศ

40.  “แหล่งน้ำซับ” มีประโยชน์ต่อผู้ที่อาศัยอยู่แถบ

       ตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นข้อใด

       ก.  ใช้ในการเพาะปลูก

       ข.  ใช้เลี้ยงโคและกระบือ

       ค.  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

       ง.  ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

41.  การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเวลา

       เพราะเหตุใด

       ก.  คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       ข.  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม

       ค.  เข้าใจพัฒนาการของชาติในอดีต

       ง.  ลำดับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

42.  นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถ

       เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

       ก.  ได้ เพราะแนวคิดของนักประวัติศาสตร์ต่างกัน

       ข.  ได้ ถ้ามีหลักฐานใหม่ ๆ ที่ใช้เหตุผลที่ดี

              มาทักท้วงข้อมูลเดิม

       ค.  ไม่ได้ เพราะมีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน

              จากนักประวัติศาสตร์แล้ว

       ง.  ไม่ได้ เพราะจะทำให้ข้อมูลหลักฐานเดิม

             ไม่น่าเชื่อถือ

 

 

 

 

48.  ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีก้าวหน้า

       อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ยกเว้นข้อใด

       ก.  การแปรรูปผลิตภัณฑ์

       ข.  การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

       ค.  การใช้เครื่องไฟฟ้าในการทำงาน

       ง.  การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากทรัพยากร

             ท้องถิ่น

49.  การที่ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนให้อังกฤษ

       และฝรั่งเศส ก่อให้เกิดผลดีในด้านใด

       ก.  ไม่ต้องเสียกำลังทหาร

       ข.  สามารถรักษาเอกราชไว้ได้

       ค.  ได้เป็นพันธมิตรกับชาติมหาอำนาจ

       ง.  คนไทยเดินทางไปเที่ยวอังกฤษและฝรั่งเศส

             สะดวก

50.  การจัดงานวันสุนทรภู่ เมื่อถึงวันคล้ายวันเกิด

       ของท่าน มีผลดีอย่างไร

       ก.  ทำให้คนสนใจวรรณคดีไทย

       ข.  ทำให้คนไทยเป็นคุณค่าของภาษาไทย

       ค.  ทำให้คนรุ่นหลังรู้จักสุนทรภู่

       ง.  ทำให้คนนำไปเป็นแบบอย่าง

5.  จารีตจะเป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

       ก.  ขนบธรรมเนียม

       ข.  ศาสนา

       ค.  สถานภาพ

       ง.  หน้าที่

6.  การวาดภาพพุทธประวัติ เป็นศิลปกรรมที่เป็น

      เอกลักษณ์ไทยแขนงใด

       ก.  จิตรกรรม

       ข.  วรรณกรรม

       ค.  ประติมากรรม

       ง.  สถาปัตยกรรม

7.  ข้อใดไม่ใช่การประพฤติผิดจารีตในสังคมไทย

       ก.  ประพฤติผิดทางเพศ

       ข.  ประพฤติผิดกฎจราจร

       ค.  ประพฤติตนเป็นคนอกตัญญู

       ง.  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในศาสนสถาน

8.  ถ้านักเรียนไม่อยากให้ชีวิตดำเนินไปในทางเสื่อมเสีย

     นักเรียนควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดเป็นหลักยึดที่

     ถูกต้อง

       ก.  ศีล 5

       ข.  อริยสัจ 4

       ค.  อบายมุข 6

       ง.  พรหมวิหาร 4

 

14.  บุตรีชอบพูดโกหก แสดงว่าบุตรีทำผิดข้อใด

       ก.  กายทุจริต

       ข.  วจีทุจริต

       ค.  มโนทุจริต

       ง.  สังคมทุจริต

15.  การเพิ่มประชากรมีสาเหตุสำคัญมาจากข้อใด

       ก.  การสาธารณสุขล้าหลัง

       ข.  การมีค่านิยมเรื่องการมีลูกมาก

       ค.  การแต่งงานในขณะอายุยังน้อย

       ง.  การขาดความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว

16.  กฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ

       คือข้อใด

       ก.  พระราชบัญญัติ

       ข.  รัฐธรรมนูญ

       ค.  กฎหมายแพร่ง

       ง.  กฎหมายอาญา

17.  การกระทำผิดกฎหมายจะได้รับผลอย่างไร

       ก.  ถูกลงโทษจากสังคม

       ข.  ถูกลงโทษจากศาสนา

       ค.  ถูกลงโทษจากประชาชน

       ง.  ถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง

18.  ความหมายของการปกครองแบบประชาธิปไตย

       คือข้อใด

       ก.  คณะรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง

       ข.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

       ค.  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง

       ง.  การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 

 

 

 

24.  ข้อใดเป็นการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้เตารีดไฟฟ้า

       รีดผ้า

       ก.  รีดผ้าทีละตัว

       ข.  รีดผ้าครั้งละมาก ๆ

       ค.  ก่อนรีดควรพรมน้ำให้ทั่ว

       ง.  เสียบเตารีดทิ้งไว้ก่อนจงลมมือรีด

25.  การค้าขายสินค้าประเภทใดที่เป็นการทำลาย

       ทรัพยากรธรรมชาติ

       ก.  อวัยวะหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่า

       ข.  รูปภาพโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ

       ค.  เครื่องเรือนที่ทำจากไม้ไผ่และหวาย

       ง.  ผลิตผลทางการเกษตร

26.  ข้อใดหมายถึงการได้เปรียบดุลการค้า

       ก.  ราคามากกว่าปริมาณ

       ข.  ปริมาณมากกว่าราคา

       ค.  มูลค่าขายมากกว่าซื้อ

       ง.  มูลค่าซื้อมากกว่าขาย

27.  …..ที่ทำให้มีลูกค่ามากขึ้น

       ก.  การให้บริการที่ดีขึ้น

       ข.  ติดราคาสินค้าทุกชิ้น

       ค.  เพิ่มพนักงานเก็บเงินให้มากขึ้น

       ง.  ทำชั้นเก็บสินค้าให้ทันสมัย

28.  พลังงานใดที่เราใช้โดยไม่มีวันหมด

       ก.  พลังงานจากไฟฟ้า

       ข.  พลังงานจากถ่านหิน

       ค.  พลังงานจากน้ำมัน

       ง.  พลังงานจากแสงอาทิตย์

 

 

 

 

 

34.  ข้อใดเป็นประเพณีของชาวไทยในภาคกลาง

       ก.  ไหลเรือไฟ

       ข.  การแต่งงาน

       ค.  การทำขวัญข้าว

       ง.  การบายศรีสู่ขวัญ

35.  วิธีการในข้อใดจะทำให้สังคมมีความเจริญและน่าอยู่

       ก.  ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

       ข.  ทุกคนสนับสนุนพี่น้องเพื่อนฝูง

       ค.  ทุกคนเอาทรัพย์สมบัติมารวมกัน

       ง.  ทุกคนรู้จักหน้าที่และร่วมมือกัน

36.  เพราะเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีภูมิประเทศ

       ที่แห้งแล้งกว่าภูมิประเทศอื่น ๆ

       ก.  พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำ

       ข.  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

       ค.  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงฝนไม่ตก

       ง.  พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีหน่วยงานเอาใจใส่ดูแล

37.  ป่าไม้ประเภทใดที่ขึ้นได้ดีในภูมิภาคที่ราบสูงอีสาน

       ก.  ป่าสัก

       ข.  ป่าเต็งรัง

       ค.  ป่าชายเลน

       ง.  ป่าดิบชื้น

38.  ปัจจัยใดที่ทำให้ความสมดุลตามธรรมชาติเสียไปมาก

       ที่สุด

       ก.  มนุษย์

       ข.  คลื่นสึนามิ

       ค.  ควันจากท่อไอเสียรถยนต์

       ง.  การระเบิดหิน

 

 

 

 

 

43.  ถ้าจะประเมินความจริงของหลักฐาน

       ทางประวัติศาสตร์ ควรใช้วิธีใด

       ก.  การรวบรวมข้อมูล

       ข.  การสังเคราะห์ข้อมูล

       ค.  การวิเคราะห์ข้อมูล

       ง.  การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

44.  ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสมัยรัตนโกสินทร์

       ตอนต้น เป็นอย่างไร

       ก.  การทำอุตสาหกรรม

       ข.  การทำสงคราม

       ค.  การค้าขาย

       ง.  การทูต

45.  ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม

       จากแหล่งใดมากที่สุด

       ก.  จีน

       ข.  อินเดีย

       ค.  ตะวันตก

       ง.  อียิปต์

46.  ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับความ

        เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน

       ก.  หม้อน้ำดินเผา

       ข.  การใช้รถสามล้อเครื่อง

       ค.  เครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพร

       ง.  ยาสระผมดอกอัญชัน

47.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

       โดยอาศัยประสบการณ์

       ก.  ทำแบบผลงานผู้อื่นทั้งหมด

       ข.  พัฒนาผลงานตลอดเวลา

       ค.  แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

       ง.  ลงมือทดลองทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบสุขศึกษาชั้น ป.๖

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1. อวัยวะใดมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ

        ก.  กระเพาะอาหาร

        ข.    หลอดอาหาร

        ค.    ตับอ่อน

        ง.    ปอด

2. การที่วัยรุ่นเป็นเด็กที่ก้าวร้าวและดื้อรั้น                            

        อาจเกิดจากสาเหตุใด                                                         

        ก.    ความต้องการคบเพื่อนต่างเพศ                                

        ข.    การเลี้ยงดูที่เข้มงวดของพ่อแม่                                 

        ค.    ความต้องการเลียนแบบเพื่อน                                 

       ง.          ความต้องการให้เพื่อนยอมรับ       

3.  “นักเรียนควรแต่งกายดี” คำว่า แต่งกายดี

        หมายความว่าอย่างไร

        ก.    แต่งกายตามสมัย

        ข.    แต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส

        ค.    แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีราคาแพง

        ง.    แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส

4.    การปฏิบัติตนตามข้อใดที่ทำให้มีสุขอนามัย                 

        ทางเพศที่ดี                                                                            

        ก.    กินอาหารครบ 5 หมู่                                                 

        ข.    ทำความสะอาดร่างกายทุกวัน                                   

        ค.    ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ                                    

      ง.        สวมเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี                                    

 

 

9.    การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยครั้ง ทำให้เกิด               

        ผลเสียอย่างไร                                                                      

        ก.    ทำให้ดวงตาฝ้าฟาง                                                      

        ข.    ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง                                     

        ค.    ทำให้เกิดอาการหิวบ่อยๆ                                          

        ง.    ทำให้เป็นโรคขาดสารอาหาร                                    

10.  ข้อใดเป็นหลักการจัดอาหารตาม                                     

        ธงโภชนาการ                                                                       

        ก.    ในแต่ละมื้อ ให้กินอาหารมากๆ                              

        ข.    ควรกินอาหารมื้อเช้าน้อยกว่ามื้อเย็น                       

        ค.    ควรกินอาหารไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน                       

        ง.    วัยผู้ใหญ่ไม่ควรดื่มนม                                              

11.  ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเกิดความเครียด                      

        ก.    ทำให้ขาดสมาธิ                                                               

        ข.    ทำให้หิวบ่อยๆ                                                             

        ค.    ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย                                                            

        ง.    ทำให้การเรียนตกต่ำ                                                    

12.  การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ช่วยแก้ไข                    

        ปัญหาความเครียดได้อย่างไร                                            

        ก.    ทำให้ตนเองมีคุณค่า                                                  

        ข.    ทำให้มีคนช่วยแก้ไขปัญหา                                       

        ค.    ทำให้ตนเองมีความเข้มแข็ง                                      

        ง.    ทำให้ไม่มีเวลาทะเลาะกับผู้อื่น                                 

13.  การใช้สารเสพติดชนิดใดที่ทำให้เกิดโรค

        ถุงลมโป่งพอง                                                                    

        ก.    สุรา                            

       ข.   บุหรี่         

        ค.    ยาบ้า                          

      ง.   เฮโรอีน     

 

 

 

 

19.  สถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยกับ

        ประชาชนระดับตำบล เรียกว่าอะไร

        ก.    สาธารณสุข

        ข.    สถานีอนามัย

        ค.    โรงพยาบาล             

        ง.    คลินิก

20.  ถ้านักเรียนกินมะม่วงดอง แล้วมีอาการหูอื้อ

        อาเจียนอย่างรุนแรง แสดงว่ามะม่วงดองมี

        สารเคมีชนิดใด

        ก.    ฟอร์มาลิน

        ข.                       ผงชูรส

        ค.    กำมะถัน   

        ง.    สารกันรา

21.  ใครเลือกกินอาหารได้ถูกต้องตามหลัก

        ธงโภชนาการ

        ก.    เพ็ญไม่กินอาหารที่มีน้ำมัน

        ข.    นิดกินสลัดผักในมื้อเช้า

        ค.    เบญไม่กินข้าวผัดในมื้อเย็น

        ง.    จันทร์กินผลไม้ทุกวัน

22. ถ้านักเรียนต้องการผ่อนคลายความเหนื่อยล้า               

และมีเวลาไม่มาก ควรเลือกทำกิจกรรมใด                                            

        ก.    นอนหลับ                 

        ข.   ดูโทรทัศน์                                                                 

        ค.    ปลูกต้นไม้               

       ง.   นั่งหลับตาสักครู่    

23.  ขณะหนีไฟ ถ้าในอากาศมีหมอกควันมาก                        

        ควรทำอย่างไร                                                                         

        ก.    เดินก้มหน้าช้าๆ                                                                  

        ข.    เดินใช้มือปิดจมูกและปาก                                            

        ค.    หมอบคลานหนีไฟ                                                        

        ง.    วิ่งผ่านหมอกควันให้เร็วที่สุด

 

 

 

 

29. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

            ก.    สีของผิว

            ข.    สีของฟัน

            ค.    ความดื้อรั้น

            ง.    ความอ้วน

30. การเลี้ยงดูที่เข้มงวด  อาจเกิดผลเสียในแง่ใด

            ก.    ทำให้ลูกไม่ฉลาด

            ข.    ทำให้ลูกไม่อดทน

            ค.    ทำให้ลูกก้าวร้าว

            ง.    ทำให้ลูกเย่อยิ่ง

31. การเด็กชอบลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองแสดงว่ามีพัฒนาการทางด้านใด

            ก.    ร่างกาย

            ข.    จิตใจ

            ค.    สังคม

            ง.    สติปัญญา

32. เมื่อเกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในข้อใดที่วัยรุ่นต้องรู้จักควบคุมตนเองให้มากที่สุด

            ก.    อารมณ์อ่อนไหวง่าย

            ข.    มีความสนใจเพศตรงข้าม

            ค.    ต้องการให้ตนเองเด่น

            ง.    อยากให้คนอื่นสนใจ

33. ใครมีโอกาสเป็นโรคเหงือกอักเสบมากที่สุด

            ก.    โต้งไม่กินผัก

            ข.    ตุ๊กไม่ดื่มนม

            ค.    แต๋วไม่ไปขูดหินปูน

            ง.    ติ๋วไม่แปรงลิ้นก่อนนอน

34. อาหารในข้อใดที่ไม่ช่วยบำรุงเหงือกและฟัน

            ก.    ฝรั่ง

            ข.    นม

            ค.    มันแกว

            ง.    เนย

41. ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง

            ก.    อหิวาตกโรค

            ข.    โรคมะเร็งตับ

            ค.    โรคพยาธิ

            ง.    โรคไข้สมองอักเสบ

42. ใน 1 วัน คนเราควรกินอาหารให้หลากหลายตรงกับข้อใด

            ก.    ข้าวต้มกุ้ง  ราดหน้าหมู  ข้าผัดสับประรด

            ข.    โจ๊กหมู  ข้าวต้มหมู  ข้าวผัดหมู

            ค.    ขนมปังทาเนย  แซนด์วิช  แฮมเบอร์เกอร์

            ง.    ส้มตำผลไม้  สลัดผัก  ส้มตำปลาร้า

43. ในวัยของนักเรียน  ไม่ควรเลือกกินอาหารในข้อใดเป็นมื้อเย็น

            ก.    ข้าว-แกงเขียวหวานไก่

            ข.    ข้าว-แกงจืดเลือดหมูตำลึง

            ค.    ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด

            ง.    ขนมจีน-ส้มตำไทยใส่ปู

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 44 – 45

     ครอบครัวของพิกุลมีฐานะยากจน พิกุลจึงช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกด้านเท่าที่ทำได้  เช่น ไม่ซื้อชุดนักเรียนใหม่เพราะยังใส่ชุดเดิมได้  เมื่อเปิดเทอมเพื่อน ๆ ใส่ชุดนักเรียนใหม่ มีแต่พิกุลคนเดียวที่ใส่ชุดเก่าเพื่อน ๆ ก็พากันล้อเลียนพิกุลที่ใส่ชุดเก่า

44. นักเรียนคิดว่า พิกุลควรทำอย่างไร

            ก.    ไปฟ้องครูว่าเพื่อนล้อเลียน

            ข.    อธิบายถึงเหตุผลให้เพื่อนเข้าใจ

            ค.    โกรธและต่อว่าเพื่อนอย่างรุนแรง

            ง.    ไปขอให้พ่อแม่ซื้อชุดใหม่ให้

 

 

 

50. ถ้านักเรียนใช้ปรอทวัดอุณหภูมิในร่างกายแล้วได้ค่า39 องศาเซลเซียส  หมายความว่าอย่างไร

            ก.    มีไข้สูงมาก

            ข.    ร่างกายปกติ

            ค.    มีอุณหภูมิต่ำ

            ง.    มีน้ำในร่างกายน้อยมาก

 

 

 

 

 

5. การอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่มีน้ำเน่าเสีย                        

        มีผลเสียต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด                                           

        ก.    ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง                                            

        ข.    ทำให้สุขภาพจิตไม่ดี

        ค.    ทำให้เพื่อนๆ ไม่คบ

        ง.    ทำให้เจ็บป่วยบ่อย

6.    การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ จะทำให้เกิด

        ผลเสียในแง่ใด

        ก.    สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

        ข.    อาจทำให้ฟันผุ

        ค.    ทำให้กินข้าวไม่ได้

        ง.    ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

7.    ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของ

        อหิวาตกโรค

        ก.    น้ำที่นิ่ง

        ข.    กองขยะมูลฝอย

        ค.    พื้นดินที่ชื้นแฉะ

        ง.    บนต้นไม้ใหญ่

8.    อาหารที่ใส่สารฟอร์มาลินจะมีลักษณะ

        อย่างไร

        ก.    กรอบและเด้ง

       ข.     มีสีขาวอยู่เสมอ

        ค.    สดและไม่เน่าเสียง่าย

        ง.    มีรสชาติหวาน

 

 

14.  ข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาอาการผื่นคันจากการ                     

        ถูกแมลงกัด                                                                          

        ก.    ใช้น้ำแข็งประคบที่ผิวหนัง                                      

        ข.    ทาขี้ผึ้งแก้ปวดบวม                                                         

        ค.    กินยาพาราเซตามอล                                                  

        ง.    นำยาสีฟันมาทาที่ผิวหนัง                                         

15.  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีอุ้มนั่งแคร่                           

        เหมาะกับผู้ป่วยที่มีลักษณะใด                                         

        ก.    ผู้ป่วยที่หมดสติ                                                           

        ข.    ผู้ป่วยที่หลังหัก                                                               

        ค.    ผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่เท้า                                                  

       ง.          ผู้ป่วยที่ขาหัก                                                   

16.  ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี มีอย่างไร

        ก.    ทำกิจกรรมได้นานและได้ผลดี

        ข.    เล่นกีฬาได้เก่งกว่าผู้อื่น

        ค.    มีสายตาดีกว่าผู้อื่น

       ง.           มีความจำที่นานกว่าผู้อื่น

17.  เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงต้องรักษาความสะอาด

        ของร่างกายมากเป็นพิเศษ

        ก.    เพื่อให้เพื่อนๆ เกิดความชื่นชอบ

        ข.    ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม

        ค.    เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

        ง.    เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจเมื่อเข้าสังคม

18. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าลูกมีคุณค่าต่อ                

        พ่อแม่                                                                                     

        ก.    ลูกช่วยทำงานบ้าน                                                      

        ข.    ลูกซื้อขนมมาให้พ่อแม่                                              

        ค.    ลูกชวนพ่อแม่ออกไปเที่ยว                                        

       ง.          ลูกพาเพื่อนมาพบพ่อแม่

 

 

 

24.  การดื่มยาชูกำลังติดต่อกันเป็นเวลานาน

        จะเกิดผลเสียต่ออวัยวะใดมากที่สุด

        ก.    หัวใจ         

        ข.    หลอดลม

        ค.    ลำไส้เล็ก  

        ง.    หลอดอาหาร

25.  ผู้ที่ชอบเดินทางไปทัศนศึกษา แสดงว่าเป็น                     

        คนมีนิสัยอย่างไร                                                                           

        ก.    รักอิสระ                                                                       

        ข.    ชอบอ่านหนังสือ                                                            

        ค.    เป็นผู้ใฝ่หาความรู้                                                      

       ง.   เป็นผู้รักสงบ

26. ผู้ที่สามารถลุก – นั่งได้จำนวนมากครั้งใน

        เวลาที่กำหนด อธิบายได้อย่างไร

        ก.    กล้ามเนื้อขาแข็งแรง

        ข.    จังหวะการแกว่งแขนดี

        ค.    กล้ามเนื้อท้องแข็งแรง

        ง.    มีข้อเท้าและปลายเท้าที่

27. การทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใด

            ก.    เครื่องสูบน้ำ

            ข.    เครื่องปิ้งขนมปัง

            ค.    เครื่องบดอาหาร

            ง.    เครื่องตัดหญ้า

28. ตับอ่อนมีหน้าที่อะไร

            ก.    สร้างเซลล์สืบพันธุ์

            ข.    ควบคุมการใช้พลังงานของร่างกาย

            ค.    ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด

            ง.    ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 

 

 

35. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

            ก.    แจงเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนนอน

            ข.    แตงแปรงฟันหลังกินขนมเค้ก

            ค.    แดงกินฝรั่งหลังกินน้ำอัดลม

            ง.    แสงกินมันแกวหลังกินช็อกโกแลต

36. เหตุใดการดื่มนมจึงช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรง

            ก.    นมมีสารแคลเซียมสูง

            ข.    ขนมมีโปรตีนสูง

            ค.    นมไม่มีน้ำตาล

            ง.    นมมีไขมันสูง

37. ครอบครัวที่มีลูกมาก  อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด

            ก.    พี่น้องทะเลาะกัน

            ข.    ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

            ค.    พ่อแม่ติดยาเสพติด

            ง.    พ่อแม่ดูแลลูกไม่ทั่วถึง

38. ถ้าเพื่อนชักชวนดูหนังสือลามก ควรทำอย่างไร

            ก.    เข้าไปดูสักครู

            ข.    ปฏิเสธแล้วเดินหนี

            ค.    ขอนำกลับไปดูที่บ้าน

            ง.    ชวนไปดูในที่ลับตาคน

39. การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง  มีผลดีอย่างไร

            ก.    ทำให้เพื่อน ๆ รัก

            ข.    ทำให้ตนเองมีคุณค่า

            ค.    ทำให้มีเพื่อนต่างเพศมาก

            ง.    ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเหนื่อยมาก

40.  การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งมีผลดีต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด

            ก.    นำขยะบางชนิดไปใช้ได้อีก

            ข.    ป้องกันการนำขยะมีพิษไปเผา

            ค.    ป้องกันแมลงมากัดแทะขยะ

            ง.    ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

45. ถ้าพิกุลปฏิบัติตามข้อ  44 แล้วเพื่อน ๆ ยังล้อเลียนพิกุลอีก  พิกุลควรทำอย่างไร

            ก.    โกรธและทำร้ายเพื่อน

            ข.    ทำตัวเฉย ๆ ไม่สนใจ

            ค.    แอบไปร้องไห้คนเดียว

            ง.    ต่อว่าเพื่อนด้วยถ้อยคำหยาบคาย

46. เหตุใดขณะกลิ้งตัวเพื่อตัดไฟที่ลุกลามมาติดเสื้อผ้า  จึงควรใช้มือปิดหน้า

            ก.    เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะหน้า

            ข.    เพื่อป้องกันการสูดควันไฟ

            ค.    เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดำ

            ง.    เพื่อป้องกันควันไฟพุ่งเข้าตา

47. ขณะขี่จักรยาน  ถ้ายื่นแขนขวาออกไปในระดับไห่แล้วโบกขึ้นลงหลาย ๆ ครั้งหมายความว่าอย่างไร

            ก.    ผู้ขี่จะชะลอรถ

            ข.    ผู้ขี่จะเลี้ยวขวา

            ค.    ผู้ขี่จะเลี้ยวซ้าย

            ง.    ผู้ขี่ให้รถคันหลังแซงได้

48. หลังใช้ยาในข้อใดผู้ใช้ยาไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ

            ก.    ยาแดง

            ข.    ยาแก้แพ้

            ค.    ยาธาตุน้ำขาว

            ง.    ทิงเจอร์ไอโอดีน

49. การใช้ยานอนหลับติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ มีผลเสียอย่างไร

            ก.    เกิดอาการแพ้ยา

            ข.    เกิดอาการติดยา

            ค.    ทำให้หน้าบวม

            ง.    ทำให้เกิดผดผื่นคัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบสุขศึกษา และพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบสุขศึกษาชั้นม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1. บุคคลวัยทอง คือบุคคลที่มีอายุตามข้อใด

            ก.    40 – 50  ปี

            ข.    45 – 55  ปี

            ค.    40 – 60  ปี

            ง.    50 – 60  ปี

2. วัยสูงอายุมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ข้อใดเด่นชัดที่สุด

ก.    ขาดการยอมรับจากลูกหลาน                            

ข.    บทบาทผู้นำในครอบครัวลดลง

            ค.    ความรับผิดชอบต่องานอาชีพลดหรือสิ้นสุดลง

            ง.    ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และญาติพี่น้อง

               ลดลง

3. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการข้อใดถูกต้อง เมื่อตนเอง คือ  1  ครอบครัว คือ  2  สังคมคือ  3

            ก.       1    2    3

         ข.          1    2  

                             3

                         1

            ค.         2     3     

        ง.            1  

              2                  3                                                              

 

8. การพูดจาสุภาพ ไพเราะ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง ตรงกับหลักธรรมข้อใด

            ก.    อริยสัจ ๔                                                             

          ข.   อิทธิบาท ๔

            ค.    สังคหวัตถุ ๔                                                       

          ง.   พรหมวิหาร ๔

9. การสร้างและรักษาสัมพันธภาพจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ

            ก.    ทักษะการสื่อสาร

            ข.    ทักษะการทำงาน

            ค.    ทักษะการเข้าสังคม

            ง.    ทักษะการแสดงออก

10. ถ้าให้การวางแผนครอบครัวคือ  1  การคุมกำเนิดคือ  2  แผนภูมิข้อใดถูกต้อง

 

            ก.       1      2                                                              

         ข.      1            2

            ค.       1     2                                                                

         ง.      1   2

11. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรตรวจเมื่อใดจึงเหมาะสมที่สุด

            ก.    ก่อนนอน                                                             

          ข.   ขณะอาบน้ำ

            ค.    เมื่ออยู่ว่างๆ                                                         

         ง.    รู้สึกเจ็บเต้านม

 

 

16. การรักษาศีล 5 ในข้อใดที่จัดเป็นพฤติกรรมการป้องกันโรค

            ก.    ข้อ 1 และข้อ 3

            ข.    ข้อ 2 และข้อ 5

            ค.    ข้อ 3 และข้อ 4

            ง.    ข้อ 3 และข้อ 5

17.  ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเริ่มขึ้นอย่างจริงจังที่ประเทศใด

            ก.    สวีเดน                                                                  

          ข.   อังกฤษ

            ค.    ฝรั่งเศส                                                                 

         ง.    สหรัฐอเมริกา

18. วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันใด

            ก.    1  เมษายนของทุกปี                                           

          ข.   5  มิถุนายนของทุกปี

            ค.    12  สิงหาคมของทุกปี                                       

         ง.    27  พฤศจิกายนของทุกปี

19. การแบ่งประเภทของโรคเบาหวานใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท

            ก.    อาการและสาเหตุ

            ข.    อาการ สาเหตุ และความรุนแรง

            ค.    อาการ สาเหตุ ความรุนแรง และวิธีการรักษา

            ง.    อาการ สาเหตุ ความรุนแรง วิธีการรักษา และ

                พันธุกรรม

20. ถ้าพ่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่แม่ไม่เป็น ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียอย่างไร

            ก.    ลูกทุกคนจะมียีนแฝง

            ข.    ร้อยละ 50 ปกติ ร้อยละ 50 มียีนแฝง

            ค.    ร้อยละ 50 มียีนแฝง ร้อยละ 50 เป็นโรค

            ง.    ร้อยละ 25 ปกติ ร้อยละ 50 มียีนแฝง

                 ร้อยละ 25 เป็นโรค

26. การเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม เจริญเพิ่มพูนด้วยคุณธรรม เป็นคุณสมบัติด้านใดของจิต

            ก.    คุณภาพจิต                                                           

          ข.   สุขภาพจิต

            ค.    จิตวิญญาณ                                                           

          ง.   สมรรถภาพจิต

27.  คนที่อารมณ์ร้อน เอาจริงเอาจังทุกเรื่อง เอาแต่ใจตนเอง มักจะเกิดผลกระทบอย่างไร

            ก.    เกิดความสุข                                                         

          ข.   เกิดความทุกข์

            ค.    เกิดความท้อแท้                                                   

          ง.   เกิดความล้มเหลว

28.  การกระทำเช่นไรที่จะลดภาวะของความเครียดได้ดีที่สุด

            ก.    การตั้งใจทำงาน

            ข.    การรีบทำงานให้เสร็จโดยเร็ว

            ค.    การวางแผนกิจกรรมของตนเอง

            ง.    การรู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

29. กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันใช้เวลามากที่สุด

            ก.    นอน                                                                      

           ข. ทำงาน

            ค.    ทำภารกิจส่วนตัว                                                

           ง.  การพูดคุยกับคนอื่น

30. การออกกำลังกายสัปดาห์ละ ๓ วัน จัดเป็นหลักในข้อใด

            ก.    ความบ่อย                                                             

          ข.   ความหนัก

            ค.    ความนาน                                                            

           ง.  ความเข้มข้น

 

 

 

36. การวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะ แขนเหยียดตรง งอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลัง ยุบแขนลง และดันขึ้นจนแขนเหยียดตรงโดยเข่าไม่ถูกพื้น ต้องทำให้ได้กี่ครั้งจึงจะอยู่ในเกณฑ์            ปานกลาง

            ก.    ชายทำได้ 4 ครั้ง หญิงทำได้ 2 ครั้ง

            ข.    ชายทำได้ 5 ครั้ง หญิงทำได้ 3 ครั้ง

            ค.    ชายทำได้ 10 ครั้ง หญิงทำได้ 5 ครั้ง

            ง.    ชายทำได้ 12 ครั้ง หญิงทำได้ 6 ครั้ง

37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย

            ก.    สมรรถภาพทางกายเป็นพรสวรรค์

            ข.    สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่คงทนถาวร

            ค.    สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะ

                รักษาไว้ได้

            ง.    สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และก็

                 หายไปได้ถ้าไม่รักษาไว้

38. ข้อใดไม่จัดเป็นการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ

            ก.    การบำบัดน้ำเสีย                                                 

            ข.    การจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้

            ค.    การสุขาภิบาลที่พักอาศัย                                   

            ง.    การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค

39. โรคเลปโตรสไปโรซิสมักเกิดกับบุคคลกลุ่มอาชีพใด

            ก.    เกษตรกร                                                              

          ข.   ผู้บริหาร

            ค.    พนักงานขาย                                                       

          ง.   ช่างอุตสาหกรรม

40. หน่วยของสังคมหน่วยใดที่สามารถช่วยป้องกันการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นได้ดีที่สุด

            ก.    สังคม                                                                    

          ข.   ชุมชน

            ค.    โรงเรียน                                                               

          ง.   ครอบครัว

45. ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในต่างจังหวัด จะโทรศัพท์แจ้งที่ใด

            ก.    โทร. 199                                                              

            ข.    ศาลากลางจังหวัด

            ค.    สถานีดับเพลิงใกล้บ้าน                                     

            ง.    สถานีวิทยุ สวพ. 91 หรือ 1644

46. ขั้นตอนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนคืออะไร

            ก.    การกำหนดสาเหตุของปัญหา

            ข.    การประเมินผลงานของกิจกรรม

            ค.    การค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา

            ง.    การตัดสินใจและวางแผนแก้ไขปัญหา

47. ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้อใด

ที่จัดว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าข้ออื่นๆ

            ก.    ร่วมรับรู้ข้อมูล                                                     

            ข.    เข้าร่วมให้คำปรึกษา

            ค.    เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น                               

            ง.    เป็นตัวแทนเข้าร่วมตัดสินใจ

48. ถ้าถูกตะขาบกัดควรปฐมพยาบาลอย่างไรเป็นลำดับแรก

            ก.    ใช้ผ้ารัดเหนือแผล                                              

            ข.    บีบเลือดบริเวณแผลออกมา

            ค.    ทาแผลด้วยแอมโมเนียหอม

            ง.    ใช้น้ำแข็งประคบบนบาดแผล

49. ถ้าถูกต่อรุมต่อยจนมีอาการหายใจไม่สะดวก ควรให้การช่วยเหลืออย่างไร

            ก.    รับประทานยาแก้ปวด                                        

            ข.    ใช้น้ำแข็งประคบบนแผล

            ค.    ทาแผลด้วยแอมโมเนียหอม                             

            ง.    รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

 

4.  ข้อใดที่ ไม่ใช่ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

            ก.    การพักผ่อน

ข.    การออกกำลังกาย

            ค.    การรับประทานอาหาร

            ง.    การบริหารจัดการความเครียด

5. Sexual feelings หมายถึงข้อใด

            ก.    อารมณ์ทางเพศ

            ข.    ฮอร์โมนเพศชาย

            ค.    ความต้องการทางเพศ

            ง.    ความรู้สึกเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ

6. อารมณ์ทางเพศจะเกิดขึ้นเมื่อใด

            ก.    มีสิ่งเร้ามากระตุ้น                                              

            ข.    หลังจากนอนหลับ 1 คืน

            ค.    หลังจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่                         

            ง.    ร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมา

               เบียดเบียน

7.การจัดการกับอารมณ์ทางเพศข้อใดเหมาะสมที่สุด

            ก.    คุยกับเพื่อน

            ข.    ดูหนัง ฟังเพลง

            ค.    เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

            ง.    สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

 

 

 

 

12.คาถา ๕ ข้อ เพื่อป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ข้อใดดีที่สุด

            ก.    ต้องมีสติ                                                               

            ข.    ลุกหนีทันที

            ค.    รู้จักปฏิเสธ                                                           

            ง.    วางแผนและตัดสินใจ

13. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะอะไร

            ก.    ได้ เพราะสภาพสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูง

            ข.    ได้ เพราะบางครั้งคนเรามีเพศสัมพันธ์แบบ

                  อุบัติเหตุ

            ค.    ไม่ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปโดยรู้ตัว

                  ว่าทำอะไรลงไป

            ง.    ไม่ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิด

                 จากการยินยอมของทั้งสองฝ่าย

14.  การป้องกันตนเองจากภาวะความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ข้อใดจัดว่าเป็นการรักตนเอง

            ก.    ฝึกศิลปะป้องกันตัว

            ข.    ไม่เที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ต่าง ๆ

            ค.    แต่งกายให้สุภาพ  รัดกุม  ไม่ล่อแหลม

            ง.    ไม่มีเพศสัมพันธ์แบบง่าย ๆ หรือเป็นคนใจง่าย

15. จุดหมายปลายทางของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีคืออะไร

            ก.    การมีสุขภาพดี                                                    

          ข.   การมีจิตใจเข้มแข็ง

            ค.    การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี                           

          ง.   การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

21. ถ้าค่าความดันโลหิตเท่ากับ 140/90  หมายถึงข้อใด

            ก.    ค่าสูง ค่าต่ำ                                                          

          ข.   ค่าบน ค่าล่าง

            ค.    ค่ามาก ค่าน้อย                                                    

          ง.   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

22. ภาวะทุพโภชนาการแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ การแบ่งนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

            ก.    การสังเกตตนเอง

            ข.    อาหารที่รับประทาน

            ค.    การตรวจร่างกายโดยแพทย์

            ง.    ความรุนแรงของการขาดสารอาหาร

23. การถูกบังคับ ยัดเยียดให้ซื้อสินค้าและบริการ จัดว่า

เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามข้อใด

            ก.    สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร

            ข.    สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย

            ค.    สิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย

            ง.    สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้า

24. คำว่า “ผู้บริโภค” หมายถึงบุคคลใด

            ก.    คนทุกคน                                                             

          ข.   ผู้ที่มีรายได้

            ค.    ผู้ที่จับจ่ายใช้สอย                                                

          ง.   ผู้ที่กำลังกิน กำลังใช้

25. ข้อใดจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

            ก.    สมุด ปากกา                                                         

          ข.   น้ำปลา ยาเม็ด

            ค.    จาน ชาม ช้อน ส้อม                                          

         ง.    ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม

 

 

 

 

 

31 คนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอจะไม่ค่อยเจ็บป่วย จัดเป็นประโยชน์ทางด้านใด

            ก.    ทางด้านสุขภาพ                                                  

          ข.   เพื่อการประเมินผล

            ค.    เพื่อสร้างแรงจูงใจ                                              

          ง.   เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต

32. การออกกำลังกายควรกระทำหลังการรับประทานอาหารว่างกี่ชั่วโมง

            ก.    1 – 2 ชั่วโมง                                                        

          ข.   2 – 3 ชั่วโมง

            ค.    3 – 4 ชั่วโมง                                                        

          ง.   4 – 5 ชั่วโมง

33. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโดยใช้หลัก “RICE หรือ PRICED”
            ควรทำในช่วงกี่ชั่วโมงหลังได้รับบาดเจ็บ

            ก.    24 – 72 ชั่วโมง                                                   

          ข.   48 – 84 ชั่วโมง

            ค.    60 – 72 ชั่วโมง                                                   

          ง.   60 – 84 ชั่วโมง

34.  สมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไร

            ก.    ความสามารถในการเล่นกีฬา                          

            ข.    ความสามารถในการทำงานประจำวัน

            ค.    ความสามารถในการทำงานของร่างกาย

            ง.    ความสามารถในการควบคุมส่วนต่างๆ

                 ของร่างกาย

35  รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายใดที่อยู่ในแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                        

AAHPER ICSPFT และ JASA

            ก.    ดึงข้อ                                                                     

            ข.    ยืนกระโดดไกล

            ค.    วิ่งเร็ว50 เมตร                                                    

            ง.    นั่งงอตัวหรือยืนก้มตัว

41. เหตุการณ์ในข้อใดที่จัดเป็นความรุนแรงหลายประเภท

            ก.    นักเรียนยกพวกตีกัน

            ข.    พ่อเลี้ยงข่มขืนทุบตีลูกเลี้ยง

            ค.    การวางระเบิดในบริเวณสนามบิน

            ง.    โจรบุกเข้ามาปล้นในบ้านและข่มขืนเจ้าทรัพย์

42. ธรรมะข้อใดที่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงได้ดีที่สุด

            ก.    ขันติ                                                                      

          ข.   เมตตา

            ค.    ปิยวาจา                                                                 

           ง.  อัตถจริยา

43. การที่สามีไปมีภรรยาน้อยและถูกภรรยายิงตาย ลูกจึงขาดทั้งพ่อและแม่ จัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างไร

            ก.    ภรรยาใช้ความรุนแรงต่อสามี                          

          ข.   สามีใช้ความรุนแรงต่อภรรยา

            ค.    ภรรยาใช้ความรุนแรงต่อสามีและลูก            

          ง.   ทั้งสามีและภรรยาใช้ความรุนแรงต่อกัน

44.  การที่พี่น้องวัยรุ่นตอนต้นชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ จัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงหรือไม่ เพราะเหตุใด

            ก.    เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะทำร้ายร่างกาย

                 ต่อกัน

            ข.    เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพี่น้องกัน

                 แล้วไม่รักกัน

            ค.    ไม่เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพี่น้องกัน

                  เดี๋ยวก็ดีกัน

ง.       ไม่เป็นการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพี่น้องกัน

        ย่อมทะเลาะกันบ้าง

 

 

 

 

50. สารเคมีในบ้านข้อใดที่ควรระวังอย่าให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง

            ก.    โซดาไฟ

            ข.    น้ำปูนซีเมนต์

            ค.    แอมโมเนียหอม

            ง.    น้ำยาขัดห้องน้ำ

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบภาษาไทย ม.๓ สพปนฐ.๒

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

1ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ

            ก.    น้ำตก  น้ำใจ

          ข.   ไม้เรียว  มะระ

            ค.    นักเรียน  จุดยืน                                                 

          ง.     กระถาง  มะละกอ

2. ข้อใดมีการสนธิทุกคำ

            ก.    สังฆราช  ธันวาคม                                            

          ข.   มหรรณพ  มหกรรม                                          

          ค.   วิทยาลัย  ราชูปโภค                                           

          ง.   ราชานุเคราะห์  มัจจุราช

3. ข้อใดคือวิธีการนำคำต่างประเทศมาใช้โดยการ 

   บัญญัติเป็นคำศัพท์ใหม่

            ก.    กิจกรรม

            ข.    วิเชียร

            ค.    โบสถ์                                                                    

          ง.   โกรธ

4. ข้อใดใช้คำบัญญัติศัพท์ถูกต้อง

         ก.    อิสระ – ฟรี                                                          

         ข.    รถสองแถว – รถบัส

         ค.    โปสเตอร์ – สี                                                      

         ง.    ธนาคาร – แบงค์

   5.  ข้อใดใช้คำกำกวม

            ก.    กาแฟถ้วยนี้แก่ไปกินไม่ได้                               

            ข.    นายแก่ไปทำงานแล้ว

            ค.    พ่อแม่หวังดีต่อลูกทุกคน                                  

            ง.    ห้ามมิให้ตั้งแผงลอยบริเวณนี้

10. “อันของสูงแม้ปองต้องจิต” มาจากบทละครใน

      ข้อใด

            ก.    สาวิตรี                                                                   

          ข.   ท้าวแสนปม

            ค.    ศกุนตลา                                                               

          ง.   มัทนะพาธา

11.      คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

         ก.  กาพย์ยานี

         ข.  กาพย์ฉบัง

         ค.  กาพย์สุรางคนางค์

         ง.  กาพย์กลอน

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-13

                    “ต่อจากนี้ไป พวกผมจะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของคุณยายแล้ว กลับจากโรงเรียนพวกผมคงเหงามาก คุณยายครับพวกเราจะมีคุณยายอยู่ในใจตลอดไป”

12.      ข้อความนี้เป็นการเขียนแสดงความรู้สึกใด

            ก.    ประทับใจ                                                             

            ข.    เสียใจ

            ค.    ดีใจ

            ง.    ภูมิใจ

   13.  ผู้เขียนข้อความนี้คือใคร

             ก.   ลูก                                                                          

           ข. หลาน

             ค.   เหลน                                                                    

           ง.  น้อง

    14. ข้อใดเป็นภาษาระดับทางการทุกคำ

            ก.    รถเมล์  จอดป้าย

            ข.    ออกบัตรเชิญ  คู่สมรส

            ค.    หวัดดี  อรุณสวัสดิ์

            ง.    เกรดดี  มีความสามารถ

 

 

20.  ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยาว “เหมือน

 เหล็กเหมือนศิลา” คำที่ขีดเส้นใต้ใช้วิธีเขียน

 ในข้อใด

            ก.    ถากถาง                                                                 

          ข.   เยาะเย้ย

            ค.    เปรียบเทียบ                                                         

          ง.   ตักเตือน

  21.   ข้อความนี้แสดงทรรศนะที่เกี่ยวกับข้อใด

            ก.    ข้อเท็จจริง                                                            

          ข.   เกี่ยวกับคุณค่า

            ค.    เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ                     

           ง.  ข้อเท็จจริง และคุณค่า

   22.  ผู้เป็นเบาหวาน ต้องระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด

            ก.    การนอน                                                               

          ข.   การออกกำลังกาย

            ค.    การกิน

            ง.    การไปพบแพทย์

23.      “ผลไม้เมืองไทยมีมากมาย เช่น มะม่วง

       มะพร้าว ส้มโอ แตงโม ฯลฯ” คำที่ขีดเส้นใต้

      คือเครื่องหมายใด

             ก.     ละ                                                                       

           ข.   และอื่นๆ

             ค.   ไปยาลใหญ่                                                          

           ง.  ยังมีอีกมากมาย

     24.       คำข้อใดอ่านถูกต้อง

            ก.    ปรมาภิไธย  อ่าน  ปะ – ระ – มา – พิ – ไท

            ข.    ดุลยพินิจ  อ่าน  ดุน – พิ – นิด

            ค.    โภชนาการ  อ่าน โพด – ชะ – นา – กาน

            ง.    สุตกวี  อ่าน สุด – ตะ – กะ – วี

 

 

 

30.      สามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันส่งเสียงดัง                           

            ก.    อึกทึก                                                                    

          ข.   กึกก้อง

            ค.    สนั่น                                                                     

          ง.   โครมคราม

   31.  ผู้พูด ข้อใดที่พูดประทับใจผู้ฟังน้อยที่สุด

            ก.    ดิฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ข่าวนั้น

            ข.    ดิฉันขอมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากด้วย

            ค.    ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย                

           ง.  ดิฉันขอขอบใจในมิตรไมตรีที่คุณมอบให้

   32.  ข้อใดมีความหมายเดียวกันทุกคำ

            ก.    รัตติกาล  ราตรี                                                    

          ข.   เดือน  รติ

            ค.    กุญชร  ชลธาร                                                    

           ง.  สิงขร  พฤกษา

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 33-35

              “ ความสุข ความทุกข์ ขึ้นอยู่ที่ใจเป็นผู้กำหนด ถ้าท่านกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์  ถ้าท่านกำหนดให้สุขก็สุข ฉะนั้นความสุข ความทุกข์สุดแต่ใจจะกำหนด”

   33. ข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใดในการนำเสนอ

            ก.    ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิง                

            ข.    ให้ผู้อ่านคิดแก้ปัญหาตามที่ผู้เขียนชี้ให้เห็น

            ค.    ให้ผู้อ่านคล้อยตาม                                             

            ง.    ให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อเท็จจริง

   34.  สิ่งที่สำคัญที่สุดในข้อความนี้คือข้อใด

            ก.    ความสุข                                                               

          ข.   ความทุกข์

            ค.    ใจ                                                                           

           ง.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

 

 

อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 41-43

            รักกันอยู่ขอบฟ้า             เขาเขียว

            เสมออยู่หอแห่งเดียว      ร่วมห้อง

            ชังกันบ่แลเหลียว             ตาต่อ    กันนา

            เหมือนขอบฟ้ามาป้อง     ป่าไม้มาบัง

   41.  คำประพันธ์นี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

             ก.   โคลงสุภาพ                                                          

           ข. โคลงดั้น

             ค.   โคลงกระทู้                                                          

           ง.  โคลงกลบท

   42.  คำประพันธ์นี้ใช้คำแทนคำเอกที่วรรคใดบ้าง

            ก.    วรรคที่ 1,3                                                           

          ข.   วรรคที่ 3,5

            ค.    วรรคที่ 1,7                                                           

           ง.  วรรคที่ 1,8

   43.  คำประพันธ์นี้มาจากเรื่องใด

            ก.    สุภาษิตโคลงโลกนิติ                                          

          ข.   สุภาษิตคำโคลง

            ค.    โคลงสุภาษิตพระร่วง                                        

           ง.  โคลงพระบรมราโชวาท

“  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์   มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ”

44.      ข้อความนี้ให้ข้อคิดในข้อใดมากที่สุด

            ก.    ฝากเนื้อไว้กับเสือ                                               

            ข.    น้ำนิ่งไหลลึก

            ค.    คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ                        

            ง.    อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

45.      ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนที่สุด

            ก.    มารยาท

            ข.    การแต่งกาย

            ค.    อาหารการกิน

            ง.    ภาษา

   48. 

  เรียนอย่างมิตร………………. ในแวดล้อม

ถนัดพร้อม ………………………. ได้แรงเสริม

พบสำเร็จ …………………………..เร้าใจเติม

กระตุ้นเพิ่ม ………………………… เพียรต่อไป

 

 

 

 

 

จากคำประพันธ์ข้างต้น  ควรเติมคำใดในช่องว่างจึงไพเราะและมีความหมายที่ดี

        ก.  ติดใจ         สามารถ      เสร็จกิจ     รู้เรียน

        ข.  มีคู่คิด        สามัคคี       เบ็ดเสร็จ     เริ่มรู้

        ค.  สนิทใจ      ยอมสนใจ   เสร็จสิ้น     เริ่มเรียน

        ง.  ชิดใกล้       สิ่งสนใจ      รู้แปลกใหม่   ใคร่เรียน

  แม่กาเหว่าเอย              ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก

แม่กาก็หลงรัก                คิดว่าลูกในอุทร

คาบเอาข้าวมาเผื่อ           คาบเอาเหยื่อมาป้อน

ถนอมไว้ในรังนอน        ซ่อนเหยื่อมาให้กิน

49.

 

 

 

เพลงกล่อมเด็กข้างต้นใช้ภาษาที่ช่วยจรรโลงใจด้านใด

มากที่สุด

ก.  ความรักของแม่

ข.  ความกตัญญูของลูก

ค.  ความช่วยเหลือของแม่

ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

  ทะเลเงียบเรียบอยู่เหมือนปูผ้า

เชิญตะวันเวลามาเฉิดฉาย

ตะวันแย้มแต้มสาดกระจัดกระจาย

มะพร้าวพรายร่ายรับระยับยิบ

50.

 

 

 

 

คำประพันธ์ข้างต้นมีคุณค่าวรรณศิลป์เด่นในแง่ใด

ก.      เล่นคำ

ข.      เล่นอักษร

ค.      เล่นเสียงสระ

ง.      เล่นเสียงวรรณยุกต์

   6.  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นวรรณคดี  

       ประเภทใด

          ก.   คำสอน

          ข.   ปลุกใจ

          ค.   ส่งเสริมขวัญ

          ง.   โน้มน้าวใจ

   7.  หลักธรรมที่นำมาเปรียบได้กับโคลงสุภาษิต

       นฤทุมนาการ คือข้อใด

     ก.  ฆราวาสธรรม ๔  สังคหวัตถุ ๔

            ข.  ฆราวาสธรรม ๔  ทศพิธราชธรรม

     ค.   สังคหวัตถุ ๔  ทศพิธราชธรรม

     ง.    ถูกทุกข้อ

   8. เราสามารถดูดวงดาว ได้ในวันเดือนดับ” คำที่

       ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

            ก.    วันแรม                                                                 

            ข.    วันข้างขึ้น

            ค.    วันแรม ๑ ค่ำ

            ง.    วันข้างขึ้น ๑ ค่ำ

9. เรื่องสามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า แสดงให้เห็นลักษณะเด่นที่สุดของจูล่งในข้อใด

            ก.    เสียสละ  กตัญญูต่อผู้เป็นนาย

            ข.    กล้าหาญ  มีฝีมือเข้มแข็ง

            ค.    ความซื่อสัตย์  ความจงรักภักดี                         

          ง.   ตัดสินใจดี เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

 

 

    15. สำนวนใดมีความหมายเตือนใจเพื่อไม่ให้

        ปฏิบัติ

             ก.   ลางเนื้อชอบลางยา                                             

           ข. ใกล้เกลือกินด่าง

             ค.   ปลาหมอตายเพราะปาก                                    

           ง.  น้ำนิ่งไหลลึก

   16.  พี่ของโหน่งทำตัวเป็นคน              เหมือนพระเวสสันดร   

           ก.  ใจกว้าง                                                                

           ข. ใจร้าย

             ค.   ใจบุญ                                                                    

           ง.  ใจดี

   17.  ข้อใดคือการพัฒนาขั้นสูงของภาษา

            ก.    ศาสนา                                                                  

          ข.   วรรณคดี                                                               

            ค.    บทเพลง                                                               

          ง.   บทประพันธ์

18. คำกล่าวที่ว่า“เมื่อเด็กนุ่งขาวเมื่อสาวนุ่งเขียว  

    แก่ทีเดียวนุ่งแดง”เป็นการสื่อสารแบบใด

             ก.     ลิขิตคำขวัญ                                                       

           ข.   วาจาภาษิต

             ค.     ธรรมชาติชื่นชม                                              

           ง.    พาคิดปริศนา

19.      ข้อใดใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง

            ก.    เขาถูกใส่ความจนเสียคน                                  

            ข.    ชาวพุทธควรใส่บาตรทุกวันพระ

            ค.    หนุ่มสาวสมัยนี้ชอบใส่กางเกงมากกว่า

                  กระโปรง

            ง.    ขนถ่านใส่เรือให้หมด

 

 

 

   25.    ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง

            ก.    ข้าวปลา                                                                

          ข.   นุ่มนิ่ม

            ค.    กระดุกกระดิก                                                     

           ง.  ได้เสีย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 21 – 22

                    “มีผู้เป็นเบาหวานหลายท่านข้าใจว่าเมื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดครั้งใด แล้วอยู่ในระดับปกติแปลว่าหายจากเบาหวานแล้ว สามารถกินได้ตามใจปาก แท้ที่จริงระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจได้เป็นระดับน้ำตาลขณะที่เจาะเลือดเท่านั้น”

26.      ข้อใดเป็นคำสันสกฤตทุกคำ

             ก.     สันติ  มัจฉา                                                      

           ข.   กีฬา  วิชชา

             ค.     ปักษิน  หัสดิน                                                 

           ง.    จักขุ  จักษุ

27.      ประโยคในข้อใดไม่ต้องการคำตอบ

            ก.    ห้องพักราคาเท่าไรคะ                                       

          ข.   ผลการเรียนของลูกเป็นอย่างไรบ้าง

            ค.    บ้านของก้อยอยู่ที่ไหน                                      

          ง.   เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยสำรวมเท่าไร

28.  ข้อใดคือความหมายของ อวัจนสาร

         ก.    ภาษาที่ไม่ใช่คำพูดหรือถ้อยคำ                        

         ข.    ภาษาที่ใช้คำพูดหรือถ้อยคำ

         ค.    ภาษาที่ใช้กันทั่วไป                                            

         ง.    ภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม

29.      ดอกบัว เป็นอวัจนสารแทนสิ่งใด

            ก.    ความรัก

            ข.    ความบริสุทธิ์                                                       

            ค.    ความทันสมัย                                                      

           ง.  ความมืดมัว

 

35.   ข้อความนี้ ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องในข้อใดมากที่สุด

            ก.    สุขภาพ                                                                 

          ข.   คำสอนทางศาสนา

            ค.    ความทุกข์ ความสุข                                            

           ง.  การกำหนดชีวิต

36.  ข้อใดกล่าวปฏิเสธได้อย่าง “บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น”

            ก.    ติดธุระมาไม่ได้ ไม่ต้องคอย                             

            ข.    มาไม่ได้ติดธุระ เสียใจด้วย

            ค.    ติดธุระด่วนมาไม่ได้ ต้องขอโทษด้วย            

            ง.    จนใจติดธุระมาไม่ได้จริงๆ

37.  ข้อปฏิบัติในการทักทายที่ดีคือข้อใด

            ก.    ถามเรื่องส่วนตัวเพื่อแสดงความสนใจ          

            ข.    ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความยินดีอย่างจริงใจ

            ค.    เข้าโอบกอดเพื่อแสดงความจริงใจ

            ง.    กล่าวทักทายพร้อมสอมกอด

38.  ผู้เข้าประชุมไม่ควรปฏิบัติในข้อใด

            ก.    หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะประชุม                

          ข.   พูดตรงประเด็นอย่างรวบรัดตัดความ

            ค.    เป็นนักฟังที่ดี                                                      

           ง.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

39.  “ผ้าเช็ดหน้า” ตรงกับคำราชาศัพท์ในข้อใด

            ก.    พระภูษา

            ข.    ทรงซับพระพักตร์

            ค.    ซับพระพักตร์

            ง.    พระผ้าเช็ดหน้า

   40.  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง

            ก.    สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จเยือน

                 ประเทศ ไทย

            ข.    ชาวไทยถวายการต้อนรับเจ้าชายจิกมี

            ค.    ชาวไทยถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัว

            ง.    เจ้าชายจิกมีทรงประทับรถม้า

46.    ถ้าจะเขียนรายงานเรื่อง “ การใช้พจนานุกรม”

         นักเรียนจะเขียนแผนภาพความคิดอย่างไรจึงจะ

         ลำดับ

ก.      ประโยชน์  ที่มา  วิธีใช้  หลักการเขียน

ข.      ที่มา  หลักการเขียน  วิธีใช้  ประโยชน์

ค.      วิธีใช้  หลักการเขียน  ที่มา  ประโยชน์

ง.       หลักการเขียน  ที่มา  ประโยชน์  วิธีใช้

   47.   กำหนดข้อความให้ดังนี้

       ก.  อาการเบื้องต้นคือ  ปวดท้องทั้งก่อนและ

            หลัง รับประทานอาหาร  บางรายก็คลื่นไส้และ 

            อาเจียน

ข.    ความเครียดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเครียด

  เรื่องงาน  เรื่องเงิน  หรือเรื่องส่วนตัวและการ  

 รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

ค.    หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้ปวดท้องขั้นรุนแรงจนถึงกระเพราะอาหารทะลุได้

ง.     อีกทั้งยังรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดและเค็มจัด  ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด                โรคกระเพาะอาหารได้

       ข้อใดเขียนเรียงลำดับข้อความข้างต้นแล้วได้ใจความ

      สมบูรณ์

            ก.    ก        ข          ง            ค

            ข.    ค        ก          ข           ง

            ค.    ข        ง          ก            ค

            ง.    ง        ค           ก           ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบภาษาไทย ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1.    ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม                                            

        ก.    เบิร์ดชอบดูรายการทศกัณฐ์เด็ก                                 

        ข.    ตี๋เรียนเก่งกว่าพี่ๆ น้องๆ                                                    

        ค.    อ้อน เกวลินเป็นนักแสดง                                          

        ง.    ทหาร 3 เหล่าทัพ กำลังซ้อมสวนสนาม                         

2.    คำว่า “ใคร” ในข้อใดที่เป็นสรรพนามบอก                  

        ความไม่เจาะจง                                                                    

        ก. ใครๆ ก็ไม่รักผม                                                          

        ข.    ใครโกหก ยกมือขึ้น                                                    

        ค.    จุ๊บแจง มากับใครน่ะ                                                 

        ง.    ฉันไม่อยู่ ไม่รู้ใครโทรฯ มาหา                                    

3.    ข้อใดมีกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์                                

        (อกรรมกริยา)                                                                         

        ก.    จอย รับประทานข้าวหรือยัง                                      

        ข.    แนน ทำไมต้องร้องไห้                                               

        ค.    โอม ทำข้อสอบได้ไหม                                              

       ง.   พ่อ ซื้อยามาให้ลูกด้วย

4.    “พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง……………… ลูก”

        ควรเติมคำบุพบทใดลงในช่องว่าง

        ก.    ให้      

        ข.               กับ

        ค.    เพื่อ    

        ง.               แด่

 

9.    “เมื่อเราหาเงินทองได้ เราก็ควรใช้ให้มันเป็น               

        ประโยชน์ ควรเป็นการเขียนอธิบายในข้อใด              

        ก.    การเขียนอธิบายจากการสังเกต                                

                สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ                                            

        ข.    การเขียนอธิบายจากการสังเกต                                 

                พฤติกรรมของบุคคล                                                   

        ค.    การเขียนอธิบายตามมารยาท                                     

        ง.    การเขียนอธิบายเหตุผล

10.  “การพรรณนาแยกแยะ ยกอุทาหรณ์ให้

        เห็นจริง อ้างอิงข้อความ ให้มีน้ำหนัก”

        ควรอยู่ส่วนไหนของเรียงความ

        ก.    คำนำ 

        ข.   เนื้อเรื่อง

       ค.   สรุป       

       ง.   โครงเรื่อง

11.  ข้อใดแสดงถึงความมีมารยาทในการฟัง                        

        ก.    สมเจตน์ลุกออกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆ                       

        ข.    มลวิภานั่งเคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลา                        

        ค.    ณัฐนั่งคุยกับเพื่อนๆ ไม่หยุดปาก                                     

        ง.    พลจดบันทึกสิ่งที่สนใจได้หลายหน้า                     

                กระดาษ                                                                         

12.  ข้อใดเป็นการพูดแบบทักทายปราศรัย                            

        ก.    ฉันไม่อยากพูดกับเธอเลย แดง                                

        ข.    นิดสวยกว่าน้อยอีกนะ                                                

        ค.    กิ่ง วันนี้ไม่ไปจัดรายการทีวีหรือ                                 

       ง.   รำคาญยายปุ่นจริงๆ

13.  ข้อใดเป็นประโยคที่ไม่ต้องการคำตอบ

        ก.    เธอชอบเล่นกอล์ฟหรือเทนนิส

        ข.    เมื่อคืนนี้ฝนตก เธอมาโรงเรียนสาย

                หรือเปล่า

        ค.    พอน้ำมันขึ้นราคาอะไรๆ ก็แพงไปหมด

        ง.    ทำไม ถึงหลับในห้องเรียน

19.  นักเรียนคิดว่า บทเพลงนี้ แม่ต้องการให้ลูก

        เป็นอย่างไรมากที่สุด

        ก.    เป็นเด็กดี มีร่างกายแข็งแรง

        ข.    เป็นคนดี มีอนาคตดี

        ค.    เป็นคนดี มีสุขภาพแข็งแรง และมี

                อนาคตที่ดี

        ง.    เป็นเด็กมีความหวังดีกับแม่ตลอดไป

20.  ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร

        ก.    บุคคลที่เกิดก่อน 3 มกราคม 2529 จึงจะ

                มีสิทธิเลือกตั้ง

        ข.    หน้าฝน ต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดไปหมด

        ค.    เรียนลูกเสือนี่ดีจัง มีกิจกรรมสนุกสนาน

                มากมายจริงๆ

        ง.    ปูไข่เป็นนักกีฬาขี่ม้าที่รูปหล่อ จมูก โด่ง

                ตาคม ผิวสองสี และสูงสง่า

21.  “ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอยู่

        เป็นมิ่งขวัญของลูกหลาน ตลอดไปนะครับ

        เป็นการพูดแบบใด

        ก.    การอภิปราย

        ข.    การพูดสุนทรพจน์

        ค.    การทักทายปราศัย

       ง.   การกล่าวอวยพร

22.  เวลา “14.45 น.” อ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง                   

        ก.    สิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที                                           

        ข.    หนึ่งสี่จุดสี่ห้านาฬิกา                                                  

        ค.    สิบสี่นาฬิกาจุดสี่สิบห้านาที                                      

       ง.   หนึ่งสี่จุดสี่สิบห้านาฬิกา

 

 

 

 

 

27.  ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ

        ก.    การเขียนที่มีเนื้อหาสาระและให้ข้อคิด

                แก่ผู้อื่น

        ข.    การเขียนแบ่งเป็น 3 ย่อหน้าคือ คำนำ

                เนื้อเรื่อง สรุป

        ค.    การเขียนต้องมีแบบแผน มีคำครุ ลหุ

        ง.    การเขียนมีตัวละคร ตัวเอกของเรื่อง

                และจบแบบมีความสุข

28.  “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์” คำที่พิมพ์

        ตัวดำควรเป็นคำพ้องรูปชนิดใด

        (เรียงตามลำดับ)

        ก.    คำกริยา – คำวิเศษณ์

        ข.    คำนาม – คำวิเศษณ์

        ค.    คำนาม – คำกริยา

        ง.    คำวิเศษณ์ – คำนาม

29.  บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรอง                          

        ประเภทใด                                                                           

        ก.    กลอนสุภาพ            

        ข.   กาพย์ยานี                                                                  

        ค.    กาพย์ฉบัง                

       ง.   โคลงสี่สุภาพ                                                              

30.  “เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง”                           

        สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใด                             

        มากที่สุด                                                                               

        ก.    ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว                                                   

        ข.    เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร                              

        ค.    กรรมสนองกรรม                                                        

       ง.   คนดีผีคุ้ม

 

 

 

 

36.  ข้อใดมีความหมายโดยนัย

        ก.    แตงเด็ดใบโหระพาให้แม่ด้วย

        ข.    ส้มขาแพลงเพราะปีนขึ้นไปเด็ดดอกจำปี

        ค.    จะเด็ดเป็นตัวเอกในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

        ง.    งวดนี้มีเลขเด็ดๆ หรือยังพ่อ

37.  รายชื่อหนังสือที่นำมาประกอบการค้นคว้า                  

        ข้อมูลในการเขียนรายงานเรียกว่าอะไร                          

        ก.    สารบัญ                                                                          

        ข.                       เนื้อหา                                                      

        ค.    บรรณานุกรม                                                                

        ง.               หน้าปก         

38.  คำราชาศัพท์ในข้อใดไม่เข้าพวก                                      

        ก.    พระภูษา                                                                       

        ข.    พระสนับเพลา                                                            

        ค.    พระภคินี                                                                       

       ง.   พระมาลา

39.  นักเรียนคิดว่า ข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์ตรี

        ถูกต้องทุกคำ

        ก.    น๊อต    ตุ๊บตั๊บ

        ข.    ตุ๊กแก    ต้อยตีวิ๊ด

        ค.    เตาแก๊ส    ปลั๊กไฟ

        ง.    ฮาร์ดแวร์    เว็บไซต์

40.  ข้อใดไม่ใช่ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

        ก.    ลิขิต   =   จดหมายของพระสงฆ์

        ข.    ทรงบาตร   =   ตักบาตร

        ค.    จังหัน   =   อาหารเช้า

      ง.    อาพาธ   =   เจ็บป่วย

41.  “เรื่องท้าวแสนปม” นักเรียนคิดว่าเป็นนิทาน                  

        ประเภทใด                                                                           

        ก.    นิทานประจำถิ่น                                                         

        ข.               นิทานสอนใจ                                                              

        ค.    นิทานอธิบายเหตุ                                                           

       ง.                  นิทานวีรบุรุษ

45.  การปรุงแต่งอาหารใช้มะนาวเพื่อวัตถุประสงค์ ข้อใด

     มากที่สุด

ก.      เพิ่มกลิ่นหอม

ข.      เพิ่มคุณค่าอาหาร

ค.      เพิ่มสีน่ารับประทาน

ง.       เพิ่มรสชาดน่ารับประทาน

46.  มะนาวมีคุณค่ามาก แต่คุณค่าข้อใดไม่ได้กล่าวถึง

ก.      รักษาผิวพรรณ

ข.      ชูรสชาดของอาหาร

ค.      ช่วยย่อยอาหาร

ง.       เพิ่มความเงางามของเส้นผม

47.  ข้อใดใช้สำนวนไม่ตรงกับความหมาย

ก.      พูดจาเสียงห้วนๆเหมือนพูดมะนาวไม่มีน้ำ 

       ใครอยากฟัง

ข.      อุตส่าห์พาไปโรงพยาบาล ยังคิดว่าได้ค่านายหน้า ทำทำทำคุณบูชาโทษกันชัดๆ

ค.      ทำงานผิวเผินแค่ตรวจไปทีอย่างนี้เรียก

       เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจริงๆ

ง.       เธอไม่ได้ทำรายงานไม่ควรเขียนชื่อหรอกอย่างนี้

       ชุบมือเปิบนะสิ

48.  ประโยคในข้อใดมีลักษณะที่แตกต่างจากข้ออื่น

ก.      นี่คือสมุดบันทึกของคุณใช่ไหม

ข.      ปานระพีไปงานแต่งงานใส่ชุดไหม

ค.      คุณพ่อจะกลับมากับลูกด้วยไหม

ง.       ท่านจะมาที่สวนสาธารณะนี้ไหม

49.  ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ก.      ฉันเลี้ยงไก่เอาไว้กินไข่

ข.      พระจันทร์ส่องแสงงามตา

ค.      นกในสวนส้มเกาะบนกิ่งไม้

ง.       เงินทองของนอกกายไม่ตายหาใหม่

 

 

5.    “กรุงเอเธนส์อยู่ไกล” คำที่ขีดเส้นใต้เป็น      คำวิเศษณ์ประกอบคำใด

        ก.    ประกอบคำกริยา

        ข.    ประกอบคำนาม

        ค.    ประกอบสรรพนาม

        ง.    ประกอบวิเศษณ์

6.    คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำอุทานเสริมบท               

        ก.    โธ่เอ๋ย! ไม่น่าสอบตกเลย

        ข.    ค่ำแล้ว อาบน้ำอาบท่าหรือยัง

        ค.    เสียงลือเสียงเล่าอ้าง   อันใด  พี่เอย

        ง.    เอ๊ะ! นั่นเธอหรือนี่

7.    ข้อใดไม่ใช่กลุ่มคำ                                                               

        ก.    แฟนจ๋า ฉันมาแล้วจ้ะ                                                

        ข.    กล่องทิชชู                                                                     

        ค.    ติ๊กรูปหล่อ                                                                    

       ง.   สุนัขพันธุ์ชิสุ

8.    “ไหนบอกครูซิว่า เธอจะเป็นนักกีฬา______               

        นักดนตรี” ควรเลือกเติมคำใดลงในช่องว่าง                

        ก.    และ                           

        ข.    หรือ       

       ค.   กัน                                         

       ง.   แต่

 

 

 

14.  การพูดแบบแนะนำตัวเอง ควรเป็นข้อใด

        ก.    แจน เราอยากรู้จักโตจังเลย

        ข.    สวัสดีครับ ผมชื่อโตครับ

        ค.    สวัสดีครับ คุณสบายดีหรือ

       ง.   ไม่ค่อยสบายหรอก เป็นหวัด

15.  “ผู้หญิงผู้ชายใครอายุยืนกว่ากัน”                                  

        ควรเป็นลักษณะใดของการโต้วาที                                  

        ก.    ผู้โต้วาที                                                                        

        ข.    ญัตติ                                                                               

        ค.    สรุปผลการตัดสินใจ                                                  

        ง.    กรรมการตัดสินใจ                                                               

16.  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง                     

        ผู้เขียนควรทำอย่างไรก่อนข้ออื่น                                    

        ก.    ต้องอ่านเรื่องหรือฟังเรื่องโดยตลอด                       

        ข.    หาคุณค่าและข้อคิดของเรื่องว่ามีหรือไม่                        

        ค.    เนื้อเรื่องมีเหตุผลเหมาะสมเพียงใด                        

        ง.    ใช้ภาษาที่ง่าย น่าอ่าน น่าสนใจ                                  

17.  ข้อใดมีเครื่องหมาย ยัติภังค์                                                       

        ก.    กินนร อ่านว่า กิน – นอน                                            

        ข.    วัดพระศรีฯ                                                                           

        ค.    น.ร.    =   นักเรียน                                                     

       ง.   แม่รู้สึกน้อยใจ     

        ให้นักเรียนอ่านบทเพลงข้างล่างนี้ แล้วตอบ               

        คำถามข้อที่ 18 – 19                                                             

18.  “ให้เจ้าเป็น……….เด็กดี ให้เจ้ามี……….พลังให้         

        เจ้าเป็น………..ความหวังของแม่ต่อไป”                       

        บทเพลงนี้ ควรเป็นโวหารประเภทใด                             

        ก.    พรรณนาโวหาร      

        ข.    บรรยายโวหาร

        ค.    สาธกโวหาร            

       ง.   เทศนาโวหาร

 

23.  ประโยคข้างล่างนี้ควรเติมสำนวนใดลงใน                    

        ช่องว่างจึงจะได้ใจความที่สุด                                           

        “น้องชายเธอทำไมถึง…………..ไม่เคยอยู่เฉยๆ                        

         บ้างเลย                                                                               

        ก.    ซนเหมือนลิง                                                               

        ข.    บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้าง                                      

        ค.    กลมเหมือนมะนาว                                                    

       ง.   เบาเหมือนปุยนุ่น

24.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด เป็นสำนวนไทย                         

        ประเภทคล้องจอง                                                               

        ก.    อย่ายกพวกตีกันนักกลับเนื้อกลับตัวเสียที               

        ข.    ถ้าขี้เกียจเรียนนัก สอบตกเมื่อไรก็ตัวใคร              

                ตัวมันแล้วกัน                                                               

        ค.    ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีความหวังดีกับ                         

                ลูกศิษย์ทุกคน                                                               

        ง.    โอ้โฮ้! นุ่งกางเกงเขียว ใส่เสื้อแดงเหมือน            

                อีกาคาบพริกเลย

25.  “คนที่ชอบวิวาทกันอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้กัน”

        ตรงกับสำนวนใด

        ก.    ขมิ้นกับปูน

        ข.    หมาเห่าใบตองแห้ง

        ค.    ต่อปากต่อคำ

        ง.     ตัดหางปล่อยวัด

26.                      “กาพย์ยานีลำนำ                                              

                สิบเอ็ดคำจำอย่าคลาย                                                  

                วรรคหน้าห้าคำหมาย

                วรรคหลังหกยกแสดง”

        อยากทราบว่า “กาพย์ยานี” มีจำนวนคำทั้ง

        บาทเท่าไร

        ก.    สิบเอ็ดคำ                  

        ข.   หกคำ

        ค.    ยี่สิบสองคำ              

        ง.   ห้าคำ

31.  ในการเขียนเรื่องย่อจากวรรณคดี ถ้าเป็น                       

        คำราชาศัพท์ นักเรียนต้องมีข้อปฏิบัติในการ                   

        เขียนอย่างไร                                                                           

        ก.    ใช้แบบการย่อเหมือนการย่อเรื่องทั่วไป                            

        ข.    ถ้ามีศัพท์ยากให้เปลี่ยนมาใช้คำสามัญ                       

        ค.    เปลี่ยนคำราชาศัพท์เป็นคำสามัญไม่ได้                     

        ง.    ใช้ถ้อยคำสั้นๆ ตรงไปตรงมา

32.  นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีก                     

        ชื่อหนึ่งว่าอย่างไร                                                              

        ก.    เซียงรุ้ง                     

        ข.   เซียงของ                

        ค.    เซียงเมี่ยง                 

        ง.   เซียงดาว

33.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำไทยแท้

        ก.    คำไทยแท้ต้องเป็นคำพยางค์เดียวโดดๆ

        ข.    คำไทยแท้ต้องมีคำควบกล้ำ และคำที่ใช้

                อักษรนำ

        ค.    คำไทยแท้มักสะกดตรงตามมาตรา

        ง.    คำไทยแท้ไม่มีตัวการันต์

34.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด เป็นคำไทยแท้

        ก.    เธอกล้าหาญชาญชัยมากเลยนะที่หนี

                โรงเรียน

        ข.    ฉันว่าราชสีห์ท่าทางสง่ากว่าเสือนะเธอ

        ค.    ที่บ้านเรามีตะขาบอยู่ในดินเยอะแยะ

                ไปหมด

        ง.    น้องสาวเธอชื่อขวัญข้าวเหรอน่ารักดีนะ

35.  คำในข้อใดสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำ

        ก.    สหรัฐ    อาหรับ

        ข.    สมพิศ    โสภิณ

        ค.    แคทลียา    พุดพิชญา

        ง.    มือกาว    คัดเลือก

 

 

42.  “เมื่อเดือนที่แล้ว พี่จุ๊บแจงรับพระราชทาน

        ปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        พวกเราติดสอบ เราควรส่ง…………….ไปให้

        พี่เขานะ”  ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

        ก.    บัตรเชิญ   

        ข.   บัตรกำนัล

        ค.    บัตรเครดิต               

        ง.   บัตรอวยพร

43.  “แฮรี่ พอตเตอร์ เล่มล่าสุดกำลัง

        ดีใจจัง จะได้อ่านอีกแล้ว”

        นักเรียนคิดว่าเป็นการอ่านแบบใด

        ก.    การอ่านเพื่อความบันเทิง

        ข.    การอ่านเพื่อหาความรู้

        ค.    การอ่านเพื่อทราบความคิด

       ง.   การอ่านเพื่อทราบข่าวสาร

44.  สระในข้อใด เรียงถูกต้องตามพจนานุกรม                   

        ก.    อา   อุ   อิ   อึ                                                                  

        ข.    อะ   อัวะ   เอะ   เอียะ                                                  

        ค.    เอ   เอา   อู   ไอ                                                             

        ง.    แอ   ไอ   เอาะ   โอะ

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 45 – 47

เรารู้จักถึงคุณประโยชน์ของมะนาวเป็นอาหารและยา  ยังเคยใช้เป็นสิ่งเสริมสวยทำเครื่องสำอางบำรุงผิว  มะนาวมีส่วนประกอบ      กรดไซตริค  วิตามินซี  เราใช้มะนาวปรุงอาหารช่วยชูรสให้อาหารรสดี  ชูกลิ่นอาหาร  กรดในน้ำมะนาวช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารขับน้ำย่อย  วิตามินซี  ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด  หลอดเลือดแข็งแรง

(ศาตราจารย์ น.พ.เสนอ  อินทรสุขศรี

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

50.  ถ้าต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประดิษฐ์สร้อยคอ                   

       ลูกปัด  ควรเลือกอ่านหนังสือใด

ก.      นักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์

ข.      หลากหลายงานกระดาษสา

ค.      หินแร่ลูกปัดนำโชคลาภ

ง.       เมื่อคุณยายเล่าให้ฟัง

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.๓ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

1. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได

นั้นจะมีหน่วยควบคุมซึ่งอยู่ในโครงสร้างใด

         ก.   นิวเคลียส

         ข.   พลาสมา

         ค.   เม็ดเลือดแดง

         ง.   โพรโทพลาซึม

2. แฝดอิน – จัน  ไซมิสทวินคู่แรกของโลกเป็นฝาแฝดที่

 เกิดจากการปฏิสนธิแบบใด

         ก.   ไข่ 1 ใบ อสุจิ 2 ตัว

         ข.   ไข่ 1 ใบ อสุจิ 1 ตัว

         ค.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว

         ง.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 1 ตัว

3. ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม

         ก.   โรคเอดส์

         ข.   โรคตาบอดสี

         ค.   โรคธาลัสซีเมีย

         ง.   โรคปัญญาอ่อนบางชนิด

4. ถ้าผู้ชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY และผู้หญิงมีโคโม

โซมเพศเป็น XX การผสมโดยปกติจะมีโอกาสเกิด

ลูกชายร้อยละเท่าใด

         ก.   0

         ข.   25

         ค.   50

         ง.   100

 

9. สัตว์ที่มีลักษณะแบบใดสามารถนำมาสืบพันธุ์โดย

วิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนได้

         ก.   ปฏิสนธิภายใน  ออกลูกเป็นตัว                 

         ข.   ปฏิสนธิภายใน  ออกลูกเป็นไข่

         ค.   ปฏิสนธิภายนอก  ออกลูกเป็นตัว              

         ง.   ปฏิสนธิภายนอก  ออกลูกเป็นไข่

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน

         ก.   ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมเทียม

         ข.   เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์สัตว์

         ค.   สามารถอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้

         ง.   แม่วัวพันธุ์ดีหนึ่งตัวสามารถให้ลูกได้หลายตัว

              จากการผสมหนึ่งครั้ง 

11. ในป่าดงดิบมักไม่พบหญ้าหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก 

เจริญอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่  นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของหญ้า และไม้พุ่มเหล่านั้น

         ก.   น้ำในดิน                                               

         ข.   แสงสว่าง

         ค.   อุณหภูมิ                                               

         ง.   ความชื้นในอากาศ

12. ข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศไม่ถูกต้อง

         ก.   มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุต่างๆ

         ข.   มีการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางสายใย

               อาหาร

         ค.   มีการหมุนเวียนของพลังงานและแร่ธาตุ

         ง.   กลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางใด

              ทางหนึ่ง

13. ขยะมูลฝอยจะล้นโลกถ้าในระบบนิเวศขาดสิ่งมีชีวิตพวกใด

         ก.   ผู้ผลิต                                                  

         ข.   ผู้บริโภค

         ค.   ผู้ล่า                                                     

         ง.   ผู้ย่อยอินทรียสาร

19. ข้อใดเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตใน

ธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร

         ก.   การคุมกำเนิด                                        

         ข.   สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

         ค.   การล่าและปรสิต                                   

         ง.   ฆ่ากันเอง เมื่อประชากรแออัด

20. สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นผู้บริโภคประเภทเดียวกันทั้งหมด

         ก.   เสือ  ไก่  ม้า                                           

         ข.   วัว  แพะ  ม้า

         ค.   คางคก  กบ  แรด                                   

         ง.   ปลา  ปู  กิ้งกือ

21. ถ้าประชากรไทยเพิ่มขึ้น  แต่ปริมาณอาหารและ

สภาพแวดล้อมคงที่  จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด

         ก.   การแก่งแย่ง                                          

         ข.   ภาวะขาดแคลนอาหาร

         ค.   ระบบนิเวศเสียสมดุล                              

         ง.   ปริมาณแก๊ส CO2 เพิ่มขึ้น O2 ลดลง

22.    ในสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลังงานดังแผนภาพใด

         ก.   พลังงานเคมี →พลังงานความร้อน → พลังงานกล

         ข.   พลังงานกล → พลังงานความร้อน → พลังงานแสง

         ค.   พลังงานแสง → พลังงานเคมี → พลังงานความร้อน

         ง.   พลังงานความร้อน → พลังงานแสง →  พลังงานกล

 

 

 

 

 

 

27. ไส้ของหลอดไฟฟ้ามักขดเป็นเกลียวเพื่อจุดประสงค์ใด

         ก.   ให้มีความร้อนมากๆ                               

         ข.   ให้ยืดหยุ่นได้

         ค.   ให้ใช้งานได้นานๆ                                  

         ง.   ให้มีความต้านทานสูง

28. ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีเตารีดกำลังไฟฟ้า 600

วัตต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า

รวมกันประมาณ 3 แอมแปร์ (ไม่รวมเตารีด) บ้านหลังนี้

ควรจะใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด

         ก.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  5  แอมแปร์

         ข.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  7  แอมแปร์

         ค.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  12  แอมแปร์

         ง.   ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดมากกว่า  3   

               แอมแปร์เล็กน้อย

29. ทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟที่มีกระแสไหลผ่านขึ้นอยู่กับปริมาณใด

         ก.   ทิศของกระแสไฟฟ้า

         ข.   ขนาดของกระแสไฟฟ้า

         ค.   ขนาดของความต่างศักย์ไฟฟ้า

         ง.   ความต้านทานของลวดไฟฟ้า

30. บนสลากของเตารีดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งเขียนไว้ว่า

 200 V  2 KW  เตารีดนี้ต้องใช้ความต้านทานเท่าใด

         ก.   10  โอห์ม                                             

         ข.   20  โอห์ม

         ค.   50  โอห์ม                                             

         ง.   100  โอห์ม

31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ

         ก.   ระบบสุริยะ คือ ดาราจักร

         ข.   ระบบสุริยะ คือ ดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของ  

               ดาวฤกษ์

         ค.   ระบบสุริยะ คือ กลุ่มดาวที่มองเห็นด้วยตา

               เปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก

ง.       ระบบสุริยะ คือ กลุ่มดาวที่หมุนอยู่ในวงโคจร

       ภายใต้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์

37. มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์หนัก 120

นิวตัน น้ำหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร

         ก.   600  นิวตัน                                           

         ข.   700  นิวตัน

         ค.   720  นิวตัน                                           

         ง.   760  นิวตัน

38. แรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุ จะเปลี่ยนแปลงไป

ตามข้อใด

         ก.   น้ำหนัก                                                 

         ข.   มวลสาร

         ค.   ความเร็ว                                               

         ง.   ความหนาแน่น

39. ดาวเทียมสามารถโคจรอยู่รอบโลกได้เพราะเหตุใด

         ก.   แรงโน้มถ่วงของโลก                               

         ข.   ความเร็วหลุดพ้นของดาวเทียม

         ค.   ความเร็วโคจรรอบโลกของดาวเทียม          

         ง.   ความเร่งของการขับดันเชื้อเพลิง

40. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร

         ก.   ยานขนส่งอวกาศลำเลียงดาวเทียมได้แต่

               จรวดทำไม่ได้

         ข.   ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนำกลับมา

                ใช้ได้อีก  แต่จรวดทำได้

         ค.   ยานขนส่งอวกาศสามารถนำดาวเทียมมา

               ซ่อมได้  แต่จรวดทำไม่ได้

ง.       จรวดสามารถนำดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ 

       แต่ยานขนส่งอวกาศทำไม่ได้

41. พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใดที่เป็นการตอบสนองเมื่อมีแสงเป็นสิ่งเร้า

         ก.   แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

         ข.   กบออกหากินเวลากลางคืน

         ค.   จระเข้นอนผึ่งแสงแดง

         ง.   ควายหนีร้อน  นอนแช่ในแอ่งน้ำ

47. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใด  สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด  เมื่อใช้งานตามเวลาที่กำหนด

         ก.   ตู้เย็น  80 วัตต์ใช้นาน  10  ชั่วโมง

         ข.   เตาปิ้งขนมปัง 1,00 วัตต์ใช้นาน  20 นาที

         ค.   เครื่องซักผ้า 250 วัตต์  ใช้นาน  1  ชั่วโมง

         ง.   โทรทัศน์สี 150 วัตต์  ใช้นาน  5  ชั่วโมง

48. กิจกรรมของมนุษย์ข้อใด  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศน้อยที่สุด

         ก.   ถางป่าปลูกข้าวโพด  การคมนาคมขนส่ง

         ข.   ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล   บริโภคอาหารแปรรูป

         ค.   ส่งเสริมการปลูกป่า  ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง

         ง.   ใช้เตาเผาขยะไร้ควัน  ประหยัดการใช้กระดาษ

49. แตนต้องการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกถั่วลันเตาบนพื้นที่ 

3  แปลง  แตนควรศึกษาสมบัติของดินในข้อใด

         ก.   ค่า pH  ของดิน และอินทรีย์วัตถุในดิน

         ข.   สีของดินและความพรุน

         ค.   การระบายน้ำและการตกตะกอน

         ง.   ขนาดอนุภาพของดินและการระบายน้ำ

50. “ดาวเทียมไทยคม” ทำหน้าที่เหมือนดาวเทียม

ในข้อใด

ก.      แลนด์แสต

ข.      อินเทลแสต

ค.      ไทรอส

ง.       สปอต

 

 

 

5. การเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดาข้อใดไม่ถูกต้อง

         ก.   ตัวอ่อนไม่สูดลมหายใจ

         ข.   ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว

         ค.   ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ

         ง.   ตัวอ่อนหัวใจยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอด

               ออกมา

6. เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น ม. 3

ได้ดีที่สุดคือข้อใด

         ก.   วัดมวลน้ำหนักแห้ง                                

         ข.  นับจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

         ค.   วัดความสูงและน้ำหนัก                             ง.   วัดขนาดของสะโพก รอบอก และรอบเอว

7. เชื้อไวรัสหัดเยอรมัน  เมื่อแพร่จากแม่ไปยังเอ็มบริโอ

ในครรภ์จะเข้าไปทำลายกลุ่มเซลล์ที่จะเจริญไปเป็น

อวัยวะต่างๆ ของทารก ข้อใดเกิดจากการทำลายของ

เชื้อโรคนี้น้อยที่สุด

         ก.   ตาบอด                                                 

         ข.   หูหนวก

         ค.   จมูกแหว่ง                                             

         ง.   หัวใจพิการ

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียมในสัตว์

         ก.   ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

         ข.   ต้องกระทำในตัวเมียที่เป็นสัด

         ค.   ช่วยปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์ให้ดีขึ้น

         ง.   ต้องรีดน้ำเชื้อจากตัวผู้นำมาเก็บรักษาไว้

14. ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกับห่วงโซ่อาหาร

         ก.   แสดงการพึ่งพาอาศัยระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ

         ข.   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

         ค.   แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

              ในสังคมของสิ่งมีชีวิต

ง.       แสดงความสัมพันธ์ด้านการได้รับอาหารของ

      สิ่งมีชีวิตในสังคมของสิ่งมีชีวิต

       จากห่วงโซ่อาหารต่อไปนี้  ใช้ตอบคำถาม

ข้อ  15 – 16

สาหร่าย     ไร่น้ำ     กุ้ง    ปลา

15 สิ่งมีชีวิตใดควรมีปริมาณมากที่สุดเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

         ก.   สาหร่าย                                                

         ข.   ไรน้ำ

         ค.   กุ้ง                                                       

         ง.   ปลา

16 ถ้าปลาตายไปทั้งหมดสิ่งที่น่าจะเกิดตามมาคือข้อใด

         ก.   กุ้งมีปริมาณลดลง

         ข.   ไรน้ำมีปริมาณมากขึ้น

         ค.   สาหร่ายมีปริมาณเท่าเดิม

         ง.   กุ้งมีปริมาณมากขึ้น ไรน้ำลดลง

17. ข้อใดแสดงฐานะของผู้บริโภคอันดับที่ 1 ได้ชัดเจนที่สุด

         ก.   วัวกินหญ้า                                            

         ข.   คนกินเห็ดฟาง

         ค.   นกนางนวลกินปลาทะเล                         

         ง.   งูกินไก่

18. พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ในพืชสีเขียวนั้นได้มาจาก

แหล่งใด

         ก.   พลังงานแสง                                         

         ข.   การหายใจ

         ค.   การสังเคราะห์โปรตีน                              

         ง.   การเจริญเติบโต

23. ลวดตัวนำ A B C ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน

พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ลวดตัวนำ A มีความยาวกว่า B

แต่น้อยกว่า C ดังนั้น การนำไฟฟ้าของลวดตัวนำ A

เป็นอย่างไร

         ก.   น้อยกว่า B และ C                                 

         ข.   มากกว่า B และ C

         ค.   น้อยกว่า B แต่มากกว่า C                        

         ง.   มากกว่า B แต่น้อยกว่า C

24. เครื่องใช้ไฟฟ้าในตาราง  ชนิดใดสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามากที่สุด

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ที่กำกับอยู่

A

B

C

D

6V  2W

12 V  3  W

110 V  40  W

220 V  60  W

         ก.   A                                                         

         ข.   B

         ค.   C                                                         

         ง.   D

25. ลวดโลหะสองเส้นทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน  มีความต้านทานตามข้อใด

         ก.   มีขนาดเท่ากัน                                                 

         ข.   มีขนาดไม่เท่ากัน

         ค.   มีความยาวเท่ากัน  แต่พื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน

         ง.   มีความยาวไม่เท่ากัน  แต่มีพื้นที่หน้าตัด

               เท่ากัน

26. ในการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เราต้องเติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดที่กำหนดเพราะอะไร

         ก.   ให้หม้อแบตเตอรี่ร้อน

         ข.   ไฟในแบตเตอรี่ถูกใช้หมดไป

         ค.   รักษาความถ่วงจำเพาะของอิเล็กโทรไลต์

         ง.   อิเล็กโทรดกลายเป็นเลดซัลเฟตหมดและไม่

               เกิดปฏิกิริยาอีก

32. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดถูกต้องที่สุด

         ก.   ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

         ข.   โลกเป็นดาวเคราะห์วงในที่มีดวงจันทร์  1  ดวง

         ค.   ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงใน และมีขนาดเล็ก

                กว่าโลก

         ง.   ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงในที่มองเห็นจาก

                พื้นโลกมีสีแดง

33. ทฤษฎีบิกแบง  หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่

เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด

         ก.   การค้นพบควอซาร์                                 

         ข.   การค้นพบรังสีความร้อน

         ค.   การขยายตัวของระบบสุริยะอย่างต่อเนื่อง  

          ง.  ทั้ง 3 ข้อรวมกัน

34. ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับการโคจร

รอบโลกคือ  30  วัน  ดังนั้น หนึ่งวันบนดวงจันทร์จะ

เท่ากับกี่วันบนโลก

         ก.   15  วัน                                                 

         ข.   30  วัน

         ค.   45  วัน                                                 

         ง.   60  วัน

35. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า  เป็นลายพาดสี

ขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร

         ก.   เนบิวลาชนิดหนึ่ง

         ข.   ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ

         ค.   ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา

         ง.   ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี  ซึ่งอยู่ไกล

              มากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก

36. ที่ละติจูด 10 องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตำแหน่งดาวเหนือ

         ก.   กลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวค้างคาว        

         ข.   กลุ่มดาวค้างคาวและกลุ่มดาวหมีเล็ก

         ค.   กลุ่มดาวหมีเล็กและกลุ่มดาวนายพราน     

         ง.   กลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจระเข้

42. วิธีการใดที่จะขยายพันธุ์ต้นเข็มให้ได้จำนวนมากและมีคุณภาพดีเพื่อการจำหน่าย

         ก.   การติดตา  โดยใช้ต้นตอพันธุ์ดี

         ข.   การต่อกิ่ง  โดยใช้กิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอพันธุ์ดี

         ค.   การทาวิตามินที่กิ่งต้นตอก่อนใช้กิ่งพันธุ์ดีมาทาบ

         ง.   การนำกิ่งพันธุ์ดีมาชุบฮอร์โมนเร่งรากก่อน

               นำมาปักชำ

43. การเสพสารเสพติดใดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง

         ก.   กัญชาและเฮโรอีน

         ข.   กระท่อมและบุหรี่

         ค.   กัญชาและบุหรี่

         ง.   ฝิ่นและกระท่อม

44. ข้อใดจัดเป็นสารพวกเดียวกันทั้งหมด

         ก.   น้ำตาลทราย  น้ำเชื่อม ดิน

         ข.   น้ำกะทิ  กาแฟเย็น  เกลือ

         ค.   แป้งมัน  น้ำสลัด  น้ำปลา

         ง.   น้ำเกลือ  น้ำอัดลม  ทองเหลือง

45. ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดแก๊สที่มีกลิ่นฉุน

         ก.   ใส่อลูมิเนียมลงในน้ำขี้เถ้า

         ข.   ใส่แอมโมเนียไนเตรตลงในน้ำปูนใส

         ค.   ใส่แผ่นสังกะสีลงในกรดเกลือ

         ง.   หยดน้ำมันพืชลงในโซดาไฟ

46. น้ำ 80  อุณหภูมิ40 C  ทำให้มีอุณหภูมิ 60 C  จะต้องใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี่

         ก.   800

         ข.   1,600

         ค.   3,200

         ง.   4,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.๖ สพป.นฐ๒

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวน  50  ข้อ 

                    เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก

               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย Ï ลงในกระดาษคำตอบ

                   ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

 

 

1.  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรชีวิตของพืช

ก.      เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ต้นแก่  ดอก / ผล

ข.      เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ดอก  ต้นแก่

ค.      เมล็ดงอก  ต้นแก่  ต้นอ่อน  ดอก

ง.       เมล็ดงอก  ต้นอ่อน  ต้นแก่  ดอก

2.  ข้อใดเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการทำลาย

     พันธุ์สัตว์

ก.      ฆ่าสัตว์ที่เป็นโรค

ข.      ตอนสัตว์ที่มีลักษณะดี

ค.      ขายสัตว์ที่ไม่สมประกอบ

ง.       แยกสัตว์ที่แคระแกรนไว้ต่างหาก

3.  ถ้านำขวดแก้วที่ฝาเป็นโลหะไปแช่น้ำร้อน

     นักเรียนคิดว่าข้อใดน่าจะเกิดขึ้นได้

ก.      ขวดแก้วจะหดตัวน้อยกว่าฝาโลหะ

ข.      ขวดแก้วจะหดตัวมากกว่าฝาโลหะ

ค.      ขวดแก้วจะขยายตัวมากกว่าฝาโลหะ

ง.       ขวดแก้วจะขยายตัวน้อยกว่าฝาโลหะ

4.  ถ้าความกดของอากาศลดลงอย่างรวดเร็ว

     สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

        ก.  ลูกเห็บตก

        ข.  ท้องฟ้ามืดครึ้ม

        ค.  ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

        ง.  เกิดพายุ

 

5.  ถ้านำเหรียญ 10 บาท ใส่ลงในขวดโหลแก้ว

     ตามภาพ ข้อใดเป็นผลมาจากการหักเหแสง

 

ก.      เห็นเหรียญซ้อนกัน

ข.      เห็นเหรียญขนาดเล็กลง

ค.      เห็นเหรียญอยู่ลึกกว่าปกติ

ง.       เห็นเหรียญอยู่ตื้นกว่าปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  “พลังงานเสียงเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นของวัตถุ

     และส่งผ่านพลังงาน โดยทำให้โมเลกุลของอากาศ

    สั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียง ถ้าเสียงยิ่งดัง การสั่นยิ่ง

    รุนแรง

เบิร์ด ธงไชย ตะโกนร้องเพลง โดยวางจานพลาสติก

ที่ยึดแน่นกับพื้นวางไว้หน้าลำโพงและในจานบรรลุข้าวสารอยู่ สามารถสรุปได้อย่างไร

ก.      จานไม่เคลื่อนที่ แต่ข้าวสารเคลื่อนที่เพราะรับพลังงานเสียง

ข.      จานเคลื่อนที่ด้วยพลังงานเสียงแต่ข้าวสารไม่เคลื่อนที่

ค.      จานไม่เคลื่อนที่ ทำให้ข้าวสารไม่เคลื่อนที่ด้วย

ง.       ทั้งจานและข้าวสารเคลื่อนที่

7.  วัตถุในข้อใด เมื่อนำแม่เหล็กมาถูแล้วจะมีอำนาจ

     แม่เหล็ก

        ก.  ไม้บรรทัดโลหะ

        ข.  ช้อนพลาสติก

        ค.  ตะเกียบไม้

        ง.  สีเทียน

8.  ใส่น้ำใสแก้วจนเต็ม ปิดด้วยกระดาษแข็งไม่ว่าจะ

      เอียงแก้วหรือคว่ำแก้ว กระดาษก็ไม่หลุดออก

     แสดงให้เห็นว่าอย่างไร

        ก.  อากาศมีแรงดันในทุกทิศทาง

        ข.  น้ำดูดกระดาษแข็งได้

        ค.  อากาศมีน้ำหนัก

        ง.  อากาศต้องการที่อยู่

9.  การเกิดหูอื้อขณะดำน้ำ มีสาเหตุมาจากอะไร

        ก.  แรงดันน้ำมากกว่าแรงดันอากาศ

        ข.  แรงดันอากาศมากกว่าแรงดันน้ำ

        ค.  แรงดันน้ำเท่ากับแรงดันอากาศ

        ง.  น้ำมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ

10.  ดำสังเกตเห็นจิ้งจกที่บ้านของตนเองและเพื่อมีสี

       ต่างกัน จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ จับจิ้งจกมาใส่

       กล่อง 3 ใบ ใบที่ 1 ทาสีฟ้า  ใบที่ 2 ทาสีขาว 

      ใบที่ 3 ทาสีดำ จากการทดลองดังกล่าว ข้อใด

       คือตัวแปรต้น

        ก.  ชนิดของจิ้งจก

        ข.  สีของกล่อง

        ค.  สีของจิ้งจก

        ง.  ขนาดของกล่อง

11.  ในการทดสอบสาร A , B และ C  ในด้าน

        ที่เกี่ยวกับรูปร่างและปริมาตร ปรากฏผล

        ดังตารางข้างล่างนี้

 

ชนิดของสาร

รูปร่าง

ปริมาตร

คงที่

ไม่คงที่

คงที่

ไม่คงที่

A

P

 

P

 

B

 

P

 

P

C

 

P

P

 

 

สถานะของสาร A, B และ C ที่ถูกต้อง คือข้อใด

ก.      ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส

ข.      ของเหลว, ของแข็ง,แก๊ส

ค.      ของแข็ง, แก๊ส, ของเหลว

ง.       ของเหลว, แก๊ส, ของแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  จงพิจารณาภาพต่อไปนี้

 A

 +B

 

                                                               

 C

 

 

       

เมื่อนำวัตถุ C เข้าใกล้ระหว่างวัตถุ A และ B

ปรากฏว่าวัตถุ C ดูดกับวัตถุ B และไม่ผลักวัตถุ A

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

        ก.  วัตถุ A  มีประจุลบ

        ข.  วัตถุ C  มีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง

        ค.  วัตถุ A  มีประจุไฟฟ้าเดียวกับวัตถุ B

        ง.   วัตถุ C  มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกับวัตถุ B

13.  นำวัตถุ 2 ชิ้นนำมาจากวัสดุชนิดเดียวกัน

       แล้วนำมาทดสอบการผ่านของแสง สามารถ

       สังเกตได้ดังภาพ

จากการทดสอบให้แสงผ่าน สามารถสรุปได้ว่า

อย่างไร

        ก.  วัตถุทั้ง 2 ชิ้นเป็นตัวกลางโปร่งแสง

        ข.  วัตถุทั้ง 2 เป็นวัตถุทึบแสง

        ค.  วัตถุทั้ง 2 มีความสามารถในการรวมแสง

             และกระจายแสงต่างกัน

        ง.  วัตถุทั้ง 2 เป็นตัวกลางโปร่งแสง

14.  ใช้ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของทวีปต่าง ๆ

       ใน แต่ละปี

ทวีป

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี (องศา)

2539

2541

2543

2544

2547

เอเชีย

24

24

24.5

26

27

อาฟริกา

29

29

29.5

30

31

อเมริกา

18

19

19.5

19.5

21

ยุโรป

18

18.7

19

20

21

ออสเตรเลีย

28

29

29.5

30

30

 

จากข้อมูล ความเห็นข้อใดถูกต้อง

        ก.  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

        ข.  ทวีปขนาดใหญ่อุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิ

            ของทวีปขนาดเล็ก

        ค. โลกจะร้อนหรือเย็นขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร

        ง.  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา โลกอุณหภูมิ

            สูงขึ้น

15.  สัตว์บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืน น่าจะมี

       ปัจจัยใดเกี่ยวข้อง

        ก.  อุณหภูมิ

        ข.  แสงสว่าง

        ค.  ความกดดัน

        ง.  ความชื้นในอากาศ

16.  ข้อใดอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีที่สุด

        ก.  ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ

        ข.  รวบรวมข้อเท็จจริงที่ทราบไว้

        ค.  พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน          

        ง.  ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทดสอบเครื่องมือ

 

 

 

 

17.  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์

       ด้วยแสงคือข้อใด

        ก.  น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

        ข.  น้ำและก๊าซออกซิเจน

        ค.  น้ำและคลอโรฟิลล์

        ง.  น้ำและแสง

18.  จากการสังเกตพบว่าพืชที่ปลูกในบ้านจะมีใบซีด

       กว่าพืชที่ปลูกกลางแจ้ง ขั้นตอนการศึกษาทาง

       วิทยาศาสตร์ในขั้นแรก ควรทำอย่างไร

        ก.  สรุปว่าแสงทำให้ใบพืชมีสีเขียว

        ข.  ตั้งสมมติฐานว่าแสงอาจมีผลต่อคลอโรฟิลส์

        ค.  พิจารณาว่าใบซีดเกิดจากใบขาดแสง

        ง.  ตั้งปัญหาว่าแสงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดใบ

           ซีดหรือไม่

19.  ถ้าในกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างกรดเกลือ

       (HCL) ได้ อาหารประเภทใดจะได้รับความ

       กระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยน้อยที่สุด

        ก.  ควรโบโฮเดรต

        ข.  โปรตีน

        ค.  ไขมัน

        ง.  เกลือแร่

20.  จากคำกล่าวที่ว่า “เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติ

       ธรรมชาติจะทำลายมนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์รักษ์

       ธรรมชาติ ธรรมชาติจะรักษ์มนุษย์” ข้อใดอธิบาย

       ข้อความนี้ได้ถูกต้อง

        ก.  เป็นไปไม่ได้ที่ธรรมชาติทำลายมนุษย์

        ข.  มนุษย์เป็นผู้ทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ

        ค.  ธรรมชาติและมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

        ง.  ไม่มีข้อใดถูก

 

 

 

21.  สภาพไร้น้ำหนักในอวกาศมีผลกระทบต่อระบบ

      ใดโดยตรง

        ก.  ระบบหายใจ

        ข.  ระบบประสาท

        ค.  ระบบขับถ่าย

        ง.  ระบบกล้ามเนื้อ

22.  ปรากฎการณ์รุ้งกินน้ำ เกิดจากข้อใด

        ก.  การกระจายของแสง

        ข.  การหักเหของแสง

        ค.  การสะท้อนของแสง

        ง.  การหักเหและการสะท้อนของแสง

23.  ข้อใดที่จัดเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

        ก.  พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตก

            ทางทิศตะวันตก

        ข.  การเดินป่าควรมีเข็มทิศไปด้วย เพื่อช่วยไม่ให้

            หลงป่า

        ค.  เมื่ออยู่กลางแดดจะรู้สึกร้อน แต่เมื่อนั่งในห้อง

            ปรับอากาศจะรู้สึกเย็น

        ง.  เมื่อแสงอาทิตย์ผ่านปริซึมจะแยกเป็นแถบสี

           ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

24.  การตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็ง

       เนื่องมาจากบุหรี่ ข้อใดถูก

        ก.  สารที่มีอยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

        ข.  ถ้าบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง คนที่สูบบุหรี่

            ต้องเป็นมะเร็ง

        ค.  ถ้าสารที่มีอยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

            ดังนั้นคนที่สูบบุหรี่น่าจะเป็นมะเร็ง

        ง.  ถ้าสารที่มีในบุหรี่เกี่ยวข้องกับการเป็น

           โรคมะเร็ง ดังนั้นคนที่เป็นโรคมะเร็งน่าจะ

            สูบบุหรี่จำนวนมาก

 

 

25.  ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้

        เกิดอันตรายจากการใช้ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์

       และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งล้อม

        ก.  ให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

             แก่ประชาชน

        ข.  ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

        ค.  ควบคุมผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มี

            คุณภาพ

        ง.  สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้าน

            วิทยาศาสตร์

26.  ข้อใดบันทึกผลการทดลองที่ได้จากการสังเกต

       ได้ถูกต้อง

        ก.  ของเหลว A ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

             แสดงว่าคือ น้ำ

        ข.  ดอกกุหลาบกำลังบาน มีสีชมพู มีกลิ่นหอม

            และสวย

        ค.  แก้วใบนี้บรรจุของเหลวมีแดงใส มีกลิ่นหอม

            คล้ายดอกมะลิ และมีน้ำแข็งลอยอยู่ 4 ก้อน

        ง.  ผักกาดหอมมีขอบใบหยัก สีเขียว มีกลุ่นฉุน

            แมลงไม่ชอบ จึงไม่มีรอยแหว่ง

27.  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อใดที่ได้จากการทดลอง

        ก.  ความรู้เรื่องโลกกลม

        ข.  ความรู้เกี่ยวกับจำนวนดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร

            ของดาวเสาร์

        ค.  ความรู้เกี่ยวกับการตกจากที่สูงระดับเดียวกัน

            ของวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกัน

        ง.  ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่สำคัญที่สุดของ

            ร่างกาย

 

 

 

 

28.  นกที่เกาะอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้รับ

       อันตรายเพราะเหตุใด

        ก.  นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น

        ข.  ไฟฟ้าไม่ครบวงจร

        ค.  สายไฟฟ้ามีฉนวนห่อหุ้ม

        ง.  นกมีความต้านทานสูง

29.  สาร B และ C น่าจะเป็นสารในข้อใด

        ก.  น้ำเกลือ  น้ำกลั่น

        ข.  โซดาไฟ  น้ำส้มสายชู

        ค.  น้ำมะนาว  น้ำยาล้างจาน

        ง.  น้ำผงซักฟอก  น้ำสบู่เข้มข้น

30.  ถ้านำแอมโมเนียมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส

       ผลการทดลองจะออกมาตรงกับข้อใด

        ก.  เหมือนสาร A

        ข.  เหมือนสาร B

        ค.  เหมือนสาร D

        ง.  เหมือนสาร B และ C

31.  จากผลการทดลอง วัตถุของกลุ่มใดนำไฟฟ้า

        ก.  กลุ่มที่ 1

        ข.  กลุ่มที่ 4

        ค.  กลุ่มที่ 2 และ 3

        ง.  กลุ่มที่ 1 และ 4

32.  วัตถุใดน่าจะเป็นพลาสติก หรือกระดาษ

        ก.  วัตถุ B และ C

        ข.  วัตถุ A และ C

        ค.  วัตถุ A และ D

        ง.  วัตถุ C และ D

 

 

 

 

 

33.  จากข้อความที่กำหนด ข้อใดบ้างเป็นสมบัติ

       ของของเหลว

 

        1)  มีมวลและปริมาตรไม่คงที่

        2)  ผิวหน้าอยู่ในแนวราบเสมอ

        3)  ต้องการที่อยู่

        4)  มีรูปร่างคงที่

        5)  เป็นของไหล

 

        ก.  1) – 2) – 3)

        ข.  2) – 3) – 5)

        ค.  3) – 4) -5)

        ง.  1) – 3) – 5)

34.  สมคิดจำแนกสารเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

   กลุ่มที่ 1 – น้ำปลา น้ำอัดลม แอลกอฮอล์

   กลุ่มที่ 2 – น้ำจิ้มไก่ น้ำอบ ยาเคลือบกระเพาะ

 

        อยากทราบว่า เขาใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก

ก.      สีของสาร

ข.      การใช้ประโยชน์

ค.      ลักษณะของเนื้อสาร

ง.       สมบัติความเป็นกร  – เบส

35.  สมปองพิจารณาสารในหลอดทดลอง พบว่าสาร

       ชนิดนี้เป็นสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาค

       เล็ก ๆ ของของแข็งกระจายอยู่ในของเหลว

      สมปองควรสรุปว่า สารชนิดนี้เป็นสารประเภทใด

        ก.  สารเนื้อเดียว

        ข.  สารเนื้อผสม

        ค.  สารแขวนลอย

        ง.  สารละลาย

 

36.  การต่อถ่ายไฟฉาย 2 ก้อน แบบอนุกรม กับแบบ

       ขนานเปรียบเทียบกัน สรุปได้ว่าต่อแบบใดมี

       กระแสไฟฟ้ามากกว่ากัน

        ก.  ต่อแบบขนาน

        ข.  ต่อแบบอนุกรม

        ค.  ทั้ง 2 แบบ ให้กระแสไฟฟ้าเท่ากัน

        ง.  ไม่มีข้อสรุป

37.  ขณะเล่นฟุตบอล ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียน

       เลือด และระบบขับถ่ายของเสียทำงานสัมพันธ์

      กันอย่างไร

ก.      อัตราการหายใจเร็วขึ้น การสูบฉีดโลหิต

              เร็วขึ้น และมีเหงื่อออกมาก

        ข.  อัตราการหายใจช้าลง การสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น

            และมีเหงื่อออกน้อย

        ค.  อัตราการหายใจช้าลง การสูบฉีดโลหิตช้าลง

            และมีเหงื่อยออกมาก

        ง.  อัตราการหายใจเร็วขึ้น การสูงฉีดโลหิตช้าลง

           และมีเหงื่อออกน้อย

38.  เด็กหญิงแอน สังเกตเห็นว่า ปู่มีตาชั้นเดียว แม่มี

       ลักยิ้ม พ่อผมหยิก แต่ตนเองมีตาชั้นเดียว และมี

       ลักยิ้ม ลักษณะนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากใคร

        ก.  ปู่และย่า

        ข.  ปู่และแม่

        ค.  แม่และย่า

        ง.  พ่อและแม่

 

 

 

 

 

 

 

39.  การเลือกใช้สารเคมีให้ปลอดภัยต่อตัวเองและ

       สิ่งแวดล้อมควรยึดหลักการ จากที่สำคัญมากไป

       สำคัญน้อย ตามข้อใด

        ก.  ส่วนประกอบของสารเคมี ประมาณของ

            สารเคมีที่ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้

        ข.  ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ ส่วนประกอบของ

             สารเคมี วัตถุประสงค์ของการใช้

        ค.  ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ วัตถุประสงค์ของ

            การใช้ ส่วนประกอบของสารเคมี

        ง.  วัตถุประสงค์ของการใช้ ส่วนประกอบของ

            สารเคมี ปริมาณของสารเคมีที่ใช้

40.  นำน้ำคลองที่ขุ่นมาก ๆ มากรองด้วยเครื่องกรอง

       ที่นำขึ้นเอง กับใช้การแกว่งด้วยสารส้มเพื่อ

       ทดสอบว่าน้ำจากวิธีการใดจะใสกว่ากัน

       ต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน

        ก.  วัสดุ

        ข.  ภาชนะ

        ค.  วิธีการ

        ง.  ปริมาณน้ำ

41.  การทดลองนำวัตถุ 4 ชนิด มาใส่ลงในน้ำได้ผล

       ดังภาพ

 

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัตถุทั้ง 4 ชนิด

ก.      วัตถุ  ก  มีขนาดใหญ่ที่สุด

ข.      วัตถุ  ง  มีความหนาแน่นน้อยที่สุด

ค.      วัตถุ  ก  มีแรงลอยตัวในของเหลวน้อยที่สุด

ง.      ถ้าวัตถุทั้ง 4 มีขนาดเท่ากัน วัตถุ  ก  มีมวลมากที่สุด

 

42.  ในการทดลองใช้เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน

        ดึงกระดาษชนิดเดียวกันจากพื้นได้ผลดังตาราง

 

ขนาดกระดาษ

(ตารางนิ้ว)

แรงดึง (นิวตัน)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

5    10

10    15

15    20

0.5

1.3

3.5

0.9

1.5

3.6

 

การทดลองนี้ข้อใดสรุปผลได้ถูกต้อง

ก.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ชนิดของวัตถุ

ข.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ขนาดของวัตถุ

ค.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ความยาวของวัตถุ

ง.      แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับ

        ความหนาของวัตถุ

43.  พิจารณาภาพต่อไปนี้

 

เมื่อเคาะที่ก้นขวดที่ใส่น้ำหมายเลข 1  2  3  เสียงที่

ได้ยิน เทียบได้กับระดับเสียงดนตรีใด

ก.      เร  โด  มี

ข.      มี  โด  เร

ค.      โด  เร  มีง

ง.      มี  เร  โด

 

 

44.  การต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพ ควรตั้งสมมติฐาน

      ว่าอย่างไร

 

 

ก.      ขนาดของหลอดไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

ข.      ความยาวของตัวนำมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

ค.      ขนาดของตัวนำมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

ง.      ขนาดของเซลล์มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ

45.  เมื่อเป่าลมลงในกระป๋องโลหะดังภาพ

 

                    เป่าลม

                                   กระป๋องโลหะ

                                                       น้ำแข็งผสมเกลือ

 

ปรากฎการณ์ธรรมชาติในข้อใดไม่สอดคล้องกับการทดลองนี้

ก.      เมฆ

ข.      หิมะ

ค.      หมอก

ง.      น้ำค้าง

 

 

 

 

46.  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 

ชื่อดาวเคราะห์

เวลาที่หมุนรอบตัวเอง

เวลาที่โคจร

รอบดวงอาทิตย์

ดาวพุธ

ดาวศุกร์

โลก

ดาวอังคาร

 

59  วัน

243  วัน

24  ชั่วโมง

24 ชั่วโมง 37 นาที

 

 

88  วัน

225  วัน

365  วัน

687  วัน

 

การหมุนรอบตัวเองของดาวพุธ 11 รอบ ใช้เวลาใกล้เคียงกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ดวงใด

ก.      โลก

ข.      ดาวพุธ

ค.      ดาวศุกร์

ง.      ดาวอังคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  ความสามารถในการละลายน้ำของสาร 4 ชนิด

       ที่อุณหภูมิเดียวกันดังตาราง

 

ชนิดของสาร

ปริมาณสาร (กรัม)

ปริมาณน้ำ

(ลูกบาศก์เซนติเมตร)

5

3

10

5

100

400

250

500

 

จากข้อมูลจะสรุปผลได้ตามข้อใด

ก.      สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายได้ต่างกัน

ข.      สาร  ข  และสาร  ง  มีความสามารถในการละลายได้มากที่สุด

ค.      สาร  ก  มีความสามารถในการละลายได้มก เท่ากับสาร  ง

ง.      สาร  ข  และสาร  ง  มีความสามารถในการละลายได้เท่ากันแต่น้อยกว่าสาร  ก 

        และสาร  ค

48.  นายต้น ต้องการทราบว่าเมื่อนำน้ำแข็งผสม

        น้ำตาลแล้วอุณหภูมิของน้ำแข็งจะลดลงต่ำกว่า

       0 Cเหมือนกับการน้ำน้ำแข็งผสมเกลือหรือไม่

        เขาควรดำเนินการทดลองตามข้อใดจึงจะ

        เหมาะสม

        ก.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งและน้ำตาล

        ข.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งหลังผสมน้ำตาล

        ค.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งก่อนผสมน้ำตาล

             และหลังผสมน้ำตาล

        ง.  วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งหลังผสมน้ำตาล

            เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้ว

 

49.  พีระ  ศึกษาอัตราการเต้นของชีพจรเพื่อน 3 คน

       ที่ออกกังกาย โดยให้คนที่ 1 กระโดดเชือก

       คนที่ 2 วิ่ง คนที่ 3 ว่ายน้ำ หลังจากเริ่มออกกำลัง

       กายได้ 20 นาที จึงวัดอัตราการเต้นของชีพจร

       พีระ มีสมมติฐานในการศึกษาว่าอย่างไร

ก.      กีฬาแต่ละประเภทมีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจรต่างกัน

ข.      อัตราการเต้นของชีพจรขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเล่นกีฬา

ค.      การออกกำลังกายทำให้มีอัตราการเต้นของชีพจรเพิ่มมากขึ้น

ง.      คนที่มีอายุต่างกันเล่นกีฬาต่างกันมีอัตราการเต้นของชีพจรต่างกัน

50.  นำน้ำฝนจาก 3 หมู่บ้าน มาทดสอบด้วยการหยด

       น้ำดอกอัญชัน ได้ผลดังตาราง

 

แหล่งน้ำฝน

ผลการทดสอบด้วยน้ำดอกอัญชัน

หมู่บ้าน A

หมู่บ้าน B

หมู่บ้าน C

สีม่วง

สีม่วง

สีแดงอ่อน

 

จากผลการทดลอง หมู่บ้าน C น่าจะอยู่ใกล้กับ

แหล่งใด

ก.      แหล่งอุตสาหกรรม

ข.      ในพื้นที่ชุมชนแออัด

ค.      อยู่ใกล้แหล่งปศุสัตว์

ง.      แหล่งพื้นที่การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฉลยข้อทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2

 

ข้อ

เฉลย

ข้อ

เฉลย

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment